(EU) 2021/1378Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 24-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1378

ze dne 19. srpna 2021,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů a produktů z přechodného období do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 45 odst. 4 a čl. 46 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 45 odst. 1 písm. b) bodem i) nařízení (EU) 2018/848 může být produkt dovezen ze třetí země s cílem uvést ho na trh v Unii jako ekologický produkt nebo jako produkt z přechodného období, pokud hospodářské subjekty a skupiny hospodářských subjektů, včetně vývozců v dotčené třetí zemi, podléhají kontrole ze strany kontrolních orgánů nebo kontrolních subjektů uznaných v souladu s článkem 46 uvedeného nařízení a tyto orgány nebo subjekty vystavily všem těmto hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům certifikát potvrzující, že splňují požadavky nařízení (EU) 2018/848.

(2)

Pro účely čl. 45 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení (EU) 2018/848 by měl být specifikován obsah certifikátu uvedeného ve zmíněném ustanovení, jakož i technické prostředky, jejichž prostřednictvím se certifikát vydává.

(3)

Kromě toho je pro účely čl. 45 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení (EU) 2018/848 vhodné tímto nařízením stanovit seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů příslušných pro provádění uvedených kontrol a pro vydávání uvedeného certifikátu ve třetích zemích.

(4)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Certifikát pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích

Kontrolní orgány a kontrolní subjekty, které byly uznány v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848, vydají hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích podléhajícím kontrole podle čl. 45 odst. 1 písm. b) bodu i) uvedeného nařízení certifikát potvrzující, že tyto hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozci splňují požadavky nařízení (EU) 2018/848 (dále jen „certifikát“).

Certifikát:

a)

se vydává v elektronické podobě v souladu se vzorem uvedeným v příloze I tohoto nařízení a za použití elektronického obchodního řídicího a expertního systému (TRACES) podle čl. 2 bodu 36 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (2);

b)

umožňuje identifikaci:

i)

hospodářského subjektu, skupiny hospodářských subjektů nebo vývozce, na něž se certifikát vztahuje, včetně seznamu členů skupiny hospodářských subjektů;

ii)

kategorie produktů, na něž se certifikát vztahuje, klasifikovaných stejným způsobem, jaký je stanoven v čl. 35 odst. 7 nařízení (EU) 2018/848, a

iii)

své doby platnosti;

c)

stvrzuje, že činnost hospodářského subjektu, skupiny hospodářských subjektů nebo vývozce je v souladu s nařízením (EU) 2018/848, a

d)

se aktualizuje, kdykoli dojde ke změnám údajů v něm obsažených.

Článek 2

Seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů

1.   Seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných v souladu s čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 je uveden v příloze II tohoto nařízení. Seznam obsahuje ke každému uznanému kontrolnímu orgánu nebo kontrolnímu subjektu tyto informace:

a)

název a číselný kód kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu;

b)

pro každou třetí zemi kategorie produktů, jak jsou stanoveny v čl. 35 odst. 7 nařízení (EU) 2018/848;

c)

třetí země, v nichž mají kategorie produktů původ, pokud se na tyto třetí země v případě kategorie produktu nebo dotčeného produktu již nevztahuje dohoda o obchodu s ekologickými produkty v souladu s článkem 47 nařízení (EU) 2018/848 nebo uznání rovnocennosti v souladu s článkem 48 uvedeného nařízení;

d)

dobu trvání uznání a

e)

v případě potřeby výjimky z uznání.

2.   Podrobné informace týkající se poštovní adresy, adresy internetových stránek a e-mailového kontaktního místa kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu, jakož i název akreditačního orgánu, který v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2018/848 udělil akreditaci, jsou veřejně k dispozici na internetových stránkách Komise věnovaných ekologickému zemědělství.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).


PŘÍLOHA I

VZOR CERTIFIKÁTU

CERTIFIKÁT PRO HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY, SKUPINY HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ A VÝVOZCE VE TŘETÍCH ZEMÍCH PRO PRODUKTY, KTERÉ MAJÍ BÝT DOVEZENY DO EVROPSKÉ UNIE JAKO EKOLOGICKÉ PRODUKTY NEBO PRODUKTY Z PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

Část I: Povinné prvky

1.

Číslo dokumentu

2.

(zaškrtněte odpovídající informace)

Hospodářský subjekt

Skupina hospodářských subjektů – viz bod 10

Vývozce

3.

Název a adresa hospodářského subjektu, skupiny hospodářských subjektů nebo vývozce:

4.

Název, adresa a číselný kód kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu hospodářského subjektu, skupiny hospodářských subjektů nebo vývozce:

5.

Jedna či více činností hospodářského subjektu, skupiny hospodářských subjektů nebo vývozce (zaškrtněte odpovídající kolonku/kolonky):

výroba

příprava

distribuce

skladování

dovoz

vývoz

6.

Jedna či více kategorií produktů podle čl. 35 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (1) a metody produkce (zaškrtněte odpovídající kolonku/kolonky):

a)

nezpracované rostliny a rostlinné produkty, včetně osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin

metoda produkce:

ekologická produkce s výjimkou přechodného období

produkce během přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

b)

hospodářská zvířata a nezpracované produkty živočišné výroby

metoda produkce:

ekologická produkce s výjimkou přechodného období

produkce během přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

c)

řasy a nezpracované produkty akvakultury

metoda produkce:

ekologická produkce s výjimkou přechodného období

produkce během přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

d)

zpracované zemědělské produkty, včetně produktů akvakultury, určené k použití jako potraviny

metoda produkce:

produkce ekologických produktů

produkce produktů z přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

e)

krmivo

metoda produkce:

produkce ekologických produktů

produkce produktů z přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

f)

víno

metoda produkce:

produkce ekologických produktů

produkce produktů z přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

g)

jiné produkty uvedené v příloze I nařízení (EU) 2018/848 nebo nespadající do žádné z předchozích kategorií

metoda produkce:

produkce ekologických produktů

produkce produktů z přechodného období

ekologická produkce s konvenční produkcí

7.

Rejstřík produktů:

Název produktu a/nebo kód kombinované nomenklatury (KN) podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2) u produktů spadajících do působnosti nařízení (EU) 2018/848

z ekologického zemědělství

z přechodného období

 

 

 

 

 

 

Tento dokument byl vydán v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1378 (3) jako potvrzení skutečnosti, že hospodářský subjekt, skupina hospodářských subjektů nebo vývozce (zvolte odpovídající možnost) splňuje požadavky nařízení (EU) 2018/848.

8.

Datum, místo

Jméno a podpis jménem vydávajícího kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu:

9.

Certifikát platný od………. [doplňte datum] do..………[doplňte datum]

10.

Seznam členů skupiny hospodářských subjektů podle definice v článku 36 nařízení (EU) 2018/848

Název člena

Adresa nebo jiná forma identifikace člena

 

 

 

 

 

 

Část II: Konkrétní nepovinné prvky

Jeden či více prvků se vyplní, pokud tak rozhodne kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vydává certifikát hospodářskému subjektu, skupině hospodářských subjektů nebo vývozci v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/1378.

1.

Množství produktů

Název produktu a/nebo kód KN podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 u produktů spadajících do působnosti nařízení (EU) 2018/848

☐ z ekologického zemědělství

☐ z přechodného období

Odhadované množství v kilogramech, litrech nebo případně v počtu jednotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Informace o půdě

Název produktu

☐ z ekologického zemědělství

☐ z přechodného období

☐ z konvenční produkce

Plocha v hektarech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Seznam prostor nebo jednotek, v nichž činnost vykonává hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů

Adresa nebo zeměpisná poloha

Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5

 

 

 

 

 

 

4.

Informace o činnosti nebo činnostech prováděných hospodářským subjektem nebo skupinou hospodářských subjektů a o tom, zda činnost nebo činnosti vykonává pro svůj vlastní účel nebo jako subdodavatel pro jiný hospodářský subjekt, zatímco subdodavatel zůstává odpovědný za vykonávanou činnost nebo činnosti

Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5

☐ provádění činnosti nebo činností pro vlastní účel

☐ provádění činnosti nebo činností jako subdodavatel pro jiný hospodářský subjekt, zatímco subdodavatel zůstává odpovědný za vykonávanou činnost nebo činnosti

 

 

 

 

 

 

5.

Informace o činnosti nebo činnostech prováděných subdodavatelskou třetí stranou

Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5

☐ hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů nadále nesou odpovědnost

☐ odpovědnost nese subdodavatelská třetí strana

 

 

 

 

 

 

6.

Seznam subdodavatelů provádějících činnost nebo činnosti pro hospodářský subjekt nebo skupinu hospodářských subjektů, u nichž hospodářský subjekt nebo skupina hospodářských subjektů nadále odpovídá za ekologickou produkci a u nichž se tato odpovědnost nepřenáší na subdodavatele

Název a adresa

Popis činnosti nebo činností uvedených v části I bodě 5

 

 

 

 

 

 

7.

Informace o akreditaci kontrolního subjektu v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2018/848

a)

název akreditačního orgánu;

b)

odkaz na internetové stránky osvědčení o akreditaci.

8.

Další informace

 


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1378 ze dne 19. srpna 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví některá pravidla týkající se certifikátu vydávaného hospodářským subjektům, skupinám hospodářských subjektů a vývozcům ve třetích zemích, kteří se zabývají dovozem ekologických produktů do Unie, a seznam uznaných kontrolních orgánů a kontrolních subjektů (Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 24).


PŘÍLOHA II

Seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 2018/848

Pro účely této přílohy jsou kategorie produktů označeny těmito kódy:

A

:

nezpracované rostliny a rostlinné produkty, včetně osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin;

B

:

hospodářská zvířata a nezpracované produkty živočišné výroby;

C

:

řasy a nezpracované produkty akvakultury;

D

:

zpracované zemědělské produkty, včetně produktů akvakultury, určené k použití jako potraviny;

E

:

krmivo;

F

:

víno;

G

:

jiné produkty uvedené v příloze I nařízení (EU) 2018/848 nebo nespadající do žádné z předchozích kategorií.

Informace týkající se poštovní adresy, adresy internetových stránek a e-mailového kontaktního místa kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu, jakož i název akreditačního orgánu, který mu udělil akreditaci, lze nalézt na internetových stránkách Komise věnovaných ekologickému zemědělství.

Název kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu:

1)

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2)

Doba trvání uznání:

3)

Výjimky:


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU