(EU) 2021/1434Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1434 ze dne 2. září 2021, kterým se zastavuje přezkum prováděcích nařízení Rady (EU) č. 443/2011 a (EU) č. 444/2011, kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady

Publikováno: Úř. věst. L 311, 3.9.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. září 2021 Nabývá účinnosti: 4. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1434

ze dne 2. září 2021,

kterým se zastavuje přezkum prováděcích nařízení Rady (EU) č. 443/2011 a (EU) č. 444/2011, kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1266 ze dne 29. července 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (3) o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1267 ze dne 29. července 2021 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 (4) o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení (EU) 2016/1037,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

(1)

Evropská komise obdržela žádost o osvobození od antidumpingových a vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, pokud jde o společnost Verbio Diesel Canada Corporation (dále jen „žadatel“). Žádost byla podána dne 13. července 2020 podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 23 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1037.

(2)

Komise prošetřila důkazy uvedené v žádosti a dospěla k závěru, že existují dostatečné důkazy zdůvodňující zahájení šetření podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 23 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1037, jehož účelem je určit, zda lze žadatele od rozšířených opatření osvobodit.

(3)

Dne 16. prosince 2020 zahájila Komise prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2098 (5) přezkum prováděcích nařízení Rady (EU) č. 443/2011 (6) a (EU) č. 444/2011 (7). Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2098 byla zrušena antidumpingová cla uložená prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1518 (8), pokud jde o dovoz bionafty žadatelem, a celním orgánům bylo uloženo, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence tohoto dovozu. Komise vyzvala zúčastněné strany, aby se na ni za účelem účasti na šetření obrátily.

(4)

Všechny zúčastněné strany měly příležitost se k zahájení šetření vyjádřit a požádat ve lhůtě stanovené v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/2098 o slyšení u Komise a/nebo u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Nebyly obdrženy žádné připomínky ani žádosti o slyšení.

2.   STAŽENÍ ŽÁDOSTI A ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

(5)

Dopisem ze dne 2. července 2021 žadatel formálně stáhl žádost podanou dne 13. července 2020.

(6)

V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1037 může být řízení zastaveno, pokud je žádost stažena, s výjimkou případu, kdy to není v zájmu Unie. Šetření neodhalilo žádné skutečnosti, z nichž by vyplývalo, že by pokračování případu bylo v zájmu Unie.

(7)

Komise proto dospěla k závěru, že by přezkumné šetření mělo být zastaveno. V důsledku toho by se měla ukončit celní evidence dovozu žadatele a mělo by se z něj se zpětnou působností od data zahájení přezkumného šetření vybrat celostátní antidumpingové clo použitelné na „všechny ostatní společnosti“ podle čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1518 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1266 (172,2 EUR/t).

(8)

Zúčastněné strany byly odpovídajícím způsobem informovány a dostaly příležitost se k věci vyjádřit. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036, na který odkazuje rovněž čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1037,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přezkum zahájený prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2098 se zastavuje.

Článek 2

Pokud jde o dovoz společnosti Verbio Diesel Canada Corporation, obnovuje se ode dne 16. prosince 2020 antidumpingové clo použitelné na „všechny ostatní společnosti“ stanovené v čl. 1 odst. 2 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1518 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1266.

Antidumpingové clo uvedené v odstavci 1 se s účinkem od 16. prosince 2020 vybírá z dovozu, který byl celně evidován podle článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2098.

Článek 3

Celním orgánům se ukládá, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2098.

Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 277, 2.8.2021, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 277, 2.8.2021, s. 62.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2098 ze dne 15. prosince 2020, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení Rady (EU) č. 443/2011 a (EU) č. 444/2011, kterými se konečné vyrovnávací a konečné antidumpingové clo rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, jehož účelem je zjistit, zda lze od těchto opatření osvobodit jednoho kanadského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce (Úř. věst. L 425, 16.12.2020, s. 13).

(6)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 443/2011 ze dne 5. května 2011, kterým se konečné vyrovnávací clo uložené nařízením Rady (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 598/2009 rozšiřuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru (Úř. věst. L 122, 11.5.2011, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 444/2011 ze dne 5. května 2011, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 rozšiřuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru (Úř. věst. L 122, 11.5.2011, s. 12).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 ze dne 14. září 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 69).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU