(EU) 2021/1350Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1350 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví požadavky na zajištění dostatečně spolehlivého systému správy a řízení administrátora (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 291, 13.8.2021, s. 9-12 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 6. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 291/9


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1350

ze dne 6. května 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví požadavky na zajištění dostatečně spolehlivého systému správy a řízení administrátora

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (1), a zejména na čl. 4 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly systémy správy a řízení administrátorů referenčních hodnot dostatečně spolehlivé, měly by zajistit organizační strukturu, která jasným a zdokumentovaným způsobem stanoví postupy pro rozhodování vedení, interní linie výkaznictví a rozdělení funkcí a povinností osob zapojených do poskytování referenční hodnoty.

(2)

Spolehlivý systém správy a řízení by měl umožnit zjišťování a řízení možných střetů zájmů, které mohou nastat v organizační struktuře administrátorů referenčních hodnot. Proto by systémy správy a řízení administrátorů referenčních hodnot měly stanovit zejména strukturu vedoucího orgánu a jeho role a odpovědnosti.

(3)

Okolnost, která může vést ke střetu zájmů, automaticky nevylučuje účast osoby v tomto střetu zájmů z účasti na poskytování referenční hodnoty. Administrátoři referenčních hodnot by nicméně měli odhalovat všechny okolnosti, které mohou vést k možnému nebo skutečnému střetu zájmů, posoudit je a případně rozhodnout o zmírňujících opatřeních.

(4)

Administrátoři referenčních hodnot, kteří jsou součástí skupiny, by měli řádně posoudit veškeré důsledky struktury skupiny pro své vlastní systémy správy a řízení. Toto posouzení by mělo zvážit, zda výsledný střet zájmů nemůže ohrozit jejich schopnost plnit své regulační povinnosti. Mělo by také posoudit, zda by nezávislost administrátorů mohla být ohrožena strukturou skupiny nebo skutečností, že člen vedoucího orgánu administrátora je také členem rady jiných subjektů stejné skupiny. Tito administrátoři referenčních hodnot by měli přijmout konkrétní postupy pro prevenci a řešení střetů zájmů, které by mohly vzniknout z této struktury skupiny.

(5)

Administrátoři, kteří působí jako součást skupiny, by měli být schopni hledat na úrovni skupiny synergie. Funkce, které jsou v rámci skupiny zajišťovány externě, by však měly být v souladu s článkem 10 nařízení (EU) 2016/1011 a se všemi ostatními příslušnými ustanoveními uvedeného nařízení.

(6)

V souladu se zásadou proporcionality by administrátoři referenčních hodnot bez značného významu neměli být vystaveni nadměrné administrativní zátěži. Pokud jde o jejich referenční hodnoty bez značného významu, měli by mít tito administrátoři možnost výjimky z určitých požadavků týkajících se jejich organizační struktury. Kromě toho, je-li to odůvodněné s ohledem na povahu, rozsah a složitost jejich činností, pravděpodobnost střetu zájmů vznikajícího mezi poskytnutím referenční hodnoty a jakýmikoli jinými činnostmi administrátora a s ohledem na míru rozhodovací pravomoci v rámci procesu poskytování referenční hodnoty, by někteří administrátoři referenční hodnoty měli mít možnost mít výjimku z požadavku upřesnit ve svých systémech správy a řízení postup pro jmenování vedoucího orgánu.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(8)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(9)

Aby byl zajištěn soulad s datem použitelnosti článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 (3), kterým byl do nařízení (EU) 2016/1011 zaveden čl. 4 odst. 9 uvedeného nařízení, mělo by toto nařízení platit ode dne 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozhodovací postupy, přidělení funkcí a povinností a interní linie výkaznictví

1.   Systémy řízení a správy administrátorů referenční hodnoty schválí případný vedoucí orgán a jasným a dobře zdokumentovaným způsobem stanoví všechny následující skutečnosti:

a)

postupy pro rozhodování vedení;

b)

organizační schéma administrátora referenční hodnoty, v němž je stanoveno, jak jsou funkce a povinnosti přidělovány osobám přímo zapojeným do poskytování referenční hodnoty;

c)

interní linie výkaznictví.

2.   Mezi postupy uvedené v odst. 1 písm. a) v příslušných případech patří:

a)

složení, úlohy a povinnosti vedoucího orgánu a všech souvisejících výborů;

b)

struktura vedoucího orgánu;

c)

jmenování vedoucího orgánu.

3.   Organizační schéma uvedené v odst. 1 písm. b) vymezí veškeré přenesené funkce uvnitř a vně skupiny administrátora a všechny sdílené zaměstnance ve skupině administrátora. Při přidělování funkcí a povinností zajistí systémy správy a řízení administrátorů, aby osoby, které vykonávají více funkcí nebo jsou zapojeny do různých výborů, mohly věnovat dostatek času funkcím a povinnostem, které jim byly přiděleny, a aby se jim nebránilo vykonávat tyto funkce náležitě, čestně a profesionálně.

Pro účely prvního pododstavce zohlední administrátoři počet zasedání, kterých se příslušná osoba musí zúčastnit, povahu konkrétní pozice a související povinnosti a to, zda dotčená osoba vykonává nějakou jinou funkci nebo činnost.

4.   Systémy správy a řízení administrátorů referenčních hodnot stanoví jasný rámec odměňování pro všechny osoby přímo zapojené do poskytování referenční hodnoty, s ohledem na funkce a povinnosti, které jim byly přiděleny.

5.   Administrátoři referenčních hodnot se mohou rozhodnout neuplatňovat odst. 2 písm. c) a odstavec 4, pokud jde o jejich referenční hodnoty bez značného významu.

6.   Administrátoři referenčních hodnot se mohou rozhodnout neuplatňovat odst. 2 písm. c) a odstavec 4, je-li tato výjimka vhodná a přiměřená, s ohledem na:

a)

povahu, rozsah a složitost činností administrátora;

b)

pravděpodobnost střetu zájmů mezi poskytnutím referenční hodnoty a jakýmikoli jinými činnostmi administrátora;

c)

míru volného rozhodování v rámci postupu poskytování referenční hodnoty.

Článek 2

Odpovědnost

1.   Systémy správy a řízení administrátorů referenčních hodnot v rámci své organizační struktury jasně a dobře zdokumentovaným způsobem vymezí odpovědnost těchto osob:

a)

osoby odpovědné za rozhodnutí, která by mohla mít významný dopad na poskytování referenční hodnoty, zejména pokud je přijímání těchto rozhodnutí přeneseno;

b)

osoby odpovědné za zveřejnění nebo zpřístupnění stávajících nebo potenciálních střetů zájmů podle čl. 4 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1011;

c)

osoby odpovědné za zavedení zvláštních postupů vnitřní kontroly s cílem zajistit věrohodnost a spolehlivost zaměstnance nebo osoby určující referenční hodnotu, uvedené v čl. 4 odst. 8 nařízení (EU) 2016/1011;

d)

osoby odpovědné za interní výkaznictví jakýchkoli okolností, které mohou vést ke střetu zájmů.

2.   Administrátoři referenčních hodnot se mohou rozhodnout neuplatňovat odst. 1 písm. d), pokud jde o jejich referenční hodnoty bez značného významu.

Článek 3

Požadavky na transparentnost

1.   Systémy správy a řízení administrátorů referenčních hodnot zajistí, aby si všichni jejich vedoucí pracovníci nebo zaměstnanci a jakákoli jiná fyzická osoba, jejíž služby jsou jim k dispozici nebo pod jejich kontrolou, kteří jsou přímo zapojeni do poskytování referenční hodnoty, byli vědomi svých povinností a postupů, které je třeba dodržovat pro řádné plnění těchto povinností.

2.   Pokud je administrátor referenční hodnoty součástí skupiny, systém správy a řízení tohoto administrátora podrobně uvede všechny funkce související se všemi dotčenými službami a činnostmi při poskytování referenční hodnoty, které jsou poskytovány externě, včetně subjektů skupiny, v souladu s článkem 10 nařízení (EU) 2016/1011.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2021.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU