(EU) 2021/1338Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1338 ze dne 11. srpna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na hlášení a kanály pro hlášení mezi organizacemi a o požadavky na meteorologické služby (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 12.8.2021, s. 12-52 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. srpna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. září 2021 Nabývá účinnosti: 12. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1338

ze dne 11. srpna 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na hlášení a kanály pro hlášení mezi organizacemi a o požadavky na meteorologické služby

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 43 odst. 1 písm. a) a f), čl. 62 odst. 15 písm. a) a c) a čl. 72 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 (2) stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu pro všeobecný letový provoz a dohled nad nimi.

(2)

V souladu s přílohou VIII bodem 5.1 písm. g) nařízení (EU) 2018/1139 mají poskytovatelé služeb zřídit systém hlášení událostí v rámci svého systému řízení s cílem přispět k trvalému zlepšování bezpečnosti. Aby bylo zajištěno dodržování tohoto základního požadavku a jeho jednotné plnění a rovněž aby výsledná ustanovení byla v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (3) o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních, mělo by být prováděcí nařízení (EU) 2017/373 odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Dne 7. března 2018 přijala Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) změnu 78 a dne 9. března 2020 změnu 79 přílohy 3 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu (dále jen „Chicagská úmluva“) s cílem mimo jiné posílit a zlepšit harmonizaci výměny meteorologických pozorování a hlášení (aktuální pravidelné meteorologické zprávy letiště (METAR)/zvláštní meteorologické zprávy letiště (SPECI)), letištních předpovědí (TAF), informací o meteorologických jevech na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu (SIGMET), informací o meteorologických jevech na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu v nízkých hladinách (AIRMET), informačních zpráv o vulkanickém popelu a o tropických cyklónách, informačních zpráv o kosmickém počasí atd. v prostředí vyhovujícím požadavkům na správu informací v rámci celého systému (SWIM). Tyto změny jsou použitelné ve smluvních státech ICAO ode dne 8. listopadu 2018 a 5. listopadu 2020, s výjimkou formátu METAR, jehož datum použitelnosti je sladěno s datem použitelnosti nového globálního formátu hlášení (GRF) o stavu povrchu dráhy, které je 12. srpna 2021. Uvedené mezinárodní standardy a doporučené postupy by měly být zohledněny v prováděcím nařízení (EU) 2017/373, a to konkrétně ve specifických požadavcích na poskytovatele meteorologických služeb stanovených v příloze V uvedeného nařízení.

(4)

Jeden z prvků, který umožňuje implementaci formátu GDF o stavu povrchu dráhy je formát SNOWTAM; pokyny pro jeho vyplňování by měly být v souladu s aktuálními postupy ICAO pro letové navigační služby – správu leteckých informací (4) a měly by odpovídat rovněž nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (5) a nařízení Komise (EU) č. 139/2014 (6).

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/373 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska č. 01/2021 (7) vydaného Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I, II, III, V a VI prováděcího nařízení (EU) 2017/373 se mění v souladu s přílohami I až V tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 32 přílohy IV a příloha V se použijí ode dne 12. srpna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).

(4)  International Civil Aviation Organization Procedures for Air Navigation Services — Aeronautical Information Management, Doc 10066.

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1).

(7)  Stanovisko Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví č. 01/2021, Occurrence-reporting requirements and requirements for meteorological services, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2017/373 se mění takto:

1)

bod 37 se nahrazuje tímto:

„37)

„oblačností provozního významu“ se rozumí oblačnost s výškou základny oblačnosti pod 5 000 stopami nebo pod nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou výškou podle toho, která z nich je větší, nebo oblačnost druhu cumulonimbus nebo věžovitý cumulus v jakékoli výšce;“

2)

bod 107 se nahrazuje tímto:

„107)

„poradenským centrem pro vulkanický popel (VAAC)“ se rozumí meteorologické centrum, které meteorologickým výstražným službám, oblastním střediskům řízení, letovým informačním střediskům, světovým oblastním předpovědním centrům a mezinárodním databankám OPMET poskytuje informační zprávy o horizontálním a vertikálním rozsahu a předpovídaném pohybu vulkanického popele v atmosféře;“

3)

bod 168 se nahrazuje tímto:

„168)

„datovým spojem VOLMET (D-VOLMET)“ se rozumí poskytování aktuálních pravidelných letištních meteorologických zpráv (METAR), zvláštních letištních meteorologických zpráv (SPECI), letištních předpovědí (TAF), zpráv SIGMET, mimořádných hlášení z letadel, na základě kterých nebyla vydána zpráva SIGMET, a případně zpráv AIRMET prostřednictvím datového spoje;“

4)

doplňují se nové body, které znějí:

„264)

„střediskem pro pozorování vulkanické aktivity“ se rozumí příslušným úřadem vybraný poskytovatel, který pozoruje aktivitu sopky nebo skupiny sopek a zpřístupňuje tato pozorování příjemcům v odvětví letectví dle dohodnutého seznamu;

265)

„jazykem GML“ se rozumí standard kódování ve formátu Geography Markup Language (GML) vyvinutém konsorciem Open Geospatial Consortium (OGC);

266)

„centrem pro kosmické počasí (SWXC)“ se rozumí středisko pověřené monitorováním a poskytováním informačních zpráv o jevech kosmického počasí, jež by mohly ovlivnit vysokofrekvenční rádiovou komunikaci, satelitní komunikaci a na GNSS založené navigační a přehledové systémy a/nebo představovat radiační riziko pro osoby na palubě letadla.“


PŘÍLOHA II

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2017/373 se mění takto:

1)

článek ATM/ANS.AR.A.020 se nahrazuje tímto:

ATM/ANS.AR.A.020 Informace poskytované agentuře

a)

Příslušný úřad informuje agenturu v případě jakýchkoli závažných problémů s prováděním nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě do 30 dnů od okamžiku, kdy se příslušný úřad o těchto problémech dozvěděl.

b)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (*1) a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě, poskytne příslušný úřad agentuře co nejdříve informace, které jsou významné z hlediska bezpečnosti a které získá z hlášení událostí uložených v souladu s čl. 6 odst. 6 nařízení (EU) č. 376/2014 v jeho vnitrostátní databázi.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).“;"

2)

článek ATM/ANS.AR.B.001 se mění takto:

a)

v písmenu a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

zdokumentované zásady a postupy k popisu organizace, způsoby a metody dosahování souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, které jsou nutné k provádění úkolů spojených s udělováním osvědčení, dohledem a vynucováním. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci daného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;“

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Příslušný úřad zavede postupy, jejichž prostřednictvím bude probíhat vzájemná výměna veškerých nezbytných informací a pomoci s dalšími dotčenými příslušnými úřady, ať už z členského státu nebo v jiných členských státech, včetně těchto informací:

1)

příslušných nálezů a následných opatření přijatých v důsledku dohledu nad poskytovateli služeb ATM/ANS, kteří působí na území daného členského státu, ale osvědčení získali u příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury, a

2)

informací získaných z povinného a dobrovolného hlášení událostí podle článku ATM/ANS.OR.A.065.“;

3)

článek ATM/ANS.AR.B.010 se nahrazuje tímto:

ATM/ANS.AR.B.010 Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad má zaveden systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti podle nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě. Tento systém musí umožnit příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení tak, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, s cílem zajistit účinné provádění jeho systému řízení.

c)

Příslušný úřad oznámí agentuře změny, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti podle nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě.“


(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).“;“


PŘÍLOHA III

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2017/373 se mění takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE SLUŽEB ATM/ANS

(Část ATM/ANS.OR);

2)

článek ATM/ANS.OR.A.065 se nahrazuje tímto:

ATM/ANS.OR.A.065 Hlášení událostí

a)

Poskytovatel služeb ATM/ANS v rámci svého systému řízení zavede a udržuje systém hlášení událostí včetně povinného a dobrovolného hlášení. Poskytovatelé služeb ATM/ANS usazení v členském státě zajistí, aby tento systém splňoval požadavky nařízení (EU) č. 376/2014, nařízení (EU) 2018/1139 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na základě uvedených nařízení.

b)

Poskytovatel služeb ATM/ANS hlásí příslušnému úřadu a dalším organizacím, jež musí být informovány členským státem, ve kterém poskytovatel služeb ATM/ANS poskytuje služby, veškeré události týkající se bezpečnosti či okolností, které ohrožují nebo, nejsou-li napraveny nebo vyřešeny, by mohly ohrozit letadlo, osoby na jeho palubě nebo jiné osoby, a zejména veškeré nehody a vážné incidenty.

c)

Aniž je dotčeno ustanovení písmene b), hlásí poskytovatel služeb ATM/ANS příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh a/nebo udržování systémů ATM/ANS a jejich složek, není-li tato organizace zároveň poskytovatelem služeb, selhání, technické závady, překročení technických omezení, události nebo jiné mimořádné okolnosti, které ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečnost služeb a které nevedly k nehodě nebo vážnému incidentu.

d)

Aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 376/2014 a akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty přijaté na jeho základě, hlášení musí:

1)

být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě do 72 hodin poté, co se poskytovatel služeb ATM/ANS dozvěděl o události nebo okolnostech, k nimž se hlášení vztahuje, nezabrání-li tomu výjimečné okolnosti;

2)

být vyhotoveno formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem;

3)

obsahovat všechny příslušné informace o stavu, který je poskytovateli služeb ATM/ANS znám.

e)

Pokud jde o poskytovatele, kteří nejsou usazeni v členském státě, první povinné hlášení musí:

1)

náležitě zabezpečovat utajení totožnosti osoby podávající hlášení a osob v hlášení uvedených;

2)

být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě nejpozději 72 hodin poté, co se poskytovatel služeb ATM/ANS o události dozvěděl, nezabrání-li tomu výjimečné okolnosti;

3)

být vyhotoveno formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

4)

obsahovat všechny příslušné informace o stavu, který je poskytovateli služeb ATM/ANS znám.

f)

Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) č. 376/2014 a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na jeho základě, v příslušných případech organizace vypracuje následné hlášení, ve kterém podrobně popíše opatření, jež má v úmyslu podniknout, aby podobným událostem předešla do budoucna, a to hned, jak tato opatření stanoví; tyto následné zprávy musí:

1)

být zaslány příslušným subjektům, jimž bylo podáno první hlášení v souladu s písmeny b) a c), a

2)

být vyhotoveny formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.“


PŘÍLOHA IV

Příloha V prováděcího nařízení (EU) 2017/373 se mění takto:

1)

článek MET.OR.115 se nahrazuje tímto:

MET.OR.115 Meteorologické bulletiny

Poskytovatel meteorologických služeb odpovědný za dotčenou oblast poskytuje relevantním uživatelům meteorologické bulletiny.“;

2)

článek MET.OR.120 se nahrazuje tímto:

MET.OR.120 Oznamování nesrovnalostí světovým oblastním předpovědním centrům (WAFC)

Poskytovatel meteorologických služeb, který používá předpovědi WAFS SIGWX, oznámí okamžitě dotčenému WAFC, jsou-li zjištěny nebo nahlášeny významné nesrovnalosti, pokud jde o předpovědi SIGWX týkající se:

a)

námrazy, turbulence, oblačnosti druhu cumulonimbus, která je zastřená, častá, prorůstající vrstevnatou oblačností nebo se vyskytuje na čáře poryvů, a písečných či prachových vichřic;

b)

vulkanických erupcí nebo úniku radioaktivních látek do atmosféry, význačných pro letový provoz.“;

3)

článek MET.OR.200 se nahrazuje tímto:

MET.OR.200 Meteorologické zprávy a jiné informace

a)

Letecká meteorologická stanice vydává:

1)

místní pravidelné zprávy v pevně stanovených intervalech, které jsou šířeny pouze na letišti původu;

2)

místní mimořádné zprávy, které jsou šířeny pouze na letišti původu;

3)

na letištích, které slouží pro pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu, zprávy METAR v půlhodinových intervalech k šíření mimo letiště původu.

b)

Bez ohledu na písm. a) bod 3 může letecká meteorologická stanice vydávat hodinové zprávy METAR a SPECI k šíření mimo letiště původu pro letiště, která neslouží k pravidelné mezinárodní obchodní letecké dopravě, jak stanoví příslušný úřad.

c)

Letecká meteorologická stanice informuje stanoviště letových provozních služeb a leteckou informační službu letiště o změnách v provozuschopnosti automatizovaného zařízení používaného k určování dráhové dohlednosti.

d)

Letecká meteorologická stanice hlásí příslušnému stanovišti letových provozních služeb, stanovišti leteckých informačních služeb a meteorologické výstražné službě výskyt přederupční vulkanické aktivity, vulkanických erupcí a oblaku vulkanického popele.

e)

Letecká meteorologická stanice stanoví seznam kritérií pro poskytování místních mimořádných zpráv, a to po konzultaci s příslušnými stanovišti letových provozních služeb, provozovateli a jinými dotčenými subjekty.“;

4)

článek MET.OR.240 se nahrazuje tímto:

MET.OR.240 Informace využívané provozovatelem nebo posádkou

Letištní meteorologická služebna poskytuje provozovatelům a členům posádek nejnovější dostupné:

a)

předpovědi prvků uvedených v čl. MET.OR.275 písm. a) bodech 1 a 2 ze systému WAFS;

b)

zprávy METAR nebo SPECI včetně předpovědí TREND, TAF nebo opravené TAF pro letiště odletu a plánovaného přistání a pro náhradní letiště při vzletu, letiště na trati a letiště určení;

c)

letištní předpovědi pro vzlet;

d)

zprávy SIGMET a mimořádná hlášení z letadel týkající se celé trati;

e)

informační zprávy o vulkanickém popelu, tropických cyklónách a kosmickém počasí týkající se celé trati;

f)

oblastní předpovědi pro lety v nízké letové hladině připravené v kombinaci s vydáváním zpráv AIRMET a zprávy AIRMET týkající se celé trati;

g)

výstrahy pro místní letiště;

h)

meteorologické družicové snímky;

i)

informace z pozemního meteorologického radaru.“;

5)

článek MET.OR.242 se mění takto:

a)

v písmenu a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

místní pravidelné zprávy, místní mimořádné zprávy, zprávy METAR, SPECI, předpovědi TAF a TREND a jejich změny;“

b)

v písmenu b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

místní pravidelné zprávy, místní mimořádné zprávy, zprávy METAR, SPECI, předpovědi TAF a TREND a jejich změny;“

6)

v čl. MET.OR.245 písm. f) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

zprávy METAR a SPECI včetně aktuálních tlakových dat pro letiště a jiné lokality, předpovědi TAF a TREND a jejich změny;“

7)

v článku MET.OR.250 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

vydává zprávy SIGMET;“

8)

v článku MET.OR.255 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

vydává zprávy AIRMET, pokud příslušný úřad určil, že hustota letového provozu pod letovou hladinou 100 nebo až do letové hladiny 150 v hornatých oblastech nebo, je-li to nutné, ve vyšší letové hladině vyžaduje, aby lety v nízkých letových hladinách byly vydávány zprávy AIRMET v kombinaci s oblastními předpověďmi“;

9)

článek MET.OR.260 se nahrazuje tímto:

MET.OR.260 Oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách

Meteorologická výstražná služba zajistí, aby:

a)

v případě zpráv AIRMET vydaných v kombinaci s oblastními předpověďmi pro lety v nízkých letových hladinách podle čl. MET.OR.255 písm. a) byly oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách vydávány každých 6 hodin na dobu platnosti o délce 6 hodin a předávány příslušným meteorologickým výstražným službám nejpozději 1 hodinu před začátkem doby jejich platnosti;

b)

v případě, kdy příslušný úřad určil, že hustota provozu pod letovou hladinou 100 nebo až do letové hladiny 150 v hornatých oblastech nebo, je-li to nutné, ve vyšší letové hladině vyžaduje pravidelné vydávání oblastních předpovědí pro lety v nízkých letových hladinách nikoli v kombinaci se zprávou AIRMET, pak příslušný úřad stanoví frekvenci vydávání, formu a pevně stanovený čas nebo období platnosti místní předpovědi pro lety v nízkých letových hladinách a kritéria pro jejich změny.“;

10)

název kapitoly 4 se nahrazuje tímto:

„Kapitola 4 – Požadavky na poradenská centra pro vulkanický popel (VAAC)“;

11)

v článku MET.OR.265 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

v případě, že došlo k erupci sopky nebo se taková erupce očekává nebo je hlášen oblak vulkanického popela, vydává informační zprávy o rozsahu a předpokládaném pohybu oblaku vulkanického popela.“;

12)

název kapitoly 5 se nahrazuje tímto:

„Kapitola 5 – Požadavky na poradenská centra pro tropické cyklóny (TCAC)“;

13)

v článku MET.OR.270 se návětí a písmeno a) nahrazují tímto:

„Ve své oblasti zodpovědnosti centrum TCAC vydává:

a)

informační zprávy o poloze středu cyklóny, změnách intenzity v době pozorování, směru a rychlosti jejího postupu, tlaku ve středu cyklóny a maximálním přízemním větru v blízkosti středu;“

14)

název kapitoly 6 se nahrazuje tímto:

„Kapitola 6 – Požadavky na světová oblastní předpovědní centra (WAFC)“;

15)

v článku MET.OR.275 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Centrum WAFC vydává:

1)

globální předpovědi v uzlových bodech:

i)

výškového větru;

ii)

teploty a vlhkosti ve výšce;

iii)

geopotenciálních nadmořských výšek letových hladin;

iv)

letové hladiny a teploty tropopauzy;

v)

směru, rychlosti a letové hladiny maximálního větru;

vi)

oblačnosti druhu cumulonimbus;

vii)

námrazy;

viii)

turbulencí;

2)

globální předpovědi jevů význačného počasí (SIGWX) včetně vulkanické aktivity a úniku radioaktivních látek.“;

16)

článek MET.TR.115 se nahrazuje tímto:

MET.TR.115 Meteorologické bulletiny

a)

Meteorologické bulletiny se šíří prostřednictvím specifických typů dat a kódových formátů vhodných pro poskytovanou informaci.

b)

Meteorologické bulletiny obsahující provozní meteorologické informace se šíří komunikačními systémy vhodnými pro poskytovanou informaci a pro uživatele, jimž je informace určena.“;

17)

článek MET.TR.200 se nahrazuje tímto:

MET.TR.200 Meteorologické zprávy a jiné informace

a)

Místní pravidelná zpráva, místní mimořádná zpráva a zprávy METAR a SPECI obsahují následující prvky v uvedeném pořadí:

1)

identifikaci typu zprávy;

2)

směrovací značku;

3)

čas pozorování;

4)

identifikaci automatizované nebo chybějící zprávy, je-li to použitelné;

5)

směr a rychlost přízemního větru;

6)

dohlednost;

7)

dráhovou dohlednost, jsou-li splněna kritéria pro hlášení;

8)

aktuální počasí;

9)

množství oblačnosti, druh oblačnosti pouze u oblačnosti druhu cumulonimbus a věžovitý cumulus a výšku základny oblačnosti nebo, je-li měřena, vertikální dohlednost;

10)

teplotu vzduchu a teplotu rosného bodu;

11)

tlak QNH, a pokud je požadováno, hodnotu QFE v místních pravidelných a mimořádných zprávách;

12)

doplňující informace, jsou-li zapotřebí.

b)

V místní pravidelné zprávě a místní mimořádné zprávě:

1)

jsou-li pozorování přízemního větru prováděna z více než jednoho místa podél dráhy, udávají se polohy míst, pro která jsou tyto hodnoty reprezentativní;

2)

používá-li se více drah, u nichž je prováděno pozorování přízemního větru, udávají se dostupné hodnoty přízemního větru z jednotlivých drah spolu s indikací příslušné dráhy;

3)

jsou-li v souladu s čl. MET.TR.205 písm. a) bodem 3 podbodem ii) písm. B) hlášeny odchylky od středního směru větru, udávají se oba extrémní směry, mezi nimiž přízemní vítr kolísá;

4)

jsou-li v souladu s čl. MET.TR.205 písm. a) bodem 3 podbodem iii) hlášeny odchylky od střední rychlosti větru (nárazy větru), udávají se jako maximální a minimální dosažené hodnoty rychlosti větru.

c)

Zprávy METAR a SPECI

1)

Zprávy METAR a SPECI se vydávají v souladu se schématem v dodatku 1.

2)

Zprávy METAR se podávají k přenosu ne později než 5 minut po vlastním čase pozorování.

d)

Informace o dohlednosti, dráhové dohlednosti, aktuálním počasí a množství a druhu oblačnosti a výšce základny oblačnosti se ve všech meteorologických zprávách nahradí pojmem „CAVOK“, pokud v době pozorování nastanou současně následující podmínky:

1)

dohlednost 10 km nebo více a není hlášena minimální dohlednost;

2)

není oblačnost provozního významu;

3)

nevyskytuje se počasí význačné pro letectví.

e)

Kritéria pro poskytování místních mimořádných zpráv zahrnují:

1)

hodnoty, které nejblíže odpovídají provozním minimům provozovatelů využívajících letiště;

2)

hodnoty, které uspokojují další místní požadavky stanovišť letových provozních služeb (ATS) a provozovatelů;

3)

zvýšení teploty vzduchu o 2 °C nebo více ve srovnání s údajem v poslední místní zprávě nebo o jinou prahovou hodnotu stanovenou dohodou mezi poskytovateli meteorologických služeb, příslušným stanovištěm ATS a dotčenými provozovateli;

4)

dostupné doplňující informace týkající se výskytu význačných meteorologických podmínek v prostorech přiblížení a stoupání po vzletu;

5)

jsou-li uplatněny postupy pro snižování hluku a došlo-li ke změně středních hodnot přízemního větru o 5 kt nebo více ve srovnání s údajem v poslední místní zprávě, střední rychlost před změnou a/nebo po ní, pokud změna činí 15 kt nebo více;

6)

jestliže se střední směr přízemního větru změnil o 60° nebo více od směru uvedeného v poslední zprávě, střední rychlost před změnou a/nebo po ní, pokud změna činí 10 kt nebo více;

7)

jestliže se střední rychlost přízemního větru změnila o 10 kt nebo více od hodnoty uvedené v poslední místní zprávě;

8)

jestliže se odchylka od střední rychlosti přízemního větru (poryvy) změnila o 10 uzlů nebo více od rychlosti v čase poslední místní zprávy, střední rychlost před změnou nebo po ní, pokud změna činí 15 kt nebo více;

9)

pokud začne nebo skončí některý z následujících meteorologických jevů nebo se změní jeho intenzita:

i)

mrznoucí srážky;

ii)

mírné nebo silné srážky včetně přeháněk a

iii)

bouřky se srážkami;

10)

pokud začne nebo skončí některý z následujících meteorologických jevů:

i)

mrznoucí mlha;

ii)

bouřka bez srážek;

11)

pokud se změní množství oblačnosti pod hladinou 1 500 stop (450 m):

i)

z polojasna (SCT) nebo méně na skoro zataženo (BKN), nebo zataženo (OVC) nebo

ii)

ze skoro zataženo (BKN) nebo zataženo (OVC) na polojasno (SCT) nebo méně.

f)

V případě dohody mezi poskytovatelem meteorologických služeb a příslušným úřadem se místní mimořádné zprávy a zprávy SPECI vydávají, kdykoli nastanou následující změny:

1)

změna větru na hodnoty provozního významu; prahové hodnoty stanoví poskytovatel meteorologických služeb po konzultaci s příslušným stanovištěm ATS a dotčenými provozovateli, a to s ohledem na změny větru, které by:

i)

vyžadovaly změnu používané dráhy (drah);

ii)

které by indikovaly, že se složky zádového a bočního větru na dráze změnily na hodnoty reprezentující hlavní provozní limity pro běžné typy letadel používající letiště;

2)

změna dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zlepšování, nebo změna dohlednosti přes jednu či více z následujících hodnot nebo jednu z následujících hodnot v případě jejího zhoršování:

i)

800, 1 500 nebo 3 000 m a

ii)

5 000 m v případě velkého počtu letů podle pravidel letu za viditelnosti (VFR);

3)

změna dráhové dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zlepšování, nebo změna dráhové dohlednosti na nebo přes jednu z následujících hodnot v případě jejího zhoršování: 50, 175, 300, 550 nebo 800 m;

4)

začátek, konec nebo změna intenzity kteréhokoli z následujících meteorologických jevů:

i)

prachová vichřice;

ii)

písečná vichřice;

iii)

nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť);

5)

začátek nebo konec kteréhokoli z následujících meteorologických jevů:

i)

nízko zvířený prach, písek nebo sníh;

ii)

zvířený prach, písek nebo sníh;

iii)

húlava (squall);

6)

změna výšky základny nejnižší vrstvy oblačnosti o množství BKN nebo OVC anebo přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zvyšování, nebo změna výšky základny nejnižší vrstvy oblačnosti o množství BKN nebo OVC přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího snižování:

i)

100, 200, 500 nebo 1 000 ft;

ii)

1 500 ft v případě velkého počtu letů podle pravidel letu za viditelnosti (VFR);

7)

při zastřené obloze změna dohlednosti na nebo přes jednu nebo více z následujících hodnot v případě jejího zlepšování, nebo změna dohlednosti přes jednu či více z následujících hodnot nebo jednu z následujících hodnot v případě jejího zhoršování: 100, 200, 500 nebo 1 000 ft;

8)

jakákoli další kritéria stanovená na základě místních letištních provozních minim dohodnutých mezi poskytovateli meteorologických služeb a provozovateli.“;

18)

článek MET.TR.205 se mění takto:

a)

v písmenu a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

V místních pravidelných a místních mimořádných zprávách a ve zprávách METAR a SPECI se směr a rychlost přízemního větru udává v krocích po 10 zeměpisných stupních a po 1 kt.“;

b)

v písmenu a) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

V místní pravidelné zprávě, místní mimořádné zprávě a zprávách METAR a SPECI:

i)

uvedou se jednotky použité při měření rychlosti větru;

ii)

hlásí se kolísání směru větru od středního směru větru během posledních 10 minut, jestliže je celková hodnota kolísání 60° nebo více, a to takto:

A)

je-li celkové kolísání 60° nebo více a menší než 180° a rychlost větru je 3 kt nebo více, hlásí se takovéto kolísání jako dva extrémní směry, mezi nimiž přízemní vítr kolísal;

B)

je-li celkové kolísání 60° nebo více a menší než 180° a rychlost větru je menší než 3 kt, hlásí se směr větru jako proměnlivý bez středního směru větru;

C)

je-li celkové kolísání 180° nebo více, hlásí se směr větru jako proměnlivý bez středního směru větru;

iii)

hlásí se odchylky od střední rychlosti větru (nárazy větru) za posledních 10 minut, přesahuje-li maximální rychlost větru střední rychlost buď:

A)

o 5 kt nebo více v místní pravidelné zprávě a místní mimořádné zprávě, jsou-li uplatněny postupy pro snižování hluku, anebo

B)

o 10 k nebo více v ostatních případech;

iv)

je-li hlášena rychlost větru menší než 1 kt, uvede se „CALM“ (bezvětří);

v)

je-li hlášena rychlost větru 100 kt nebo více, uvede se jako rychlost větru vyšší než 99 kt;

vi)

jsou-li v souladu s čl. MET.TR.205 písm. a) hlášeny odchylky od střední rychlosti větru (nárazy větru), hlásí se maximální hodnota rychlosti větru;

vii)

obsahuje-li desetiminutové časové období výraznou diskontinuitu směru a/nebo rychlosti větru, hlásí se pouze hodnoty kolísání od středního směru větru a průměrné rychlosti větru, které se vyskytly od této diskontinuity.“;

c)

v písmenu b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

V místní pravidelné zprávě, místní mimořádné zprávě a zprávách METAR a SPECI se dohlednost hlásí v krocích po 50 m, je-li dohlednost nižší než 800 m; v krocích po 100 m, je-li dohlednost 800 m nebo vyšší, ale nižší než 5 km; v krocích po jednom kilometru, je-li dohlednost 5 km nebo vyšší, ale nižší než 10 km; a udává se jako 10 km, je-li dohlednost 10 km nebo vyšší, s výjimkou případů, kdy platí podmínky pro použití údaje CAVOK.“;

d)

v písmenu c) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

V místní pravidelné zprávě, místní mimořádné zprávě a ve zprávách METAR a SPECI se dráhová dohlednost hlásí:

i)

po celou dobu, kdy je buď dohlednost, nebo dráhová dohlednost: nižší než 1 500 m;

ii)

v krocích po 25 m, je-li nižší než 400 m; v krocích po 50 m, je-li mezi 400 a 800 m; a v krocích po 100 m, je-li vyšší než 800 m.“;

e)

v písmenu c) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

V místní pravidelné zprávě, místní mimořádné zprávě a zprávách METAR a SPECI:

i)

pokud dráhová dohlednost přesahuje maximální hodnotu, kterou lze používaným systémem určit, hlásí se dráhová dohlednost v místní pravidelné zprávě a místní mimořádné zprávě zkratkou „ABV“ a ve zprávách METAR a SPECI zkratkou „P“, za níž následuje maximální hodnota, kterou systém dokáže určit;

ii)

pokud je dráhová dohlednost nižší než minimální hodnota, kterou lze používaným systémem určit, hlásí se dráhová dohlednost v místní pravidelné zprávě a místní mimořádné zprávě zkratkou „BLW“ a ve zprávách METAR a SPECI zkratkou „M“, za níž následuje minimální hodnota, kterou systém dokáže určit.“;

f)

v písmenu d) se body 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

„2)

Při hlášení pozorovaných aktuálních meteorologických jevů se ve zprávách METAR a SPECI uvádí druh jevu, popis jevu a jeho intenzita nebo blízkost k letišti, jak je to vhodné.

3)

V místní pravidelné zprávě, místní mimořádné zprávě a zprávách METAR a SPECI se podle potřeby hlásí pomocí jejich příslušných zkratek a relevantních kritérií následující charakteristiky aktuálního meteorologického jevu:

i)

Bouřka (TS)

Používá se k hlášení bouřky se srážkami. Když je během desetiminutového období, které předchází čas pozorování, slyšet hřmění nebo je na letišti pozorován blesk, ale nejsou pozorovány žádné srážky, hlásí se pouze „TS“.

ii)

Namrzající (FZ)

Přechlazené vodní kapky nebo srážky; používá se u typů aktuálních meteorologických jevů v souladu s dodatkem 1.

4)

V místní pravidelné zprávě, místní mimořádné zprávě a zprávách METAR a SPECI:

i)

uvádí se jedna nebo více, maximálně však tři, zkratky aktuálního počasí s případným popisem a intenzitou nebo blízkostí letišti tak, aby byl komunikován kompletní popis aktuálního počasí s významem pro letový provoz;

ii)

uvádí se nejprve intenzita nebo případně blízkost jevu a poté popis a druh meteorologického jevu;

iii)

jsou-li pozorovány dva různé druhy počasí, hlásí se ve dvou samostatných skupinách, kde se indikátor intenzity nebo blízkosti vztahuje k meteorologickému jevu, který následuje po indikátoru. Různé druhy srážek, které se objeví v průběhu pozorování, se však hlásí jako jediná skupina s tím, že nejprve se hlásí dominantní typ srážek, před nímž se nachází pouze jeden kvalifikátor intenzity odkazující na intenzitu celkových srážek.“;

g)

v písmenu e) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

V místní pravidelné zprávě, místní mimořádné zprávě a zprávách METAR a SPECI se výška základny oblačnosti hlásí v krocích po 100 ft až do výšky 10 000 ft a v krocích po 1 000 ft nad výškou 10 000 ft.“;

h)

v písmenu f) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

V místní pravidelné zprávě, místní mimořádné zprávě a zprávách METAR a SPECI se teplota vzduchu a teplota rosného bodu hlásí v krocích po celých stupních Celsia.“;

i)

v písmenu f) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

V místní pravidelné zprávě, místní mimořádné zprávě a zprávách METAR a SPECI musí být identifikovány teploty pod 0 °C.“;

j)

v písmenu g) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

V místní pravidelné zprávě, místní mimořádné zprávě a zprávách METAR a SPECI, se QNH a QFE vypočítají v desetinách hektopascalu a hlásí se v krocích po celých hektopascalech pomocí čtyř číslic.“;

k)

v písmenu g) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4)

Ve zprávách METAR a SPECI se uvádějí pouze hodnoty QNH.“;

19)

článek MET.TR.210 se mění takto:

a)

v písmenu a) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

Zobrazení

Na letecké meteorologické stanici jsou umístěna zobrazovací zařízení pro přízemní vítr propojená s každým snímačem. Se stejnými snímači musí být propojena zobrazovací zařízení na letecké meteorologické stanici a na stanovištích letových provozních služeb, a pokud jsou vyžadována měření z více snímačů, musí být zobrazovací zařízení jasně označena tak, aby identifikovala dráhu a její část monitorovanou každým snímačem.“;

b)

v písm. a) bodě 3 se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

10 minut u zpráv METAR a SPECI kromě případů, kdy tento desetiminutový interval zahrnuje výraznou diskontinuitu ve směru a/nebo rychlosti větru; k získání středních hodnot se použijí pouze data, která se vyskytnou po diskontinuitě; proto se časový interval za těchto okolností odpovídajícím způsobem zkrátí.“;

c)

v písmenu b) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

Zobrazení

Jsou-li k měření dohlednosti používány přístrojové systémy, musí být na letecké meteorologické stanici umístěna zobrazovací zařízení pro dohlednost propojená s každým snímačem. Se stejnými snímači musí být propojena zobrazovací zařízení na meteorologické stanici a na stanovištích letových provozních služeb, a pokud jsou vyžadována měření z více snímačů, musí být zobrazovací zařízení jasně označena tak, aby identifikovala oblast monitorovanou každým snímačem.“;

d)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Dráhová dohlednost (RVR)

1)

Dráhová dohlednost se hlásí v metrech.

2)

Umístění

Meteorologický přístroj používaný k měření dráhové dohlednosti se umístí tak, aby poskytoval data reprezentativní pro oblast, pro kterou se požaduje pozorování.

3)

Přístrojové systémy

K vyhodnocení dráhové dohlednosti na dráhách určených pro přiblížení a přistání podle přístrojů za provozních podmínek kategorie II a III se použijí přístrojové systémy založené na transmisometrech nebo měřičích dopředného rozptylu, v případě přiblížení a přistání za provozních podmínek kategorie I určí požadované systémy příslušný úřad.

4)

Zobrazení

Jsou-li k vyhodnocení dráhové dohlednosti používány přístrojové systémy, musí být na letecké meteorologické stanici umístěno jedno zobrazovací zařízení, případně několik, je-li to vyžadováno. Se stejnými snímači musí být propojena zobrazovací zařízení na letecké meteorologické stanici a na stanovištích ATS, a pokud jsou vyžadována měření z více snímačů, musí být zobrazovací zařízení jasně označena tak, aby identifikovala dráhu a její část monitorovanou každým snímačem.

5)

Průměrování

i)

Jsou-li k vyhodnocení dráhové dohlednosti používány přístrojové systémy, jejich výstup musí být aktualizován nejméně každých 60 sekund, aby hodnoty byly aktuální a reprezentativní.

ii)

Časový interval průměrování hodnot dráhové dohlednosti je:

A)

1 minuta u místní pravidelné zprávy a místní mimořádné zprávy a pro zařízení pro zobrazování dráhové dohlednosti na stanovištích ATS;

B)

10 minut u zpráv METAR a SPECI kromě případů, kdy desetiminutová doba bezprostředně předcházející pozorování zahrnuje výraznou diskontinuitu v hodnotách dráhové dohlednosti; v tom případě se k získání středních hodnot použijí pouze data, která se vyskytnou po diskontinuitě.“;

e)

v písmenu e) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

Zobrazení

Jsou-li k měření výšky základny oblačnosti používána automatizovaná zařízení, musí být na letecké meteorologické stanici umístěno alespoň jedno zobrazovací zařízení. Se stejnými snímači musí být propojena zobrazovací zařízení na meteorologické stanici a na stanovištích letových provozních služeb, a pokud jsou vyžadována měření z více snímačů, musí být zobrazovací zařízení jasně označena tak, aby identifikovala oblast monitorovanou každým snímačem.“;

f)

v písmenu f) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

Používá-li se k měření teploty vzduchu a teploty rosného bodu automatizované zařízení, musí být na meteorologické stanici umístěna zobrazovací zařízení. Se stejnými snímači musí být propojena zobrazovací zařízení na meteorologické stanici a na stanovištích letových provozních služeb.“;

g)

v písm. g) bodě 2 se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

Jsou-li k měření atmosférického tlaku používána automatizovaná zařízení, musí být na meteorologické stanici umístěna zobrazovací zařízení pro hodnoty QNH, a jsou-li požadovány podle čl. MET.TR.205 písm. g) bodu 3 podbodu ii), též pro hodnoty QFE, které jsou vztaženy k danému tlakoměru, a odpovídající zobrazovací zařízení pak musí být umístěna na příslušných stanovištích letových provozních služeb.“;

20)

článek MET.TR.215 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Předpovědi a jiné informace“;

b)

v písmenu e) se bod 6 nahrazuje tímto:

„6)

informační zprávy o vulkanickém popelu, tropických cyklónách a kosmickém počasí týkající se celé trati.“;

21)

článek MET.TR.220 se mění takto:

a)

písmena b), c) a d) se nahrazují tímto:

„b)

Předpovědi TAF se vydávají v souladu se schématem v dodatku 3.

c)

Doba platnosti pravidelné předpovědi TAF je 9, 24 nebo 30 hodin, nestanoví-li příslušný úřad jinak s ohledem na požadavky provozu pro letiště s dobou provozu kratší než 9 hodin.

d)

Předpovědi TAF se podávají k přenosu nejdříve 1 hodinu před započetím doby jejich platnosti.“;

b)

v písm. e) bodě 1 se podbody iii), iv) a v) nahrazují tímto:

„iii)

Má-li být rychlost větru podle předpovědi nižší než 1 kt, uvede se předpovídaná rychlost větru jako bezvětří (CALM).

iv)

Překročí-li předpovídaná maximální rychlost předpovídanou střední rychlost větru o 10 kt nebo více, uvede se předpovídaná maximální rychlost větru.

v)

Má-li být rychlost větru podle předpovědi 100 uzlů nebo vyšší, uvede se jako rychlost vyšší než 99 kt.“;

22)

v článku MET.TR.225 se písmeno c) mění takto:

a)

v bodě 1 se podbody i) a ii) nahrazují tímto:

„i)

změna středního směru větru o 60° nebo více, při průměrné rychlosti před změnou 10 kt nebo více a/nebo po ní;

ii)

změna střední rychlosti větru o 10 kt nebo více;“

b)

bod 2 se mění takto:

i)

podbod i) se nahrazuje tímto:

„i)

Pokud se očekává, že se dohlednost zlepší a změní na jednu nebo více z následujících hodnot nebo je překročí, nebo pokud se očekává, že se dohlednost zhorší a překročí jednu či více z následujících hodnot: 150, 350, 600, 800, 1 500 nebo 3 000 m, uvede se tato změna v předpovědi TREND.“;

ii)

podbod iii) se nahrazuje tímto:

„iii)

V předpovědích TREND připojených ke zprávám METAR a SPECI se dohledností míní předpovídaná převládající dohlednost.“;

23)

v článku MET.TR.235 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Varování týkající se střihu větru podávají ucelené aktuální informace o pozorovaném výskytu střihu větru, s nímž souvisí změna protivětru/zadního větru o 15 kt nebo více, která by mohla nepříznivě ovlivnit letadlo na konečném přiblížení nebo počáteční vzletu a na letadlo na dráze během dojezdu při přistání nebo rozjezdu.“;

24)

článek MET.TR.250 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Zprávy SIGMET se vydávají v souladu se schématem v dodatku 5.“;

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Zpráva SIGMET smí obsahovat pouze jeden z jevů uvedených v dodatku 5, a to za použití odpovídajících zkratek; pro tropické cyklóny se použije prahová hodnota rychlosti přízemního větru 34 kt nebo více.“;

c)

písmeno f) se zrušuje;

25)

článek MET.TR.255 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Zprávy AIRMET se vydávají v souladu se schématem v dodatku 5.“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Zpráva AIRMET smí obsahovat pouze jeden z jevů uvedených v dodatku 5, a to za použití odpovídajících zkratek a následujících prahových hodnot, vyskytuje-li se jev pod letovou hladinou 100 nebo pod letovou hladinou 150 v horských oblastech nebo výše, podle potřeby:

1)

rychlost rozsáhlého přízemního větru přesahující 30 kt s příslušným směrem a jednotkami;

2)

rozsáhlé oblasti se sníženou dohledností nižší než 5 000 m včetně meteorologického jevu, který je příčinou snížené dohlednosti;

3)

rozsáhlé oblasti roztrhané či zatažené oblačnosti s výškou základny nižší než 1 000 ft nad úrovní země.“;

c)

písmeno e) se zrušuje;

26)

článek MET.TR.260 se mění takto:

a)

v písmeni b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

následující jevy, které vyžadují vydání zprávy SIGMET: silnou námrazu, silnou turbulenci, oblačnost druhu cumulonimbus a bouřky, které jsou zastřené, četné, prorůstající vrstevnatou oblačností nebo se vyskytující na čáře húlavy, písečnou vichřici/prachovou vichřici a vulkanické erupce nebo únik radioaktivních látek do atmosféry, u kterých se očekává, že ovlivní lety v nízkých hladinách;“

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

Pokud příslušný úřad určil, že hustota letového provozu pod letovou hladinou 100 nebo do letové hladiny 150 v horských oblastech, nebo podle potřeby vyšší vyžaduje vydání zprávy AIRMET v kombinaci s oblastními předpověďmi pro lety v nízkých hladinách, vydávají se oblastní předpovědi pokrývající vrstvu mezi zemí a letovou hladinou 100 nebo letovou hladinou 150 v horských oblastech, nebo podle potřeby vyšší, které musí obsahovat informace o meteorologických jevech na trati nebezpečných pro lety v nízkých hladinách.“;

27)

název kapitoly 4 se nahrazuje tímto:

„Kapitola 4 – Technické požadavky na poradenská centra pro vulkanický popel (VAAC)“;

28)

článek MET.TR.265 se nahrazuje tímto:

MET.TR.265 Povinnosti poradenského centra pro vulkanický popel

Informační zprávy o vulkanickém popelu se vydávají v souladu se schématem uvedeným v dodatku 6. Pokud nejsou k dispozici zkratky, použije se co nejkratší text v otevřené řeči v angličtině.“;

29)

článek MET.TR.270 se nahrazuje tímto:

MET.TR.270 Povinnosti poradenského centra pro tropické cyklóny

Informační zprávy o tropických cyklónách se vydávají v souladu se schématem uvedeným v dodatku 7 pro tropické cyklóny v případě, kdy se očekává, že maximum desetiminutové střední rychlosti přízemního větru dosáhne nebo překročí během doby platnosti této informační zprávy 34 kt.“;

30)

název kapitoly 5 se nahrazuje tímto:

„Kapitola 5 – Technické požadavky na poradenská centra pro tropické cyklóny (TCAC)“;

31)

článek MET.TR.275 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Centra WAFC používají zpracované meteorologické údaje ve formě hodnot v uzlových bodech pro dodávání globálních předpovědí v uzlových bodech a předpovědí významných meteorologických jevů.“;

b)

písmeno b) se mění takto:

i)

v bodě 1 se podbod viii) nahrazuje tímto:

„viii)

turbulencí;“

ii)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2)

vydávat předpovědi uvedené v bodě 1 a dokončit jejich šíření, co nejdříve je to technicky možné, ne však později než 5 hodin po standardním čase pozorování;“

iii)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3)

poskytovat předpovědi v pravidelné síti uzlových bodů, které zahrnují:

i)

data o větru pro letové hladiny 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) a 530 (100 hPa) s horizontálním krokem 1,25° zeměpisné šířky a délky;

ii)

data o teplotě pro letové hladiny 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) a 530 (100 hPa) s horizontálním krokem 1,25° zeměpisné šířky a délky;

iii)

data o vlhkosti pro letové hladiny 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) a 180 (500 hPa) s horizontálním krokem 1,25° zeměpisné šířky a délky;

iv)

data o geopotenciální nadmořské výšce pro letové hladiny 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) a 530 (100 hPa) s horizontálním krokem 1,25° zeměpisné šířky a délky;

v)

směr, rychlost a letovou hladinu maximálního větru s horizontálním krokem 1,25° zeměpisné šířky a délky;

vi)

letovou hladinu a teplotu tropopauzy s horizontálním krokem 1,25° zeměpisné šířky a délky;

vii)

námrazu pro vrstvy v okolí letových hladin 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) a 300 (300 hPa) s horizontálním krokem 0,25° zeměpisné šířky a délky;

viii)

turbulence pro vrstvy v okolí letových hladin 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) a 450 (150 hPa) s horizontálním krokem 0,25° zeměpisné šířky a délky;

ix)

horizontální rozsah a letové hladiny základny a horní hranice oblačnosti druhu cumulonimbus s horizontálním krokem 0,25° zeměpisné šířky a délky.“;

c)

písmeno c) se mění takto:

i)

bod 1 se nahrazuje tímto:

„1)

připravovat předpovědi jevů SIGWX čtyřikrát denně s pevnou dobou platnosti 24 hodin po termínu (00:00, 06:00, 12:00 a 18:00 UTC) synoptických dat, na nichž je předpověď založena. Šíření jednotlivých předpovědí musí být ukončeno, co nejdříve je to technicky možné, ne však později než 7 hodin po standardním čase pozorování za normálních podmínek a ne později než 9 hodin po standardním čase pozorování během záložních operací;“

ii)

v bodě 3 se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

tropické cyklóny, pokud se očekává, že maximum desetiminutové střední rychlosti přízemního větru dosáhne nebo překročí 34 kt;“

d)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Předpovědi SIGWX pro střední hladiny mezi letovými hladinami 100 až 450 se vydávají pro omezené zeměpisné oblasti.“;

32)

dodatek 1 se nahrazuje tímto:

„„Dodatek 1

Schéma pro zprávy METAR a SPECI

Užité symboly:

M

=

uvedení je povinné;

C

=

uvedení je podmíněné meteorologickými podmínkami nebo metodou pozorování;

O

=

uvedení je nepovinné.

Poznámka 1:

Rozsahy a rozlišení číselných prvků obsažených ve zprávách METAR A SPECI jsou uvedeny v samostatné tabulce pod tímto schématem.

Poznámka 2:

Vysvětlení zkratek lze nalézt v dokumentu ICAO 8400 Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC) (Postupy pro letové navigační služby – zkratky a kódy (PANS-ABC)).

Poznámka 3:

Čísla řádků ve sloupci „Ref.“ jsou uváděna pouze pro přehlednost a nejsou součástí zpráv METAR a SPECI.

Ref.

Prvek

Podrobný obsah

Schéma(ta)

1

Identifikace typu zprávy (M)

Typ zprávy (M)

METAR, METAR COR, SPECI nebo SPECI COR

2

Směrovací značka (M)

ICAO směrovací značka místa (M)

nnnn

3

Čas pozorování (M)

Datum a aktuální čas pozorování v UTC (M)

nnnnnnZ

4

Identifikace automatizované nebo chybějící zprávy (C)

Automatizovaná nebo chybějící zpráva (C)

AUTO nebo NIL

5

KONEC ZPRÁVY METAR, POKUD HLÁŠENÍ CHYBÍ

6

Přízemní vítr (M)

Směr větru (M)

nnn nebo/// (1)

VRB

 

 

Rychlost větru (M)

[P]nn[n] nebo// (1)

 

 

Význačné kolísání rychlosti C)

G[P]nn[n]

 

 

Jednotky měření (M)

KT

 

 

Význačná kolísání směru C)

nnnVnnn

7

Dohlednost (M)

Převládající nebo minimální dohlednost (M)

nnnn nebo//// (1)

C

A

V

O

K

 

 

Minimální dohlednost a směr minimální dohlednosti (C)

nnnn[N] nebo nnnn[NE] nebo nnnn[E] nebo nnnn[SE] nebo nnnn[S] nebo nnnn[SW] nebo nnnn[W] nebo nnnn[NW]

8

Dráhová dohlednost (C)  (2)

Název prvku (M)

R

Dráha (M)

nn[L]/nebo nn[C]/nebo nn[R]/

Dráhová dohlednost (M)

[P nebo M]nnnn nebo//// (1)

Tendence dráhové dohlednosti (C)

U, D nebo N

9

Aktuální počasí C)

Intenzita nebo blízkost aktuálního počasí (C)

nebo +

VC

Popis a druh aktuálního počasí (M)

DZ nebo

RA nebo

SN nebo

SG nebo

PL nebo

DS nebo

SS nebo

FZDZ nebo

FZRA nebo

FZUP  (4) nebo

FC  (3) nebo

SHGR nebo

SHGS nebo

SHRA nebo

SHSN nebo

SHUP  (4) nebo

TSGR nebo

TSGS nebo

TSRA nebo

TSSN nebo

TSUP  (4) nebo

UP  (4)

FG nebo

BR nebo

SA nebo

DU nebo

HZ nebo

FU nebo

VA nebo

SQ nebo

PO nebo

TS nebo

BCFG nebo

BLDU nebo

BLSA nebo

BLSN nebo

DRDU nebo

DRSA nebo

DRSN nebo

FZFG nebo

MIFG nebo

PRFG nebo

// (1)

FG nebo

PO nebo

FC nebo

DS nebo

SS nebo

TS nebo

SH nebo

BLSN nebo

BLSA nebo

BLDU nebo

VA

10

Oblačnost (M)

Množství oblačnosti a výška základny nebo vertikální dohlednost (M)

FEWnnn nebo

SCTnnn nebo

BKNnnn nebo

OVCnnn nebo

FEW/// (1) nebo

SCT/// (1) nebo

BKN/// (1) nebo

OVC/// (1) nebo

///nnn  (1) nebo

////// (1)

VVnnn nebo

VV/// (1)

NSC

nebo NCD  (4)

 

Druh oblačnosti (C)

CB nebo

TCU nebo/// (1),  (5)

11

Teplota vzduchu a rosného bodu (M)

Teplota vzduchu a rosného bodu (M)

[M]nn/[M]nn nebo///[M]nn  (1) nebo [M]nn/// (1) nebo///// (1)

12

Hodnoty tlaku (M)

Název prvku (M)

Q

QNH (M)

nnnn nebo//// (1)

13

Doplňující informace (C)

Minulé počasí (C)

RERASN nebo REFZDZ nebo REFZRA nebo REDZ nebo RE[SH]RA nebo RE[SH]SN nebo RESG nebo RESHGR nebo RESHGS nebo REBLSN nebo RESS nebo REDS nebo RETSRA nebo RETSSN nebo RETSGR nebo RETSGS nebo RETS nebo REFC nebo REVA nebo REPL nebo REUP  (4) nebo REFZUP  (4) nebo RETSUP  (4) nebo RESHUP  (4) nebo RE// (1)

Střih větru (C)

WS Rnn[L] nebo WS Rnn[C] nebo WS Rnn[R] nebo WS ALL RWY

Teplota na hladině moře a stav moře nebo význačná výška vln (C)

W[M]nn/Sn nebo W///Sn  (1) nebo W[M]nn/S/ (1) nebo W[M]nn/Hn[n][n] nebo W///Hn[n][n]  (1) nebo W[M]nn/H/// (1)

14

Předpověď TREND (O)

Indikátor změny (M)

NOSIG

BECMG nebo TEMPO

Období nebo čas změny (C)

FMnnnn a/nebo

TLnnnn

nebo

ATnnnn

Vítr (C)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

Převládající dohlednost (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Meteorologický jev:

intenzita (C)

nebo +

N

S

W

Meteorologický jev:

vlastnosti a

druh (C)

DZ nebo RA nebo SN nebo SG nebo PL nebo DS nebo SS nebo

FZDZ nebo FZRA nebo SHGR nebo SHGS nebo SHRA nebo SHSN nebo TSGR nebo TSGS nebo TSRA nebo TSSN

FG nebo BR nebo SA nebo DU nebo HZ nebo FU nebo VA nebo SQ nebo PO nebo FC nebo TS nebo BCFG nebo BLDU nebo BLSA nebo BLSN nebo DRDU nebo DRSA nebo DRSN nebo FZFG nebo MIFG nebo PRFG

Množství oblačnosti a výška základny nebo vertikální dohlednost (C)

FEWnnn nebo

SCTnnn

nebo

BKNnnn

nebo

OVCnnn

VVnnn nebo

VV///

N

S

C

Druh oblačnosti (C)

CB nebo TCU

Rozsahy a rozlišení číselných prvků obsažených ve zprávách METAR a SPECI

Ref.

Prvky

Rozsah

Rozlišení

1

Dráha:

(bez jednotek)

01–36

1

2

Směr větru:

zeměpisné °

000–360

10

3

Rychlost větru:

KT

00–99

P99

1

nepoužije se (100 nebo více)

4

Dohlednost:

M

0000–0750

50

 

 

M

0800–4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 nebo více

0 (pevná hodnota: 9 999 )

5

Dráhová dohlednost:

M

0000–0375

25

 

 

M

0400–0750

50

 

 

M

0800–2 000

100

6

Vertikální dohlednost:

stovky FT

000–020

1

7

Oblačnost: výška základny oblačnosti:

stovky FT

000–099

100-200

1

10

8

Teplota vzduchu:

Teplota rosného bodu:

°C

–80 – +60

1

9

QNH:

hPa

0850–1 100

1

10

Teplota na hladině moře:

°C

–10 – +40

1

11

Stav moře:

(bez jednotek)

0–9

1

12

Význačná výška vln:

M

0–999

0,1

““

33)

dodatek 3 se nahrazuje tímto:

„„Dodatek 3

Schéma pro předpovědi TAF

Legenda:

M

=

uvedení je povinné;

C

=

uvedení je podmíněné meteorologickými podmínkami nebo metodou pozorování;

O

=

uvedení je nepovinné.

Poznámka 1:

Rozsahy a rozlišení u číselných prvků obsažených v předpovědi TAF jsou uvedeny v samostatné tabulce pod tímto schématem.

Poznámka 2:

Vysvětlení zkratek lze nalézt v dokumentu ICAO 8400 Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC) (Postupy pro letové navigační služby – zkratky a kódy (PANS-ABC)).

Poznámka 3:

Čísla řádků ve sloupci „Ref.“ jsou uváděna pouze pro přehlednost a nejsou součástí předpovědí TAF.

Ref.

Prvek

Podrobný obsah

Schéma(ta)

1

Identifikace typu předpovědi (M)

Typ předpovědi (M)

TAF nebo TAF AMD nebo TAF COR

2

Směrovací značka (M)

ICAO směrovací značka místa (M)

nnnn

3

Čas vydání předpovědi (M)

Datum a čas vydání předpovědi v UTC (M)

nnnnnnZ

4

Identifikace chybějící předpovědi (C)

Identifikátor chybějící předpovědi (C)

NIL

5

KONEC PŘEDPOVĚDI TAF, POKUD PŘEDPOVĚD CHYBÍ

6

Datum a doba platnosti předpovědi (M)

Datum a doba platnosti předpovědi v UTC (M)

nnnn/nnnn

7

Identifikace zrušené předpovědi (C)

Identifikátor zrušené předpovědi (C)

CNL

8

KONEC PŘEDPOVĚDI TAF, POKUD JE PŘEDPOVĚĎ ZRUŠENA.

9

Přízemní vítr (M)

Směr větru (M)

nnn nebo VRB

Rychlost větru (M)

[P]nn[n]

Význačné kolísání rychlosti C)

G[P]nn[n]

Jednotky měření (M)

KT

10

Dohlednost (M)

Převládající dohlednost (M)

nnnn

C

A

V

O

K

11

Počasí (C)

Intenzita meteorologických jevů (C)  (6)

nebo +

Popis a druh meteorologických jevů (C)

DZ nebo RA nebo

SN nebo SG nebo

PL nebo DS nebo

SS nebo FZDZ nebo

FZRA nebo SHGR nebo

SHGS nebo SHRA nebo

SHSN nebo TSGR nebo

TSGS nebo TSRA nebo

TSSN

FG nebo

BR nebo

SA nebo

DU nebo

HZ nebo

FU nebo

VA nebo

SQ nebo

PO nebo

FC nebo

TS nebo

BCFG nebo

BLDU nebo

BLSA nebo

BLSN nebo

DRDU nebo

DRSA nebo

DRSN nebo

FZFG nebo

MIFG nebo

PRFG

12

Oblačnost (M)  (7)

Množství oblačnosti a výška základny nebo vertikální dohlednost (M)

FEWnnn

nebo

SCTnnn nebo

BKNnnn nebo

OVCnnn

VVnnn

nebo

VV///

N

S

C

Druh oblačnosti (C)

CB nebo TCU

13

Teplota (O)  (8)

Název prvku (M)

TX

Maximální teplota (M)

[M]nn/

Datum a čas výskytu maximální teploty (M)

nnnnZ

Název prvku (M)

TN

Minimální teplota (M)

[M]nn/

Datum a čas výskytu minimální teploty (M)

nnnnZ

14

Očekávané význačné změny jednoho či více z výše uvedených prvků v průběhu doby platnosti (C)

Indikátor změny nebo pravděpodobnosti (M)

PROB30 [TEMPO] nebo PROB40 [TEMPO] nebo BECMG nebo TEMPO nebo FM

Období výskytu nebo změny (M)

nnnn/nnnn nebo nnnnnn

Vítr (C)

nnn[P]nn[G[P]nn]KT

nebo

VRBnnKT

Převládající dohlednost (C)

nnnn

C

A

V

O

K

Meteorologický jev: intenzita (C)

– nebo +

N

S

W

Meteorologický jev: vlastnosti a druh (C)

DZ nebo

RA nebo

SN nebo

SG nebo

PL nebo

DS nebo

SS nebo

FZDZ nebo

FZRA nebo

SHGR nebo

SHGS nebo

SHRA nebo

SHSN nebo

TSGR nebo

TSGS nebo

TSRA nebo

TSSN

FG nebo

BR nebo

SA nebo

DU nebo

HZ nebo

FU nebo

VA nebo

SQ nebo

PO nebo

FC nebo

TS nebo

BCFG nebo

BLDU nebo

BLSA nebo

BLSN nebo

DRDU nebo

DRSA nebo

DRSN nebo

FZFG nebo

MIFG nebo

PRFG

15

 

Množství oblačnosti a výška základny nebo vertikální dohlednost (C)

FEWnnn nebo

SCTnnn nebo

BKNnnn nebo

OVCnnn

VVnnn

nebo

VV///

N

S

C

Druh oblačnosti (C)

CB nebo TCU

Rozsahy a rozlišení číselných prvků obsažených v předpovědi TAF

Ref.

Prvky

Rozsah

Rozlišení

1

Směr větru:

zeměpisné °

000–360

10

2

Rychlost větru:

KT

00–99

1

3

Dohlednost:

M

0000–0750

50

 

 

M

0800–4 900

100

 

 

M

5 000 –9 000

1 000

 

 

M

10 000 nebo více

0 (pevná hodnota: 9 999 )

4

Vertikální dohlednost:

stovky FT

000–020

1

5

Oblačnost: výška základny oblačnosti:

stovky FT

000–099

100–200

1

10

6

Teplota vzduchu (maximální a minimální):

°C

–80 – +60

1

““

34)

dodatek 4 se nahrazuje tímto:

„„Dodatek 4

Schéma pro výstrahy před střihem větru

Legenda:

M

=

uvedení je povinné;

C

=

uvedení je podmíněné použitelností údaje.

Poznámka 1:

Rozsahy a rozlišení u číselných prvků obsažených ve výstrahách před střihem větru jsou uvedeny v dodatku 8.

Poznámka 2:

Vysvětlení zkratek lze nalézt v dokumentu ICAO 8400 Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC) (Postupy pro letové navigační služby – zkratky a kódy (PANS-ABC)).

Poznámka 3:

Čísla řádků ve sloupci „Ref.“ jsou uváděna pouze pro přehlednost a nejsou součástí výstrah před střihem větru.

Ref.

Prvek

Podrobný obsah

Schéma(ta)

1

Směrovací značka letiště (M)

Směrovací značka letiště

nnnn

2

Identifikace typu zprávy (M)

Druh zprávy a pořadové číslo

WS WRNG [n]n

3

Čas vzniku a doba platnosti (M)

Datum a čas vydání a, kde je to použitelné, doba platnosti v UTC

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] nebo

[VALID nnnnnn/nnnnnn]

4

MÁ-LI BÝT VÝSTRAHA PŘED STŘIHEM VĚTRU ZRUŠENA, VIZ PODROBNOSTI NA KONCI SCHÉMATU.

5

Jev (M)

Identifikace jevu a jeho poloha

[MOD] nebo [SEV] WS IN APCH nebo

[MOD] nebo [SEV] WS [APCH] RWYnnn nebo

[MOD] nebo [SEV] WS IN CLIMB-OUT nebo

[MOD] nebo [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn nebo

MBST IN APCH nebo

MBST [APCH] RWYnnn nebo

MBST IN CLIMB-OUT nebo

MBST CLIMB-OUT RWYnnn

6

Pozorovaný, hlášený nebo předpovídaný jev (M)

Indikace, zda je jev pozorován nebo hlášen a jeho výskyt je nadále očekáván nebo zda je předpovídán

REP AT nnnn nnnnnnnn nebo

OBS [AT nnnn] nebo

FCST

7

Podrobnosti o jevu (C)

Popis jevu, který vedl k vydání výstrahy před střihem větru

SFC WIND: nnn/nnKT nnnFT –

WIND: nnn/nnKT nebo

nnKT LOSS nnNM (nebo nnKM) FNA RWYnn nebo

nnKT GAIN nnNM (nebo nnKM) FNA RWYnn

 

NEBO

 

 

8

Zrušení výstrahy před střihem větru

Zrušení výstrahy před střihem větru s uvedením její identifikace

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

““

35)

dodatek 5 A se nahrazuje tímto:

„„Dodatek 5

Schéma pro zprávy SIGMET a AIRMET

Legenda:

M

=

uvedení je povinné;

C

=

uvedení je podmíněné použitelností údaje.

Poznámka 1:

Rozsahy a rozlišení číselných prvků obsažených ve zprávách SIGMET nebo AIRMET jsou uvedeny v dodatku 8.

Poznámka 2:

Uváděna by neměla být silná nebo mírná námraza (SEV ICE, MOD ICE) ani silná nebo mírná turbulence (SEV TURB, MOD TURB) související s bouřkami, oblačnostmi druhu cumulonimbus nebo tropickými cyklónami.

Poznámka 3:

Čísla řádků ve sloupci „Ref.“ jsou uváděna pouze pro přehlednost a nejsou součástí zpráv SIGMET a AIRMET.

Ref.

Prvek

Podrobný obsah

Schéma zprávy SIGMET

Schéma zprávy AIRMET

1

Směrovací značka FIR/CTA (M)

ICAO směrovací značka místa ATS obsluhujícího FIR nebo CTA, na něž zpráva SIGMET/AIRMET odkazuje (M)

nnnn

2

Identifikace (M)

Identifikace zprávy SIGMET nebo AIRMET a pořadové číslo

SIGMET nnn

AIRMET [n][n]n

3

Doba platnosti (M)

Skupiny datum-čas uvádějící dobu platnosti v UTC

VALID nnnnnn/nnnnnn

4

Směrovací značka MWO (M)

Směrovací značka MWO vydávající zprávu SIGMET nebo AIRMET s oddělovací pomlčkou

nnnn–

5

Nový řádek

6

Název FIR/CTA (M)

Směrovací značka a název FIR/CTA, pro něž je zpráva SIGMET/AIRMET vydána

nnnn nnnnnnnnnn FIR

nebo

UIR

nebo

FIR/UIR

nebo nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn

FIR[/n]

7

MÁ-LI BÝT ZPRÁVA SIGMET NEBO AIRMET ZRUŠENA, VIZ PODROBNOSTI NA KONCI SCHÉMATU.

8

Indikátor stavu (C)  (9)

Indikátor zkoušky nebo cvičení

TEST nebo EXER

TEST nebo EXER

9

Nový řádek

10

Jev (M)

Popis jevu, který vedl k vydání zprávy SIGMET/AIRMET

OBSC TS[GR]

EMBD TS[GR]

FRQ TS[GR]

SQL TS[GR]

TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] CB

nebo

TC NN  (10) PSN Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] CB

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

[VA ERUPTION] [MT nnnnnnnnnn]

[PSN Nnn[nn] nebo Snn[nn] Ennn[nn] nebo Wnnn[nn]]

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WIND nnn/nn[n]KT

SFC VIS [n][n]nnM (nn)

ISQL TS[GR]

OCNL TS[GR]

MT OBSC

BKN CLD

BKN CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

nebo

BKN CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

nebo

OVC CLD [n]nnn/[ABV][n]nnnnFT

nebo

OVC CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

FRQ TCU

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

11

Pozorovaný nebo předpovídaný jev (M)  (11),  (12)

Indikace, zda je jev pozorován a jeho výskyt nadále očekáván, nebo zda je předpovídán

OBS [AT nnnnZ] nebo

FCST [AT nnnnZ]

12

Poloha (C)  (11),  (12),  (13)

Poloha (vzhledem k bodům popsaným zeměpisnou šířkou a délkou (stupně a minuty))

Nnn[nn] Wnnn[nn] nebo

Nnn[nn] Ennn[nn] nebo

Snn[nn] Wnnn[nn] nebo

Snn[nn] Ennn[nn]

nebo

N OF Nnn[nn] nebo

S OF Nnn[nn] nebo

N OF Snn[nn] nebo

S OF Snn[nn] nebo

[AND]

W OF Wnnn[nn] nebo

E OF Wnnn[nn] nebo

W OF Ennn[nn] nebo

E OF Ennn[nn]

nebo

N OF Nnn[nn] nebo N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] nebo S OF Snn[nn]

nebo

W OF Wnnn[nn] nebo W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] nebo E OF Ennn[nn]

nebo

N OF LINE nebo NE OF LINE nebo E OF LINE nebo SE OF LINE nebo S OF LINE nebo SW OF LINE nebo W OF LINE nebo NW OF LINE Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] [– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]] [– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]] [AND N OF LINE nebo NE OF LINE nebo E OF LINE nebo SE OF LINE nebo S OF LINE nebo SW OF LINE nebo W OF LINE nebo NW OF LINE Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] [– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]] [– Nnn[nn] lnebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]]

nebo

WI Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – [Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]  (14)

nebo ENTIRE UIR

nebo ENTIRE FIR

nebo ENTIRE FIR/UIR

nebo ENTIRE CTA

nebo WI nnnKM (or nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

nebo WI nnKM (nebo nnNM) OF Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]  (16)

13

Hladina (C)

Letová hladina nebo výška

[SFC/]FLnnn nebo

[SFC/][n]nnnnFT (nebo [SFC/]nnnnM)

FLnnn/nnn nebo

TOP FLnnn nebo

[TOP] ABV FLnnn nebo (nebo [TOP] ABV [n]nnnnFT) [[n]nnnn/][n]nnnnFT) nebo [n]nnnnFT/]FLnnn

nebo TOP [ABV nebo BLW] FLnnn  (15)

14

Pohyb nebo očekávaný pohyb (C)  (11),  (17),  (18)

Pohyb nebo očekávaný pohyb (směr a rychlost) s odkazem na jeden ze 16 bodů kompasu nebo stacionární

MOV N [nnKMH] nebo MOV NNE [nnKMH] nebo

MOV NE [nnKMH] nebo MOV ENE [nnKMH] nebo

MOV E [nnKMH] nebo MOV ESE [nnKMH] nebo

MOV SE [nnKMH] nebo MOV SSE [nnKMH] nebo

MOV S [nnKMH] nebo MOV SSW [nnKMH] nebo

MOV SW [nnKMH] nebo MOV WSW [nnKMH] nebo

MOV W [nnKMH] nebo MOV WNW [nnKMH] nebo

MOV NW [nnKMH] nebo MOV NNW [nnKMH]

(nebo MOV N [nnKT] nebo MOV NNE [nnKT] nebo

MOV NE [nnKT] nebo MOV ENE [nnKT] nebo

MOV E [nnKT] nebo MOV ESE [nnKT] nebo

MOV SE [nnKT] nebo MOV SSE [nnKT] nebo

MOV S [nnKT] nebo MOV SSW [nnKT] nebo

MOV SW [nnKT] nebo MOV WSW [nnKT] nebo

MOV W [nnKT] nebo MOV WNW [nnKT] nebo

MOV NW [nnKT] nebo MOV NNW [nnKT])

nebo

STNR

15

Změny intenzity (C)  (11)

Očekávané změny intenzity

INTSF nebo

WKN nebo

NC

16

Předpovídaný čas (C)  (11),  (12),  (17)

Indikace předpovídaného času jevu

FCST AT nnnnZ

17

Předpovídaná poloha tropické cyklóny (C)  (15)

Předpovídaná poloha středu tropické cyklóny

TC CENTRE PSN Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

nebo

TC CENTRE PSN Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] CB  (19)

18

Předpovídaná poloha (C)  (11) ,  (12) ,  (13) ,  (17) )

Předpovídaná poloha jevu na konci doby platnosti zprávy SIGMET  (20)

Nnn[nn] Wnnn[nn] nebo

Nnn[nn] Ennn[nn] nebo

Snn[nn] Wnnn[nn] nebo

Snn[nn] Ennn[nn]

nebo

N OF Nnn[nn] nebo

S OF Nnn[nn] nebo

N OF Snn[nn] nebo

S OF Snn[nn]

[AND]

W OF Wnnn[nn] nebo

E OF Wnnn[nn] nebo

W OF Ennn[nn] nebo

E OF Ennn[nn]

nebo

N OF Nnn[nn] nebo N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] nebo S OF Snn[nn]

nebo

W OF Wnnn[nn] nebo W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] nebo E OF Ennn[nn]

nebo

N OF LINE nebo NE OF LINE nebo E OF LINE nebo SE OF LINE nebo S OF LINE nebo SW OF LINE nebo W OF LINE nebo NW OF LINE Nnn[nn] nebo

Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] [– Nnn[nn] neboSnn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]] [AND N OF LINE nebo NE OF LINE nebo E OF LINE nebo SE OF LINE nebo S OF LINE nebo SW OF LINE nebo W OF LINE nebo NW OF LINE Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] [– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]]

nebo

WI Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]  (14)

nebo ENTIRE FIR

nebo ENTIRE UIR

nebo ENTIRE FIR/UIR

nebo ENTIRE CTA

nebo NO VA EXP  (21)

nebo

WI nnKM (nebo nnNM) OF Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]  (16)

nebo

WI nnnKM (nnnNM) OF TC CENTRE  (15)

19

Opakování prvků (C)  (22)

Opakování prvků zahrnutých do zprávy SIGMET pro vulkanický popel, oblačnost nebo tropickou cyklónu

[AND]  (22)

20

Nový řádek, pokud se opakují prvky

 

NEBO

21

Zrušení zprávy SIGMET/AIRMET (C)

Zrušení zprávy SIGMET/AIRMET s uvedením její identifikace

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn

nebo

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn [VA MOV TO nnnn FIR]  (21)

CNL AIRMET [n][n]n nnnnnn/nnnnnn

36)

dodatek 5B se zrušuje;

37)

dodatek 6 se nahrazuje tímto:

„Dodatek 6

Schéma pro informační zprávu o vulkanickém popelu

Legenda:

M

=

uvedení je povinné;

O

=

uvedení je nepovinné;

C

=

uvedení je podmíněné použitelností údaje.

Poznámka 1:

Rozsahy a rozlišení číselných prvků obsažených v informačních zprávách o vulkanickém popelu jsou uvedeny v dodatku 8.

Poznámka 2:

Vysvětlení zkratek lze nalézt v dokumentu ICAO 8400 Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC) (Postupy pro letové navigační služby – zkratky a kódy (PANS-ABC)).

Poznámka 3:

Vložení dvojtečky („:“) za záhlavím každého prvku je povinné.

Poznámka 4:

Čísla řádků ve sloupci „Ref.“ jsou uváděna pouze pro přehlednost a nejsou součástí informačních zpráv o vulkanickém popelu.

Ref.

Prvek

Podrobný obsah

Schéma(ta)

1

Identifikace typu zprávy (M)

Druh hlášení

VA ADVISORY

2

Nový řádek

3

Indikátor stavu (C)  (23)

Indikátor zkoušky nebo cvičení

STATUS:

TEST nebo EXER

4

Nový řádek

5

Čas vzniku (M)

Rok, měsíc, den a čas (UTC)

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6

Nový řádek

7

Název VAAC (M)

Název VAAC

VAAC:

nnnnnnnnnnnn

8

Nový řádek

9

Jméno sopky (M)

Jméno sopky a její číslo IAVCEI (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior)

VOLCANO:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn]

nebo UNKNOWN

nebo UNNAMED

10

Nový řádek

11

Poloha sopky (M)

Poloha sopky ve stupních a minutách

PSN:

Nnnnn nebo Snnnn Wnnnnn nebo Ennnnn

nebo UNKNOWN

12

Nový řádek

13

Stát nebo region (M)

Stát nebo oblast, není-li popel hlášen nad územím státu

AREA:

nnnnnnnnnnnnnnnn nebo UNKNOWN

14

Nový řádek

15

Výška vrcholu nad mořem (M)

Výška vrcholu nad mořem v m (nebo v ft)

SUMMIT ELEV:

nnnnM (nebo nnnnnFT)

nebo SFC

nebo UNKNOWN

16

Nový řádek

17

Číslo informační zprávy (M)

Číslo informační zprávy: rok (celé číslo) a číslo zprávy (oddělená řada pro každou sopku)

ADVISORY NR:

nnnn/nnnn

18

Nový řádek

19

Zdroj informace (M)

Zdroj informace – volný text

INFO SOURCE:

Volný text do 32 znaků

20

Nový řádek

21

Barevný kód (O)

Barevný kód používaný v letectví

AVIATION COLOUR CODE:

RED nebo ORANGE nebo YELLOW nebo GREEN nebo UNKNOWN nebo NOT GIVEN nebo NIL

22

Nový řádek

23

Podrobnosti o erupci (M)  (24)

Podrobnosti o erupci (včetně data/času erupcí)

ERUPTION DETAILS:

Volný text do 64 znaků

nebo UNKNOWN

24

Nový řádek

25

Čas pozorování (nebo odhadu) oblaků vulkanického popela (M)

Datum a čas (v UTC) pozorování (nebo odhadu) oblaků vulkanického popela

OBS (nebo EST) VA DTG:

nn/nnnnZ

26

Nový řádek

27

Pozorované nebo odhadované oblaky vulkanického popela (M)

Horizontální (ve stupních a minutách) a vertikální rozsah pozorovaných nebo odhadem určených oblaků vulkanického popela v okamžiku pozorování nebo, pokud je jeho základna neznámá, horní hranice pozorovaných nebo odhadem určených oblaků vulkanického popela;

Pohyb pozorovaných nebo odhadovaných oblaků vulkanického popela

OBS VA CLD nebo EST VA CLD:

TOP FLnnn nebo SFC/FLnnn nebo FLnnn/nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn][– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]

MOV N nnKMH (nebo KT) nebo

MOV NE nnKMH (nebo KT) nebo

MOV E nnKMH (nebo KT) nebo

MOV SE nnKMH (nebo KT) nebo

MOV S nnKMH (nebo KT) nebo

MOV SW nnKMH (nebo KT) nebo

MOV W nnKMH (nebo KT) nebo

MOV NW nnKMH (nebo KT)

nebo

VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA

WIND FLnnn/nnn nnn/nn[n]KT  (25) nebo WIND FLnnn/nnn VRBnnKT nebo WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]KT nebo WIND SFC/FLnnn VRBnnKT

28

Nový řádek

29

Předpověď výšky a polohy oblaků vulkanického popela (+6 hodin) (M)

Datum a čas (v UTC) (6 hodin od „času pozorování (nebo odhadu) oblaků vulkanického popela“ uvedeného pod položkou 12)

Předpověď výšky a polohy (ve stupních a minutách) pro každý oblak vulkanického popela v tomto pevně stanoveném čase

FCST VA CLD +6 HR:

nn/nnnnZ

SFC nebo FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn][– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]  (26),  (27)

nebo NO VA EXP

nebo NOT AVBL

nebo NOT PROVIDED

30

Nový řádek

31

Předpověď výšky a polohy oblaků vulkanického popela (+12 hodin) (M)

Datum a čas (v UTC) (12 hodin od „času pozorování (nebo odhadu) oblaků vulkanického popela“ uvedeného pod položkou 12)

Předpověď výšky a polohy (ve stupních a minutách) pro každý oblak vulkanického popela v tomto pevně stanoveném čase

FCST VA CLD +12 HR:

nn/nnnnZ

SFC nebo FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn][– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] neboEnnn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] neboEnnn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] neboEnnn[nn]]  (26),  (27)

nebo NO VA EXP

neboNOT AVBL

nebo NOT PROVIDED

32

Nový řádek

33

Předpověď výšky a polohy oblaků vulkanického popela

(+18 hodin) (M)

Datum a čas (v UTC) (18 hodin od „času pozorování (nebo odhadu) oblaků vulkanického popela“ uvedeného pod položkou 12)

Předpověď výšky a polohy (ve stupních a minutách) pro každý oblak vulkanického popela v tomto pevně stanoveném čase

FCST VA CLD +18 HR:

nn/nnnnZ

SFC nebo FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn][– Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] – Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]  (26),  (27)

nebo NO VA EXP

nebo NOT AVBL

nebo NOT PROVIDED

34

Nový řádek

35

Poznámky (M) (24)

Poznámky dle potřeby

RMK:

Volný text do 256 znaků

nebo NIL

36

Nový řádek

37

Další informační zpráva (M)

Rok, měsíc, den a čas (UTC)

NXT ADVISORY:

nnnnnnnn/nnnnZ

nebo NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ

nebo NO FURTHER ADVISORIES

nebo WILL BE ISSUED BY nnnnnnnn/nnnnZ

38)

dodatek 7 se nahrazuje tímto:

„„Dodatek 7

Schéma pro informační zprávu o tropických cyklónách

Legenda:

M

=

uvedení je povinné;

C

=

uvedení je podmíněné použitelností údaje;

O

=

uvedení je nepovinné;

=

=

dvojitá čára znamená, že následující text má být umístěn na dalším řádku.

Poznámka 1:

Rozsahy a rozlišení číselných prvků obsažených v informačních zprávách o tropických cyklónách jsou uvedeny v dodatku 8.

Poznámka 2:

Vysvětlení zkratek lze nalézt v dokumentu ICAO 8400 Procedures for Air Navigation Services — Abbreviations and Codes (PANS-ABC) (Postupy pro letové navigační služby – zkratky a kódy (PANS-ABC)).

Poznámka 3:

Vložení dvojtečky („:”) za záhlavím každého prvku je povinné.

Poznámka 4:

Čísla řádků ve sloupci „Ref.“ jsou uváděna pouze pro přehlednost a nejsou součástí informačních zpráv o tropických cyklónách.

Ref.

Prvek

Podrobný obsah

Schéma(ta)

1

Identifikace typu zprávy (M)

Druh hlášení

TC ADVISORY

 

2

Nový řádek

3

Indikátor stavu (C)  (28)

Indikátor zkoušky nebo cvičení

STATUS:

TEST nebo EXER

4

Nový řádek

5

Čas vzniku (M)

Rok, měsíc, den a čas vydání (UTC)

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

6

Nový řádek

7

Jméno TCAC (M)

Jméno TCAC

(směrovací značka nebo úplný název)

TCAC:

nnnn nebo nnnnnnnnnn

8

Nový řádek

9

Jméno tropické cyklóny (M)

Jméno tropické cyklóny nebo„NN“ pro nepojmenovanou

TC:

nnnnnnnnnnnn nebo NN

10

Nový řádek

11

Číslo informační zprávy (M)

Informační zpráva: rok (celé číslo) a číslo zprávy (oddělená řada pro každou tropickou cyklónu)

ADVISORY NR:

nnnn/[n][n][n]n

12

Nový řádek

13

Pozorovaná poloha středu (M)

Datum a čas (v UTC) a poloha středu tropické cyklóny (ve stupních a minutách)

OBS PSN:

nn/nnnnZ Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

14

Nový řádek

15

Pozorovaná oblačnost druhu cumulonimbus (CB) (O)  (29)

Poloha oblačnosti CB (zeměpisná délka a šířka (ve stupních a minutách)) a vertikální rozsah (letová hladina)

CB:

WI nnnKM (nebo nnnNM) OF TC CENTRE

nebo

WI  (30) Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

[Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn] –

Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]]

TOP [ABV nebo BLW] FLnnn

NIL

16

Nový řádek

17

Směr a rychlost pohybu (M)

Směr a rychlost pohybu uvedené v 16 bodech kompasu a v km/h (nebo v kt) nebo stacionární (< km/h (1 kt))

MOV:

N nnKMH (nebo KT) nebo

NNE nnKMH (nebo KT) nebo

NE nnKMH (nebo KT) nebo

ENE nnKMH (nebo KT) nebo

E nnKMH (nebo KT) nebo

ESE nnKMH (nebo KT) nebo

SE nnKMH (nebo KT) nebo

SSE nnKMH (nebo KT) nebo

S nnKMH (nebo KT) nebo

SSW nnKMH (nebo KT) nebo

SW nnKMH (nebo KT) nebo

WSW nnKMH (nebo KT) nebo

W nnKMH (nebo KT) nebo

WNW nnKMH (nebo KT) nebo

NW nnKMH (nebo KT) nebo

NNW nnKMH (nebo KT) nebo

STNR

18

Nový řádek

19

Změny intenzity (C)

Změny maximální rychlosti přízemního větru v době pozorování

INTST CHANGE:

INTSF nebo WKN nebo NC

20

Nový řádek

21

Tlak vzduchu ve středu (M)

Tlak vzduchu ve středu (v hPa)

C:

nnnHPA

22

Nový řádek

23

Maximální přízemní vítr (M)

Maximální přízemní vítr v blízkosti středu (průměrná hodnota během 10minutového intervalu v kt)

MAX WIND:

nn[n]KT

24

Nový řádek

25

Předpověď polohy středu

(+6 hodin) (M)

Datum a čas (UTC) (6 hodin od „DTG“, viz položka 5);

Předpovídaná poloha středu tropické cyklóny (ve stupních a minutách)

FCST PSN +6 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

26

Nový řádek

27

Předpověď maximálního přízemního větru (+6 hodin) (M)

Předpověď maximálního přízemního větru (6 hodin od „DTG“, viz položka 5)

FCST MAX WIND +6 HR:

nn[n]KT

28

Nový řádek

29

Předpověď polohy středu

(+12 hodin) (M)

Datum a čas (UTC) (12 hodin od „DTG“, viz položka 5 výše)

Předpovídaná poloha středu tropické cyklóny (ve stupních a minutách)

FCST PSN +12 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

30

Nový řádek

31

Předpověď maximálního přízemního větru (+12 hodin) (M)

Předpověď maximálního přízemního větru (12 hodin od „DTG“, viz položka 5)

FCST MAX WIND +12 HR:

nn[n]KT

32

Nový řádek

33

Předpověď polohy středu

(+18 hodin) (M)

Datum a čas (UTC) (18 hodin od „DTG“, viz položka 5 výše)

Předpovídaná poloha středu tropické cyklóny (ve stupních a minutách)

FCST PSN +18 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

34

Nový řádek

35

Předpověď maximálního přízemního větru (+18 hodin) (M)

Předpověď maximálního přízemního větru (18 hodin od „DTG“, viz položka 5)

FCST MAX WIND +18 HR:

nn[n]KT

36

Nový řádek

37

Předpověď polohy středu

(+24 hodin) (M)

Datum a čas (UTC) (24 hodin od „DTG“, viz položka 5 výše)

Předpovídaná poloha středu tropické cyklóny (ve stupních a minutách)

FCST PSN +24 HR:

nn/nnnnZ Nnn[nn] nebo Snn[nn] Wnnn[nn] nebo Ennn[nn]

38

Nový řádek

39

Předpověď maximálního přízemního větru (+24 hodin) (M)

Předpověď maximálního přízemního větru (24 hodin od „DTG“, viz položka 5)

FCST MAX WIND +24 HR:

nn[n]KT

40

Nový řádek

41

Poznámky (M)

Poznámky dle potřeby

RMK:

Volný text do 256 znaků

nebo NIL

42

Nový řádek

43

Předpokládaný čas vydání další informační zprávy (M)

Předpokládaný rok, měsíc, den a čas (UTC) vydání další informační zprávy

NXT MSG:

[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ

nebo NO MSG EXP

39)

dodatek 8 se nahrazuje tímto:

„„Dodatek 8

Rozsahy a rozlišení číselných prvků obsažených v informačních zprávách o vulkanickém popelu, informačních zprávách o tropických cyklónách, zprávách SIGMET a AIRMET, výstrahách pro letiště a výstrahách před střihem větru

Poznámka:

Čísla řádků ve sloupci „Ref.“ jsou uváděna pouze pro přehlednost a nejsou součástí schématu.

Ref.

Prvky

Rozsah

Rozlišení

1

Výška nejvyššího bodu nad mořem

FT

000–27 000

1

 

 

M

000–8 100

1

2

Číslo informační zprávy:

pro vulk. popel VA (index)  (31)

000–2 000

1

 

 

pro trop. cyklóny (index)  (31)

00–99

1

3

Maximální přízemní vítr:

KT

00–99

1

4

Tlak vzduchu ve středu:

hPa

850–1 050

1

5

Rychlost přízemního větru:

KT

30–99

1

6

Přízemní dohlednost:

M

0000–0750

50

 

 

M

0800–5 000

100

7

Oblačnost: výška základny:

FT

000–1 000

100

8

Oblačnost: výška vrcholu:

FT

000–9 900

100

 

 

FT

10 000 –60 000

1 000

9

Zeměpisná šířka:

° (stupně)

00–90

1

 

 

(minuty)

00–60

1

10

Zeměpisná délka:

° (stupně)

000–180

1

 

 

(minuty)

00–60

1

11

Letové hladiny:

 

000–650

10

12

Pohyb:

KMH

0–300

10

 

 

KT

0–150

5


(1)  Pokud meteorologický prvek dočasně chybí nebo se jeho hodnota dočasně považuje za nesprávnou, nahradí se lomítkem („/“) každá číslice zkratky textové zprávy a označí se jako chybějící, aby byl zajištěn spolehlivý převod do jiných kódování.

(2)  Uvede se, pokud je dohlednost nebo dráhová dohlednost < 1 500 m pro nejvýše čtyři RWY.

(3)  Pro označení tornáda nebo vodní smrště se použije slovo „HEAVY“; pro označení „nálevkovitého oblaku nedosahujícího země“ se použije slovo „MODERATE“ (bez kvalifikátoru).

(4)  Pouze pro automatizovaná hlášení.

(5)  V závislosti na schopnostech automatického pozorovacího systému lze u automatizovaných hlášení příslušný druh oblačnosti případně nahradit lomítky („///“). Lomítky lze nahradit také množství oblačnosti a/nebo výšku oblačnosti hlášené vrstvy CB nebo TCU.

(6)  Uvede se, kdykoli je to použitelné. Žádný kvalifikátor pro mírnou intenzitu.

(7)  Až po čtyři vrstvy oblačnosti.

(8)  Sestává nanejvýše ze čtyř teplot (dvě maximální teploty a dvě minimální teploty).

(9)  Používá se pouze v případě, kdy je zpráva SIGMET/AIRMET vydána kvůli zkoušce nebo cvičení. Je-li uvedeno slovo „TEST“ nebo „EXER“, může zpráva obsahovat informace, které se nepoužijí v provozu, nebo jinak skončí po slově „TEST“.

(10)  Používá se pro nepojmenované tropické cyklóny.

(11)  V případě oblaku vulkanického popela, který pokrývá více než jednu oblast v rámci FIR, lze tyto prvky podle potřeby opakovat. Před každou polohou a předpovídanou polohou se uvede čas pozorování nebo předpovídaný čas.

(12)  V případě oblačnosti druhu cumulonimbus, která má souvislost s tropickou cyklónou a pokrývá více než jednu oblast v rámci FIR, lze tyto prvky podle potřeby opakovat. Před každou polohou a předpovídanou polohou musí být uveden čas pozorování nebo předpovídaný čas.

(13)  U zpráv SIGMET pro radioaktivní oblak se pro prvky „poloha“ a „předpovídaná poloha“ uvede WI (pro „within“, v rozsahu).

(14)  Počet souřadnic má být minimální a nemělo by jich obvykle být více než sedm.

(15)  Pouze pro zprávy SIGMET o tropických cyklónách.

(16)  Pouze pro zprávy SIGMET o radioaktivních oblacích. Použije se poloměr do 30 kilometrů (nebo 16 námořních mil) od zdroje a vertikální rozsah od povrchu (SFC) k horní hranici letové informační oblasti/horní letové informační oblasti (FIR/UIR) nebo řízené oblasti (CTA).

(17)  Prvky „předpovídaný čas“ a „předpovídaná poloha“ se nesmí používat ve spojení s prvkem „pohyb nebo očekávaný pohyb“.

(18)  U zpráv SIGMET pro radioaktivní oblak se pro prvek „pohyb nebo očekávaný pohyb“ použije pouze STNR (pro „stationary“).

(19)  Zkratka „CB“ se použije, pokud je uváděna předpovídaná poloha oblačnosti druhu cumulonimbus.

(20)  Předpovídaná poloha oblačnosti druhu cumulonimbus (CB) vyskytující se v souvislosti s tropickými cyklónami se týká předpovídaného času polohy středu tropické cyklóny, nikoli konce doby platnosti zprávy SIGMET.

(21)  Pouze pro zprávy SIGMET pro vulkanický popel.

(22)  Použije se pro více než jeden oblak vulkanického popela nebo oblačnosti druhu cumulonimbus souvisejících s tropickou cyklónou, které mají současně vliv na jednu FIR.“;“

(23)  Používá se pouze v případě, kdy je zpráva vydána kvůli zkoušce nebo cvičení. Je-li uvedeno slovo „TEST“ nebo „EXER“, může zpráva obsahovat informace, které se nepoužijí v provozu, nebo jinak skončí po slově „TEST“.

(24)  Pro popis nánosu vulkanického popela zvednutého větrem se použije slovo „resuspended“.

(25)  Je-li oblak vulkanického popela hlášen (např. AIREP), ale není možné jej identifikovat ze satelitních dat.

(26)  Přímka mezi dvěma body na mapě v průmětu Mercator nebo přímka mezi dvěma body, která protíná čáry zeměpisné délky pod stálým úhlem.

(27)  Až čtyři vybrané vrstvy.;“

(28)  Používá se pouze v případě, kdy je zpráva vydána kvůli zkoušce nebo cvičení. Je-li uvedeno slovo „TEST“ nebo „EXER“, může zpráva obsahovat informace, které se nepoužijí v provozu, nebo jinak skončí po slově „TEST“.

(29)  V případě oblačnosti druhu cumulonimbus, která má souvislost s tropickou cyklónou a pokrývá více než jednu oblast v oblasti odpovědnosti, lze tyto prvky podle potřeby opakovat.

(30)  Počet souřadnic by měl být minimální a obvykle by jich nemělo být více než sedm.;““

(31)  Bezrozměrné veličiny.““


PŘÍLOHA V

Dodatek 3 přílohy VI prováděcího nařízení (EU) 2017/373 se nahrazuje tímto:

„Dodatek 3

FORMÁT SNOWTAM

Image 1

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMÁTU SNOWTAM

1.   Obecné pokyny

a)

Týká-li se zpráva více než jedné dráhy, opakujte položky B až H (oddíl „Výpočet výkonnosti letounu“).

b)

Písmena, která se používají k označení položek, slouží pouze pro referenční účely a ve zprávě se neuvádí. Písmena M (povinné), C (podmíněné) a O (nepovinné) označují použití a informace a ve zprávě se uvádí, jak je vysvětleno níže.

c)

Použijí se metrické jednotky a jednotka měření se nehlásí.

d)

Maximální platnost zprávy SNOWTAM je 8 hodin. Nová zpráva SNOWTAM se vydá, kdykoli se obdrží nové hlášení o stavu dráhy.

e)

Zpráva SNOWTAM ruší předchozí zprávu SNOWTAM.

f)

Zkrácený nadpis „TTAAiiii CCCC MMYYGGgg (BBB)“ se uvede pro usnadnění automatického zpracování zpráv SNOWTAM v počítačových databankách. Vysvětlení těchto symbolů:

TT

=

označení dat pro SNOWTAM = SW;

AA

=

zeměpisné označení členských států, např. LF = Francie;

iiii

=

pořadové číslo SNOWTAM v podobě čtyřciferného čísla;

CCCC

=

čtyřpísmenná směrovací značka letiště, na které se SNOWTAM vztahuje;

MMYYGGgg

=

datum/čas pozorování/měření, přičemž:

MM

=

měsíc, např. leden = 01, prosinec = 12;

YY

=

den v měsíci;

GGgg

=

čas v hodinách (GG) a minutách (gg) v UTC;

(BBB)

=

nepovinná skupina pro:

opravu v případě chyby ke zprávě SNOWTAM dříve šířené pod stejným pořadovým číslem = COR.

Závorky v (BBB) se použijí pro označení toho, že je tato skupina nepovinná. Týká-li se zpráva více než jedné dráhy a jednotlivá data/časy pozorování/hodnocení jsou uvedeny zopakováním položky B, vloží se poslední datum/čas pozorování/hodnocení do zkráceného nadpisu (MMYYGGgg).

g)

Text „SNOWTAM“ ve formátu SNOWTAM a pořadové číslo SNOWTAM ve čtyřciferné skupině se oddělí mezerou, např. SNOWTAM 0124.

h)

Pro lepší čitelnost zprávy SNOWTAM se za pořadovým číslem SNOWTAM, za položkou A a za oddílem „Výpočet výkonnosti letounu“ provede posun o řádku.

i)

Týká-li se zpráva více než jedné dráhy, opakujte informace v oddíle „Výpočet výkonnosti letounu“ od data a času posouzení pro každou dráhu před informacemi v oddíle „Informace o situaci“.

j)

Povinné informace:

1)

SMĚROVACÍ ZNAČKA LETIŠTĚ;

2)

DATUM A ČAS POSOUZENÍ;

3)

NIŽŠÍ ČÍSELNÉ OZNAČENÍ RWY;

4)

KÓD STAVU DRÁHY NA KAŽDÉ TŘETINĚ RWY a

5)

POPIS STAVU NA KAŽDÉ TŘETINĚ DRÁHY (je-li kód stavu dráhy (RWYCC) hlášen 1–5).

2)   Oddíl „Výpočet výkonnosti letounu“

Položka A

Směrovací značka letiště (čtyřpísmenná směrovací značka).

Položka B

Datum a čas posouzení (osmičíselná skupina datum/čas uvádějící čas pozorování jako měsíc, den, hodinu a minutu v UTC).

Položka C

Nižší číselné označení RWY (nn[L] nebo nn[C] nebo nn[R]).

Pro každou RWY se vloží pouze jedno označení RWY a vždy to nižší číslo.

Položka D

Kód stavu dráhy na každé třetině RWY. Pro každou třetinu dráhy se vkládá pouze jedna číslice (0, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6) oddělená lomítkem (n/n/n).

Položka E

Procentní pokrytí kontaminantem na každé třetině RWY. Je-li uváděn nějaký údaj, vložte pro každou třetinu dráhy 25, 50, 75 nebo 100 oddělené lomítkem ([n]nn/[n]nn/[n]nn).

Tato informace se uvádí pouze v případě, že byl pro každou třetinu dráhy hlášen stav RWY (položka D) jiný než 6 a je uveden popis stavu pro každou třetinu dráhy (položka G), která byla nahlášena jako jiná než „DRY“ (suchá).

Pokud stavy nejsou hlášeny, vyznačí se to vložením „NR“ pro příslušnou třetinu (příslušné třetiny) dráhy.

Položka F

Hloubka volného kontaminantu na každé třetině RWY. Je-li uváděn nějaký údaj, vložte pro každou třetinu dráhy hodnotu v milimetrech oddělenou lomítkem (nn/nn/nn nebo nnn/nnn/nnn).

Tato informace se uvádí pouze pro tyto druhy kontaminace:

stojící voda, hodnoty, které mají být hlášeny, 04, poté stanovená hodnota. Významné změny 3 mm;

rozbředlý sníh, hodnoty, které mají být hlášeny, 03, poté stanovená hodnota. Významné změny 3 mm;

mokrý sníh, hodnoty, které mají být hlášeny, 03, poté stanovená hodnota. Významné změny 5 mm; a

suchý sníh, hodnoty, které mají být hlášeny, 03, poté stanovená hodnota. Významné změny 20 mm.

Pokud stavy nejsou hlášeny, vyznačí se to vložením „NR“ pro příslušnou třetinu (příslušné třetiny) dráhy.

Položka G

Popis stavu na každé třetině RWY. Vkládá se kterýkoli z níže uvedených popisů stavu každé třetiny dráhy, který je oddělen lomítkem.

COMPACTED SNOW (UJEŽDĚNÝ SNÍH)

DRY SNOW (SUCHÝ SNÍH)

DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (SUCHÝ SNÍH NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU)

DRY SNOW ON TOP OF ICE (SUCHÝ SNÍH NA LEDU)

FROST (NÁMRAZA)

ICE (LED)

SLIPPERY WET (KLUZKÁ A MOKRÁ)

SLUSH (ROZBŘEDLÝ SNÍH)

SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY (SPECIÁLNĚ UPRAVENÁ ZIMNÍ DRÁHA)

STANDING WATER (STOJÍCÍ VODA)

WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW (VODA NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU)

WET (MOKRÁ)

WET ICE (MOKRÝ LED)

WET SNOW (MOKRÝ SNÍH)

WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW (MOKRÝ SNÍH NA UJEŽDĚNÉM SNĚHU)

WET SNOW ON TOP OF ICE (MOKRÝ SNÍH NA LEDU)

DRY (SUCHÁ, hlásí se pouze v případě, že není žádný kontaminant)

Pokud stavy nejsou hlášeny, vyznačí se to vložením „NR“ pro příslušnou třetinu (příslušné třetiny) dráhy.

Položka H

Šířka dráhy, na kterou se vztahují kódy stavu RWY. Vkládá se šířka v metrech, je-li menší, než je zveřejněná šířka dráhy.

3)   Oddíl „Situační přehled“

Prvky v oddíle „Situační přehled“ se ukončují tečkou.

Prvky v oddíle „Situační přehled“, pro které neexistují žádné údaje, nebo v případě, že nejsou splněny podmíněné okolnosti pro zveřejnění, se zcela vynechají.

Položka I

Zkrácená délka RWY. Vloží se příslušné označení RWY a použitelná délka v metrech (např. RWY nn [L] nebo nn [C] nebo nn [R] REDUCED TO [n] nnn).

Tyto informace jsou podmíněné, jestliže byla zveřejněna zpráva NOTAM s novou sadou vyhlášených délek.

Položka J

Nízko zvířený sníh na RWY. Je-li hlášen nízko zvířený sníh, vkládají se slova „DRIFTING SNOW“ s mezerou (RWY nn nebo RWY nn[L] nebo nn[C] nebo nn[R] DRIFTING SNOW).

Položka K

Volný písek na RWY. Je-li na RWY hlášen volný písek, vkládá se nižší označení RWY s mezerou a „LOOSE SAND“(RWY nn nebo RWY nn[L] nebo nn[C] nebo nn[R] LOOSE SAND).

Položka L

RWY chemicky ošetřena. Bylo-li hlášeno chemické ošetření RWY, vkládá se nižší označení RWY s mezerou a „CHEMICALLY TREATED“ (RWY nn nebo RWY nn[L] nebo nn[C] nebo nn[R] CHEMICALLY TREATED).

Položka M

Sněhové závěje na RWY. Je-li hlášena přítomnost sněhových závějí na RWY, vkládá se nižší označení RWY s mezerou a „SNOWBANK“ a s další mezerou „L“ (vlevo) nebo „R“ (vpravo) nebo „LR“ (z obou stran), načež následuje vzdálenost v metrech od osy „FM CL“ oddělená mezerou (RWY nn nebo RWY nn[L] nebo nn[C] nebo nn[R] SNOWBANK Lnn nebo Rnn nebo LRnn FM CL).

Položka N

Sněhové závěje na pojezdové dráze. Pokud se na pojezdových drahách nacházejí sněhové závěje, vkládá se označení pojezdové dráhy (drah) s mezerou a „SNOWBANKS“ (TWY [nn]n nebo TWYS [nn]n/[nn]n/[nn]n… nebo ALL TWYS SNOWBANKS).

Položka O

Sněhové závěje v blízkosti RWY. Je-li hlášena přítomnost sněhových závějí, které pronikají výškovým profilem ve sněhovém plánu letiště, vloží se nižší označení RWY a „ADJ SNOWBANKS“ (RWY nn nebo RWY nn[L] nebo nn[C] nebo nn[R] ADJ SNOWBANKS).

Položka P

Stav pojezdové dráhy. Je-li stav pojezdové dráhy hlášen jako kluzký nebo špatný, vloží se označení pojezdové dráhy, za nímž následuje s mezerou „POOR“ (TWY [n nebo nn] POOR nebo TWYS [n nebo nn]/[n nebo nn]/[n nebo nn] POOR… nebo ALL TWYS POOR).

Položka R

Stav odbavovací plochy. Je-li stav odbavovací plochy hlášen jako kluzký nebo špatný, vloží se označení odbavovací plochy, za nímž následuje s mezerou „POOR“ (APRON [nnnn] POOR nebo APRONS [nnnn]/[nnnn]/[nnnn] POOR nebo ALL APRONS POOR).

Položka S

(NR) Nehlásí se.

Položka T

Poznámky v otevřené řeči.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU