(EU) 2021/1367Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1367 ze dne 6. srpna 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 294, 17.8.2021, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. září 2021 Nabývá účinnosti: 6. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 294/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1367

ze dne 6. srpna 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2021.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Čtyřkolové vozidlo s elektrickým DC 24 V motorem o výkonu 800 W poháněným dvěma dobíjecími dvanáctivoltovými bateriemi o kapacitě 45 Ah. Je přibližně 65 cm široké, 125 cm dlouhé a 129 cm vysoké (měřeno na úrovni opěradla, výška se sklopeným opěradlem je 85 cm). Celková hmotnost vozidla je přibližně 107 kg (108 kg včetně baterií). Maximální zatížení je přibližně 130 kg.

Vozidlo má tyto charakteristiky:

vodorovná základna spojující přední a zadní část, tuto základnu nelze žádným způsobem nastavit (např. složit nebo sklopit) a přizpůsobit ji potřebám uživatele,

dvě odpružené nápravy, zadní náprava je hnací a rozvor 820 mm,

maximální sklon 130,

poloměr otáčení 210 cm,

dvě sady nafukovacích pneumatik, přičemž zadní pneumatiky jsou větší než přední,

konfigurovatelné, výškově nastavitelné otočné sedadlo s opěrkami a područkami a protiskluzovým povrchem pro chodidla,

nastavitelný a sklopitelný sloupek řízení s ovládacími řídítky oválného tvaru,

přední, zadní a směrová světla a zpětná zrcátka.

Sloupek řízení má také přístrojovou desku se spínací skříňkou, ovladačem rychlosti, tlačítkem klaksonu, tlačítkem vypnutí motoru, spínačem blinkrů, spínačem světel, ukazatelem stavu baterie a regulátorem rychlosti.

Vozidlo je opatřeno dvěma ručně ovládanými pákami pro zrychlování, brzdění a couvání. Řízení lze nastavit tak, aby se dalo ovládat jednou rukou.

Má „inteligentní“ rekuperační elektromagnetický brzdový systém.

S plně nabitými bateriemi má vozidlo maximální dojezd až 45 km a může dosáhnout maximální rychlosti přibližně 15–16 km/h.

Vzadu může být vybaveno malými kolečky proti převrácení, nákupním košíkem, držákem na vycházkovou hůl apod.

Pro účely převozu je možné vozidlo složit. Může se používat na silnicích, chodnících, stezkách pro pěší, v parcích, na cyklostezkách a některých rekreačních stezkách nebo v pěších zónách (např. v nákupních zónách).

(Viz obrázek)  (*1)

8703 10 18

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8703 , 8703 10 a 8703 10 18 .

Zařazení do čísla 8713 jako vozíky pro invalidy je vyloučeno, protože vozidlo není speciálně konstruováno pro invalidy: nemá žádné speciální rysy k ulehčení handicapu.

Ačkoli je vozidlo konstruováno tak, že řízení lze ovládat jednou rukou, a má pohodlné otočné sedadlo s opěrkami a protiskluzový povrch pro chodidla (a může být volitelně vybaveno malými kolečky proti převrácení), tyto vlastnosti objektivně nepředstavují speciální rysy k ulehčení handicapu (viz také vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře (KN) k podpoložce KN 8713 90 00 , vysvětlivky k harmonizovanému systému (HS) k číslu 8713 a stanovisko k zařazení HS 8703.10/1).

Kromě toho jsou z čísla 8713 vyloučena vozidla vybavená odděleným, nastavitelným sloupkem řízení a vozidla, která dosahují maximální rychlosti vyšší než 10 km za hodinu (viz také vysvětlivky ke KN k podpoložce KN 8713 90 00 ).

Vozidlo je používáno k přepravě osob a při předložení celním orgánům není rozpoznatelné jako vozidlo určené výhradně pro invalidy (viz věc C-198/15 (1)), a to na základě jeho objektivních charakteristik a vlastností, které musí být posouzeny při celním odbavení (viz věc C-286/15 (2)). K jakékoli následné úpravě vozidla po celním odbavení se nepřihlíží, stejně jako k jakémukoli posouzení vozidla, které může být provedeno vnitrostátním orgánem pro jiné účely než ty, které jsou stanoveny v celních předpisech.

Vozidlo je speciální typ vozidla pro přepravu osob.

Proto je třeba jej zařadit do kódu KN 8703 10 18 jako motorové vozidlo konstruované především pro přepravu osob, podobné golfovým vozíkům.

Image 1


(*1)  Obrázek je čistě informativní.

(1)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. května 2016, Invamed Group Ltd a další v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-198/15, ECLI:EU:C:2016:362.

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. května 2016, Latvijas propāna gaze, C-286/15, ECLI:EU:C:2016:363, bod 33.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU