(EU) 2021/1374Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1374 ze dne 12. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o zvláštních hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 297, 20.8.2021, s. 1-15 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. září 2021 Nabývá účinnosti: 9. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1374

ze dne 12. dubna 2021,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o zvláštních hygienických pravidlech pro potraviny živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní pravidla pro hygienu potravin živočišného původu vztahující se na provozovatele potravinářských podniků.

(2)

Syřidlo je komplex enzymů používaný pro výrobu některých sýrů. Získává se ze žaludků mladých přežvýkavců. Na základě zkušeností, které získali provozovatelé potravinářských podniků, by měly být zvláštní hygienické požadavky týkající se žaludků pro produkci syřidla, stanovené v příloze III oddíle I kapitole IV bodě 18 písm. a) nařízení (ES) č. 853/2004, změněny tak, aby se optimalizovalo získávání syřidla z mladých ovcí a koz. Je zejména vhodné umožnit odvoz takových žaludků z jatek, aniž byly vyprázdněny nebo vyčištěny.

(3)

Technologický vývoj vede k požadavku, aby bylo povoleno stáhnout nebo spařit a zbavit štětin hlavy a končetiny domácích kopytníků mimo prostor jatek ve specializovaných schválených zařízeních pro další zpracování potravin. Jako praktický důsledek by se proto mělo umožnit za určitých podmínek, které zajistí bezpečnost potravin, přepravovat hlavy a končetiny domácích kopytníků do uvedených zařízení. Písmeno c) v příloze III oddíle I kapitole IV bodě 18 nařízení (ES) č. 853/2004 by proto mělo být změněno.

(4)

V souladu s článkem 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 (2) může úřední veterinární lékař v případě nucené porážky domácích kopytníků provést prohlídku před porážkou mimo prostor jatek. V příloze III oddíle I kapitole VI bodě 2 nařízení (ES) č. 853/2004 se stanoví, že veterinární lékař musí v případě nucené porážky provést prohlídku před porážkou. Uvedený požadavek by měl být změněn tak, aby byl konzistentní s požadavkem v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 a namísto toho uváděl úředního veterinárního lékaře.

(5)

Zlepšování řádného zacházení se zvířaty je jedním z opatření navrhovaných ve strategii Komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (3) pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy, která je součástí Zelené dohody pro Evropu. Lze pozorovat zejména změnu zvyklostí ohledně spotřeby masa a sílící požadavky Evropského parlamentu, zemědělců i spotřebitelů, aby byla schválena porážka některých domácích kopytníků v hospodářství, ze kterého pocházejí, a tak se zamezilo možnému nedodržení zásad řádného zacházení se zvířaty během jejich převzetí a přepravy.

(6)

Aby byl zajištěn soulad s hygienickými požadavky stanovenými v příloze III oddíle I kapitole II a IV nařízení (ES) č. 853/2004, musí se porážka domácích kopytníků, kromě nucené porážky, provádět na jatkách schválených podle čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení. Příslušné orgány členských států mohou v souladu s uvedeným článkem schválit mobilní jatky. Tato mobilní zařízení se mohou nacházet na všech vhodných místech, včetně hospodářství, kde mohou být poraženy skupiny zdravých zvířat. Za jiných okolností může při přepravě některých zvířat dojít k ohrožení obsluhy nebo řádného zacházení se zvířaty. U omezeného počtu domácího skotu a prasat a domácích lichokopytníků by proto porážka a vykrvení měly být povoleny v hospodářství, ze kterého uvedená zvířata pocházejí. Aby byla zachována vysoká úroveň bezpečnosti potravin u masa získaného z takového zvířete, měla by taková praxe podléhat přísným podmínkám.

(7)

K domácímu skotu a prasatům a domácím lichokopytníkům poraženým v hospodářství, ze kterého pocházejí, by mělo být přiloženo úřední osvědčení o tom, že hygienické požadavky na porážku byly splněny. Toto úřední osvědčení je uvedeno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/2235 (4).

(8)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dne 27. září 2018 přijal druhé vědecké stanovisko k přístupům analýzy rizik u některých drobných maloobchodních zařízení a potravinových darů (5). V uvedeném stanovisku se jako doplňující prostředek zajištění bezpečné redistribuce potravin osobám v nouzi doporučuje zmrazení na maloobchodní úrovni. Usnadnění postupů týkajících se bezpečného darování potravin, které umožňuje předcházet plýtvání potravinami a přispívá k potravinovému zabezpečení, je v souladu s cíli, jež stanovila strategie Komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a jejím obecným záměrem zavést spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy jako součást Zelené dohody pro Evropu. Zmrazení potravin může být důležitým prostředkem zajištění jejich bezpečné redistribuce potravinovými bankami a dalšími charitativními organizacemi. Zmrazení masa není v současnosti umožněno v případě činností v rámci maloobchodní úrovně, neboť maso určené ke zmrazení musí být po porážce nebo bourání/porcování zmrazeno bez zbytečného odkladu v souladu s přílohou III oddílem I kapitolou VII bodem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, pokud jde o domácí kopytníky, a přílohou III oddílem II kapitolou V bodem 5 uvedeného nařízení, pokud jde o drůbež a zajícovce. Zmrazení masa v případě činností v rámci maloobchodní úrovně by proto mělo být za určitých podmínek umožněno, aby se zajistila bezpečná distribuce potravinových darů.

(9)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 (6) byl definován pojem „schválený veterinární lékař“. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (7) bylo zrušeno nařízení (ES) č. 854/2004 a byl definován pojem „úřední veterinární lékař“. Vzhledem k tomu, že definice pojmu „úřední veterinární lékař“ v nařízení (EU) 2017/625 zahrnuje pojem „schválený veterinární lékař“, odkazy na „schváleného veterinárního lékaře“ v příloze III nařízení (ES) č. 853/2004 by měly být změněny a nahrazeny odkazy na „úředního veterinárního lékaře“.

(10)

Zvláštní hygienické požadavky na produkci masa sudoprstých farmových savců a jeho uvádění na trh stanovené v příloze III oddíle III nařízení (ES) č. 853/2004 se vztahují pouze na maso zvířat druhu Cervidae nebo Suidae. Podobné požadavky by se měly vztahovat rovněž na maso dalších sudoprstých farmových savců, jako jsou lamy, aby se zabránilo možnému ohrožení bezpečnosti potravin z důvodu změn spotřebitelských zvyklostí, protože spotřeba takového masa se zvyšuje.

(11)

Těla a vnitřnosti lovené volně žijící zvěře se mohou před přepravou do zařízení pro nakládání se zvěřinou přepravovat do sběrných středisek a skladovat se v nich. Aby se zajistila potravinová bezpečnost uvedeného masa, měla by být zavedena zvláštní hygienická pravidla pro nakládání s uvedenými těly a vnitřnostmi a jejich skladování v takových sběrných střediscích, a to prostřednictvím změny hygienických požadavků na volně žijící zvěř, které jsou stanoveny v příloze III oddíle IV nařízení (ES) č. 853/2004.

(12)

Aby se mohlo v přiměřené době po usmrcení přistoupit k chlazení, musí být volně žijící zvěř co nejdříve po vyšetření proškolenou osobou přepravena do zařízení pro nakládání se zvěřinou v souladu přílohou III oddílem IV kapitolou II bodem 3 nařízení (ES) č. 853/2004, pokud jde o velkou volně žijící zvěř, a v souladu s uvedeným oddílem kapitolou III bodem 3, pokud jde o drobnou volně žijící zvěř. Uvedený požadavek by se měl rovněž vztahovat na volně žijící zvěř v případě, že nebylo provedeno vyšetření.

(13)

V příloze III oddíle VII kapitole I bodě 3 nařízení (ES) č. 853/2004 se stanoví, že přepravuje-li provozovatel potravinářského podniku šarži živých mlžů mezi zařízeními, musí být šarže doprovázena dokladem o registraci. Za účelem harmonizace informací, které vyžaduje příloha III oddíl VII kapitola I bod 4 nařízení (ES) č. 853/2004, by měl být pro přepravu živých mlžů mezi zařízeními zaveden společný vzor dokladu o registraci. Je navíc běžnou praxí, že šarže živých mlžů mohou být odeslány také provozovatelům provádějícím mezioperace, a proto by doklad o registraci měl obsahovat i takovou možnost.

(14)

Podle přílohy III oddílu VII kapitoly IV části A bodu 1 nařízení (ES) č. 853/2004 mají být živí mlži před zahájením čištění omyti od bláta a nabraných nečistot čistou vodou. Aby se však vodou šetřilo, nemělo by být omytí čistých mlžů povinné. Bod 1 v oddíle VII kapitole IV části A by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(15)

Živí mlži uvádění na trh nesmějí obsahovat mořské biotoxiny v množství, které překračuje limity stanovené v příloze III oddíle VII kapitole V bodě 2 nařízení (ES) č. 853/2004. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěl ve svém stanovisku „Marine biotoxins in shellfish – Pectenotoxin group“ (8) k závěru, že neexistují žádné zprávy o nežádoucích účincích u člověka spojených s toxiny ze skupiny pektenotoxinů. Pektenotoxiny v plodech moře se navíc vždy vyskytují společně s toxiny ze skupiny okadaiové kyseliny. Je proto vhodné v písmenu c) v příloze III oddíle VII kapitole V bodě 2 nařízení (ES) č. 853/2004 odstranit odkaz na pektenotoxiny.

(16)

Článek 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 stanoví, že klasifikace produkčních a sádkovacích oblastí není vyžadována v souvislosti se sběrem sumýšů, pokud příslušné orgány provádějí úřední kontroly těchto živočichů při dražbách ryb, v expedičních střediscích a ve zpracovatelských provozech. Příloha III oddíl VII kapitola IX nařízení (ES) č. 853/2004 by měla být změněna, aby se umožnil sběr sumýšů mimo klasifikované produkční a sádkovací oblasti.

(17)

Plavidla by měla být navržena a konstruována tak, aby nezpůsobila kontaminaci produktů rybolovu stokovou vodou, odpadní vodou, kouřem, palivem, olejem, mazivem nebo jinými závadnými látkami. Rovněž skladiště, nádrže nebo kontejnery používané pro skladování, chlazení nebo zmrazení produktů rybolovu by neměly být používány pro jiné účely, než je skladování produktů rybolovu. Mrazírenská a chladírenská plavidla by měla být vybavena mrazicím zařízením s výkonem dostatečným k tomu, aby zmrazení proběhlo co nejrychleji v rámci nepřerušeného procesu a s co nejkratší dobou konstantní teploty tak, aby bylo dosaženo teploty v jádře nepřekračující –18 °C. Skladiště by neměla být používána pro zmrazení produktů. Stejné požadavky na mrazicí a skladovací zařízení by se měly vztahovat i na chladírenské sklady na pevnině. Část I v příloze III oddíle VIII kapitole I a část B v kapitole III nařízení (ES) č. 853/2004 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(18)

Vzhledem k nedávným podvodům týkajícím se tuňáka původně zmrazeného v nálevu při teplotě –9 °C, který byl určen pro konzervárenský průmysl, ale byl přesměrován ke spotřebě jako čerstvý produkt rybolovu, je v příloze III oddíle VIII kapitole I části II bodě 7 nařízení (ES) č. 853/2004 vhodné vyjasnit, že celé produkty rybolovu původně zmrazené v nálevu při teplotě –9 °C, které jsou určeny pro konzervárenský průmysl, nesmí mít jiné určení než konzervárenský průmysl, a to i v případě, že byly následně zmrazeny při teplotě –18 °C.

(19)

Játra, jikry a mlíčí produktů rybolovu určené k lidské spotřebě mají být zaledovány na teplotu blízkou teplotě tání ledu nebo zmrazeny. Je vhodné umožnit, aby játra, jikry a mlíčí byly zchlazeny na teplotu blízkou teplotě tání ledu za jiných podmínek, než je zaledování. Proto by měl být bod 6 v příloze III oddíle VIII kapitole I části II nařízení (ES) č. 853/2004 změněn, aby se umožnilo zchlazení jater, jiker a mlíčí produktů rybolovu určených k lidské spotřebě i za jiných podmínek, než je zaledování.

(20)

Je vhodné, aby v kontejnerech používaných k distribuci nebo k uskladnění nebalených připravených čerstvých zaledovaných produktů rybolovu voda z tajícího ledu nezůstávala ve styku s produkty rybolovu. Z hygienických důvodů je důležité vyjasnit, že voda z tajícího ledu by nejenže neměla zůstávat ve styku s produkty rybolovu, ale měla by být také odváděna. Proto by měl být bod 4 v příloze III oddíle VIII kapitole III části A nařízení (ES) č. 853/2004 změněn, aby se vyjasnilo, že voda z tajícího ledu by nejenže neměla zůstávat ve styku s produkty rybolovu, ale měla by být také odváděna.

(21)

Zvláštní hygienická pravidla týkající se žabích stehýnek stanovená v příloze III oddíle XI nařízení (ES) č. 853/2004 se vztahují pouze na stehýnka žab rodu Rana (čeleď Ranidae) v souladu s definicí žabích stehýnek v příloze I bodě 6.1 uvedeného nařízení. Zvláštní hygienická pravidla týkající se hlemýžďů stanovená v uvedeném oddíle se vztahují pouze na suchozemské plže druhu Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum a druhů čeledi Achatinidae v souladu s definicí hlemýžďů v příloze I bodě 6.2 nařízení (ES) č. 853/2004. Změny ve stravovacích návycích vedou rovněž k tomu, že jsou produkována a uváděna na trh k lidské spotřebě stehýnka žab a hlemýždi i jiných druhů. Aby byla zajištěna bezpečnost potravin získaných z těchto druhů, měla by být zvláštní hygienická pravidla proto rozšířena tak, aby se vztahovala i na uvedené druhy.

(22)

V příloze III oddíle XII nařízení (ES) č. 853/2004 se stanoví zvláštní požadavky na teplotu pro skladování škvarků určených k lidské spotřebě. Díky technologickému vývoji se objevily určité způsoby balení, jako například vakuové balení, u nichž pro zajištění bezpečnosti potravin získaných ze škvarků není zapotřebí zvláštních požadavků na teplotu. Uvedené teplotní podmínky by proto měly být zrušeny a provozovatel potravinářského podniku by měl bezpečnost potravin získaných ze škvarků zajistit prostřednictvím správné hygienické praxe a postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (9).

(23)

Příloha III nařízení (ES) č. 853/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 853/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).

(5)  EFSA Journal 2018; 16(11):5432.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(8)  https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1109

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (ES) č. 853/2004 se mění takto:

1)

oddíl I se mění takto:

a)

kapitola IV se mění takto:

i)

v bodě 2 písm. b) se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

zvířat poražených v hospodářství, ze kterého pocházejí, v souladu s kapitolou VIa tohoto oddílu nebo v souladu s oddílem III bodem 3“;

ii)

bod 18 se nahrazuje tímto:

„18.

Pokud nejsou určeny pro použití jako vedlejší produkty živočišného původu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (*):

a)

žaludky musí být spařeny nebo vyčištěny, avšak jsou-li určeny pro produkci syřidla, žaludky:

i)

musí být pouze vyprázdněny, pokud se jedná o mladý skot;

ii)

nemusí být vyprázdněny, spařeny nebo vyčištěny, pokud se jedná o mladé ovce a kozy;

b)

střeva musí být vyprázdněna a vyčištěna;

c)

hlavy a končetiny musí být staženy nebo spařeny a zbaveny štětin, avšak na základě povolení příslušného orgánu mohou být viditelně čisté hlavy, které neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (**), a viditelně čisté končetiny, které jsou určeny pro zpracování pro účely výroby potravin, přepraveny do schváleného zařízení, v němž se stáhnou nebo spaří a zbaví štětin.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1)."

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).“;"

b)

kapitola VI se mění takto:

i)

body 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2.

Úřední veterinární lékař musí provést prohlídku zvířete před porážkou.

3.

Poražené a vykrvené zvíře musí být přepraveno na jatky hygienicky a bez zbytečného odkladu. Na místě smí být za dozoru úředního veterinárního lékaře odstraněny žaludek a střeva; další úprava nesmí být provedena. Všechny odstraněné vnitřnosti musí být s poraženým zvířetem přepraveny na jatky a musí být identifikovány jakožto patřící k uvedenému zvířeti.“;

ii)

bod 6 se nahrazuje tímto:

„Poražené zvíře musí na jatky doprovázet úřední osvědčení stanovené v příloze IV kapitole 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235 (*), nebo musí být toto osvědčení v jakémkoli formátu odesláno předem.

(*)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).“;"

c)

za kapitolu VI se vkládá nová kapitola VIa, která zní:

„KAPITOLA VIa: PORÁŽKA, JINÁ NEŽ NUCENÁ, V HOSPODÁŘSTVÍ, ZE KTERÉHO POCHÁZEJÍ DOMÁCÍ SKOT, JINÝ NEŽ BIZONI, A PRASATA A DOMÁCÍ LICHOKOPYTNÍCI

Porážku až tří kusů domácího skotu, jiného než bizoni, až šesti domácích prasat nebo až tří domácích lichokopytníků lze při stejné příležitosti provést v hospodářství, ze kterého zvířata pocházejí, pokud je toto hospodářství schválené příslušným orgánem v souladu s těmito požadavky:

a)

zvířata nelze přepravovat na jatky, aby nebyla ohrožena obsluha a zabránilo se poranění zvířat během přepravy;

b)

mezi jatkami a vlastníkem zvířete určeného k porážce existuje ujednání; vlastník musí o takovém ujednání písemně informovat příslušný orgán;

c)

jatky nebo vlastník zvířat určených k porážce musí informovat úředního veterinárního lékaře nejméně tři dny před datem a časem plánované porážky zvířat;

d)

úřední veterinární lékař, který u zvířete určeného k porážce provádí prohlídku před porážkou, musí být v době porážky přítomen;

e)

mobilní jednotka používaná pro vykrvení a přepravu poražených zvířat na jatky musí umožňovat hygienické nakládání s nimi a vykrvení i řádné odstranění jejich krve a musí být součástí jatek, která jsou schválena příslušným orgánem v souladu s čl. 4 odst. 2; příslušný orgán však může povolit vykrvení mimo mobilní jednotku, pokud krev není určena k lidské spotřebě a porážka se neprovádí v uzavřených pásmech, která jsou vymezena v čl. 4 bodě 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (*), nebo v zařízeních, v nichž se uplatňují veterinární omezení v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a všemi akty přijatými na jeho základě;

f)

poražená a vykrvená zvířata musí být přepravena přímo na jatky hygienicky a bez zbytečného odkladu; na místě smí být za dozoru úředního veterinárního lékaře odstraněny žaludek a střeva; další úprava nesmí být provedena; všechny odstraněné vnitřnosti musí být s poraženým zvířetem přepraveny na jatky a musí být identifikovány jakožto patřící ke každému jednotlivému zvířeti;

g)

pokud mezi okamžikem porážky prvního zvířete a okamžikem příjezdu poražených zvířat na jatky uběhnou více než dvě hodiny, musí být poražená zvířata zchlazena; pokud to klimatické podmínky dovolují, není aktivní zchlazení nezbytné;

h)

vlastník zvířete musí předem informovat jatky o plánované době příjezdu poražených zvířat, s nimiž se musí po příjezdu na jatky naložit bez zbytečného odkladu;

i)

vedle informací o potravinovém řetězci, které se předají v souladu s přílohou II oddílem III tohoto nařízení, musí poražená zvířata na jatky doprovázet úřední osvědčení stanovené v příloze IV kapitole 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, nebo musí být toto osvědčení v jakémkoli formátu odesláno předem.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).“;"

d)

v kapitole VII se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Maso určené ke zmrazení musí být zmrazeno bez zbytečného odkladu, přičemž se před zmrazením podle potřeby zohlední doba zrání.

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří vykonávají maloobchodní činnost, však mohou maso s cílem jeho redistribuce pro účely potravinových darů zmrazit v souladu s těmito podmínkami:

i)

v případě masa, u něhož je v souladu s článkem 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (*) uvedeno datum použitelnosti („spotřebujte do“), se maso zmrazí před uplynutím uvedeného data;

ii)

maso se bez zbytečného odkladu zmrazí na teplotu –18 °C nebo nižší;

iii)

zajistí se, aby datum zmrazení bylo zaznamenáno a uvedeno buď na etiketě, nebo jiným způsobem;

iv)

maso, které již bylo dříve zmrazeno (rozmrazené maso), se vyřadí, a

v)

zmrazení proběhne v souladu s veškerými podmínkami, které pro zmrazení a další použití jako potraviny stanoví příslušné orgány.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).“;"

2)

oddíl II se mění takto:

a)

v kapitole V se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

Maso určené ke zmrazení musí být zmrazeno bez zbytečného odkladu.

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří vykonávají maloobchodní činnost, však mohou maso s cílem jeho redistribuce pro účely potravinových darů zmrazit v souladu s těmito podmínkami:

i)

v případě masa, u něhož je v souladu s článkem 24 nařízení (EU) č. 1169/2011 uvedeno datum použitelnosti („spotřebujte do“), se maso zmrazí před uplynutím uvedeného data;

ii)

maso se bez zbytečného odkladu zmrazí na teplotu –18 °C nebo nižší;

iii)

zajistí se, aby datum zmrazení bylo zaznamenáno a uvedeno buď na etiketě, nebo jiným způsobem;

iv)

maso, které již bylo dříve zmrazeno (rozmrazené maso), se vyřadí, a

v)

zmrazení proběhne v souladu s veškerými podmínkami, které pro zmrazení a další použití jako potraviny stanoví příslušné orgány.“;

b)

kapitola VI se mění takto:

i)

bod 6 se zrušuje;

ii)

bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

„Vedle informací o potravinovém řetězci, které se předají v souladu s přílohou II oddílem III tohoto nařízení, musí poražené zvíře na jatky nebo do bourárny/porcovny doprovázet úřední osvědčení stanovené v příloze IV kapitole 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, nebo musí být toto osvědčení v jakémkoli formátu odesláno předem.“;

3)

oddíl III se mění takto:

a)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

„Ustanovení oddílu I se vztahují na produkci masa ze sudoprstých farmových savců a jeho uvádění na trh, pokud příslušný orgán nepovažuje tato ustanovení za nevhodná.“;

b)

v bodě 3 se písmeno j) se nahrazuje tímto:

„j)

poražené zvířena jatky doprovází úřední osvědčení stanovené v příloze IV kapitole 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 vydané a podepsané úředním veterinárním lékařem, které potvrzuje příznivý výsledek prohlídky před porážkou, správně provedenou porážku a vykrvení a datum a čas porážky, nebo bylo toto osvědčení v jakémkoli formátu odesláno předem.“;

4)

oddíl IV se mění takto:

a)

vkládá se nová úvodní věta, která zní:

„Pro účely tohoto oddílu se „sběrným střediskem“ rozumí zařízení používané ke skladování těl a vnitřností volně žijící zvěře před jejich přepravou do zařízení pro nakládání se zvěřinou.“;

b)

kapitola II se mění takto:

i)

v bodě 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Pokud není v daném případě pro provedení vyšetření uvedeného v bodě 2 k dispozici žádná proškolená osoba, musí tělo, které musí být přepraveno do zařízení pro nakládání se zvěřinou co nejdříve po usmrcení, doprovázet hlava kromě klů, paroží a rohů a veškeré vnitřnosti kromě žaludku a střev.“;

ii)

v bodě 8 písm. b) se první pododstavec nahrazuje tímto:

„b)

smí být odeslána do zařízení pro nakládání se zvěřinou v jiném členském státě, pouze pokud ji během přepravy do uvedeného zařízení pro nakládání se zvěřinou doprovází úřední osvědčení stanovené v příloze II kapitole 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, vydané a podepsané úředním veterinárním lékařem, které potvrzuje, že jsou dodrženy požadavky stanovené v bodě 4 této kapitoly, pokud jde o přítomnost prohlášení, je-li zapotřebí, a doprovod příslušných částí těla.“;

iii)

doplňuje se nový bod 10, který zní:

„10.

Těla a vnitřnosti velké volně žijící zvěře mohou být před odesláním do zařízení pro nakládání se zvěřinou přepravena do sběrného střediska a skladována v něm za předpokladu, že:

a)

sběrné středisko je buď:

1)

registrováno u příslušného orgánu jako potravinářský podnik provádějící prvovýrobu uvedený v čl. 4 odst. 2 písm. a), pokud pouze přijímá těla jako první sběrné středisko, nebo

2)

schváleno příslušným orgánem jako potravinářský podnik v souladu čl. 4 odst. 2, pokud přijímá těla z jiných sběrných středisek;

b)

v případě, že zvířata jsou vyvržena, je zakázáno, aby těla byla během přepravy do sběrného střediska a skladování v něm navršena na sebe;

c)

usmrcená zvířata jsou přepravena do sběrného střediska hygienicky a bez odkladu;

d)

jsou dodrženy teplotní podmínky stanovené v bodě 5;

e)

doba skladování se omezí na minimum;

f)

s těly a vnitřnostmi velké volně žijící zvěře se nijak dál nenakládá; za podmínek stanovených v bodech 2, 3 a 4 však může provést vyšetření proškolená osoba a vnitřnosti mohou být odstraněny.“;

c)

kapitola III se mění takto:

i)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Maso drobné volně žijící zvěře smí být uvedeno na trh, pouze pokud je tělo po vyšetření uvedeném v bodě 1 co nejdříve přepraveno do zařízení pro nakládání se zvěřinou, nebo, pokud není v daném případě pro provedení uvedeného vyšetření k dispozici žádná proškolená osoba, co nejdříve po usmrcení.“;

ii)

doplňuje se nový bod 8, který zní:

„8.

Těla, včetně vnitřností, drobné volně žijící zvěře mohou být před odesláním do zařízení pro nakládání se zvěřinou přepravena do sběrného střediska a skladována v něm za předpokladu, že:

a)

sběrné středisko je buď:

1)

registrováno u příslušného orgánu jako potravinářský podnik provádějící prvovýrobu uvedený v čl. 4 odst. 2 písm. a), pokud pouze přijímá těla jako první sběrné středisko, nebo

2)

schváleno příslušným orgánem jako potravinářský podnik v souladu čl. 4 odst. 2, pokud přijímá těla z jiných sběrných středisek;

b)

v případě, že zvířata jsou vyvržena, je zakázáno, aby těla byla během přepravy do sběrného střediska a skladování v něm navršena na sebe;

c)

usmrcená zvířata jsou přepravena do sběrného střediska hygienicky a bez odkladu;

d)

jsou dodrženy teplotní podmínky stanovené v bodě 4;

e)

doba skladování se omezí na minimum;

f)

s těly, včetně vnitřností, drobné volně žijící zvěře se nijak dál nenakládá; za podmínek stanovených v bodech 1 a 2 však může provést vyšetření proškolená osoba a vnitřnosti mohou být odstraněny.“;

5)

oddíl VII se mění takto:

a)

v úvodní části se vkládá nový bod 1a, který zní:

„1a.

Pro účely tohoto oddílu se „provozovatelem provádějícím mezioperace“ rozumí provozovatel potravinářského podniku, včetně obchodníků, jiný než první dodavatel, bez ohledu na to, zda má k dispozici prostory, či nikoliv, který svou činnost vykonává mezi produkčními oblastmi, sádkovacími oblastmi nebo jakýmikoli zařízeními.“;

b)

kapitola I se mění takto:

i)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Přepravuje-li provozovatel potravinářského podniku šarži živých mlžů mezi produkčními oblastmi, sádkovacími oblastmi nebo jakýmikoli zařízeními, musí být tato šarže doprovázena dokladem o registraci.“;

ii)

v bodě 4 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

Odesílá-li provozovatel provádějící mezioperace šarži živých mlžů, musí být tato šarže doprovázena novým dokladem o registraci vyplněným dotčeným provozovatelem provádějícím mezioperace. Doklad o registraci musí obsahovat alespoň informace uvedené v písmenech a), b) a c) a rovněž tyto informace:

i)

název a adresu provozovatele provádějícího mezioperace;

ii)

v případě přípravy nebo opětovného ponoření do vody pro účely skladování datum zahájení, datum ukončení a místo přípravy či opětovného ponoření do vody;

iii)

proběhla-li příprava v přirozeném prostředí, musí provozovatel provádějící mezioperace potvrdit, že přirozené prostředí, v němž příprava proběhla, bylo v době přípravy klasifikováno jako produkční oblast třídy A otevřená pro sběr;

iv)

proběhlo-li opětovné ponoření do vody v přirozeném prostředí, musí provozovatel provádějící mezioperace potvrdit, že přirozené prostředí, v němž opětovné ponoření do vody proběhlo, bylo v době opětovného ponoření do vody klasifikováno stejně jako produkční oblast, v níž byl proveden sběr živých mlžů;

v)

proběhlo-li opětovné ponoření do vody v zařízení, musí provozovatel provádějící mezioperace potvrdit, že dotčené zařízení bylo v době opětovného ponoření do vody schválené. Opětovné ponoření do vody nesmí způsobit další kontaminaci živých mlžů;

vi)

v případě spojení se uvede živočišný druh, datum zahájení spojení, datum ukončení spojení, status oblasti, v níž byl proveden sběr živých mlžů, a šarže daného spojení, která vždy sestává z živočichů stejného druhu, vylovených ve stejný den a ve stejné produkční oblasti.“;

iii)

doplňují se nové body 8 a 9, které znějí:

„8.

Provozovatelé provádějící mezioperace musí být:

a)

registrováni u příslušného orgánu jako potravinářský podnik provádějící prvovýrobu uvedený v čl. 4 odst. 2 písm. a), pokud nemají k dispozici prostory nebo mají k dispozici prostory, v nichž pouze nakládají s živými mlži, omývají je a skladují při teplotě okolního prostředí, aniž by prováděli spojení či přípravu, nebo

b)

schváleni příslušným orgánem jako provozovatelé potravinářských podniků v souladu s čl. 4 odst. 2, pokud vedle provádění činností uvedených v písmenu a) mají i chladírenský sklad nebo spojují, či oddělují šarže živých mlžů nebo provádějí přípravu či opětovné ponoření do vody.

9.

Provozovatelé provádějící mezioperace mohou přijímat živé mlže z produkčních oblastí klasifikovaných jako produkční oblasti třídy A, B nebo C, ze sádkovacích oblastí nebo od jiných provozovatelů provádějících mezioperace. Provozovatelé provádějící mezioperace mohou odesílat živé mlže:

a)

z produkčních oblastí třídy A do expedičních středisek nebo dalšímu provozovateli provádějícímu mezioperace;

b)

z produkčních oblastí třídy B pouze do středisek pro čištění, zpracovatelských zařízení nebo dalšímu provozovateli provádějícímu mezioperace;

c)

z produkčních oblastí třídy C do zpracovatelských zařízení nebo dalšímu provozovateli provádějícímu mezioperace, který má k dispozici prostory.“;

c)

v kapitole IV části A se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Před zahájením čištění musí být živí mlži zbaveni bláta a nabraných nečistot a v případě potřeby omyti čistou vodou.“;

d)

v kapitole V bodě 2:

a)

se písmeno a) nahrazuje tímto: „a) pro paralytický toxin (PSP, Paralytic Shellfish Poison) 800 μg ekvivalentů saxitoxinu 2HCl na kilogram;“;

b)

se písmeno c) nahrazuje tímto: „c) pro sumu okadaiové kyseliny a dinofysistoxinů 160 μg ekvivalentů okadaiové kyseliny na kilogram;“

e)

kapitola IX se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA IX: ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA HŘEBENATKOVITÉ, MOŘSKÉ PLŽE A SUMÝŠE, KTEŘÍ NEZÍSKÁVAJÍ POTRAVU FILTRACÍ VODY, SBÍRANÉ MIMO KLASIFIKOVANÉ PRODUKČNÍ OBLASTI

Provozovatelé potravinářských podniků sbírající hřebenatkovité, mořské plže a sumýše, kteří nezískávají potravu filtrací vody, mimo klasifikované produkční oblasti nebo s takovými hřebenatkovitými a/nebo mořskými plži a/nebo sumýši nakládají, musí splňovat tyto požadavky:

1.

Hřebenatkovití, mořští plži a sumýši, kteří nezískávají potravu filtrací vody, smí být uváděni na trh, pouze pokud jsou sbíráni a je s nimi nakládáno v souladu s kapitolou II částí B a splňují normy stanovené v kapitole V, což se prokáže systémem vlastních kontrol ze strany provozovatelů potravinářských podniků, kteří provozují rybí dražbu, expediční středisko nebo zpracovatelské zařízení.

2.

Vedle bodu 1, pokud údaje z úředních monitorovacích programů umožňují, aby příslušný orgán klasifikoval rybolovné revíry – v příslušném případě ve spolupráci s provozovateli potravinářských podniků – se ustanovení kapitoly II části A vztahují analogicky na hřebenatkovité.

3.

Hřebenatkovití, mořští plži a sumýši, kteří nezískávají potravu filtrací vody, nesmí být uváděni na trh k lidské spotřebě jinak než prostřednictvím rybí dražby, expedičního střediska nebo zpracovatelského zařízení. Pokud provozovatelé potravinářských podniků provozující taková zařízení nakládají s hřebenatkovitými a/nebo takovými mořskými plži a/nebo sumýši, musí tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu a, pokud jde o expediční střediska, musí splnit příslušné požadavky kapitol III a IV.

4.

Provozovatelé potravinářských podniků nakládající s hřebenatkovitými, mořskými plži a sumýši, kteří nezískávají potravu filtrací vody, musí splňovat tyto požadavky:

a)

v příslušném případě požadavky na doklady stanovené v kapitole I bodech 3 až 7. V takovém případě musí být v dokladu o registraci jasně uvedena poloha oblasti (s uvedením systému použitého pro popis souřadnic), ve které byli hřebenatkovití a/nebo živí mořští plži a/nebo živí sumýši sbíráni, nebo

b)

požadavky kapitoly VI bodu 2 týkající se uzavírání všech balení živých hřebenatkovitých, živých mořských plžů a živých sumýšů odesílaných k maloobchodnímu prodeji a požadavky kapitoly VII týkající se identifikačního označení a označování.“;

f)

doplňuje se nová kapitola X, která zní:

„KAPITOLA X VZOR DOKLADU O REGISTRACI ŽIVÝCH MLŽŮ, ŽIVÝCH OSTNOKOŽCŮ, ŽIVÝCH PLÁŠTĚNCŮ A ŽIVÝCH MOŘSKÝCH PLŽŮ

DOKLAD O REGISTRACI ŽIVÝCH MLŽŮ, ŽIVÝCH OSTNOKOŽCŮ, ŽIVÝCH PLÁŠTĚNCŮ A ŽIVÝCH MOŘSKÝCH PLŽŮ

Část I – Dodavatel

I.1

Referenční číslo IMSOC

I.2

Interní referenční číslo

I.3

Dodavatel

Název

Adresa

Č. registrace nebo schválení

Země Kód ISO země

Činnost

I.4

Přijímající provozovatel potravinářského podniku

Název

Adresa

Č. registrace nebo schválení

Země Kód ISO země

Činnost

I.5

Popis zboží

Akvakultura ☐ Přírodní břehy ☐

• kód KN nebo třípísmenný kód FAO | druh | množství | balení | šarže | datum sběru | datum zahájení přípravy | datum ukončení přípravy | místo přípravy | datum zahájení opětovného ponoření do vody | datum ukončení opětovného ponoření do vody | místo opětovného ponoření do vody datum zahájení spojení | datum ukončení spojení | produkční oblast | nákazový status, v příslušném případě včetně informace, že sběr byl proveden v souladu s čl. 62 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/627

I.6

Ze sádkovací oblasti Ano ☐ Ne ☐

Sádkovací oblast

Délka doby sádkování

Datum zahájení

Datum ukončení

I.7

Ze střediska pro čištění/expedičního střediska

dražební haly Ano ☐ Ne ☐

Číslo schválení střediska pro čištění/expedičního střediska/dražební haly

Datum vstupu

Datum výstupu

Délka doby čištění

I.8

Od provozovatele provádějícího mezioperace

Ano ☐ Ne ☐

Název

Adresa

Č. registrace nebo schválení

Země

Kód ISO země

Činnost

Datum doručení

Datum výstupu

 

I.9

Prohlášení dodavatele

Já, níže podepsaný provozovatel potravinářského podniku odpovědný za odeslání této zásilky, prohlašuji, že informace uvedené v části I tohoto dokladu jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a úplné.

 

Datum

Jméno podepisující osoby

Podpis

Část II – Přijímající provozovatel

II.1

Interní referenční číslo (přijímající)

II.2

Prohlášení přijímajícího provozovatele potravinářského podniku

Já, níže podepsaný provozovatel potravinářského podniku odpovědný za přijetí této zásilky, prohlašuji, že tato zásilka byla doručena do mých prostor dne [DATUM].

 

Jméno podepisující osoby

Podpis

Vysvětlivky

Kolonka

Popis

Část I – Dodavatel

Tuto část dokladu vyplní provozovatel potravinářského podniku odesílající šarži živých mlžů.

I.1

Referenční číslo IMSOC

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem IMSOC

I.2

Interní referenční číslo

Do této kolonky může odesílající provozovatel potravinářského podniku uvést interní referenční číslo.

I.3

Dodavatel

Uveďte název a adresu (ulice, obec a v příslušném případě region/provincie/spolková země), zemi a kód ISO země zařízení původu. V případě produkčních oblastí uveďte oblast tak, jak ji schválily příslušné orgány. V případě živých hřebenatkovitých, mořských plžů nebo sumýšů uveďte polohu oblasti sběru.

V příslušném případě uveďte číslo registrace nebo schválení zařízení. Uveďte druh činnosti (producent, středisko pro čištění, expediční středisko, dražební hala nebo provádění mezioperací).

Je-li šarže živých mlžů odesílána ze střediska pro čištění/expedičního střediska nebo, v případě hřebenatkovitých, mořských plžů a sumýšů, kteří nezískávají potravu filtrací vody a jsou sbíráni mimo klasifikované produkční oblasti, z rybí dražby, uveďte číslo schválení a adresu střediska pro čištění/expedičního střediska nebo rybí dražby.

I.4

Přijímající provozovatel potravinářského podniku

Uveďte název a adresu (ulice, obec a v příslušném případě region/provincie/spolková země), zemi a kód ISO země zařízení určení. V případě produkční nebo sádkovací oblasti uveďte oblast tak, jak ji schválily příslušné orgány.

V příslušném případě uveďte číslo registrace nebo schválení zařízení. Uveďte druh činnosti (producent, středisko pro čištění, expediční středisko, zpracovatelské zařízení nebo provádění mezioperací).

I.5

Popis zboží

Podle požadavku uveďte kód kombinované nomenklatury nebo třípísmenný kód FAO, živočišný druh, množství, druh balení (vaky, hromadný náklad atd.), šarži, datum sběru, datum zahájení a ukončení přípravy (v příslušném případě), místo přípravy (uveďte klasifikaci produkční oblasti a její polohu nebo číslo schválení zařízení – v příslušném případě), datum zahájení a ukončení opětovného ponoření do vody (v příslušném případě), místo opětovného ponoření do vody (uveďte klasifikaci produkční oblasti a její polohu nebo číslo schválení zařízení – v příslušném případě), datum zahájení a ukončení spojení (v příslušném případě), produkční oblast a její nákazový status (v příslušném případě klasifikaci produkční oblasti). Pokud byl sběr živých mlžů proveden v souladu s čl. 62 odst. 2 prováděcího nařízení 2019/627, měla by být tato skutečnost výslovně uvedena.

Provádí-li se spojení živých mlžů, musí se daná šarže vztahovat na mlže stejného živočišného druhu, sesbírané ve stejný den a pocházející ze stejné produkční oblasti.

Nehodící se vymažte.

I.6

Ze sádkovací oblasti

Je-li šarže živých mlžů odesílána ze sádkovací oblasti, uveďte sádkovací oblast tak, jak je schválena příslušnými orgány, a délku doby sádkování (datum zahájení a ukončení).

I.7

Ze střediska pro čištění/expedičního střediska nebo rybí dražby

Je-li šarže živých mlžů odesílána ze střediska pro čištění/expedičního střediska nebo, v případě hřebenatkovitých, mořských plžů a sumýšů, kteří nezískávají potravu filtrací vody a jsou sbíráni mimo klasifikované produkční oblasti, z dražební haly, uveďte číslo schválení a adresu střediska pro čištění/expedičního střediska nebo dražební haly.

Je-li šarže odesílána ze střediska pro čištění, uveďte délku doby čištění a datum vstupu šarže do střediska pro čištění a datum výstupu ze střediska. Nehodící se vymažte.

I.8

Od provozovatele provádějícího mezioperace

Uveďte název a adresu (ulice, obec a v příslušném případě region/provincie/spolková země), zemi a kód ISO země provozovatele provádějícího mezioperace.

V příslušném případě uveďte číslo registrace nebo schválení a činnost.

I.9

Prohlášení dodavatele

Uveďte datum, jméno podepisující osoby a podpis.

Část II – Přijímající provozovatel potravinářského podniku

Tuto část dokladu vyplní provozovatel potravinářského podniku přijímající šarži živých mlžů.

II.1

Interní referenční číslo (přijímající)

Do této kolonky může provozovatel potravinářského podniku přijímající šarži uvést interní referenční číslo.

II.2

Prohlášení přijímajícího provozovatele potravinářského podniku

Uveďte datum doručení šarže živých mlžů do prostor přijímajícího provozovatele potravinářského podniku. Pokud se jedná o provozovatele provádějícího mezioperace, který nemá k dispozici prostory, uveďte datum nákupu šarže.

Uveďte jméno podepisující osoby a podpis.“

6)

oddíl VIII se mění takto:

a)

kapitola I se mění takto:

i)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

plavidla používaná pro sběr produktů rybolovu v jejich přirozeném prostředí nebo pro nakládání s nimi nebo pro jejich zpracování po sběru a chladírenská plavidla splňovala strukturální požadavky a požadavky na vybavení stanovené v části I a“;

ii)

v části I písmenu A se doplňuje nový bod 5, který zní:

„5.

Plavidla musí být navržena a konstruována tak, aby nezpůsobila kontaminaci produktů rybolovu stokovou vodou, odpadní vodou, kouřem, palivem, olejem, mazivem nebo jinými závadnými látkami. Skladiště, nádrže nebo kontejnery používané pro skladování, zchlazení nebo zmrazení nechráněných produktů rybolovu, včetně produktů určených k produkci krmiva, se nesmí použít pro jiné účely, než je skladování, zchlazení nebo zmrazení uvedených produktů, přičemž totéž platí pro led nebo nálev používané pro takové účely. Pokud jde o chladírenská plavidla, ustanovení vztahující se na nechráněné produkty rybolovu, se vztahují na všechny přepravované produkty.“;

iii)

v části I písmenu C se body 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

mít mrazicí vybavení s výkonem dostatečným k tomu, aby zmrazení proběhlo co nejrychleji v rámci nepřerušeného procesu a s co nejkratší dobou konstantní teploty, aby bylo dosaženo teploty v jádře nepřekračující –18 °C;

2.

mít chladicí vybavení s dostatečnou kapacitou pro uchování produktů rybolovu ve skladištích při teplotě nepřekračující –18 °C. Skladiště se smí používat pro zmrazování, pouze pokud splňují podmínky stanovené v bodě 1, a musí být vybavena přístrojem zaznamenávajícím teplotu umístěným v místě, kde jej lze snadno odečíst. Teplotní čidlo čtečky musí být umístěno v místě, kde je teplota ve skladišti nejvyšší,“;

iv)

v části I se doplňuje nový bod E, který zní:

„E.

Požadavky na chladírenská plavidla

Chladírenská plavidla přepravující a/nebo skladující zmrazené produkty rybolovu ve velkém objemu, musí mít vybavení splňující požadavky na mrazírenská plavidla stanovené v části C bodě 2, pokud jde o jejich schopnost udržovat teplotu.“;

v)

v části II se bod 6 nahrazuje tímto:

„6.

Pokud se u ryb oddělují hlavy od těla a/nebo odstraňují vnitřnosti na palubě, musí být takové úkony prováděny hygienicky a co nejdříve po vylovení a produkty rybolovu musí být okamžitě omyty. Vnitřnosti a části, které mohou představovat nebezpečí pro veřejné zdraví, musí být co nejdříve odstraněny a uloženy odděleně od produktů rybolovu určených k lidské spotřebě. Játra, jikry a mlíčí určené k lidské spotřebě musí být zchlazeny nebo zaledovány na teplotu blízkou teplotě tání ledu nebo zmrazeny.“;

vi)

v části II se bod 7 nahrazuje tímto:

„7.

Pokud se celé ryby určené k výrobě konzerv zmrazují v nálevu, musí být u tohoto produktu rybolovu dosaženo teploty nepřekračující –9 °C. I v případě, že je takový produkt následně zmrazen na teplotu –18 °C, musí být celá ryba původně zmrazená v nálevu na teplotu nepřekračující –9 °C určena k výrobě konzerv. Nálev nesmí být pro ryby zdrojem kontaminace.“;

b)

kapitola III se mění takto:

i)

v části A se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Kontejnery používané k odeslání nebo k uskladnění nebalených připravených čerstvých zaledovaných produktů rybolovu musí být uzpůsobeny tak, aby voda z tajícího ledu byla odváděna a nezůstávala ve styku s žádnými produkty rybolovu.“;

ii)

část B se nahrazuje tímto:

„B.

POŽADAVKY NA ZMRAZENÉ PRODUKTY

Zařízení na pevnině, která zmrazují nebo skladují zmrazené produkty rybolovu, musí mít vybavení přizpůsobené prováděné činnosti, které splňuje požadavky na mrazírenská plavidla stanovené v oddíle VIII kapitole I části I písmenu C bodě 1 a 2.“;

7)

v oddíle XI se doplňují nové body 7 a 8, které znějí:

„7.

Požadavky stanovené v bodech 1, 3, 4 a 6 se vztahují rovněž na jakékoli jiné hlemýždě čeledi Helicidae, Hygromiidae nebo Sphincterochilidae, jsou-li určeni k lidské spotřebě.

8.

Požadavky stanovené v bodech 1 až 5 se vztahují rovněž na stehýnka žab rodu Pelophylax čeledi Ranidae a rodu Fejervarya, LimnonectesHoplobatrachus čeledi Dicroglossidae, jsou-li určena k lidské spotřebě.“;

8)

v oddíle XII kapitole II se zrušuje bod 5.


(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).“;

(*)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).“;

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).“;

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).“;“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU