(EU) 2021/1445Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1445 ze dne 23. června 2021, kterým se mění přílohy II a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 313, 6.9.2021, s. 4-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. září 2021 Nabývá účinnosti: 26. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1445

ze dne 23. června 2021,

kterým se mění přílohy II a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 a čl. 72 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byl zohledněn vývoj technologií a právní úpravy, je třeba v příloze II nařízení (EU) 2018/858 doplnit a aktualizovat seznam odkazů na regulační akty, které obsahují požadavky, jež musí splňovat vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky.

(2)

Aby byl zohledněn vývoj technologií a právní úpravy, je třeba v příloze VII nařízení (EU) 2018/858 aktualizovat seznam odkazů na regulační akty, pro něž může být výrobce určen jako technická zkušebna, a konkrétních podmínek, za nichž se mají sebetestovací subjekty určovat.

(3)

Přílohy II a VII nařízení (EU) 2018/858 se by se proto měly změnit v souladu s přílohou tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a VII nařízení (EU) 2018/858 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1.


PŘÍLOHA

Změny příloh II a VII nařízení (EU) 2018/858

Nařízení (EU) 2018/858 se mění takto:

1)

Tabulka v části I přílohy II se mění takto:

a)

před položku 1 A se vkládá tato položka:

„1

Přípustná hladina akustického tlaku

Směrnice 70/157/EHS

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X“

b)

položka 41 A se nahrazuje tímto:

„41 A

Emise (Euro VI) z těžkých nákladních vozidel

Nařízení (ES) č. 595/2009

Nařízení (EU) č. 582/2011

X(9)

X(9)

X

X(9)

X(9)

X

 

 

 

 

X“

c)

za položku 41 A se vkládá tato položka:

„41B

Licence simulačního nástroje CO2 (těžká nákladní vozidla)

Nařízení (ES) č. 595/2009

Nařízení (EU) 2017/2400

 

 

 

 

X(16)

X“

 

 

 

 

 

d)

doplňuje se vysvětlivka 16:

„(16)

U vozidel s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla nad 7 500 kg.“

2)

Tabulka 1 v dodatku 1 k části I přílohy II se mění takto:

a)

před položku 1 A se vkládá tato položka:

„1

Přípustná hladina akustického tlaku

Směrnice 70/157/EHS

 

A“

b)

vysvětlivka C se nahrazuje tímto:

„C

Regulační akt se použije takto:

a)

musí být splněny pouze technické požadavky regulačního aktu;

b)

nevyžaduje se vydání certifikátu schválení typu;

c)

zkoušky a kontroly provádí technická zkušebna nebo výrobce (viz rozhodnutí podle písmene „B“);

d)

protokol o zkoušce se vypracuje v souladu s přílohou III;

e)

musí být zajištěna shodnost výroby.“

3)

V tabulce 2 v dodatku 1 k části I přílohy II se před položku 1 A vkládá tato položka:

„1

Přípustná hladina akustického tlaku

Směrnice 70/157/EHS

 

A“

4)

V bodě 4 dodatku 2 k části I přílohy II se v tabulce pod nadpisem Část I: (Vozidla patřící do kategorie M1) položka 16 A nahrazuje tímto:

„16 A

Předpis OSN č. 26 (Vnější výčnělky)

a)

Vnější povrch karoserie musí splňovat obecné požadavky uvedené v bodě 5 předpisu OSN č. 26.

b)

Podle uvážení technické zkušebny se kontroluje shoda s ustanoveními bodů 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 a 6.11 předpisu OSN č. 26.“

5)

V příloze II se část II mění takto:

a)

první bod pod nadpisem se nahrazuje tímto:

„Tam, kde se odkazuje na samostatnou směrnici nebo nařízení v tabulce v části I, se schválení typu vydaná podle následujících předpisů OSN nebo mezinárodní schválení typu vozidla jako celku vydané podle předpisu OSN č. 0 (*1), které zahrnuje schválení typu příslušné položky podle následujících předpisů OSN, ke kterým Unie přistoupila jako účastník „revidované dohody z roku 1958“ Evropské hospodářské komory OSN prostřednictvím rozhodnutí Rady 97/836/ES (*2) nebo pozdějších rozhodnutí Rady uvedených v čl. 3 odst. 3 zmíněného rozhodnutí, považují za rovnocenná EU schválení typu udělenému v rámci příslušné samostatné směrnice nebo nařízení.

(*1)  Úř. věst. L 135, 31.5.2018, s. 1."

(*2)  Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78.“;"

b)

tabulka se nahrazuje tímto:

Předmět

Předpisy OSN

Série změn

1 (1)

Přípustná hladina akustického tlaku

51

59

02

01

1a

Přípustná hladina akustického tlaku (nevztahuje se na AVAS a na náhradní tlumiče hluku)

51

03

Akustický varovný systém vozidla (AVAS)

138

01

Náhradní systémy tlumení hluku výfuku

59

02

58

Ochrana chodců (nezahrnuje brzdový asistenční systém a systém čelní ochrany)

127

00

 

Brzdový asistenční systém

139

00

59 (2)

Recyklovatelnost

133

00

62 (3)

Systémy pro uchovávání vodíku

134

00

65

Vyspělé systémy nouzového brzdění

131

01

66

Systém varování při vybočení z jízdního pruhu

130

00

Poznámka:

Požadavky na montáž uvedené v samostatné směrnici nebo nařízení se použijí i na konstrukční části a samostatné technické celky schválené podle předpisů OSN.

6)

V příloze II se část III mění takto:

a)

položka 12 A dodatku 1 se nahrazuje tímto:

„12 A

Vnitřní výbava

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis OSN č. 21

C

G (18) + C“

 

 

b)

položka 15 A dodatku 1 se nahrazuje tímto:

„15 A

Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis OSN č. 17

D

G (18) + D

G + D (4B)

G + D (4B)“

c)

dodatečné požadavky pro sanitní automobily se nahrazují tímto:

„Dodatečné požadavky pro sanitní automobily

Prostor pro pacienta musí splňovat technické požadavky normy EN 1789:2007 + A1:2010 + A2:2014 „Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Silniční ambulance“, s výjimkou oddílu 6.5 „Soupis výstroje“. Doklad o shodě se předkládá se zkušebním protokolem technické zkušebny a může být založen na posouzení provedeném subdodavateli nebo pobočkami technické zkušebny v souladu s ustanoveními článku 71. Pokud se počítá s prostorem pro invalidní vozík, platí požadavky uvedené v dodatku 3, které se týkají zádržných systémů pro vozík a osobu na vozíku.“;

d)

položka 12 A dodatku 3 se nahrazuje tímto:

„12 A

Vnitřní výbava

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis OSN č. 21

G (18) + C“

e)

položka 15 A dodatku 3 se nahrazuje tímto:

„15 A

Sedadla, jejich ukotvení a opěrky hlavy

Nařízení (ES) č. 661/2009

Předpis OSN č. 17

G (18) + W3

f)

vysvětlivky se mění takto:

i)

vysvětlivka 1 se nahrazuje tímto:

„(1)

Pro vozidla, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg. Na žádost výrobce se nařízení (ES) č. 715/2007 může vztahovat na vozidla, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 840 kg, nebo pokud je vozidlo vozidlem zvláštního určení s kódem SB vztahujícím se na pancéřovaná vozidla, rovněž na vozidla, jejichž referenční hmotnost přesahuje 2 840 kg. Pokud jde o přístup k informacím, stačí v případě jiných částí (např. obytný prostor) než základní vozidlo, aby výrobce poskytoval snadný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla.“;

ii)

doplňuje se vysvětlivka 18:

„(18)

Poznámka G se může vztahovat na tu výbavu uvnitř vozidla, která není významně ovlivněna úpravou, avšak jakákoli přidaná nebo upravená výbava ve vnitřním prostoru musí splňovat požadavky platné pro vozidla kategorie M1.“

7)

V bodě 3 přílohy VII se za položku 46 A vkládá tato řádka:

„46B

Stanovení valivého odporu

Nařízení (EU) 2017/2400, příloha X“


(*1)  Úř. věst. L 135, 31.5.2018, s. 1.

(*2)  Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78.“;“


(1)  Číslování položek v této tabulce odkazuje na číslování použité v tabulce v části I.

(2)  Použijí se požadavky stanovené v příloze I směrnice 2005/64/ES.

(3)  Schválení typu konstrukční části podle předpisu OSN o systémech pro uchovávání vodíku, automatických uzavíracích ventilech, zpětných nebo nevratných ventilech a tepelně aktivovaných zařízeních pro ulehčení tlaku je povinné. Předpis OSN rovněž neupravuje povinnou způsobilost materiálů pro všechny součásti, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU