(EU) 2021/1372Nařízení Komise (EU) 2021/1372 ze dne 17. srpna 2021, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 295, 18.8.2021, s. 1-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. září 2021 Nabývá účinnosti: 7. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1372

ze dne 17. srpna 2021,

kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat živočišnými bílkovinami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE). Vztahuje se na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.

(2)

Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001 zakazuje zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavci. Ustanovení čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení rozšiřuje tento zákaz na jiná zvířata než přežvýkavce, jak je stanoveno v kapitole I příloze IV, zatímco v kapitolách II až V jsou stanoveny a upřesněny některé odchylky od zákazů podle kapitoly I za zvláštních podmínek.

(3)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010–2015 (dále jen „druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE)“) (2) nastiňuje možné změny právních předpisů Unie s cílem sladit opatření v oblasti prevence, tlumení a eradikace TSE s vývojem epizootologické situace v oblasti bovinní spongiformní encefalopatie (BSE). Zdůrazňuje rovněž, že jakýkoli přezkum pravidel týkajících se TSE by měl být založen v prvé řadě na vědeckých stanoviscích. Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) se zabývá revizí stávajících ustanovení zákazu vztahujícího se na krmiva pro nepřežvýkavce v právních předpisech Unie.

(4)

Na základě obsahu dvou vědeckých stanovisek vydaných vědeckou komisí pro biologická nebezpečí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) dne 24. ledna 2007 a dne 17. listopadu 2007 uvedený plán uznává, že u nepřežvýkavých hospodářských zvířat v přirozených podmínkách nebyly zjištěny žádné případy TSE.

(5)

Dne 7. června 2018 přijal úřad vědecké stanovisko k revizi kvantitativního posouzení rizika nákazy BSE ze zpracovaných živočišných bílkovin (3). Podle odhadu kvantitativního posouzení rizika je celková míra infekčnosti BSE čtyřikrát nižší než míra odhadovaná v roce 2011, přičemž se očekává, že se každý rok objeví méně než jeden nový případ BSE.

(6)

Dne 22. září 2020 přijal úřad vědecké stanovisko k možnému riziku nákazy skotu BSE při používání kolagenu a želatiny z přežvýkavců v krmivech nepřežvýkavých hospodářských zvířat (4). Úřad dospěl k závěru, že pravděpodobnost, že se v populaci skotu neobjeví žádný nový případ BSE vzniklý některou ze tří rizikových cest zjištěných v uvedeném stanovisku, je více než 99 % (téměř jisté).

(7)

Zároveň se v Unii každoročně zlikviduje odhadem 100 000 tun vyřazených potravin obsahujících kolagen a/nebo želatinu pocházející z přežvýkavců, protože v souladu se stávajícím pravidly pro zákaz vztahující se na krmiva nemohou být použity v krmivech pro hospodářská zvířata.

(8)

Zákaz krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat kolagenem a želatinou pocházející z přežvýkavců by proto měl být zrušen.

(9)

Článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (5) zakazuje krmení suchozemských zvířat určitého druhu, jiných než kožešinových zvířat, zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z těl stejného druhu nebo jejich částí (vnitrodruhová recyklace).

(10)

Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) rovněž uznává, že riziko přenosu BSE z nepřežvýkavců na nepřežvýkavce je zanedbatelné, pokud se zabrání vnitrodruhové recyklaci. Dochází tak k závěru, že o zrušení zákazu používání zpracovaných živočišných bílkovin z nepřežvýkavců v krmivech pro nepřežvýkavce lze uvažovat, ale při zachování stávajícího zákazu vnitrodruhové recyklace.

(11)

Dne 29. listopadu 2010 přijala Rada závěry k druhému plánu boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) (6). Tyto závěry za předpoklad jakéhokoli možného znovuzavedení používání zpracovaných živočišných bílkovin z nepřežvýkavců v krmivech jiných druhů nepřežvýkavců považují dostupnost účinných a validovaných analytických způsobů rozlišování zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících z různých živočišných druhů a též analýzu rizik takového znovuzavedení, pokud jde o zdraví zvířat a veřejné zdraví.

(12)

V roce 2012 schválila referenční laboratoř Evropské unie pro živočišné proteiny v krmivech (EURL-AP) novou diagnostickou metodu založenou na DNA (PCR), která je schopna detekovat přítomnost materiálu z přežvýkavců v krmivech. Validace této metody umožnila v roce 2013 opětovně povolit používání zpracovaných živočišných bílkovin z nepřežvýkavců v krmivech pro živočichy pocházející z akvakultury, jak je stanoveno v nařízení Komise (EU) č. 56/2013 (7).

(13)

Následně byly v roce 2015 a 2018 laboratoří EURL-AP rovněž validovány metody PCR, které umožnují zjistit v krmivech přítomnost materiálu z prasat nebo drůbeže. Díky tomu lze kontrolovat správné uplatňování zákazu vnitrodruhové recyklace u prasat a drůbeže.

(14)

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o vývoji rostlinných bílkovin v Evropské unii (8), zveřejněná dne 22. listopadu 2018, zdůrazňuje potřebu snížit závislost Unie na dodávkách bílkovin ze třetích zemí. Z nutričního hlediska jsou zpracované živočišné bílkoviny vynikajícími krmnými surovinami s vysokou koncentrací vysoce stravitelných živin, jako jsou aminokyseliny a fosfor, a vysokým obsahem vitaminů. Opětovné povolení zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících z nepřežvýkavců v krmivech pro nepřežvýkavce by tuto závislost na bílkovinách ze třetích zemí snížilo.

(15)

Mělo by být opětovně povoleno používání zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících z prasat v krmivech pro drůbež a zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících z drůbeže v krmivech pro prasata. Na odběr, přepravu a zpracování těchto výrobků by se měly vztahovat přísné požadavky a měly by být prováděny pravidelné odběry a analýzy vzorků, aby se zabránilo jakémukoli riziku a přispělo k ověření absence křížové kontaminace zakázanými bílkovinami z přežvýkavců a vnitrodruhové recyklaci.

(16)

Nařízením Komise (EU) 2017/893 (9) bylo povoleno používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z hmyzu a krmných směsí obsahujících tyto zpracované živočišné bílkoviny ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury. Drůbež jsou hmyzožravci, prasata jsou všežravci a tyto krmné suroviny nevzbuzují žádné obavy. V důsledku toho by zpracované živočišné bílkoviny získané z hmyzu měly být povoleny ke krmení drůbeže a prasat za stejných podmínek, jaké jsou vyžadovány pro krmení živočichů pocházejících z akvakultury.

(17)

Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  KOM/2010/0384 v konečném znění, 16. 7. 2010.

(3)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5314

(4)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020.6267

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(6)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13889-2010-ADD-1-REV-1/cs/pdf

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 56/2013 ze dne 16. ledna 2013, kterým se mění přílohy I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 21, 24.1.2013, s. 3).

(8)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0757&from=EN

(9)  Nařízení Komise (EU) 2017/893 ze dne 24. května 2017, kterým se mění přílohy I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a přílohy X, XIV a XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o ustanovení týkající se zpracovaných živočišných bílkovin (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 92).


PŘÍLOHA

Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:

1)

v kapitole I se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat:

i)

zpracovanými živočišnými bílkovinami,

ii)

krevními výrobky,

iii)

hydrolyzovanými bílkovinami živočišného původu,

iv)

difosforečnanem vápenatým a trifosforečnanem vápenatým živočišného původu,

v)

krmivy obsahujícími produkty uvedené v podbodech i) až iv).“;

2)

v kapitole II se doplňují nová písmena, která znějí:

„f)

drůbeže těmito krmnými surovinami a krmnými směsmi:

i)

zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z prasat a krmnými směsmi obsahujícími tyto zpracované živočišné bílkoviny, které jsou vyráběny, uváděny na trh a používány v souladu s obecnými podmínkami stanovenými v kapitole III a zvláštními podmínkami stanovenými v kapitole IV oddíle G;

ii)

zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z farmově chovaného hmyzu a krmnými směsmi obsahujícími tyto zpracované živočišné bílkoviny, které jsou vyráběny, uváděny na trh a používány v souladu s obecnými podmínkami stanovenými v kapitole III a zvláštními podmínkami stanovenými v kapitole IV oddíle F;

g)

prasat těmito krmnými surovinami a krmnými směsmi:

i)

zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z drůbeže a krmnými směsmi obsahujícími tyto zpracované živočišné bílkoviny, které jsou vyráběny, uváděny na trh a používány v souladu s obecnými podmínkami stanovenými v kapitole III a zvláštními podmínkami stanovenými v kapitole IV oddíle H;

ii)

zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z farmově chovaného hmyzu a krmnými směsmi obsahujícími tyto zpracované živočišné bílkoviny, které jsou vyráběny, uváděny na trh a používány v souladu s obecnými podmínkami stanovenými v kapitole III a zvláštními podmínkami stanovenými v kapitole IV oddíle F.“;

3)

kapitola III se mění takto:

a)

oddíl A se mění takto:

i)

v bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, včetně rybí moučky, zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu, zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže;“;

ii)

body 4 a 5 se nahrazují tímto:

„4.

Volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat a volně ložené krmné směsi obsahující tyto zpracované živočišné bílkoviny se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách a skladují ve skladovacích prostorách, které neslouží k přepravě nebo skladování krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury a drůbeže.

5.

Odchylně od bodu 4 mohou být dopravní prostředky, nádoby a skladovací prostory, které byly dříve používány pro přepravu nebo skladování volně ložených zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat a volně ložených krmných směsí obsahujících tyto zpracované živočišné bílkoviny, následně použity pro přepravu nebo skladování krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury a drůbeže za předpokladu, že byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.

Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let.“;

iii)

doplňují se nové body, které znějí:

„6.

Volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže a volně ložené krmné směsi obsahující tyto zpracované živočišné bílkoviny se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách a skladují ve skladovacích prostorách, které neslouží k přepravě nebo skladování krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury a prasat.

7.

Odchylně od bodu 6 mohou být dopravní prostředky, nádoby a skladovací prostory, které byly dříve používány pro přepravu nebo skladování volně ložených zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže a volně ložených krmných směsí obsahujících tyto zpracované živočišné bílkoviny, následně použity pro přepravu nebo skladování krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury a prasat za předpokladu, že byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.

Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let.

8.

Volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu a volně ložené krmné směsi obsahující tyto zpracované živočišné bílkoviny se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách a skladují ve skladovacích prostorách, které neslouží k přepravě nebo skladování krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury, drůbeže a prasat.

9.

Odchylně od bodu 8 mohou být dopravní prostředky, nádoby a skladovací prostory, které byly dříve používány pro přepravu nebo skladování volně ložených zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu a volně ložených krmných směsí obsahujících tyto zpracované živočišné bílkoviny, následně použity pro přepravu nebo skladování krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury, drůbeže a prasat za předpokladu, že byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.

Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let.

10.

Volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, kromě rybí moučky a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže, prasat a farmově chovaného hmyzu, a volně ložené krmné směsi obsahující tyto zpracované živočišné bílkoviny se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách a skladují ve skladovacích prostorách, které neslouží k přepravě nebo skladování krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury.

11.

Odchylně od bodu 10 mohou být dopravní prostředky, nádoby a skladovací prostory, které byly dříve používány pro přepravu nebo skladování produktů uvedených v daném bodě, následně použity pro přepravu nebo skladování krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury za předpokladu, že byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.

Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let.“;

b)

oddíl B se mění takto:

i)

v bodě 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„d)

zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu;

e)

zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat;

f)

zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže.“;

ii)

v bodě 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

musí chovat pouze nepřežvýkavce, a:

i)

pokud chovají drůbež, nesmějí vyrábět kompletní krmivo z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže;

ii)

pokud chovají prasata, nesmějí vyrábět kompletní krmivo z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat;“;

c)

v oddíle C se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, včetně rybí moučky, zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu, zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže;“;

d)

v oddíle D bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, včetně rybí moučky, zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu, zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže;“;

4)

kapitola IV se mění takto:

a)

v oddíle D se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin uvedených v tomto oddíle musí pocházet z jednoho nebo více těchto zařízení:

i)

jatka schválená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, která neporážejí přežvýkavce a která jsou jako taková registrována příslušným orgánem;

ii)

bourárny schválené v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, v nichž se nevykosťuje ani nebourá maso přežvýkavců a které jsou jako takové registrovány příslušným orgánem;

iii)

jiná zařízení neuvedená v podbodě i) nebo ii) registrovaná nebo schválená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, která nenakládají s výrobky z přežvýkavců a která jsou jako taková registrována příslušným orgánem;

iv)

schválená zařízení uvedená v čl. 24 odst. 1 písm. h) a i) nařízení (ES) č. 1069/2009, která jsou příslušným orgánem registrována jako zařízení, kde jsou skladovány nebo kde se manipuluje pouze s vedlejšími produkty živočišného původu získanými z nepřežvýkavců pocházejícími ze zařízení uvedených v podbodech i), ii) a iii).

Odchylně od prvního pododstavce podbodů i), ii) a iii) může příslušný orgán povolit porážení přežvýkavců a nakládání s produkty z přežvýkavců v zařízeních uvedených v prvním odstavci podbodech i), ii) a iii), která produkují vedlejší produkty živočišného původu získané z nepřežvýkavců určené k výrobě zpracovaných živočišných bílkovin uvedených v tomto oddíle.

Toto povolení může být uděleno pouze tehdy, pokud je příslušný orgán na základě kontroly na místě spokojen s účinností opatření, jejichž cílem je zabránit křížové kontaminaci mezi vedlejšími produkty získanými z přežvýkavců a nepřežvýkavců.

Uvedená opatření musí obsahovat tyto minimální požadavky:

1)

porážka nepřežvýkavců musí být prováděna na linkách, které jsou fyzicky odděleny od linek užívaných pro porážku přežvýkavců,

2)

s produkty z nepřežvýkavců musí být nakládáno na výrobních linkách, které jsou fyzicky odděleny od linek užívaných pro nakládání s produkty z přežvýkavců,

3)

zařízení pro odběr, skladování, přepravu a balení vedlejších produktů živočišného původu získaných z nepřežvýkavců musí být oddělena od zařízení určených pro nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu získanými z přežvýkavců,

4)

musí být prováděny pravidelné odběry vzorků a zkoušení vedlejších produktů živočišného původu získaných z nepřežvýkavců na přítomnost bílkovin z přežvýkavců. Použitá metoda zkoušení musí být vědecky ověřena pro daný účel. Četnost odběru vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).“;

b)

oddíl F se nahrazuje tímto:

ODDÍL F

Zvláštní podmínky pro výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny určených ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury, drůbeže a prasat

Na výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu a krmných směsí obsahujících tyto zpracované živočišné bílkoviny určených ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury, drůbeže a prasat se vztahují tyto zvláštní podmínky:

a)

zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu musí být vyrobeny:

i)

ve zpracovatelských zařízeních schválených v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009 a zabývajících se výhradně výrobou produktů získaných z farmově chovaného hmyzu;

ii)

v souladu s požadavky stanovenými v příloze X kapitole II oddíle 1 nařízení (EU) č. 142/2011.

Odchylně od podmínky stanovené v prvním pododstavci podbodě i) může příslušný orgán povolit výrobu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu ve zpracovatelských zařízeních zpracovávajících vedlejší produkty pocházející z jiných druhů.

Toto povolení může být uděleno pouze tehdy, pokud je příslušný orgán na základě kontroly spokojen s účinností opatření, jejichž cílem je zabránit křížové kontaminaci mezi zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z farmově chovaného hmyzu a zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z jiných hospodářských zvířat.

Uvedená preventivní opatření musí obsahovat tyto minimální požadavky:

výroba zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců nebo nepřežvýkavců jiných než hmyz musí být prováděna v uzavřeném systému, který je fyzicky oddělen od systému užívaného pro výrobu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu,

vedlejší produkty živočišného původu získané z přežvýkavců nebo nepřežvýkavců jiných než hmyz se během skladování a přepravy uchovávají v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se uchovávají vedlejší produkty živočišného původu získané z farmově chovaného hmyzu,

zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců nebo nepřežvýkavců jiných než hmyz se během skladování a balení uchovávají v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se uchovávají hotové produkty získané z farmově chovaného hmyzu,

musí se provádět pravidelné odběry vzorků a zkoušení zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu za účelem ověření nepřítomnosti křížové kontaminace zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z přežvýkavců nebo jiných nepřežvýkavců s využitím metod zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro kontrolu krmiv uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 152/2009; četnost odběru vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP); výsledky tohoto odběru vzorků a zkoušení musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let;

b)

krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu se musí vyrábět v zařízeních:

i)

schválených pro tento účel příslušným orgánem;

ii)

zabývajících se výrobou krmiv pro živočichy pocházející z akvakultury, drůbež nebo prasata.

Odchylně od prvního odstavce podbodu i) se zvláštní schválení pro výrobu kompletního krmiva z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu nepožaduje v hospodářstvích s vlastní přípravou krmiv, která splňují tyto podmínky:

jsou registrována příslušným orgánem jako hospodářství, která vyrábějí kompletní krmiva z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu,

nechovají hospodářská zvířata ve smyslu čl. 3 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009, jiná než živočichy pocházející z akvakultury, drůbež, prasata nebo kožešinová zvířata,

krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu používané při jejich výrobě obsahují méně než 50 % hrubých bílkovin.

Odchylně od prvního odstavce podbodu ii) může být výroba krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu určených pro živočichy pocházející z akvakultury, drůbež nebo prasata v zařízeních, která vyrábějí rovněž krmné směsi určené pro jiná hospodářská zvířata s výjimkou kožešinových zvířat, schválena příslušným orgánem na základě kontroly na místě za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

krmné směsi určené pro přežvýkavce se musí vyrábět a při skladování, přepravě a balení uchovávat v zařízeních, která jsou fyzicky oddělena od zařízení, kde se vyrábějí a uchovávají krmné směsi pro nepřežvýkavce,

krmné směsi určené pro živočichy pocházející z akvakultury, drůbež nebo prasata se musí vyrábět a při skladování, přepravě a balení uchovávat v zařízeních, která jsou fyzicky oddělena od zařízení, kde se vyrábějí a uchovávají krmné směsi pro jiné nepřežvýkavce,

záznamy o nákupu a použití zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu a o prodeji krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let,

musí se provádět pravidelné odběry vzorků a zkoušení krmných směsí určených pro hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury, drůbeže a prasat za účelem ověření nepřítomnosti nepovolených složek živočišného původu s využitím metod zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro kontrolu krmiv uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 152/2009; četnost odběru těchto vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP); výsledky tohoto odběru vzorků a zkoušení musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let;

c)

obchodní doklad nebo případně veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 doprovázející zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu a jejich etiketa a etiketa krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu musí být zřetelně označeny v souladu s kapitolou V oddílem G této přílohy.“;

c)

doplňují se nové oddíly, které znějí:

ODDÍL G

Zvláštní podmínky pro výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny určených ke krmení drůbeže

Na výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny určených ke krmení drůbeže (dále jen „zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat“) se vztahují tyto zvláštní podmínky:

a)

vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat musí pocházet z jednoho nebo více těchto zařízení:

i)

jatka schválená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, která neporážejí přežvýkavce a drůbež a která jsou jako taková registrována příslušným orgánem;

ii)

bourárny schválené v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, v nichž se nevykosťuje ani nebourá maso přežvýkavců a drůbeže a které jsou jako takové registrovány příslušným orgánem;

iii)

jiná zařízení neuvedená v podbodě i) nebo ii) registrovaná nebo schválená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, která nenakládají s produkty z přežvýkavců a drůbeže a která jsou jako taková registrována příslušným orgánem;

iv)

schválená zařízení uvedená v čl. 24 odst. 1 písm. h) a i) nařízení (ES) č. 1069/2009, která jsou příslušným orgánem registrována jako zařízení, kde jsou skladovány nebo kde se manipuluje pouze s vedlejšími produkty živočišného původu získanými z nepřežvýkavců pocházejícími ze zařízení uvedených v podbodech i), ii) a iii).

Odchylně od prvního pododstavce podbodů i), ii) a iii) může příslušný orgán povolit porážení přežvýkavců nebo drůbeže a nakládání s produkty z přežvýkavců nebo drůbeže v zařízeních uvedených v prvním odstavci podbodech i), ii) a iii), která produkují vedlejší produkty živočišného původu získané z prasat určené k výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat.

Toto povolení může být uděleno pouze tehdy, pokud je příslušný orgán na základě kontroly na místě spokojen s účinností opatření, jejichž cílem je zabránit křížové kontaminaci mezi vedlejšími produkty získanými z přežvýkavců nebo drůbeže a prasat.

Uvedená opatření musí obsahovat tyto minimální požadavky:

1)

porážka prasat musí být prováděna na linkách, které jsou fyzicky odděleny od linek užívaných pro porážku přežvýkavců nebo drůbeže;

2)

s produkty z prasat musí být nakládáno na výrobních linkách, které jsou fyzicky odděleny od linek užívaných pro nakládání s produkty z přežvýkavců nebo drůbeže;

3)

zařízení pro odběr, skladování, přepravu a balení vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat musí být oddělena od zařízení určených pro nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu získanými z přežvýkavců nebo drůbeže;

4)

musí být prováděny pravidelné odběry vzorků a zkoušení vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat na přítomnost bílkovin z přežvýkavců nebo drůbeže. Použitá metoda zkoušení musí být vědecky ověřena pro daný účel. Četnost odběru vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP);

b)

vedlejší produkty živočišného původu z prasat určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat se přepravují do zpracovatelského zařízení v dopravních prostředcích a nádobách, které neslouží k přepravě vedlejších produktů živočišného původu získaných z přežvýkavců nebo drůbeže.

Odchylně od prvního pododstavce se mohou přepravovat v dopravních prostředcích a nádobách, které byly dříve používány pro přepravu vedlejších produktů živočišného původu získaných z přežvýkavců nebo drůbeže za předpokladu, že tyto dopravní prostředky a nádoby byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.

Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let;

c)

zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat se vyrábějí ve zpracovatelských zařízeních:

i)

zabývajících se zpracováním vedlejších produktů pocházejících z jatek, bouráren nebo jiných zařízení uvedených v písmenu a);

ii)

registrovaných příslušným orgánem jako zařízení nezpracovávající vedlejší produkty z přežvýkavců nebo drůbeže.

Odchylně od prvního pododstavce podbodu ii) může příslušný orgán povolit výrobu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat ve zpracovatelských zařízeních zpracovávajících vedlejší produkty z přežvýkavců nebo drůbeže.

Toto povolení může být uděleno pouze tehdy, pokud je příslušný orgán na základě kontroly spokojen s účinností opatření, jejichž cílem je zabránit křížové kontaminaci mezi zpracovanými živočišnými bílkovinami z přežvýkavců nebo drůbeže a zpracovanými živočišnými bílkovinami z prasat.

Uvedená preventivní opatření musí obsahovat tyto minimální požadavky:

1)

výroba zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců nebo drůbeže musí být prováděna v uzavřeném systému, který je fyzicky oddělen od systému užívaného pro výrobu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat;

2)

vedlejší produkty živočišného původu získané z přežvýkavců a drůbeže se během skladování a přepravy uchovávají v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se uchovávají vedlejší produkty živočišného původu získané z prasat;

3)

zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců nebo drůbeže se během skladování a přepravy uchovávají v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se uchovávají hotové produkty získané z prasat;

4)

musí se provádět pravidelné odběry vzorků a zkoušení zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat za účelem ověření nepřítomnosti křížové kontaminace zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z přežvýkavců nebo drůbeže s využitím metod zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro kontrolu krmiv uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 152/2009; četnost odběru vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP); výsledky tohoto odběru vzorků a zkoušení musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let;

d)

krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat se musí vyrábět v zařízeních:

i)

schválených pro tento účel příslušným orgánem;

ii)

zabývajících se výhradně výrobou krmiv pro drůbež, živočichy pocházející z akvakultury nebo kožešinová zvířata.

Odchylně od prvního pododstavce podbodu i) se zvláštní schválení pro výrobu kompletního krmiva z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat nepožaduje v hospodářstvích s vlastní přípravou krmiv, která splňují tyto podmínky:

jsou registrována příslušným orgánem jako hospodářství, která vyrábějí kompletní krmiva z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat,

nechovají hospodářská zvířata ve smyslu čl. 3 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009, jiná než drůbež, živočichy pocházející z akvakultury nebo kožešinová zvířata,

krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat používané při jejich výrobě obsahují méně než 50 % hrubých bílkovin.

Odchylně od prvního pododstavce podbodu ii) může být výroba krmných směsí pro drůbež obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat v zařízeních, která vyrábějí rovněž krmné směsi určené pro hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury a kožešinových zvířat, schválena příslušným orgánem na základě kontroly na místě za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

krmné směsi určené pro přežvýkavce se musí vyrábět a při skladování, přepravě a balení uchovávat v zařízeních, která jsou fyzicky oddělena od zařízení, kde se vyrábějí a uchovávají krmné směsi pro nepřežvýkavce,

krmné směsi určené pro prasata se musí vyrábět a při skladování, přepravě a balení uchovávat v zařízeních, která jsou fyzicky oddělena od zařízení, kde se vyrábějí a uchovávají krmné směsi pro jiné nepřežvýkavce,

záznamy o nákupu a použití zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat a o prodeji krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let,

musí se provádět pravidelné odběry vzorků a zkoušení krmných směsí určených pro hospodářská zvířata s výjimkou drůbeže, živočichů pocházejících z akvakultury a kožešinových zvířat za účelem ověření nepřítomnosti nepovolených složek živočišného původu s využitím metod zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro kontrolu krmiv uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 152/2009; četnost odběru těchto vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP); výsledky tohoto odběru vzorků a zkoušení musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let;

e)

obchodní doklad nebo případně veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 doprovázející zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat a jejich etiketa a etiketa krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat musí být zřetelně označeny v souladu s kapitolou V oddílem G této přílohy.

ODDÍL H

Zvláštní podmínky pro výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny určených ke krmení prasat

Na výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny určených ke krmení prasat (dále jen „zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže“) se vztahují tyto zvláštní podmínky:

a)

vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže musí pocházet z jednoho nebo více těchto zařízení:

i)

jatka schválená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, která neporážejí přežvýkavce a prasata a která jsou jako taková registrována příslušným orgánem;

ii)

bourárny schválené v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, v nichž se nevykosťuje ani nebourá maso přežvýkavců a prasat a které jsou jako takové registrovány příslušným orgánem;

iii)

jiná zařízení neuvedená v podbodě i) nebo ii) registrovaná nebo schválená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, která nenakládají s výrobky z přežvýkavců a prasat a která jsou jako taková registrována příslušným orgánem;

iv)

schválená zařízení uvedená v čl. 24 odst. 1 písm. h) a i) nařízení (ES) č. 1069/2009, která jsou příslušným orgánem registrována jako zařízení, kde jsou skladovány nebo kde se manipuluje pouze s vedlejšími produkty živočišného původu získanými z nepřežvýkavců pocházejícími ze zařízení uvedených v podbodech i), ii) a iii).

Odchylně od prvního pododstavce podbodů i), ii) a iii) může příslušný orgán povolit porážení přežvýkavců nebo prasat a nakládání s produkty z přežvýkavců nebo prasat v zařízeních uvedených v prvním odstavci podbodech i), ii) a iii), která produkují vedlejší produkty živočišného původu získané z drůbeže určené k výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže.

Toto povolení může být uděleno pouze tehdy, pokud je příslušný orgán na základě kontroly na místě spokojen s účinností opatření, jejichž cílem je zabránit křížové kontaminaci mezi vedlejšími produkty získanými z přežvýkavců nebo prasat a drůbeže.

Uvedená opatření musí obsahovat tyto minimální požadavky:

1)

porážka drůbeže musí být prováděna na linkách, které jsou fyzicky odděleny od linek užívaných pro porážku přežvýkavců nebo prasat;

2)

s produkty z drůbeže musí být nakládáno na výrobních linkách, které jsou fyzicky odděleny od linek užívaných pro nakládání s produkty z přežvýkavců nebo prasat;

3)

zařízení pro odběr, skladování, přepravu a balení vedlejších produktů živočišného původu získaných z drůbeže musí být oddělena od zařízení pro odběr, skladování, přepravu a balení vedlejších produktů živočišného původu získaných z přežvýkavců nebo prasat;

4)

musí být prováděny pravidelné odběry vzorků a zkoušení vedlejších produktů živočišného původu získaných z drůbeže na přítomnost bílkovin z přežvýkavců nebo prasat. Použitá metoda zkoušení musí být vědecky ověřena pro daný účel. Četnost odběru vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP);

b)

vedlejší produkty živočišného původu z drůbeže určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže se přepravují do zpracovatelského zařízení v dopravních prostředcích a nádobách, které neslouží k přepravě vedlejších produktů živočišného původu získaných z přežvýkavců nebo prasat.

Odchylně od prvního pododstavce se mohou přepravovat v dopravních prostředcích a nádobách, které byly dříve používány pro přepravu vedlejších produktů živočišného původu získaných z přežvýkavců nebo prasat za předpokladu, že tyto dopravní prostředky a nádoby byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.

Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let;

c)

zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže se vyrábějí ve zpracovatelských zařízeních:

i)

zabývajících se zpracováním vedlejších produktů živočišného původu pocházejících z jatek, bouráren nebo jiných zařízení uvedených v písmenu a);

ii)

registrovaných příslušným orgánem jako zařízení nezpracovávající vedlejší produkty živočišného původu z přežvýkavců nebo prasat.

Odchylně od prvního pododstavce podbodu ii) může příslušný orgán povolit výrobu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže ve zpracovatelských zařízeních zpracovávajících vedlejší produkty živočišného původu z přežvýkavců nebo prasat.

Toto povolení může být uděleno pouze tehdy, pokud je příslušný orgán na základě kontroly spokojen s účinností opatření, jejichž cílem je zabránit křížové kontaminaci mezi zpracovanými živočišnými bílkovinami z přežvýkavců nebo prasat a zpracovanými živočišnými bílkovinami z drůbeže.

Uvedená preventivní opatření musí obsahovat tyto minimální požadavky:

1)

výroba zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců nebo prasat musí být prováděna v uzavřeném systému, který je fyzicky oddělen od systému užívaného pro výrobu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže;

2)

vedlejší produkty živočišného původu získané z přežvýkavců nebo prasat se během skladování a přepravy uchovávají v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se uchovávají vedlejší produkty živočišného původu získané z drůbeže;

3)

zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců nebo prasat se během skladování a balení uchovávají v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se uchovávají hotové produkty získané z drůbeže;

4)

musí se provádět pravidelné odběry vzorků a zkoušení zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže za účelem ověření nepřítomnosti křížové kontaminace zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z přežvýkavců nebo prasat s využitím metod zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro kontrolu krmiv uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 152/2009; četnost odběru vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP); výsledky tohoto odběru vzorků a zkoušení musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let;

d)

krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže se musí vyrábět v zařízeních:

i)

schválených pro tento účel příslušným orgánem;

ii)

zabývajících se výhradně výrobou krmiv pro prasata, živočichy pocházející z akvakultury nebo kožešinová zvířata.

Odchylně od prvního pododstavce podbodu i) se zvláštní schválení pro výrobu kompletního krmiva z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže nepožaduje v hospodářstvích s vlastní přípravou krmiv, která splňují tyto podmínky:

jsou registrována příslušným orgánem jako hospodářství, která vyrábějí kompletní krmiva z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže,

nechovají hospodářská zvířata ve smyslu čl. 3 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009, jiná než prasata, živočichy pocházející z akvakultury nebo kožešinová zvířata,

krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže používané při jejich výrobě obsahují méně než 50 % hrubých bílkovin.

Odchylně od prvního pododstavce podbodu ii) může být výroba krmných směsí pro prasata obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže v zařízeních, která vyrábějí rovněž krmné směsi určené pro hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury a kožešinových zvířat, schválena příslušným orgánem na základě kontroly na místě za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

krmné směsi určené pro přežvýkavce se musí vyrábět a při skladování, přepravě a balení uchovávat v zařízeních, která jsou fyzicky oddělena od zařízení, kde se vyrábějí a uchovávají krmné směsi pro nepřežvýkavce,

krmné směsi určené pro drůbež se musí vyrábět a při skladování, přepravě a balení uchovávat v zařízeních, která jsou fyzicky oddělena od zařízení, kde se vyrábějí a uchovávají krmné směsi pro jiné nepřežvýkavce,

záznamy o nákupu a použití zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže a o prodeji krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let,

musí se provádět pravidelné odběry vzorků a zkoušení krmných směsí určených pro hospodářská zvířata s výjimkou drůbeže, živočichů pocházejících z akvakultury a kožešinových zvířat za účelem ověření nepřítomnosti nepovolených složek živočišného původu s využitím metod zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro kontrolu krmiv uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 152/2009; četnost odběru těchto vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP); výsledky tohoto odběru vzorků a zkoušení musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let;

e)

obchodní doklad nebo případně veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 doprovázející zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže a jejich etiketa a etiketa krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže musí být zřetelně označeny v souladu s kapitolou V oddílem G této přílohy.“;

5)

kapitola V se mění takto:

a)

oddíl A se nahrazuje tímto:

ODDÍL A

Seznamy

1.

Členské státy uchovávají a učiní veřejně přístupnými aktuální seznamy:

a)

jatek, která jsou v souladu s kapitolou IV oddílem C písm. a) prvním pododstavcem registrována jako jatka, která neporážejí přežvýkavce, a schválených jatek, z nichž může být získávána krev vyráběná v souladu s kapitolou IV oddílem C písm. a) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;

b)

jatek, bouráren a jiných potravinářských podniků a zařízení nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu, která jsou registrována jako zařízení, kde se neporážejí přežvýkavci, nevykosťuje ani nebourá maso přežvýkavců a nenakládá s produkty z přežvýkavců a kde jsou skladovány nebo kde se nakládá pouze s vedlejšími produkty živočišného původu pocházejícími z těchto potravinářských podniků, z nichž mohou být získávány vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. a) prvním pododstavcem, a schválených jatek, bouráren a jiných potravinářských podniků, z nichž mohou být získávány vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. a) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;

c)

jatek, bouráren a jiných potravinářských podniků a zařízení nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu, která jsou registrována jako zařízení, kde se neporážejí přežvýkavci a drůbež, nevykosťuje ani nebourá maso přežvýkavců a drůbeže a nenakládá s produkty z přežvýkavců a drůbeže a kde jsou skladovány nebo kde se nakládá pouze s vedlejšími produkty živočišného původu pocházejícími z těchto potravinářských podniků, z nichž mohou být získávány vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat v souladu s kapitolou IV oddílem G písm. a) prvním pododstavcem, a schválených jatek, bouráren a jiných potravinářských podniků, z nichž mohou být získávány vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z prasat v souladu s kapitolou IV oddílem G písm. a) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;

d)

jatek, bouráren a jiných potravinářských podniků a zařízení nakládajících s vedlejšími produkty živočišného původu, která jsou registrována jako zařízení, kde se neporážejí přežvýkavci a prasata, nevykosťuje ani nebourá maso přežvýkavců a prasat a nenakládá se s produkty z přežvýkavců a prasat a kde jsou skladovány nebo kde se nakládá pouze s vedlejšími produkty živočišného původu pocházejícími z těchto potravinářských podniků, z nichž mohou být získávány vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže v souladu s kapitolou IV oddílem H písm. a) prvním pododstavcem, a schválených jatek, bouráren a jiných potravinářských podniků, z nichž mohou být získávány vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z drůbeže v souladu s kapitolou IV oddílem H písm. a) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;

e)

zpracovatelských zařízení, která jsou registrována jako zpracovatelská zařízení zpracovávající výhradně krev nepřežvýkavců v souladu s kapitolou IV oddílem C písm. c) prvním pododstavcem, a schválených zpracovatelských zařízení vyrábějících krevní výrobky v souladu s kapitolou IV oddílem C písm. c) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;

f)

zpracovatelských zařízení, která jsou registrována jako zpracovatelská zařízení nezpracovávající vedlejší produkty živočišného původu z přežvýkavců v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. c) prvním pododstavcem, a schválených zpracovatelských zařízení vyrábějících zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, která fungují v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. c) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;

g)

zpracovatelských zařízení, která jsou registrována jako zpracovatelská zařízení nezpracovávající vedlejší produkty živočišného původu z přežvýkavců a drůbeže v souladu s kapitolou IV oddílem G písm. c) prvním pododstavcem, a schválených zpracovatelských zařízení vyrábějících zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat, která fungují v souladu s kapitolou IV oddílem G písm. c) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;

h)

zpracovatelských zařízení, která jsou registrována jako zpracovatelská zařízení nezpracovávající vedlejší produkty živočišného původu z přežvýkavců a prasat v souladu s kapitolou IV oddílem H písm. c) prvním pododstavcem, a schválených zpracovatelských zařízení vyrábějících zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže, která fungují v souladu s kapitolou IV oddílem H písm. c) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;

i)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou III oddílem B vyrábějí krmné směsi obsahující rybí moučku, hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý živočišného původu, krevní výrobky získané z nepřežvýkavců, zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu, zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat nebo zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže;

j)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. d) vyrábějí krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, a schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou V oddílem E bodem 3 písm. b) podbodem ii) vyrábějí výhradně krmné směsi určené na vývoz z Unie nebo krmné směsi určené na vývoz z Unie a krmné směsi pro živočichy pocházející z akvakultury, které mají být uvedeny na trh;

k)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem E písm. d), vyrábějí mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku určené pro neodstavená přežvýkavá hospodářská zvířata;

l)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem F písm. b) vyrábějí krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu;

m)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem G písm. b) vyrábějí krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat a určené pro drůbež;

n)

schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem H písm. b) vyrábějí krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže a určené pro prasata;

o)

skladovacích zařízení schválených v souladu s kapitolou III oddílem A bodem 3 nebo kapitolou V oddílem E bodem 3 písm. d) třetím pododstavcem.

2.

Členské státy uchovávají aktuální seznamy hospodářství s vlastní přípravou krmiv, která jsou registrována v souladu s kapitolou III oddílem B bodem 3 a kapitolou IV oddílem D písm. d) podbodem ii), oddílem F písm. b) podbodem ii), oddílem G písm. d) podbodem ii) a oddílem H písm. d) podbodem ii).“;

b)

oddíl C se mění takto:

i)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Krmné směsi určené pro kožešinová zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu, které obsahují zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, se nevyrábějí v zařízeních, která vyrábějí krmivo pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata nebo živočichy pocházející z akvakultury.“;

ii)

doplňuje se nový bod, který zní:

„3.

Odchylně od bodu 2:

i)

krmné směsi určené pro kožešinová zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu, které obsahují rybí moučku, mohou být vyráběny v zařízeních, která vyrábějí krmivo pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata a mléčné krmné směsi, které jsou určeny ke krmení neodstavených přežvýkavců;

ii)

krmné směsi určené pro kožešinová zvířata nebo pro zvířata v zájmovém chovu, které obsahují zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu, mohou být vyráběny v zařízeních, která vyrábějí krmivo pro drůbež nebo prasata, pokud zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu splňují podmínky uvedené v kapitole IV oddílu F písm. a);

iii)

krmné směsi určené pro kožešinová zvířata nebo pro zvířata v zájmovém chovu, které obsahují zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat, mohou být vyráběny v zařízeních, která vyrábějí krmivo pro drůbež, pokud zpracované živočišné bílkoviny získané z prasat splňují podmínky uvedené v kapitole IV oddílu G písm. a), b) a c);

iv)

krmné směsi určené pro kožešinová zvířata nebo pro zvířata v zájmovém chovu, které obsahují zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže, mohou být vyráběny v zařízeních, která vyrábějí krmivo pro prasata, pokud zpracované živočišné bílkoviny získané z drůbeže splňují podmínky uvedené v kapitole IV oddílu H písm. a), b) a c).“;

c)

v oddíle E se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců nebo krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny podléhá splnění těchto podmínek:

a)

zpracované živočišné bílkoviny získané nepřežvýkavců se vyrábějí ve zpracovatelských zařízeních, která splňují požadavky kapitoly IV oddílu D písm. c) nebo kapitoly IV oddílu F písm. a) podbodu i) nebo kapitoly IV oddílu G písm. c) nebo kapitoly IV oddílu H písm. c);

b)

krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců se vyrábějí v zařízeních na výrobu krmných směsí, která:

i)

vyrábějí v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. d) nebo kapitolou IV oddílem F písm. b) nebo kapitolou IV oddílem G písm. d) nebo kapitolou IV oddílem H písm. d) nebo

ii)

získávají zpracované živočišné bílkoviny použité v krmných směsích určených na vývoz ve zpracovatelských zařízeních, která splňují požadavky písmene a), a buď

se zabývají výhradně výrobou krmných směsí určených na vývoz z Unie a jsou schválena pro tento účel příslušným orgánem, nebo

se zabývají výhradně výrobou krmných směsí určených na vývoz z Unie a výrobou krmných směsí pro živočichy pocházející z akvakultury, drůbež nebo prasata, které mají být uvedeny na trh Unie, a jsou schváleny pro tento účel příslušným orgánem;

c)

krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců jsou zabaleny a označeny v souladu s právními předpisy Unie nebo právními požadavky dovážející země. V případě, že krmná směs obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců není označena v souladu s právními předpisy Unie, její etiketa musí být označena slovy: „obsahuje zpracované živočišné bílkoviny z nepřežvýkavců“;

d)

volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců a volně ložené krmné směsi obsahující tyto bílkoviny, které jsou určeny na vývoz z Unie, se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách a skladují ve skladovacích prostorách, které se neužívají pro přepravu nebo skladování krmiva určeného k uvedení na trh a určeného ke krmení přežvýkavců nebo nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než živočichů pocházejících z akvakultury. Záznamy o typu přepravených nebo skladovaných produktů musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně dvou let.

Odchylně od prvního pododstavce mohou být dopravní prostředky, nádoby a skladovací prostory, které byly dříve používány pro přepravu nebo skladování volně ložených zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců a volně ložených krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny, které jsou určeny na vývoz z Unie, následně použity pro přepravu nebo skladování krmiva určeného k uvedení na trh a určeného ke krmení přežvýkavců nebo nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než živočichů pocházejících z akvakultury za předpokladu, že byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci. Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let.

Skladovací zařízení, která skladují volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců a volně ložené krmné směsi obsahující tyto bílkoviny za podmínek stanovených v písm. d) druhém pododstavci, schvaluje příslušný orgán na základě ověření, zda splňují požadavky stanovené v uvedeném pododstavci.“;

d)

doplňuje se nový oddíl, který zní:

ODDÍL G

Doprovázející doklad a etiketa zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu, prasat nebo drůbeže a krmných směsí obsahujících tyto zpracované živočišné bílkoviny

1.

Obchodní doklad nebo případně veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 doprovázející zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu, prasat nebo drůbeže a jejich etiketa musí být zřetelně označeny slovy: „zpracované živočišné bílkoviny získané z … [uveďte prosím příslušná hospodářská zvířata uvedená v prvním sloupci tabulky 1, z nichž jsou získány zpracované živočišné bílkoviny] — není určeno pro krmení hospodářských zvířat kromě… [uveďte prosím odpovídající hospodářská zvířata uvedená ve druhém sloupci tabulky 1, která lze krmit zpracovanými živočišnými bílkovinami]“.

2.

Etiketa krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu, prasat nebo drůbeže musí být zřetelně označena slovy: „obsahuje zpracované živočišné bílkoviny získané z … [uveďte prosím příslušná hospodářská zvířata uvedená v prvním sloupci tabulky 1, z nichž jsou získány zpracované živočišné bílkoviny] — není určeno pro krmení hospodářských zvířat kromě… [uveďte prosím odpovídající hospodářská zvířata uvedená ve druhém sloupci tabulky 1, která lze krmit zpracovanými živočišnými bílkovinami]“.

Tabulka 1

Hospodářská zvířata, z nichž jsou získány zpracované živočišné bílkoviny

Hospodářská zvířata, která lze krmit zpracovanými živočišnými bílkovinami

Farmově chovaný hmyz

Živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata, prasata, drůbež

Prasata

Živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata, drůbež

Drůbež

Živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata, prasata

Farmově chovaný hmyz a prasata

Živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata, drůbež

Farmově chovaný hmyz a drůbež

Živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata, prasata

Prasata a drůbež

Živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata

Farmově chovaný hmyz, prasata a drůbež

Živočichové pocházející z akvakultury, kožešinová zvířata“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU