(EU) 2021/1422Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1422 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624, pokud jde o osvědčení v případě porážky v hospodářství, z něhož pocházejí dotčená zvířata (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 307, 1.9.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 26. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. září 2021 Nabývá účinnosti: 21. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.1.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1422

ze dne 26. dubna 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624, pokud jde o osvědčení v případě porážky v hospodářství, z něhož pocházejí dotčená zvířata

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 18 odst. 7 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie v oblasti potravin a bezpečnosti potravin ve všech fázích procesu produkce, zpracování a distribuce. Uvedené úřední kontroly zahrnují prohlídku před porážkou u zvířat určených k porážce.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 (2) stanoví kritéria a podmínky k určení situace, kdy je možné provádět v hospodářství, z něhož zvířata pocházejí, prohlídky před porážkou.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1374 (3), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (4), za určitých podmínek umožňuje, aby porážka domácího skotu a prasat a domácích lichokopytníků byla provedena v hospodářství, z něhož tato zvířata pocházejí. Uvedené podmínky vyžadují, aby u zvířat byla v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 provedena prohlídka před porážkou a výsledek této prohlídky byl doložen v úředním osvědčení, které provází těla poražených zvířat na schválená jatka.

(4)

Působnost článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 by měla být rozšířena, aby se vztahovala rovněž na domácí skot a prasata a domácí lichokopytníky, a tak se zajistilo, že v případě porážky takových zvířat v hospodářství, z něhož pocházejí, nebude ohrožena bezpečnost masa.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 se mění takto:

1)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Příslušné orgány použijí zvláštní kritéria a podmínky stanovené v tomto článku v relevantních případech týkajících se drůbeže, farmové zvěře, domácího skotu a prasat a domácích lichokopytníků.“;

2)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   V případě domácího skotu a prasat, domácích lichokopytníků a farmové zvěře poražených v hospodářství, odkud pocházejí, v souladu s přílohou III oddílem I kapitolou VIa nebo oddílem III bodem 3 nařízení (ES) č. 853/2004 místo osvědčení uvedeného v čl. 5 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení při dodání na jatka zvířata provází úřední osvědčení vyplněné v souladu se vzorovým úředním osvědčením uvedeným v příloze IV kapitole 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235 (*) nebo se toto osvědčení v jakékoli podobě zašle předem.

(*)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).“"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1374 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o zvláštních hygienických požadavcích na potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU