(EU) 2021/1429Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1429 ze dne 31. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 309, 2.9.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 31. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. září 2021 Nabývá účinnosti: 22. září 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/1610 Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1429

ze dne 31. května 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely důkladné analýzy v souladu s článkem 10 nařízení (EU) 2018/956 jsou nezbytné údaje umožňující identifikovat těžká vozidla registrovaná jako „vozidla zvláštního určení“ podle definice v příloze I části A bodě 2.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (2) a určit průměrné specifické emise CO2 výrobce pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 (3). Tyto údaje se zaznamenávají v bodě 51 prohlášení o shodě nově registrovaného těžkého vozidla. Je proto nezbytné upravit požadavky na údaje uvedené v příloze I části A nařízení (EU) 2018/956 o údajích, které mají členské státy sledovat a vykazovat.

(2)

Nařízení (EU) 2018/956 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (EU) 2018/956

V příloze I části A nařízení (EU) 2018/956 se doplňuje nové písmeno o), které zní:

„o)

u vozidel zvláštního určení registrovaných do 30. června 2021, je-li k dispozici, a u vozidel zvláštního určení registrovaných od 1. července 2021 ve všech případech jejich označení, jak je uvedeno v bodě 51 prohlášení o shodě.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 202).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU