(EU) 2021/1446Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1446 ze dne 3. září 2021, kterým se opravují prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) 563/2014, pokud jde o číslo CAS základní látky hydrochlorid chitosanu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 313, 6.9.2021, s. 9-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. září 2021 Nabývá účinnosti: 6. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1446

ze dne 3. září 2021,

kterým se opravují prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) 563/2014, pokud jde o číslo CAS základní látky hydrochlorid chitosanu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 563/2014 (2) byl hydrochlorid chitosanu schválen jako základní látka a zařazen do přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (3).

(2)

Po vstupu prováděcího nařízení (EU) č. 563/2014 v platnost byla zjištěna chyba týkající se čísla CAS (číslo Chemical Abstracts Americké chemické společnosti) použitého pro základní látku hydrochlorid chitosanu v přílohách prováděcího nařízení (EU) č. 563/2014.

(3)

Číslo CAS je jedinečný identifikátor chemické látky, který se používá rovněž pro identifikaci účinné látky používané v oblasti ochrany rostlin; používá se celosvětově jako referenční číslo pro účely obchodních a regulačních činností pro chemické látky a neomezuje se pouze na pesticidní látky.

(4)

Ve sloupci o obecném názvu a identifikačních číslech je uvedeno „Hydrochlorid chitosanu CAS: 9012-76-4“. Číslo CAS 9012-76-4 je však přiděleno látce chitosan, zatímco hydrochlorid chitosanu má číslo CAS 70694-72-3. Vzhledem k tomu, že v oblasti nakládání a obchodu s chemickými látkami mohou vzniknout nejasnosti ohledně identity této látky, je nutné opravit číslo CAS uvedené v prováděcím nařízení (EU) č. 563/2014 a také v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011.

(5)

Z důvodu jasnosti je vhodné nahradit přílohu I prováděcího nařízení (EU) č. 563/2014 a příslušnou položku v části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011.

(6)

V zájmu jasnosti a právní jistoty pro hospodářské subjekty a donucovací orgány by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oprava prováděcího nařízení (EU) č. 563/2014

Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 563/2014 se opravuje v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 563/2014 ze dne 23. května 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka hydrochlorid chitosanu a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 156, 24.5.2014, s. 5).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 563/2014 se nahrazuje tímto:

„Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota  (1)

Datum schválení

Zvláštní ustanovení

Hydrochlorid chitosanu

CAS: 70694-72-3

Nepoužije se.

Evropský lékopis

Maximální obsah těžkých kovů: 40 ppm

1. července 2014

Hydrochlorid chitosanu musí splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009  (2) a nařízení Komise (EU) č. 142/2011  (3).

Hydrochlorid chitosanu smí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání hydrochloridu chitosanu (SANCO/12388/2013), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. března 2014.“


(1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.

(2)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1.


PŘÍLOHA II

V části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se položka 2 pro hydrochlorid chitosanu nahrazuje tímto:

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota  (1)

Datum schválení

Zvláštní ustanovení

„2

Hydrochlorid chitosanu

CAS: 70694-72-3

Nepoužije se.

Evropský lékopis

Maximální obsah těžkých kovů: 40 ppm

1. července 2014

Hydrochlorid chitosanu musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009 a nařízení (EU) č. 142/2011.

Hydrochlorid chitosanu smí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání hydrochloridu chitosanu (SANCO/12388/2013), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. března 2014.“


(1)  Další podrobnosti o identitě, specifikaci a způsobu použití základní látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU