(EU) 2021/1444Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1444 ze dne 17. června 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o normy pro dobíjecí stanice pro elektrické autobusy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 313, 6.9.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. září 2021 Nabývá účinnosti: 26. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 313/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1444

ze dne 17. června 2021,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o normy pro dobíjecí stanice pro elektrické autobusy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (1), a zejména na čl. 4 odst. 14 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2014/94/EU stanoví, že technické specifikace pro interoperabilitu dobíjecích a plnicích stanic by měly být stanoveny v evropských nebo mezinárodních normách. U dosud nepřijatých norem by normalizace měla být založena na normách, které se vypracovávají.

(2)

Podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (2) požádala Komise (3) Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), aby vypracovaly a přijaly odpovídající evropské normy nebo změnily normy již existující pro dodávky elektřiny pro silniční a námořní dopravu a vnitrozemskou plavbu; dodávky vodíku pro silniční dopravu; a dodávky zemního plynu, včetně biomethanu, pro silniční a námořní dopravu a vnitrozemskou plavbu.

(3)

V návaznosti na žádost Komise M/533 vypracovaly CEN a CENELEC normy obsahující technické specifikace pro dobíjecí stanice pro elektrické autobusy uvedené v bodě 1.6 přílohy II směrnice 2014/94/EU.

(4)

Výbory CEN a CENELEC informovaly Komisi, že nejvhodnějším typem pro běžné a vysoce výkonné dobíjecí stanice střídavého proudu pro elektrické autobusy jsou zásuvkové přípojky typu 2, jak je popsáno v normě EN 62196-2.

(5)

Výbory CEN a CENELEC informovaly Komisi, že u běžných a vysoce výkonných dobíjecích stanic na stejnosměrný proud pro elektrické autobusy by se měly používat zásuvkové přípojky kombinovaného nabíjecího systému „Combo2“, jak je popsáno v normě EN 62196-3.

(6)

Výbory CEN a CENELEC informovaly Komisi, že pro automatizovaná zařízení s kontaktním rozhraním pro elektrické autobusy s vodivým dobíjením v režimu 4 podle normy EN 61851-23-1 by měla být použita norma EN 50696, aby byla zajištěna interoperabilita. Tato norma bude spolu s výše uvedenými normami hrát klíčovou úlohu při zavádění elektrických autobusů ve městech.

(7)

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 (4) jsou na veřejné zakázky pro autobusy s nulovými emisemi vyhrazeny minimální vnitrostátní podíly až do výše 22,5 % v období 2021–2025 a 32,5 % v období 2026–2030. Vzhledem k tomu, že v zájmu dosažení těchto cílů přechází na autobusy s nulovými emisemi stále více podniků a provozovatelů veřejné dopravy, stává se plná interoperabilita vozidel a infrastruktury pro dobíjení naprosto nezbytnou.

(8)

Aby byly vytvořeny rovné podmínky pro výrobce a provozovatele, umožněny úspory z rozsahu a současně zajištěna otevřenost vůči technologickým řešením, měla by být zajištěna interoperabilita různých typů dobíjení pro elektrické autobusy. Ta by měla dále zlepšit využívání inteligentního dobíjení, včetně služeb vozidlo-síť.

(9)

Odborníci z členských států, kteří byli konzultováni prostřednictvím Výboru pro infrastrukturu pro alternativní paliva, a atašé pro dopravu členských států poskytli poradenství ohledně evropských norem a technických specifikací, které jsou předmětem tohoto aktu v přenesené pravomoci.

(10)

Komise by v souladu s tím měla doplnit bod 1.6 přílohy II směrnice 2014/94/EU o odkazy na evropské normy a technické specifikace vypracované organizacemi CEN a CENELEC.

(11)

V případech, kdy mají být nové technické specifikace v příloze II směrnice 2014/94/EU provedeny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, by se mělo uplatnit přechodné období v délce 24 měsíců,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dobíjecí stanice pro elektrické autobusy uvedené v bodě 1.6 přílohy II směrnice 2014/94/EU musí být pro účely interoperability vybaveny takto:

běžné a vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrické autobusy musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami typu 2, jak je popsáno v normě EN 62196-2;

běžné a vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný proud pro elektrické autobusy musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami kombinovaného nabíjecího systému typu Combo 2, jak je popsáno v normě EN 62196-3;

automatizované zařízení s kontaktním rozhraním pro elektrické autobusy s vodivým dobíjením v režimu 4 podle normy EN 61851-23-1, pokud jde o automatické připojovací zařízení (dále jen „ACD“) namontované na infrastruktuře (reverzní pantograf), ACD namontované na střeše vozidla, ACD namontované pod vozidlem a ACD namontované na infrastruktuře a připojujícího se na bok nebo střechu vozidla, musí být vybaveno mechanickými a elektrickými rozhraními, jak je definováno v normě EN 50696.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 26. září 2023.

Toto nařízení se vztahuje pouze na dobíjecí stanice pro elektrické autobusy, které jsou nainstalovány po datu použitelnosti tohoto nařízení.

Nařízení se nevztahuje na dobíjecí infrastrukturu trolejbusů (nadzemní trolejové vedení).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(3)  M/533 prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 1330 ze dne 12. března 2015 o žádosti o normalizaci adresované evropským normalizačním organizacím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 s cílem navrhnout evropské normy pro infrastrukturu pro alternativní paliva.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 116).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU