(EU) 2021/1343Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1343 ze dne 10. srpna 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Újfehértói meggypálinka)

Publikováno: Úř. věst. L 292, 16.8.2021, s. 25-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. září 2021 Nabývá účinnosti: 5. září 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1343

ze dne 10. srpna 2021,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny

(Újfehértói meggypálinka)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (1), a zejména na čl. 30 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 21 ve spojení s čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (2) přezkoumala Komise žádost Maďarska ze dne 18. dubna 2017 o schválení změny technické dokumentace týkající se zeměpisného označení „Újfehértói meggypálinka“ chráněného podle nařízení (ES) č. 110/2008.

(2)

Nařízení (EU) 2019/787, kterým se nahrazuje nařízení (ES) č. 110/2008, vstoupilo v platnost dne 25. května 2019. Podle čl. 49 odst. 1 uvedeného nařízení se kapitola III nařízení (ES) č. 110/2008 o zeměpisných označeních zrušuje s účinkem ode dne 8. června 2019. V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2019/787 se technická dokumentace, která je součástí žádostí předložených podle nařízení (ES) č. 110/2008 přede dnem 8. června 2019, považuje za specifikaci produktu.

(3)

Komise dospěla k závěru, že žádost je v souladu s nařízením (ES) č. 110/2008, a zveřejnila žádost o změnu podle čl. 17 odst. 6 uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3) v souladu s čl. 50 odst. 4 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2019/787.

(4)

Vzhledem k tomu, že Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2019/787, musí být změna specifikace schválena podle čl. 30 odst. 2 uvedeného nařízení, které se použije obdobně, pokud jde o změny specifikace,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace týkající se názvu „Újfehértói meggypálinka“ zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  Úř. věst. C 147, 26.4.2021, s. 7.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU