(EU) 2021/1420Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1420 ze dne 30. srpna 2021 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2021 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

Publikováno: Úř. věst. L 305, 31.8.2021, s. 10-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. září 2021 Nabývá účinnosti: 7. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.31.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 305/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1420

ze dne 30. srpna 2021

o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2021 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2020 byly stanoveny:

nařízením Rady (EU) 2018/2025 (2),

nařízením Rady (EU) 2019/1838 (3),

nařízením Rady (EU) 2019/2236 (4) a

nařízením Rady (EU) 2020/123 (5).

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2021 byly stanoveny:

nařízením Rady (EU) 2020/1579 (6),

nařízením Rady (EU) 2021/90 (7),

nařízením Rady (EU) 2021/91 (8) a

nařízením Rady (EU) 2021/92 (9).

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.

(4)

Podle čl. 105 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 se tyto odpočty provedou v následujícím roce nebo letech pomocí příslušných násobících koeficientů, jež jsou v uvedeném článku stanoveny.

(5)

Některé členské státy překročily své rybolovné kvóty na rok 2020. Za nadměrný odlov populací je proto vhodné provést odpočty z rybolovných kvót, které jim byly přiděleny na rok 2021 a v příslušných případech na roky následující.

(6)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1247 (10) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2006 (11) byly pro některé členské státy a druhy stanoveny odpočty z rybolovných kvót na rok 2020. V případě některých členských států však byly uplatnitelné odpočty u některých druhů vyšší než dostupná odpovídající kvóta na rok 2020, a v uvedeném roce tudíž nemohly být provedeny v plném rozsahu. Aby bylo zajištěno, že i v takových případech bude u příslušných populací proveden plný odpočet, je třeba zbývající množství zohlednit při stanovování odpočtů z kvót na rok 2021, případně na roky následující.

(7)

Portugalsko přečerpalo v roce 2019 svou kvótu pro tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. (ALB/AN05N). Odpočet 1 271,026 tuny, který byl výsledkem tohoto nadměrného rybolovu, byl použitelný v roce 2020. Na žádost Portugalska byl odpovídající odpočet rovnoměrně rozložen do dvou let (2020 a 2021). Nařízením (EU) 2020/1247 byla první polovina odpočtu, tj. 635,513 tuny, provedena z kvóty Portugalska na rok 2020. Zbývající množství 635,513 tuny by tedy mělo být odečteno z kvóty Portugalska pro rok 2021.

(8)

Je třeba provést odpočty smačků rodu Ammodytes v divizích ICES 2a, 3a a podoblasti ICES 4 vzhledem k tomu, že Dánsko v roce 2020 překročilo své celkové přípustné odlovy ve vodách Unie v oblasti řízení 2r vymezené v příloze III nařízení (EU) 2020/123. Na rok 2021 byly povoleny minimální úlovky smačků rodu Ammodytes v těchto vodách za účelem sledování stavu jejich populace. S uvedeným odpočtem však není možné zachovat systém sledování (12) doporučený Mezinárodní radou pro průzkum moří (ICES) pro účely řízení smačků rodu Ammodytes. Odpočet za přečerpání kvót Dánska v roce 2020 v oblasti řízení 2r by proto měl být proveden u oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 3r v roce 2021.

(9)

Odpočty z rybolovných kvót stanovené tímto nařízením by měly být uplatněny, aniž by byly dotčeny odpočty uplatnitelné na kvóty Španělska na rok 2021 podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 185/2013 (13).

(10)

Jelikož jsou kvóty vyjádřeny v tunách, neměla by být brána v úvahu nadměrně odlovená množství menší než jedna tuna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Rybolovné kvóty stanovené nařízeními (EU) 2020/1579, (EU) 2021/90, (EU) 2021/91 a (EU) 2021/92 na rok 2021 se snižují tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.

2.   Odstavec 1 se použije, aniž by byly dotčeny odpočty stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 185/2013.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2019/1838 ze dne 30. října 2019, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 281, 31.10.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2019/2236 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 14).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2020/1579 ze dne 29. října 2020, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 362, 30.10.2020, s. 3).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2021/90 ze dne 28. ledna 2021, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2021/91 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 20).

(9)  Nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 31).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1247 ze dne 2. září 2020 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2020 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 288, 3.9.2020, s. 21).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2006 ze dne 8. prosince 2020 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2020 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2020/1247 (Úř. věst. L 414, 9.12.2020, s. 1).

(12)  ICES. (2021) Smačci rodu Ammodytes v divizích 4.b–c a subdivizi 20, oblast smačků rodu Ammodytes 2r (střední a jižní Severní moře). Ve zprávě poradního výboru rady ICES, 2021. Doporučení ICES 2021, san.sa.2r, https://doi.org/10.17895/ices.advice.7673.

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 185/2013 ze dne 5. března 2013, kterým se stanoví odpočty z některých rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2013 a následující roky z důvodu překročení určité kvóty pro makrelu obecnou v roce 2009 (Úř. věst. L 62, 6.3.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

ODPOČTY Z RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2021 U NADMĚRNĚ ODLOVENÝCH POPULACÍ

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Původní kvóta na rok 2020 (v kilogramech)

Povolené vykládky v roce 2020 (celkové upravené množství v kilogramech) (1)

Celkové úlovky v roce 2020 (množství v kilogramech)

Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám

Přečerpání v poměru k povolené vykládce (množství v kilogramech)

Násobící koeficient (2)

Dodatečný násobící koeficient  (3) ,  (4)

Zatím neprovedené odpočty z předchozích let  (5) (množství v kilogramech)

Odpočty, které se mají provést v roce 2021 (množství v kilogramech)

DE

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

39 404 000

18 997 930

20 355 612

107,15 %

1 357 682

/

/

/

1 357 682

DE

MAC

2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

23 416 000

21 146 443

22 858 079

108,09 %

1 711 636

/

/

/

1 711 636

DK

COD

1N2AB.

Treska obecná

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

/

1 606

neuvedeno

1 606

1,00

/

/

1 606

DK

DGS

15X14

Ostroun obecný

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14

/

/

4 718

neuvedeno

4 718

1,00

/

/

4 718

DK

HER

03 A.

Sleď obecný

3a

10 309 000

7 482 731

7 697 049

102,86 %

214 318

/

/

/

214 318

DK

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

59 468 000

75 652 933

81 089 507

107,19 %

5 436 574

/

/

/

5 436 574

DK

MAC

2A34.

Makrela obecná

3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32

19 998 000

17 987 493

18 625 387

103,55 %

637 894

/

/

/

637 894

DK

MAC

2A4 A-N

Makrela obecná

Vody Norska oblastí 2a a 4a

14 453 000

13 507 878

13 531 201

100,17 %

23 323

/

/

/

23 323

DK

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

7 800

88 733

1 137,60  %

80 933

1,00

/

/

80 933

DK

PRA

N1GRN.

Kreveta severní

Vody Grónska oblasti NAFO 1

1 400 000

2 800 000

2 818 891

100,67 %

18 891

/

/

/

18 891

DK

SAN

234_2R

Smaček rodu Ammodytes

Vody Unie oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 2r

59 106 000

56 042 763

57 756 024

103,06 %

1 713 261  (7)

/

/

/

1 713 261  (7)

ES

COD

1/2B.

Treska obecná

1 a 2b

11 688 000

9 576 615

9 581 250

100,05 %

4 635

/

/

/

4 635

ES

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

/

22 402

neuvedeno

22 402

1,00

A

/

33 603

ES

OTH

1N2AB.

Jiné druhy

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

/

22 078

neuvedeno

22 078

1,00

/

/

22 078

ES

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15 000

15 000

21 072

140,48 %

6 072

1,00

/

2 067

8 139

EE

COD

1N2AB.

Treska obecná

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

300 000

316 377

105,46 %

16 377

/

/

/

16 377

FR

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

/

8 988

neuvedeno

8 988

1,00

/

/

8 988

FR

NEP

08C.

Humr severský

8c

0

0

5 342

neuvedeno

5 342

1,00

/

/

5 342

FR

WHM

ATLANT

Marlín bělavý

Atlantský oceán

/

/

1 225

neuvedeno

1 225

1,00

C

/

2 450

IE

ALB

AN05N

Severoatlantský tuňák křídlatý

Atlantský oceán severně od 5° s. š.

2 891 010

2 743 260

2 938 449

107,12 %

195 189

/

C (6)

/

195 189

LV

HER

3D-R30

Sleď obecný

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

4 253 000

6 135 144

6 138 817

100,06 %

3 673

/

C (6)

/

3 673

LV

SPR

3BCD-C

Šprot obecný

Vody Unie subdivizí 22–32

29 073 000

28 618 753

28 635 182

100,06 %

16 429

/

C (6)

/

16 429

NL

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

51 717 000

50 896 907

51 002 687

100,21 %

105 780

/

/

/

105 780

NL

WHB

8C3411

Treska modravá

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

/

/

12 235

neuvedeno

12 235

1,00

/

/

12 235

PL

HER

1/2-

Sleď obecný

Vody Unie, vody Faerských ostrovů, vody Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

593 000

1 226 015

1 329 820

108,47 %

103 805

/

/

/

103 805

PL

MAC

2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

1 649 000

4 724 236

5 185 187

109,76 %

460 951

/

/

/

460 951

PT

ALB

AN05N

Severoatlantský tuňák křídlatý

Atlantský oceán severně od 5° s. š.

2 273 970

1 638 457

1 595 315

97,37 %

–43 142  (8)

neuvedeno

neuvedeno

635 513  (9)

635 513  (9)

PT

ALF

3X14-

Pilnoši rodu Beryx

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

164 000

155 278

158 601

102,14 %

3 323

/

A (6)

/

3 323

PT

BET

ATLANT

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

3 058 330

3 058 330

3 069 582

100,37 %

11 252

/

C (6) )

/

11 252

PT

HKE

8C3411

Štikozubec obecný

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

2 614 000

1 996 154

2 135 737

106,99 %

139 583

/

C (6)

/

139 583

PT

SWO

AS05N

Mečoun obecný

Atlantský oceán jižně od 5° s. š.

299 030

299 030

309 761

103,59 %

10 731

/

/

/

10 731


(1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2019 do roku 2020 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3) a s čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání, které se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.

(3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že rozsah přečerpání překročí 10 %.

(4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2018, 2019 a 2020. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.

(5)  Zbývající množství z předchozího roku/předchozích let.

(6)  Dodatečný násobící koeficient se nepoužije, protože přečerpání nepřesahuje 10 % povolených vykládek.

(7)  Odečte se od oblasti řízení smačků rodu Ammodytes 3r.

(8)  Jelikož se článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 na populaci ALB/AN05N nevztahuje, nelze toto nevyužité množství využít ke snížení zbývající poloviny odpočtu splatného v roce 2021.

(9)  Na žádost Portugalska bude odpočet za rok 2020 činící 1 271 026 kg z důvodu nadměrného rybolovu v roce 2019 rovnoměrně rozložen do dvou let (2020 a 2021).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU