(EU) 2021/1399Nařízení Komise (EU) 2021/1399 ze dne 24. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií a námelových alkaloidů v některých potravinách (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 301, 25.8.2021, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1399

ze dne 24. srpna 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity námelových sklerocií a námelových alkaloidů v některých potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek, včetně námelových sklerocií a námelových alkaloidů, v potravinách.

(2)

Pojmem námel nebo námelová sklerocia se rozumí houbové struktury rodu Claviceps, které se vytvářejí místo obilných zrn na klasech obilovin nebo místo semen u travin a jeví se jako velká, odlišně zbarvená sklerocia. Tato sklerocia obsahují různé druhy alkaloidů.

(3)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) přijal dne 28. června 2012 stanovisko týkající se námelových alkaloidů v potravinách a krmivech (3). Úřad ve svém hodnocení rizik zkoumal hlavní alkaloidy námelu (Claviceps purpurea), konkrétně ergometrin, ergotamin, ergosin, ergokristin, ergokryptin a ergokornin a jejich příslušné epimery (–ininy). Stanovil skupinovou akutní referenční dávku ve výši 1 μg/kg tělesné hmotnosti a skupinový tolerovatelný denní příjem ve výši 0,6 μg/kg tělesné hmotnosti. Úřad dospěl k závěru, že ačkoli z dostupných údajů nevyplývá, že by v případě jakékoli podskupiny obyvatel existoval důvod k obavám, nelze opomenout odhadovanou dietární expozici v souvislosti s omezeným počtem skupin potravin a možný neznámý příspěvek jiných potravin.

(4)

Dne 6. července 2017 úřad zveřejnil vědeckou zprávu o dietární expozici lidí a zvířat námelovým alkaloidům (4). U některých skupin obyvatel se zjistilo, že odhadovaná expozice námelovým alkaloidům se blíží tolerovatelnému dennímu příjmu. V případě nejvyšších odhadovaných úrovní expozice přispívaly k chronické dietární expozici převážně různé druhy chleba a pečiva, zejména s obsahem žita nebo vyrobené pouze ze žita. Nejvyšší odhadované úrovně akutní expozice se blíží akutní referenční dávce.

(5)

Úřad také zkoumal vztah mezi přítomností námelových sklerocií a námelových alkaloidů. Při vysokých úrovních bylo možné pozorovat statisticky významný lineární vztah mezi obsahem sklerocií a úrovněmi námelových alkaloidů. Při nižších úrovních však tento vztah nebylo vždy možné prokázat, z čehož vyplývá, že nepřítomnost sklerocií nevylučuje přítomnost námelových alkaloidů. Důvodem je, že při manipulaci s obilovinami se sklerocia rozpadají a prachové částice námelu jsou poté adsorbovány v zrnech obilovin.

(6)

Proto je vhodné snížit maximální limity námelových sklerocií a stanovit maximální limity námelových alkaloidů v potravinách s vysokým obsahem těchto alkaloidů, které významně přispívají k expozici lidí, a v potravinách relevantních pro expozici zranitelných skupin obyvatel.

(7)

Nižšího obsahu námelových sklerocií lze již nyní u většiny obilovin dosáhnout správnou zemědělskou praxí a využíváním technik třídění a čištění. Stávající maximální limity u obilovin by proto měly být sníženy. V tomto ohledu je rovněž vhodné upřesnit, na jakou fázi se maximální limity námelových sklerocií u nezpracovaných obilovin vztahují, s cílem zabránit problémům při jejich uplatňování.

(8)

Pokud jde o mlýnské výrobky, je namístě stanovit rozdílné maximální limity námelových alkaloidů pro různé druhy obilovin. Jelikož žito je obilovina s vyšším rizikem kontaminace námelovými sklerocii, je obtížnější dosáhnout nižších úrovní námelových alkaloidů, a proto by měl být stanoven specifický maximální limit pro mlýnské výrobky ze žita a nižší limit pro mlýnské výrobky z jiných obilovin. Avšak i v případě mlýnských výrobků z jiných obilovin by měly být stanoveny rozdílné maximální limity v závislosti na obsahu popela u daných výrobků, aby se zohlednila skutečnost, že výrobky obsahující více otrub (s vyšším obsahem popela) mají přirozeně vyšší úrovně námelových alkaloidů, jelikož prachové částice námelových sklerocií jsou adsorbovány v otrubách.

(9)

Poněvadž se také očekává, že u některých mlýnských výrobků se dosažitelná míra kontaminace bude nadále snižovat, je vhodné stanovit, aby se po určité době na tyto výrobky vztahovaly přísnější maximální limity. Aby Komise mohla monitorovat směřování k těmto přísnějším maximálním limitům a posoudit možné změny limitů z důvodu změn v zemědělské praxi, jakož i klimatických a environmentálních faktorů, měly by být členské státy a zúčastněné strany povinny poskytovat potřebné údaje a informace.

(10)

U pšeničného lepku, který je vedlejším produktem mokrého mletí, byl navzdory uplatňování správné praxe prokázán vysoký obsah námelových alkaloidů, jelikož v důsledku tohoto výrobního procesu dochází ke koncentraci námelových alkaloidů. Proto by měl být pro námelové alkaloidy v pšeničném lepku stanoven vyšší maximální limit.

(11)

Z důvodu změn v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (5) by měla být změněna příslušná poznámka pod čarou v příloze nařízení (ES) č. 1881/2006.

(12)

Aby se hospodářské subjekty mohly připravit na uplatňování nových pravidel zavedených tímto nařízením, je vhodné poskytnout přiměřené období před tím, než se maximální limity začnou uplatňovat, a stanovit přechodné období pro potraviny, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před datem použitelnosti tohoto nařízení. Avšak jelikož v případě žita prozatím nelze nižších úrovní kontaminace námelovými sklerocii přiměřeně dosáhnout, je vhodné povolit delší období umožňující přísnější uplatňování správné zemědělské praxe a používání lepších technik třídění a čištění.

(13)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Členské státy a zúčastněné strany oznámí Komisi do 1. ledna 2023 výsledky provedených šetření a pokrok při používání preventivních opatření pro zamezení kontaminace námelovými sklerocii a námelovými alkaloidy v žitu a mlýnských výrobcích ze žita a námelovými alkaloidy v mlýnských výrobcích z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa.

Členské státy a zúčastněné strany do databáze úřadu EFSA pravidelně předávají údaje o námelových sklerociích a námelových alkaloidech v žitu a mlýnských výrobcích ze žita a o námelových alkaloidech v mlýnských výrobcích z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa.“

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Potraviny uvedené na seznamu v příloze, uvedené na trh v souladu s právními předpisy přede dnem 1. ledna 2022, mohou zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed. EFSA Journal 2012;10(7):2798. [158 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2798.

(4)  Arcella, D., Gomez Ruiz, J-A., Innocenti, ML a Roldán, R., 2017. Scientific report on human and animal dietary exposure to ergot alkaloids. EFSA Journal 2017;15(7):4902, 53 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4902.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

V oddíle 2 se položky bodu 2.9 „Námelové sklerocie a námelové alkaloidy“ nahrazují tímto:

Potraviny(1)

Maximální limity

„2.9

Námelová sklerocia a námelové alkaloidy

 

2.9.1

Námelová sklerocia

 

2.9.1.1

Nezpracované obiloviny(18) kromě

kukuřice, žita a rýže

0,2 g/kg

2.9.1.2

Nezpracované žito(18)

0,5 g/kg do 30. června 2024

0,2 g/kg od 1. července 2024

2.9.2

Námelové alkaloidy  (*1)

 

2.9.2.1

Mlýnské výrobky z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa

(s obsahem popela nižším než 900 mg/100 g)

100 μg/kg

50 μg/kg od 1. července 2024

2.9.2.2

Mlýnské výrobky z ječmene, pšenice, špaldy a ovsa

(s obsahem popela 900 mg/100 g nebo vyšším)

Zrna ječmene, pšenice, špaldy a ovsa uváděná na trh pro konečného spotřebitele

150 μg/kg

2.9.2.3

Mlýnské výrobky ze žita

Žito uváděné na trh pro konečného spotřebitele

500 μg/kg do 30. června 2024

250 μg/kg od 1. července 2024

2.9.2.4

Pšeničný lepek

400 μg/kg

2.9.2.5

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti(3) (29)

20 μg/kg

2)

Poznámka pod čarou 1 se nahrazuje tímto:

„(1)

Pokud jde o ovoce, zeleninu a obiloviny, odkazuje se na potraviny uvedené v příslušné kategorii podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1). To mimo jiné znamená, že pohanka (Fagopyrum spp.) je zahrnuta do „obilovin“ a výrobky z pohanky jsou zahrnuty do „výrobků z obilovin“. Maximální limit pro ovoce se nevztahuje na ořechy.“

3)

Poznámka pod čarou 18 se nahrazuje tímto:

„(18)

Maximální limit se vztahuje na nezpracované obiloviny uváděné na trh před prvotním zpracováním. V případě integrovaných systémů výroby a zpracování se maximální limit vztahuje na fázi výrobního řetězce předcházející prvotnímu zpracování. Integrovanými systémy výroby a zpracování se rozumí systémy, kde se všechny zdrojové šarže obilovin čistí, třídí a zpracovávají ve stejném zařízení.

Sušení a čištění, včetně třídění (v případě potřeby třídění podle barvy) a odírání, se nepovažují za „prvotní zpracování“, pokud celé zrno zůstane neporušené.

Odíráním se rozumí čištění obilovin důkladným kartáčováním nebo drhnutím v kombinaci s odstraněním prachu (např. odsáváním).

Jestliže se v případě výskytu námelových sklerocií použije odírání, musí obiloviny před zahájením odírání nejdříve projít fází čištění.“


(*1)  Maximální limit pro námelové alkaloidy se vztahuje na spodní hodnotu sumy těchto dvanácti námelových alkaloidů: ergokornin/ergokorninin; ergokristin/ergokristinin; ergokryptin/ergokryptinin (α- a β-forma); ergometrin/ergometrinin; ergosin/ergosinin; ergotamin/ergotaminin. U spodní hodnoty sumy je příspěvek každého nekvantifikovaného epimeru stanoven na nulu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU