(EU) 2021/1342Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 ze dne 27. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro dovážené ekologické produkty, a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 292, 16.8.2021, s. 20-24 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 27. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/20


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1342

ze dne 27. května 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro dovážené ekologické produkty, a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 48 odst. 4 a čl. 57 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 pozbývá uznávání třetích zemí pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (2) pro dovoz ekologických produktů do Unie platnosti dne 31. prosince 2026.

(2)

Podle čl. 57 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 končí platnost uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 pro dovoz ekologických produktů do Unie dne 31. prosince 2024.

(3)

Pokud jsou ekologické produkty dovezené do Unie v rámci uvedených dovozních režimů uváděny na trh Unie až do konce těchto přechodných období, musí být vyprodukovány v souladu s pravidly produkce a podléhat kontrolním opatřením, jež jsou rovnocenná opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007, a být i v souladu se souvisejícími prováděcími pravidly stanovenými v nařízeních Komise (ES) č. 889/2008 (3) a (ES) č. 1235/2008 (4).

(4)

Proto by hospodářské subjekty měly ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce ve třetích zemích i nadále předkládat své činnosti ke kontrole buď kontrolnímu systému třetí země uznanému pro účely rovnocennosti podle čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848, nebo kontrolnímu orgánu či kontrolnímu subjektu podle čl. 57 odst. 1 uvedeného nařízení.

(5)

Aby byl zajištěn odpovídající dohled nad těmito třetími zeměmi nebo dotčenými kontrolními orgány a kontrolními subjekty, je nezbytné stanovit pravidla týkající se postupů pro pravidelný přezkum jejich uznání během přechodných období. Za tímto účelem by toto nařízení mělo zejména upřesnit informace, které mají třetí země nebo kontrolní orgány a kontrolní subjekty poskytnout Komisi za účelem výkonu tohoto dohledu, a to i prostřednictvím šetření na místě. Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit opatření, která má Komise přijmout při výkonu dohledu, včetně pozastavení nebo vyjmutí uznaných třetích zemí nebo kontrolních orgánů a kontrolních subjektů ze seznamů vypracovaných podle čl. 48 odst. 3 a čl. 57 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848.

(6)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848 až do skončení platnosti uznání třetích zemí nebo kontrolních orgánů a kontrolních subjektů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohled nad třetími zeměmi

1.   Výroční zpráva, kterou má každý rok do 31. března zaslat Komisi v souladu s čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848 třetí země uvedená v čl. 48 odst. 1 uvedeného nařízení a zařazená na seznam stanovený v prováděcím nařízení, které má být přijato podle čl. 48 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848 (dále jen „třetí země“), obsahuje:

a)

informace o vývoji ekologické produkce ve třetí zemi, včetně vyprodukovaných produktů, pěstitelské oblasti, produkčních regionů, počtu producentů a zpracování potravin;

b)

informace o povaze ekologických zemědělských produktů a potravin vyvážených do Unie;

c)

popis činností týkajících se sledování a dohledu provedeného příslušným orgánem třetí země v předchozím roce, dosažených výsledků a přijatých nápravných opatření;

d)

veškeré aktualizace norem produkce uplatňovaných ve třetí zemi, které jsou považovány za rovnocenné pravidlům produkce uvedeným v hlavách III a IV nařízení (ES) č. 834/2007;

e)

veškeré aktualizace kontrolních opatření uplatňovaných ve třetí zemi, u nichž se má za to, že mají rovnocennou účinnost jako opatření uvedená v hlavě V nařízení (ES) č. 834/2007, a potvrzení, že tato kontrolní opatření jsou uplatňována trvale a účinně;

f)

jakékoli další aktualizace technické dokumentace třetí země;

g)

internetovou stránku či jinou adresu, na které je k dispozici aktualizovaný seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace a o dotčených kategoriích produktů;

h)

jakékoli jiné informace, které třetí země považuje za relevantní.

2.   Třetí země neprodleně oznámí Komisi prostřednictvím elektronické platformy Informační systém pro ekologické zemědělství (OFIS) veškeré změny opatření platných v dané třetí zemi nebo jejich provádění, a zejména jejího kontrolního systému.

3.   Třetí země prostřednictvím systému OFIS neprodleně oznámí Komisi veškeré změny správních údajů obsažených v seznamu stanoveném prováděcím nařízením, které má být přijato podle čl. 48 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848.

4.   Komise si může od třetí země kdykoli vyžádat jakékoli další informace, včetně předložení jedné nebo více zpráv o šetřeních na místě vypracovaných nezávislými odborníky.

5.   Komise je oprávněna na základě posouzení rizik nebo v případě podezření na nesoulad nařídit ve třetí zemi šetření na místě, které provedou odborníci určení Komisí.

6.   Pokud Komise obdrží od členského státu oznámení, v němž ji informuje o odůvodněném podezření na nesrovnalost nebo porušení, pokud jde o soulad dovážených ekologických produktů s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 834/2007 a s normami produkce a kontrolními opatřeními přijatými jako rovnocenná na základě provedeného posouzení, oznámí to příslušnému orgánu třetí země. Tento příslušný orgán prošetří původ podezření na nesrovnalost nebo porušení předpisů a do 30 kalendářních dnů od oznámení Komise informuje Komisi a dotčený členský stát o výsledku šetření a o přijatých opatřeních.

Článek 2

Dohled nad kontrolními orgány a kontrolními subjekty

1.   Na základě výročních zpráv a s ohledem na veškeré další obdržené informace Komise zajistí odpovídající dohled nad kontrolními orgány a kontrolními subjekty uvedenými v čl. 57 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 a zařazenými na seznam stanovený prováděcím nařízením, které má být přijato podle čl. 57 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848 (dále jen „kontrolní orgány a kontrolní subjekty“), a to pravidelným přezkumem jejich uznání. Za tímto účelem může Komise požádat o pomoc členské státy. Povaha dohledu nad kontrolními orgány a kontrolními subjekty se určí na základě přístupu založeného na posouzení rizik z hlediska nesouladu, přičemž se přihlédne zejména k objemu certifikovaných produktů a jejich vývozu do Unie a k výsledkům pravidelného hodnocení na místě, dohledu a víceletého přehodnocování jejich činností akreditačním orgánem nebo případně příslušným orgánem.

2.   Do 28. února každého roku zašlou kontrolní orgány a kontrolní subjekty Komisi výroční zprávu. Výroční zpráva aktualizuje informace o technické dokumentaci obsažené v původní žádosti o uznání v posledním pozměněném znění. Obsahuje alespoň:

a)

přehled činností kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu ve třetí zemi nebo třetích zemích, pro něž byl uznán, včetně počtu zúčastněných hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů a povahy zemědělských produktů a potravin rozdělených podle kategorií a seskupených podle kódů celního sazebníku;

b)

veškeré aktualizace norem produkce uplatňovaných ve třetí zemi nebo třetích zemích, pro něž byl kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznán, včetně posouzení rovnocennosti těchto norem s pravidly produkce uvedenými v hlavách III a IV nařízení (ES) č. 834/2007;

c)

veškeré aktualizace kontrolních opatření uplatňovaných ve třetí zemi nebo třetích zemích, pro něž byl kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznán, včetně posouzení rovnocennosti s opatřeními uvedenými v hlavě V nařízení (ES) č. 834/2007, a potvrzení, že tato kontrolní opatření jsou uplatňována trvale a účinně;

d)

popis kontrolních činností provedených kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem v předchozím roce ve třetí zemi nebo třetích zemích, pro něž byl uznán, dosažené výsledky, zjištěné nesrovnalosti a porušení předpisů a přijatá nápravná opatření;

e)

jakékoli další aktualizace informací o technické dokumentaci, která byla zaslána spolu s původní žádostí o uznání, a její další aktualizace;

f)

kopii poslední hodnoticí zprávy vydané akreditačním orgánem nebo případně příslušným orgánem, která obsahuje výsledky pravidelného hodnocení na místě, dohledu a víceletého přehodnocování činností kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu ve třetí zemi nebo třetích zemích, pro něž byl uznán. Tato hodnoticí zpráva potvrdí, že u kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu bylo uspokojivě posouzeno, že je schopen splnit podmínky pro jeho uznání Komisí a že v souladu s uvedenými podmínkami účinně prováděl své činnosti. Hodnoticí zpráva dále prokazuje a potvrzuje rovnocennost norem produkce a kontrolních opatření uvedených v písmenech b) a c);

g)

internetovou stránku, na které může být v úředním jazyce Unie nalezen seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace, o dotčených kategoriích produktů a o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena;

h)

veškeré další informace, které kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán považují za relevantní.

Výroční zpráva a veškeré doplňující informace, které si Komise vyžádá a které se týkají výroční zprávy, se předkládají prostřednictvím systému OFIS.

3.   Komise si může ohledně výroční zprávy vyžádat jakékoli doplňující informace. Tyto doplňující informace se poskytují v elektronické podobě.

Článek 3

Přezkum uznání třetích zemí

V rámci pravidelného přezkumu uznání třetích zemí podle čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848 Komise použije následující pravidla a odpovídajícím způsobem změní seznam třetích zemí podle čl. 48 odst. 3 uvedeného nařízení:

a)

Komise může specifikace na seznamu kdykoli změnit na základě obdržených informací;

b)

Komise může pozastavit zápis třetí země na seznam buď na základě obdržených informací, nebo v případě, že třetí země neposkytla dostatečné informace, jak je požadováno, nebo nesouhlasila s šetřením na místě;

c)

Komise pozastaví zápis třetí země na seznam, pokud tato třetí země po žádosti Komise nepřijme vhodná a včasná nápravná opatření ve lhůtě, kterou Komise určí podle závažnosti problému a která nesmí být kratší než 30 dnů;

d)

Komise zruší zápis třetí země na seznamu, pokud:

i)

třetí země nezašle včas výroční zprávu uvedenou v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení;

ii)

jsou informace obsažené v této výroční zprávě neúplné;

iii)

po žádosti Komise ve lhůtě, kterou Komise určí podle závažnosti problému a která nesmí být kratší než 30 dnů, třetí země tyto informace neuchovává nebo nesděluje veškeré informace týkající se její technické dokumentace nebo kontrolního systému, nebo

iv)

po žádosti Komise nesouhlasí třetí země s šetřením na místě.

Článek 4

Dohled nad uznáváním kontrolních orgánů a kontrolních subjektů

1.   V rámci pravidelného přezkumu uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení Komise použije následující pravidla a odpovídajícím způsobem změní seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů podle čl. 57 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848:

a)

Komise může specifikace týkající se kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu na seznamu kdykoli změnit na základě obdržených informací;

b)

Komise může pozastavit zápis kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu na seznam buď na základě obdržených informací, nebo v případě, že kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt neposkytl dostatečné informace, jak je požadováno, nebo pokud nesouhlasil s šetřením na místě;

c)

Komise pozastaví zápis kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu na seznam, pokud tento kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt po žádosti Komise nepřijme vhodná a včasná nápravná opatření ve lhůtě, kterou Komise určí podle závažnosti problému a která nesmí být kratší než 30 dnů;

d)

Komise zruší zápis kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu na seznamu, pokud:

i)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt nezašle včas výroční zprávu uvedenou v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení;

ii)

jsou informace obsažené v této výroční zprávě neúplné;

iii)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt neuchovává nebo nesděluje veškeré informace týkající se jeho technické dokumentace nebo kontrolního systému;

iv)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt neuchovává informace o šetřeních týkajících se nesouladu;

v)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt nepřijme v reakci na zjištěné případy nesrovnalostí a porušení předpisů přiměřená nápravná opatření;

vi)

kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt nesouhlasí s šetřením na místě požadovaným Komisí, nebo pokud jsou výsledky šetření na místě negativní v důsledku systematického nesprávného fungování kontrolních opatření, nebo

vii)

v jakékoli jiné situaci, která představuje riziko, že spotřebitel bude uveden v omyl ohledně skutečné povahy produktů certifikovaných kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem.

2.   Před zrušením zápisu podle odst. 1 písm. d) požádá Komise kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt o nápravu situací uvedených v tomto písmenu ve lhůtě, kterou určí Komise podle závažnosti problému a která nesmí být kratší než 30 dnů.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Články 1 a 3 se použijí do dne 31. prosince 2026.

Články 2 a 4 se použijí do dne 31. prosince 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU