(EU) 2021/1351Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1351 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví vlastnosti systémů a kontrol pro zjišťování a oznamování jednání, které by mohlo představovat manipulaci či pokus o manipulaci s referenční hodnotou (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 291, 13.8.2021, s. 13-15 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 6. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/13


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1351

ze dne 6. května 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví vlastnosti systémů a kontrol pro zjišťování a oznamování jednání, které by mohlo představovat manipulaci či pokus o manipulaci s referenční hodnotou

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mělo by být zajištěno, že odhalování manipulace s referenční hodnotou nebo pokusu o manipulaci je účinné a odpovídající. Je proto nezbytné, aby systémy a kontroly administrátora referenční hodnoty byly přiměřené povaze, složitosti a riziku manipulace s poskytovanou referenční hodnotou a aby riziko manipulace bylo hodnoceno na základě objektivního posouzení, které zohledňuje původ, povahu, zvláštnosti a závažnost tohoto rizika.

(2)

Aby bylo zajištěno, že odhalení jednání, které by mohlo představovat manipulaci nebo pokus o manipulaci s referenční hodnotou, je účinné, je nutné zajistit vhodné automatizované systémy pro sledování vstupních údajů. Samotné automatizované systémy však nestačí k zajištění účinného odhalování manipulativního jednání. Automatizované systémy by proto na odpovídající úrovni měly být doplněny analýzou provedenou člověkem, kterou by měli provádět zaměstnanci vyškolení odpovídajícím způsobem.

(3)

Aby bylo zajištěno, že příslušné orgány mohou účinně posoudit opatření přijatá za účelem zjištění a oznámení nesprávného jednání, měli by administrátoři na požádání příslušnému orgánu poskytnout informace o povaze, složitosti a riziku manipulace s dotčenou referenční hodnotou a doložit přiměřenost úrovně zvolené automatizace a analýzy provedené člověkem.

(4)

Zaměstnanci administrátora referenční hodnoty, kteří mají na starosti provoz systémů a kontrol administrátora, by měli absolvovat odpovídající odbornou přípravu, která jim umožní analyzovat, zda je zadaný údaj podezřelý, či nikoli. Tato odborná příprava by měla zajistit, aby tito zaměstnanci byli seznámeni s funkcemi správného předkládání vstupních údajů a informování o nesrovnalostech ve vstupních údajích potenciálně způsobených manipulací nebo pokusem o manipulaci. Účinná odborná příprava by měla být přizpůsobena povaze, složitosti a riziku manipulace s poskytovanou referenční hodnotou.

(5)

Administrátoři mohou upřednostňovat zajišťování funkcí souvisejících se systémy a kontrolami prostřednictvím externích poskytovatelů. Tyto služby externích poskytovatelů by měly být možné pouze do té míry, aby to podstatně nenarušilo kontrolu administrátora nad poskytováním referenční hodnoty nebo schopnost příslušného orgánu dohlížet na referenční hodnotu, a v každém případě podléhají požadavkům článku 10 nařízení (EU) 2016/1011.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(7)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(8)

Aby byl zajištěn soulad s datem použitelnosti článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 (3), kterým byl do nařízení (EU) 2016/1011 zaveden čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení, mělo by toto nařízení platit ode dne 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odpovídající systémy a účinná kontrola

1.   Odpovídající systémy a účinné kontroly uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 jsou:

a)

vhodné a přiměřené vzhledem k povaze, složitosti a riziku manipulace s dotčenou referenční hodnotou;

b)

pravidelně a nejméně jednou za rok přezkoumávány a v případě potřeby aktualizovány za účelem zajištění, že tyto systémy a kontroly budou i nadále v souladu s písmenem a);

c)

písemně, jasným a srozumitelným způsobem dokumentovány, včetně změn nebo aktualizací těchto systémů a kontrol.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) administrátor pravidelně a nejméně jednou ročně posoudí riziko manipulace s poskytnutou referenční hodnotou, přičemž zohlední tyto prvky:

a)

předpokládané činnosti potřebné k poskytnutí referenční hodnoty;

b)

možný původ, povahu, zvláštnosti a závažnost rizika manipulace;

c)

předpokládaná opatření za účelem řešení rizika manipulace, včetně záruk, bezpečnostních opatření a vnitřních postupů.

2.   Odpovídající systémy a účinné kontroly uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 zahrnují na úrovni odpovídající povaze, složitosti a riziku manipulace s poskytovanou referenční hodnotou všechny tyto prvky:

a)

software schopný pozdějšího automatického čtení, přehrávání a analýzy vstupních údajů;

b)

analýzu provedenou člověkem při odhalování a zjišťování jednání, které by mohlo představovat manipulaci nebo pokus o manipulaci s referenční hodnotou.

3.   Administrátor na žádost příslušného orgánu poskytne příslušnému orgánu informace uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c) a doloží přiměřenost úrovně zvolené automatizace a analýzy provedené člověkem uvedené v odstavci 2.

Článek 2

Odborná příprava

1.   Odpovídající systémy a účinné kontroly uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 provozují zaměstnanci administrátora, kterým je poskytována přiměřená a pravidelná odborná příprava, aby:

a)

odhalovali a zjišťovali jakékoli podezřelé vstupní údaje, v důsledku kterých by mohlo docházet k manipulaci nebo pokusu o manipulaci s referenční hodnotou;

b)

neprodleně oznamovali všechna tato zjištění v rámci své interní linie výkaznictví.

2.   Při určování obsahu odborné přípravy uvedené v odstavci 1 tohoto článku zohlední administrátor povahu, složitost a riziko manipulace s referenční hodnotou uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a).

Článek 3

Politika integrity vstupních údajů

Odpovídající systémy a účinné kontroly uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 jsou dokumentovány v rámci politiky v oblasti integrity údajů, ve které se uvede:

a)

riziko manipulace s referenčními hodnotami;

b)

obecný popis odpovídajících systémů a účinných kontrol, včetně jejich souladu s požadavky stanovenými v článku 1;

c)

obecný popis odborné přípravy zaměstnanců administrátora zapojených do provozu odpovídajících systémů a účinných kontrol uvedených v článku 2;

d)

jméno a kontaktní údaje osob odpovědných za odpovídající systémy a účinné kontroly.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU