(EU) 2021/1400Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1400 ze dne 24. srpna 2021, kterým se pro účetní období EZZF 2022 stanoví úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob

Publikováno: Úř. věst. L 301, 25.8.2021, s. 6-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. října 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1400

ze dne 24. srpna 2021,

kterým se pro účetní období EZZF 2022 stanoví úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 (2) stanoví, že výdaje vztahující se k finančním nákladům, které členským státům vznikly při mobilizaci finančních prostředků pro nákup produktů, se určí v souladu s metodami stanovenými v příloze I uvedeného nařízení.

(2)

Podle bodu I.1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 se výpočet těchto finančních nákladů provádí na základě jednotné úrokové sazby stanovené pro celou Unii Komisí na začátku každého účetního období. Tato úroková sazba odpovídá průměru tříměsíční a dvanáctiměsíční forwardové sazby EURIBOR zaznamenané v průběhu referenčního období šesti měsíců, které stanoví Komise, s jejich příslušným třetinovým a dvoutřetinovým vážením; tomu předchází sdělení členských států podle prvního pododstavce bodu I.2 uvedené přílohy.

(3)

K určení úrokových sazeb, které se použijí pro dané účetní období, se v příloze I bodu I.2 prvním pododstavci nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 stanoví, že členské státy musí Komisi na její žádost sdělit průměrnou úrokovou sazbu, kterou reálně využívaly v průběhu referenčního období uvedeného v bodě I.1 uvedené přílohy, a to nejpozději ve lhůtě stanovené v uvedené žádosti.

(4)

Ustanovení přílohy I bodu I.2 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 dále stanoví, že pokud členský stát toto sdělení nezašle v podobě a ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci uvedeného bodu, považuje se průměrná úroková sazba využívaná uvedeným členským státem za 0 %. V případě, kdy členský stát prohlásí, že nezaznamenal žádné úrokové náklady, protože neměl v době referenčního období ve veřejném skladování zemědělské produkty, stanoví Komise uvedenou úrokovou sazbu v souladu s třetím pododstavcem uvedeného bodu.

(5)

Vzhledem k tomu, že během referenčního období šesti měsíců stanoveného od listopadu 2020 do dubna 2021 nebyly ve veřejném skladování žádné zemědělské produkty, nepožadovalo se po členských státech, aby podaly oznámení podle bodu I.2 prvního pododstavce přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014. Komise proto stanovila referenční úrokovou sazbu podle třetího pododstavce uvedeného bodu.

(6)

V souladu s bodem I.3 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 se úroková sazba stanovená na základě bodu I.2 uvedené přílohy porovná s jednotnou úrokovou sazbou stanovenou na základě bodu I.1 uvedené přílohy. V každém členském státě se uplatňuje nižší z těchto dvou úrokových sazeb. Za účelem náhrady výdajů členským státům však nemohou být zohledněny záporné úrokové sazby.

(7)

Úrokové sazby, které se použijí pro účetní období EZZF 2022, je třeba stanovit s přihlédnutím k těmto různým skutečnostem,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V případě výdajů vztahujících se k finančním nákladům, které členským státům vznikly při mobilizaci prostředků pro nákup produktů během účetního období Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) 2022, se stanoví úrokové sazby podle přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení na 0 %.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. října 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU