(EU) 2021/1430Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1430 ze dne 31. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 upřesněním údajů, jež mají členské státy vykazovat pro účely ověření emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 309, 2.9.2021, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 31. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. září 2021 Nabývá účinnosti: 22. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1430

ze dne 31. května 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 upřesněním údajů, jež mají členské státy vykazovat pro účely ověření emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 (2) stanoví pravidla pro plnění podmínek shodnosti v provozu u vozidel a motorů, životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek, palubní diagnostické systémy vozidel a měření spotřeby paliva a emisí CO2.

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2018/956 má Komise sledovat dostupné výsledky silničních zkoušek prováděných v rámci nařízení (ES) č. 595/2009 za účelem ověření emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel.

(3)

Nařízení Komise (EU) 2017/2400 (3) doplňuje právní rámec pro schvalování typu motorových vozidel a motorů, pokud jde o emise a informace o opravách a údržbě vozidel stanovené nařízením Komise (EU) č. 582/2011 (4). Nařízení (EU) 2017/2400 zejména stanoví pravidla pro udělování licencí k používání simulačního nástroje s cílem stanovit emise CO2 a spotřebu paliva u nových vozidel, která mají být prodána, registrována nebo uvedena do provozu v Unii, a pro používání tohoto simulačního nástroje a uvádění takto stanovených hodnot emisí CO2 a spotřeby paliva.

(4)

Komplexní porozumění silničním zkouškám k ověření emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel vyžaduje analýzu zkušebních protokolů.

(5)

Pokud vozidlo nevyhoví při ověřovací zkoušce v provozu, jsou zapotřebí další informace o příčinách takového nevyhovění, návazných opatřeních reagujících na toto nevyhovění a o výsledcích šetření k určení jeho příčiny.

(6)

Nezbytné jsou také informace o tom, jak jsou různé zkušební protokoly spojeny se stejnou rodinou vozidel, která je předmětem šetření.

(7)

Aby mohla Komise včas obdržet údaje potřebné pro sledování výsledků silničních zkoušek v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2018/956 a pro přípravu výroční zprávy v souladu s článkem 10 uvedeného nařízení, je vhodné upřesnit, dokdy by příslušné orgány členských států měly tyto údaje vykazovat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Údaje, jež by měly být vykazovány

Pro účely čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 2018/956 vykazují příslušné orgány členských států následující údaje:

a)

zkušební protokoly uvedené v čl. 20 odst. 1 druhém pododstavci nařízení Komise (EU) 2017/2400, a to nejpozději jeden měsíc poté, co výrobce vozidla tyto protokoly poskytl schvalovacímu orgánu;

b)

informace o šetření, které má zjistit příčiny nevyhovění vozidla při ověřovací zkoušce podle čl. 20 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (EU) 2017/2400, a to nejpozději jeden měsíc po zahájení šetření;

c)

výsledky šetření uvedeného v čl. 20 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (EU) 2017/2400, včetně informací o příčinách nevyhovění zjištěných podle druhého pododstavce uvedeného článku a spojených s certifikací konstrukčních částí, samostatných technických celků nebo systémů nebo s používáním simulačního nástroje, a to nejpozději jeden měsíc poté, co schvalovací orgán určil příčinu nevyhovění;

d)

zkušební protokoly uvedené v čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2400 s číslem certifikátu o vlastnostech rodiny z hlediska odporu vzduchu souvisejících s emisemi CO2 a spotřebou paliva, pro niž byly vypracovány, a to nejpozději jeden měsíc poté, co výrobce tyto protokoly předložil schvalovacímu orgánu;

e)

u každého certifikátu o vlastnostech rodiny z hlediska odporu vzduchu souvisejících s emisemi CO2 a spotřebou paliva, který byl udělen, rozšířen, zamítnut nebo odejmut, dokumenty popsané v příloze VIII dodatcích 1 a 2 nařízení (EU) 2017/2400, včetně příloh, a to nejpozději jeden měsíc poté, co byly tyto dokumenty vypracovány nebo obdrženy schvalovacím orgánem.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L 349, 29.12.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 167, 25.6.2011, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU