(EU) 2021/1423Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1423 ze dne 21. května 2021, kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 pro systematickou výměnu informací týkajících se zamítnutí udělit povolení nabývat nebo držet určité palné zbraně elektronickými prostředky (oznámeno pod číslem C(2021)3576) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 307, 1.9.2021, s. 3-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. září 2021 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1423

ze dne 21. května 2021,

kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 pro systematickou výměnu informací týkajících se zamítnutí udělit povolení nabývat nebo držet určité palné zbraně elektronickými prostředky (oznámeno pod číslem C(2021)3576)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 ze dne 24. března 2021 o kontrole nabývání a držení zbraní (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 9 a 10 směrnice (EU) 2021/555 obsahují ustanovení o udělování povolení k nabývání nebo držení palných zbraní zařazených do kategorie A nebo B, včetně udělení povolení na základě potvrzení, obnovení nebo prodloužení stávajícího povolení. Kapitola 2 zmíněné směrnice rovněž obsahuje ustanovení o pravidelném přezkoumávání a odnětí těchto povolení.

(2)

Ustanovení čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2021/555 vyžaduje, aby si příslušné orgány členských států vyměňovaly informace týkající se zamítnutí udělit povolení podle článků 9 a 10 uvedené směrnice z důvodů bezpečnosti nebo z důvodů týkajících se spolehlivosti dotyčné osoby. Vzhledem k tomu, že směrnice (EU) 2021/555 nedefinuje důvody bezpečnosti nebo důvody týkající se spolehlivosti dotyčné osoby, měly by členské státy při výkladu těchto pojmů přihlížet k cílům směrnice (EU) 2021/555, a zejména k ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b).

(3)

Povinností na základě čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2021/555, pokud jde o zamítnutí udělit povolení, se rozumí jakékoli správní nebo soudní rozhodnutí vydané orgánem veřejné moci členského státu, jehož cílem nebo účinkem je zabránit tomu, aby určitá osoba nabyla nebo držela palnou zbraň spadající do oblasti působnosti článku 9 nebo 10 uvedené směrnice, bez ohledu na to, zda bylo vydáno na základě žádosti o povolení, či nikoli, bez ohledu na to, zda se týká konkrétních palných zbraní, a bez ohledu na to, zda bylo vydáno na základě pravomocí konkrétně vyplývajících ze zmíněné směrnice. Povinnost zahrnuje například plošný zákaz nabývání nebo držení palných zbraní konkrétní osobou bez ohledu na to, zda tato osoba předtím o povolení požádala. Vztahuje se rovněž na veškerá správní nebo soudní rozhodnutí o odnětí stávajícího povolení nebo o zamítnutí potvrdit, obnovit nebo prodloužit stávající povolení. V čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2021/555 se vyžaduje, aby si za předpokladu, že rozhodnutí bylo vydáno buď z důvodů bezpečnosti, nebo z důvodů týkajících se spolehlivosti dotyčné osoby, příslušné orgány vyměňovaly informace o všech těchto různých druzích rozhodnutí.

(4)

V čl. 18 odst. 5 směrnice (EU) 2021/555 se vyžaduje, aby Komise zajistila systém výměny informací uvedených v tomto článku. To by tudíž zahrnovalo systém výměny informací uvedených v odstavci 4 uvedeného článku, který se týká zamítnutí udělit povolení.

(5)

Ustanovení o správní spolupráci obsažená v článku 18 směrnice (EU) 2021/555, která se týkají převodu palných zbraní z jednoho členského státu do druhého, jsou předmětem pilotního projektu podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 (2). Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu zřízený tímto nařízením by mohl rovněž být účinným nástrojem při provádění ustanovení o správní spolupráci obsaženém v čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2021/555, které se týká zamítnutí udělit povolení. Prováděcí rozhodnutí Komise 2021/1427 (3) proto stanoví, že se na toto ustanovení vztahuje pilotní projekt podle článku 4 nařízení (EU) č. 1024/2012. V zájmu ochrany osobních údajů jednotlivců a jejich práv na soukromí toto prováděcí rozhodnutí stanoví, že systém pro výměnu informací o vnitřním trhu umožní vnitrostátním orgánům pouze kontrolovat, zda jsou informace týkající se konkrétních osob v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu obsaženy, nikoli vyhledávat podle obecnějších kritérií. Nařízení (EU) č. 1024/2012 rovněž obsahuje zvláštní ochranná opatření upravující přístup k osobním údajům v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a jejich zpracování, například pravidla podle čl. 9 odst. 4 umožňující přístup pouze k osobním údajům, které potřebují. Je proto vhodné určit systém pro výměnu informací o vnitřním trhu jako systém, který příslušné orgány členských států využívají za účelem výměny informací týkajících se zamítnutí udělit povolení, a stanovit podrobná opatření pro tyto výměny.

(6)

Aby se zabránilo nepřiměřené administrativní zátěži pro členské státy, měla by se podrobná opatření stanovená tímto nařízením pro výměnu informací prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu vztahovat pouze na zamítavá rozhodnutí vydaná vnitrostátními správními nebo justičními orgány ke dni nebo po dni použitelnosti tohoto nařízení.

(7)

Aby bylo respektováno právo dotyčných osob na ochranu údajů, měly by být informace, které má příslušný orgán vkládat do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, omezeny na minimum nezbytné k tomu, aby příslušné orgány jiných členských států mohly ověřit, zda daná osoba je nebo byla předmětem zamítavého rozhodnutí z důvodů bezpečnosti nebo z důvodů týkajících se spolehlivosti. Informace by proto měly obsahovat pouze osobní údaje, jako je jméno osoby, její místo a země narození a státní příslušnost.

(8)

Podobně by se v zájmu ochrany osobních údajů jednotlivců a jejich práv na soukromí neměly v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu zaznamenávat informace o konkrétních důvodech, proč bylo zamítavé rozhodnutí vydáno. V systému pro výměnu informací o vnitřním trhu by zejména neměly být zaznamenány informace z rejstříku trestů ani o zdravotním nebo duševním stavu dané osoby. Pokud bude příslušný orgán členského státu potřebovat další informace o důvodech zamítavého rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, může se tento příslušný orgán obrátit na příslušný orgán daného druhého členského státu prostřednictvím vhodného komunikačního prostředku mimo systém pro výměnu informací o vnitřním trhu a v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně údajů. Za tímto účelem by členské státy měly při zaznamenání zamítavého rozhodnutí do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu uvést název a kontaktní údaje správního nebo justičního orgánu, který zamítavé rozhodnutí vydal, a pokud se liší, také název a kontaktní údaje orgánu, na nějž se příslušné orgány jiných členských států mohou obrátit s žádostí o další informace ohledně zamítavého rozhodnutí.

(9)

Zamítnutí by měla být do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu zaznamenána, i když jsou případně předmětem správního nebo soudního opravného prostředku. Pokud je zamítavé rozhodnutí po vložení informací, které se jej týkají, do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu zrušeno nebo jinak prohlášeno za neplatné, příslušný orgán by měl být povinen záznam týkající se tohoto zamítnutí odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo zamítavé rozhodnutí zrušeno nebo shledáno neplatným.

(10)

Aby se zajistilo, že informace obsažené v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu budou neustále správné a úplné, měly by být členské státy povinny aktualizovat své záznamy vždy, když dojde k příslušné změně. Pokud by byl například pětiletý zákaz následně zkrácen na tři roky, členský stát by musel záznam aktualizovat a zaznamenat nové datum ukončení zákazu. V případě zákazu delšího než deset let, včetně zákazů na dobu neurčitou, by členské státy měly být rovněž povinny záznam nejméně jednou za deset let přezkoumat a potvrdit jeho platnost (nebo jej odpovídajícím způsobem aktualizovat).

(11)

Je nezbytné stanovit lhůtu, po kterou mají informace o daném zamítnutí zůstat členským státům přístupné v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu. Tato lhůta musí brát v potaz jak potřebu toho, aby byl systém výměny informací pro členské státy co nejužitečnější a nejefektivnější, tak potřebu chránit osobní údaje jednotlivců a jejich práva na soukromí. Zamítnutí může být prosté, jednorázové rozhodnutí, kterým se žádost o povolení zamítá, a žadatel má kdykoliv v budoucnu možnost o povolení znovu požádat, nebo může jít o rozhodnutí s trvalou platností, jako je zamítavé rozhodnutí, jehož přímým nebo nepřímým účinkem je znemožnit žadateli na určitou dobu znovu o povolení požádat, nebo rozhodnutí, které dané osobě zakáže držet palné zbraně na dobu určitou či neurčitou. S ohledem na stávající praxi v členských státech, pokud jde o různé druhy zamítnutí, které mohou nastat, je namístě v tomto nařízení stanovit, že informace o zamítavém rozhodnutí zůstanou v případě prostých, jednorázových rozhodnutí v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu přístupné po dobu deseti let od vydání zamítavého rozhodnutí, nebo v případě rozhodnutí s trvalou platností po dobu deseti let poté, co zamítavé rozhodnutí pozbude účinnosti.

(12)

Komise by měla toto nařízení přezkoumat do dvou let od jeho data použitelnosti, aby mohla zohlednit případné problémy, s nimiž by se členské státy mohly při provádění setkat.

(13)

Použitelnost tohoto nařízení by měla být odložena, aby měly členské státy dostatek času na zavedení nezbytných postupů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na výměnu informací týkajících se zamítnutí udělit povolení podle článků 9 a 10 směrnice (EU) 2021/555 z důvodů bezpečnosti nebo z důvodů týkajících se spolehlivosti dotyčné osoby, a to prostřednictvím systému uvedeného v čl. 18 odst. 5 zmíněné směrnice.

Zamítnutí spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení pouze v případě, že správní nebo soudní rozhodnutí, jímž je dotyčné osobě zabráněno, aby nabyla nebo držela příslušné palné zbraně (uváděné v tomto nařízení jako „zamítavé rozhodnutí“), bylo vydáno ke dni použitelnosti tohoto nařízení nebo po tomto datu.

Článek 2

Systém pro elektronickou výměnu informací

Pro účely výměny informací, na něž se vztahuje toto nařízení, je systémem uvedeným v čl. 18 odst. 5 směrnice (EU) 2021/555 systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, jak je stanoveno v prováděcím rozhodnutí 2021/1427.

Článek 3

Vyměňované informace

1.   Informace vyměňované podle čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2021/555 týkající se zamítnutí udělit povolení podle článků 9 nebo 10 zmíněné směrnice z důvodů bezpečnosti nebo z důvodů týkajících se spolehlivosti dotyčné osoby zahrnují:

a)

jméno dotyčné osoby;

b)

datum narození této osoby;

c)

místo a zemi narození této osoby;

d)

státní příslušnost této osoby;

e)

datum, kdy bylo zamítavé rozhodnutí vydáno;

f)

vnitrostátní referenční číslo nebo jiný jedinečný identifikátor zamítavého rozhodnutí, bylo-li takové číslo nebo identifikátor zamítavému rozhodnutí v členském státě, kde bylo vydáno, přiděleno;

g)

název a kontaktní údaje správního nebo justičního orgánu, který zamítavé rozhodnutí vydal, a pokud se liší, také název a kontaktní údaje orgánu, na nějž se lze obrátit s žádostí o další informace ohledně zamítnutí;

h)

do které ze tří níže uvedených kategorií zamítavé rozhodnutí patří:

i)

zamítavá rozhodnutí, jejichž účelem je zabránit osobě v tom, aby nabyla nebo držela palnou zbraň na dobu neurčitou, bez stanoveného data ukončení;

ii)

zamítavá rozhodnutí, jejichž účelem je zabránit osobě v tom, aby nabyla nebo držela palnou zbraň na dobu určitou, se stanoveným datem ukončení (včetně rozhodnutí, která žádost o povolení zamítají a zároveň dané osobě zakazují o povolení znovu požádat na dobu určitou, se stanoveným datem ukončení);

iii)

zamítavá rozhodnutí, která nespadají pod bod i) ani ii);

i)

stanovené datum ukončení, jestliže zamítavé rozhodnutí spadá pod písm. h) bod ii);

j)

do které ze tří níže uvedených kategorií zamítavé rozhodnutí patří:

i)

zamítavá rozhodnutí vydaná v reakci na žádost o povolení podle článku 9 nebo 10 směrnice (EU) 2021/555, nebo v reakci na žádost o potvrzení, obnovení nebo prodloužení takového povolení;

ii)

zamítavá rozhodnutí o odnětí povolení uděleného, potvrzeného, obnoveného nebo prodlouženého podle článku 9 nebo 10 směrnice (EU) 2021/555;

iii)

zamítavá rozhodnutí, která nespadají pod bod i) ani ii).

2.   Členské státy se mohou rozhodnout, že kromě informací uvedených v odst. 1 písm. a) až d) poskytnou další údaje určující totožnost dotyčné osoby, jako je daňové identifikační číslo, číslo pasu nebo průkazu totožnosti, pokud je to nezbytné k správnému zjištění totožnosti dotyčné osoby.

3.   Informace uvedené v odstavci 1 a případně další údaje uvedené v odstavci 2 se do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu vloží do 30 kalendářních dnů ode dne vydání zamítavého rozhodnutí a budou neprodleně zpřístupněny příslušnými orgány všech členských států.

Článek 4

Povinnosti odstranit, aktualizovat a přezkoumat informace

1.   Je-li zamítavé rozhodnutí zrušeno nebo jinak prohlášeno za neplatné poté, co jsou do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu vloženy informace týkající se tohoto rozhodnutí, příslušný orgán tento záznam ze systému pro výměnu informací o vnitřním trhu odstraní do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo zrušeno nebo shledáno neplatným.

2.   Přestanou-li být za jiných okolností, než které jsou uvedeny v odstavci 1, informace vložené do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, které se týkají zamítavého rozhodnutí, z jakéhokoli důvodu správné a úplné, a to i v důsledku následného zrušení nebo změny zamítavého rozhodnutí, příslušný orgán informace týkající se tohoto zamítnutí v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu aktualizuje do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto informace přestaly být správné nebo úplné. V případě týkajícím se zrušení zamítavého rozhodnutí se k záznamu v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu připojí datum, kdy zrušení nabylo účinku („datum zrušení“).

3.   Je-li do systému pro výměnu informací o vnitřním trhu vložen záznam o zamítavém rozhodnutí spadajícím do oblasti působnosti čl. 3 odst. 1 písm. h) bodu i), příslušný orgán tento záznam přezkoumá nejméně jednou za deset let ode dne, kdy bylo zamítavé rozhodnutí vydáno, a tento záznam neprodleně po přezkoumání aktualizuje za účelem potvrzení toho, že zamítavé rozhodnutí zůstává v platnosti, nebo v případě, že rozhodnutí bylo zrušeno, za účelem zaznamenání data zrušení v souladu s odstavcem 2.

4.   V případě záznamu o zamítavém rozhodnutí spadajícím do oblasti působnosti čl. 3 odst. 1 písm. h) bodu ii) se stanoveným datem ukončení, které nastane více než deset let od data, kdy bylo zamítavé rozhodnutí vydáno, příslušný orgán tento záznam přezkoumá nejméně jednou za deset let od data, kdy bylo zamítavé rozhodnutí vydáno, až do data, které je v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu zaznamenáno jako stanovené datum ukončení, a tento záznam neprodleně po přezkoumání aktualizuje za účelem potvrzení toho, že zamítavé rozhodnutí zůstává v platnosti, nebo v případě, že rozhodnutí bylo zrušeno, za účelem připojení data zrušení v souladu s odstavcem 2.

5.   Je-li zamítavé rozhodnutí zrušeno, povinnost stanovená v odstavci 3 nebo případně v odstavci 4 se pro tento záznam přestane uplatňovat, jakmile bude aktualizován za účelem připojení data zrušení v souladu s odstavcem 2.

Článek 5

Doba, po kterou zůstanou informace přístupné v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

1.   Informace vyměněné prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu v souladu s tímto nařízením zůstanou v uvedeném systému přístupné po dobu deseti let od data, které nastane jako poslední z níže uvedených dat, pokud se vztahují k dotyčnému zamítavému rozhodnutí, přičemž se zohlední veškeré aktualizace provedené podle článku 4:

a)

datum zaznamenané v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu jako datum, kdy bylo vydáno zamítavé rozhodnutí;

b)

datum zaznamenané v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu jako datum, kdy byl záznam naposledy aktualizován za účelem potvrzení toho, že zamítavé rozhodnutí zůstává v platnosti;

c)

datum zaznamenané v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu jako stanovené datum ukončení platnosti zamítavého rozhodnutí.

Avšak v případě, že záznam v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu podléhá povinnosti podle čl. 4 odst. 4 a příslušný orgán tuto povinnost nesplní, po uplynutí lhůty stanovené v tomto článku bude přístup k záznamu v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu zrušen a nebude možné tuto povinnost splnit.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 bude přístup k záznamu v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu zrušen v případě jakéhokoli zamítavého rozhodnutí, u něhož je datum v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu zaznamenáno jako datum, kdy nabývá účinku zrušení rozhodnutí, a to po uplynutí lhůty deseti let od data zaznamenaného v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu jako datum zrušení.

Článek 6

Komise přezkoumá toto nařízení do dvou let ode dne jeho použitelnosti.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 31. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. května 2021.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 115, 6.4.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1427 ze dne 21. května 2021, o pilotním projektu k provedení ustanovení o správní spolupráci týkajících se zamítnutí udělit povolení stanovená ve směrnici (EU) 2021/555 prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (viz strana 20 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU