(EU) 2021/1368Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1368 ze dne 6. srpna 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 294, 17.8.2021, s. 5-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. září 2021 Nabývá účinnosti: 6. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 294/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1368

ze dne 6. srpna 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2021.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

1

2

3

Výrobek (tzv. objektiv fotografického přístroje se skřipcem) sestávající z čočky a plastového rámu vybaveného skřipcovým úchytem.

Výrobek je určen k použití s fotografickými přístroji s jedním objektivem, které jsou součástí chytrých telefonů, tabletů a dalších podobných zařízení.

Když je výrobek připevněn k objektivu fotografického přístroje pomocí skřipcového úchytu, rozšiřuje zorné pole fotografického přístroje.

Viz obrázek (*1).

9002 11 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9002 a 9002 11 00 .

Výrobek je vzhledem ke svým objektivním vlastnostem (přítomnost skřipcového úchytu, který slouží k připevnění objektivu k fotografickému přístroji s jedním objektivem) určen k použití s optickým přístrojem (fotografickým přístrojem) jako systém čoček, který je namířen proti objektu a poskytuje jeho obraz. Výrobek je proto objektivem ve smyslu čísla 9002 (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 9002 , třetí odstavec).

Znění kódu KN 9002 11 00 zahrnuje objektivy pro fotografické přístroje, aniž by specifikovalo konkrétní typ přístroje, a nevylučuje objektivy pro fotografické přístroje integrované do jiných výrobků, které samy o sobě nejsou zařazeny jako fotografické přístroje.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9002 11 00 jako objektiv pro fotografické přístroje.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU