(EU) 2021/1383Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1383 ze dne 15. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/990, pokud jde o požadavky na aktiva obdržená fondy peněžního trhu na základě reverzního repa (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 298, 23.8.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. září 2021 Nabývá účinnosti: 12. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 298/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1383

ze dne 15. června 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/990, pokud jde o požadavky na aktiva obdržená fondy peněžního trhu na základě reverzního repa

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu (1), a zejména na čl. 15 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/990 (2) podléhají způsobilé investice správců fondů peněžního trhu do reverzních rep dodatečným kvalitativním a kvantitativním požadavkům, včetně specifické úpravy hodnoty aktiva (srážky). Tyto požadavky se však nevztahují na transakce uzavírané s úvěrovými institucemi, investičními podniky a pojišťovnami, pokud jsou usazeny v Unii nebo se na ně vztahuje rozhodnutí o rovnocennosti. V čl. 2 odst. 6 písm. a), b) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/990 jsou uvedeny příslušné regulační rámce pro každý z uvedených druhů finančních institucí.

(2)

Aby se zajistilo, že se uvedené výjimky použijí pouze v případě, že byla ve vztahu k dotčeným třetím zemím přijata rozhodnutí o rovnocennosti, a aby byla zajištěna právní jistota, pokud jde o použitelný postup uznávání rovnocennosti, je nutné upřesnit příslušná ustanovení, na jejichž základě se mají rozhodnutí o rovnocennosti umožňující použití zmíněných výjimek přijímat. Je proto nutné upřesnit příslušné postupy určování rovnocennosti třetí země, v níž jsou uvedené subjekty usazeny.

(3)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/990 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V čl. 2 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/990 se písmena a), b) a c) nahrazují tímto:

„a)

úvěrová instituce, nad kterou je vykonáván dohled podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (*1), nebo úvěrová instituce povolená ve třetí zemi, ve vztahu k níž bylo přijato rozhodnutí o rovnocennosti v souladu s čl. 114 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013;

b)

investiční podnik, nad kterým je vykonáván dohled podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (*2), nebo investiční podnik povolený ve třetí zemi, ve vztahu k níž bylo přijato rozhodnutí o rovnocennosti v souladu s článkem 47 nařízení (EU) č. 600/2014;

c)

pojišťovna, nad kterou je vykonáván dohled podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (*3), nebo pojišťovna povolená ve třetí zemi, ve vztahu k níž bylo přijato rozhodnutí o rovnocennosti v souladu s článkem 260 uvedené směrnice;

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 8.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/990 ze dne 10. dubna 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131, pokud jde o jednoduché, transparentní a standardizované (STS) sekuritizace a komerční papíry zajištěné aktivy, požadavky na aktiva obdržená na základě reverzního repa a metody hodnocení úvěrové kvality (Úř. věst. L 177, 13.7.2018, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU