(EU) 2021/1369Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1369 ze dne 6. srpna 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 294, 17.8.2021, s. 8-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. září 2021 Nabývá účinnosti: 6. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 294/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1369

ze dne 6. srpna 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2021.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Páska z pružné textilie o šířce přibližně 5 cm pokrytá na jedné straně adhezivním materiálem ze syntetického kaučuku o plošné hmotnosti nejvýše 1 500  g/m2.

Páska je svinuta na nosnou trubici a je dodávána v lepenkových krabicích obsahujících 16 nebo 24 rolí o průměru přibližně 7,5 cm. Na obalu není uvedeno, že pásky jsou určeny k lékařským účelům.

Páska je dodávána jako páska, která slouží k ochraně kloubů při sportovních aktivitách.

(Viz obrázky) (*1)

5906 10 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 4 a) ke kapitole 59 a na znění kódů KN 5906 a 5906 10 00 .

Výrobek není ani impregnován ani potažen farmaceutickými látkami. Rovněž nemá žádné objektivní vlastnosti, které by naznačovaly, že je speciálně určen k léčebným a chirurgickým účelům a pro účely zubního nebo veterinárního lékařství. Na obalu navíc není uvedeno, že je určen k lékařskému použití. Zařazení do čísla 3005 je proto vyloučeno (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 3005 , třetí odstavec). Je tedy třeba jej zařadit podle základního materiálu.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 5906 10 00 jako lepicí pásku o šířce nepřesahující 20 cm.

Image 1


(*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU