(EU) 2021/1266Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1266 ze dne 29. července 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Publikováno: Úř. věst. L 277, 2.8.2021, s. 34-61 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1266

ze dne 29. července 2021

o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

1.1.   Předchozí šetření a platná opatření

(1)

Nařízením (ES) č. 599/2009 (2) uložila Rada konečné antidumpingové clo v rozsahu od 0 do 198 EUR za tunu z dovozu monoalkylesterů mastných kyselin nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, obecně „bionafty“, buď v čisté formě, nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, v té době kódů KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (kód TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (kód TARIC 3824 90 97 87), pocházejících ze Spojených států amerických (dále jen „USA“ nebo „dotčená země“). Antidumpingové clo uložené uvedeným nařízením je zde dále označováno jako „původní opatření“. Na šetření, které vedlo k uložení původních opatření, se zde dále odkazuje jako na „původní šetření“.

(2)

Na základě šetření možného obcházení rozšířila Rada prováděcím nařízením Rady (EU) č. 444/2011 (3) konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, s výjimkou bionafty vyrobené společnostmi BIOX Corporation, Oakville a Rothsay Biodiesel, Guelph, obě se sídlem v Ontariu, Kanada. Stejným nařízením Rada rovněž rozšířila konečné vyrovnávací clo uložené nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející z USA.

(3)

Evropská komise prováděcím nařízením (EU) 2015/1518 (4) opětovně uložila konečná antidumpingová opatření na dovoz bionafty pocházející z USA po přezkumu před pozbytím platnosti (dále jen „předchozí přezkum před pozbytím platnosti“).

(4)

Dále nařízení (EU) 2015/1518 ve znění nařízení (EU) 2016/676 (5) rozšířilo konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, s výjimkou bionafty vyrobené společnostmi BIOX Corporation, Oakville a Rothsay Biodiesel, Guelph, obě se sídlem v Ontariu, Kanada a DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nova Scotia, Kanada. Stejným nařízením Evropská komise rovněž rozšířila konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející z USA.

(5)

Aktuálně platná antidumpingová cla jsou pevně stanovenými částkami v rozmezí od 0 EUR za tunu do 198 EUR za tunu na dovoz od vyvážejících výrobců zařazených do vzorku, 115,6 EUR za tunu na dovoz od spolupracujících společností nezařazených do vzorku a pevně stanovenou částkou ve výši 172,2 EUR za tunu na dovoz ze všech ostatních společností.

(6)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1598 (6) bylo dále pozměněno nařízení (EU) 2015/1518 tak, že společnostem, které v období původního šetření nevyvážely bionaftu, bylo umožněno požádat o přezkum, zda by mohly podléhat celní sazbě uložené spolupracujícím společnostem, které nebyly zařazeny do vzorku.

(7)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1121 (7) bylo na základě žádosti o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce změněno nařízení (EU) 2015/1518 přidáním americké společnosti Organic Technologies, Coshocton (Ohio) do přílohy I, na kterou se proto vztahovalo vážené průměrné clo ve výši 115,6 EUR za tunu platné pro spolupracující společnosti nezařazené do vzorku.

1.2.   Žádost o přezkum před pozbytím platnosti

(8)

Po zveřejnění oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti opatření (8) obdržela Evropská komise (dále jen „Komise“) žádost o přezkum podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení.

(9)

Žádost o přezkum podala dne 11. června 2020 organizace European Biodiesel Board (dále jen „EBB“ nebo „žadatel“), jménem výrobců v Unii představujících více než 25 % celkové výroby bionafty v Unii. Žádost o přezkum byla odůvodněna tím, že pokud by opatření pozbyla platnosti, vedlo by to pravděpodobně k obnovení dumpingu a obnovení újmy působené výrobnímu odvětví Unie.

1.3.   Zahájení přezkumu před pozbytím platnosti

(10)

Komise poté, co po konzultaci s výborem zřízeným podle čl. 15 odst. 1 základního nařízení stanovila, že existují dostatečné důkazy pro zahájení přezkumu před pozbytím platnosti, dne 14. září 2020 zahájila přezkum před pozbytím platnosti týkající se dovozu bionafty pocházející z USA na základě čl. 11 odst. 2 základního nařízení. Oznámení o zahájení přezkumu zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie (9) (dále jen „oznámení o zahájení přezkumu“).

(11)

Ve stejný den zahájila Komise samostatný přezkum před pozbytím platnosti týkající se platných antisubvenčních opatření vztahujících se na dovoz bionafty pocházející z USA (10).

(12)

Vláda Kanady se k tomuto zahájení přezkumu vyjádřila a uvedla, že pokud by opatření měla být ponechána v platnosti, mělo by být zachováno osvobození udělené třem kanadským výrobcům bionafty. Toto osvobození je zachováno v článku 2 tohoto nařízení.

1.4.   Období přezkumného šetření a posuzované období

(13)

Šetření ohledně přetrvání nebo obnovení dumpingu se týká období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (dále jen „období přezkumného šetření“). Zkoumání trendů, které mají význam pro posouzení pravděpodobnosti přetrvání nebo obnovení újmy, se týká období od 1. ledna 2017 do konce období přezkumného šetření (dále jen „posuzované období“).

1.5.   Vystoupení Spojeného království z EU

(14)

Toto řízení bylo zahájeno dne 14. září 2020, tj. během přechodného období dohodnutého mezi Spojeným královstvím a EU, v němž Spojené království nadále podléhalo právu Unie. Toto období skončilo dne 31. prosince 2020. Od 1. ledna 2021 proto společnosti a sdružení ze Spojeného království již nejsou považovány za zúčastněné strany v tomto řízení.

(15)

Prostřednictvím poznámky ke spisu (11) ze dne 15. ledna 2021 Komise vyzvala hospodářské subjekty ze Spojeného království, které se přesto domnívaly, že jsou přesto i nadále považovány za zúčastněné strany, aby se na ni obrátily. Společnosti BP OIL International Limited a Argent Energy požadovaly, aby byly nadále považovány za zúčastněné strany a aby jim toto právo bylo poskytnuto na základě předložených důkazů. Obě společnosti předložily především důkaz o existenci subjektů ve spojení v rámci příslušné skupiny působící na trhu Unie. Mateřská společnost ve Spojeném království Valero Energy Limited byla na druhou stranu nahrazena její irskou dceřinou společností Valero Energy Limited Ireland, neboť tato společnost je aktivní na trhu Unie.

1.6.   Zúčastněné strany

(16)

V oznámení o zahájení přezkumu byly zúčastněné strany vyzvány, aby se obrátily na Komisi a zúčastnily se šetření. Kromě toho Komise o zahájení šetření výslovně informovala žadatele, další známé výrobce v Unii, známé výrobce v USA a orgány v USA, známé dovozce, uživatele a obchodníky, jakož i sdružení, o nichž je známo, že se jich zahájení přezkumu před pozbytím platnosti týká, a vyzvala je k účasti.

(17)

Zúčastněné strany měly příležitost vyjádřit se k zahájení přezkumu před pozbytím platnosti a požádat o slyšení u Komise a/nebo u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Nebyla obdržena žádná žádost o slyšení.

1.7.   Výběr vzorku

(18)

V oznámení o zahájení přezkumu Komise uvedla, že možná přistoupí k výběru vzorku v souladu s článkem 17 základního nařízení.

1.7.1.   Výběr vzorku výrobců v Unii

(19)

Dne 14. září 2020 Komise oznámila zúčastněným stranám, že vybrala prozatímní vzorek výrobců v Unii podle oddílu 5.4 oznámení o zahájení přezkumu. Tento vzorek vybrala na základě velikosti objemu výroby a prodeje obdobného výrobku v roce 2019 a zeměpisné polohy výrobců obdobného výrobku. Tento vzorek sestával ze tří výrobců v Unii. Výrobci v Unii zařazení do vzorku představovali 17,5 % odhadovaného celkového objemu výroby obdobného výrobku v Unii a rovněž měli dobré zeměpisné rozložení. Komise zúčastněné strany vyzvala, aby se k předběžnému vzorku vyjádřily. Ve lhůtě sedmi dnů od oznámení prozatímního vzorku výrobců v Unii nebyly obdrženy žádné připomínky.

1.7.2.   Výběr vzorku dovozců

(20)

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud shledá, že ano, aby mohla vzorek vybrat, požádala dovozce, kteří nejsou ve spojení, aby poskytli informace stanovené v oznámení o zahájení přezkumu.

(21)

Požadované informace poskytl pouze jeden dovozce, který není ve spojení, společnost Shell Trading Rotterdam BV, a Komise proto rozhodla, že výběr vzorku není nutný.

1.7.3.   Výběr vzorku vyvážejících výrobců

(22)

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, požádala všechny známé vyvážející výrobce v USA, aby poskytli informace uvedené v oznámení o zahájení přezkumu. Kromě toho Komise požádala orgány dotčené země, aby určily a/nebo kontaktovaly případné další vyvážející výrobce, kteří by mohli mít zájem o účast na šetření.

(23)

Při zahájení přezkumu byla kopie dotazníku zpřístupněna v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod.

(24)

Přihlásili se tři vyvážející výrobci v USA, kteří vyjádřili ochotu spolupracovat s Komisí při šetření. Vzhledem k takto nízkému počtu Komise rozhodla, že výběr vzorku není nutný. Vzhledem k této skutečnosti byly všechny tři společnosti, které se přihlásily, požádány, aby vyplnily dotazník a zaslaly jej ve stanovené lhůtě Komisi.

1.8.   Nedostatečná spolupráce dotčené země

(25)

Dne 15. října 2020 jedna z těchto tří společností e-mailem Komisi oznámila, že nebude dále spolupracovat. Žádná z dalších dvou společností navíc neposkytla požadované informace ve stanovené lhůtě, neboť dotazník nevyplnila a odpovědi na dotazník nezaslala zpět.

(26)

Dne 10. listopadu 2020 Komise zaslala dopis, ve kterém informovala všechny tři společnosti o tom, že má v úmyslu použít článek 18 základního nařízení a založit závěry šetření na dostupných údajích. O tomto záměru byly informovány rovněž orgány USA. Konec lhůty pro předložení připomínek k dopisu byl stanoven na 17. listopadu 2020. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

(27)

Jelikož žádný ze tří vyvážejících výrobců v USA při přezkumu před pozbytím platnosti nespolupracoval, Komise se rozhodla použít ustanovení článku 18 základního nařízení a založit zjištění na dostupných údajích.

1.9.   Dotazníky

(28)

Při zahájení přezkumu byla kopie dotazníku zpřístupněna v dokumentaci určené zúčastněným stranám k nahlédnutí a na internetových stránkách GŘ pro obchod.

(29)

Odpovědi na dotazník byly obdrženy od tří výrobců v Unii zařazených do vzorku a jednoho dovozce v Unii, který není ve spojení.

1.10.   Ověřování

(30)

Kvůli vypuknutí pandemie COVID-19 a restriktivním opatřením v různých členských státech a dalších třetích zemích nemohla Komise provést inspekce na místě podle článku 16 základního nařízení. Komise místo toho provedla na dálku křížovou kontrolu všech informací, které považovala za nezbytné pro své zjištění, v souladu se svým oznámením o důsledcích výskytu onemocnění COVID-19 pro antidumpingová a antisubvenční šetření (12). Komise provedla dálkové křížové kontroly těchto společností/stran:

 

Výrobci v Unii

SAIPOL Bu Diester, Francie

CAMPA Iberia S.A.U., Španělsko

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Německo

 

Dovozci

Shell Trading Rotterdam BV, Nizozemsko

1.11.   Poskytování informací

(31)

Dne 21. května 2021 Komise zveřejnila základní skutečnosti a úvahy, na jejichž základě hodlá zachovat platná antidumpingová cla. Všem stranám byla poskytnuta lhůta, během níž se mohly k poskytnutým informacím vyjádřit.

(32)

Připomínky předložené zúčastněnými stranami Komise zvážila a ve vhodných případech zohlednila. Všechny strany, které o to požádaly, byly vyslechnuty.

2.   DOTČENÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK

2.1.   Dotčený výrobek

(33)

Dotčený výrobek je totožný jako v původním šetření a předchozím přezkumu před pozbytím platnosti, a to monoalkylestery mastných kyselin a/nebo parafínovaný plynový olej ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, obecně „bionafta“, buď v čisté formě, nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející z USA, v současnosti kódů KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (kód TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (kód TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (kód TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (kód TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (kód TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (kód TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (kódy TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099), ex 3826 00 90 (kód TARIC 3826009019) (dále jen „dotčený výrobek“).

(34)

Bionafta je obnovitelné palivo, které se vyrábí z různých surovin, tj. rostlinných olejů, jako je řepkový olej, sójový olej, palmový olej, z použitých olejů na smažení, živočišných tuků nebo biomasy.

(35)

Bionafta se používá v odvětví dopravy, především ve směsi s minerální naftou (tj. ropa/běžná nafta) a velmi okrajově v čisté formě (B100).

2.2.   Obdobný výrobek

(36)

Jak bylo zjištěno v původním šetření, jakož i v předchozím přezkumu před pozbytím platnosti, tento přezkum před pozbytím platnosti potvrdil, že následující výrobky mají stejné základní fyzikální, chemické a technické vlastnosti, jakož i stejná základní použití:

dotčený výrobek,

výrobek vyráběný a prodávaný na domácím trhu v USA a

výrobek vyráběný a prodávaný v Unii výrobním odvětvím Unie.

(37)

Proto se tyto výrobky považují za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení.

2.3.   Tvrzení týkající se definice výrobku

(38)

Švédská společnost Preem AB a společnost Valero Energy Ltd Ireland, výrobci a dodavatelé paliva a jako takoví uživatelé dotčeného výrobku, tvrdily, že bionafta v podobě methylesteru mastné kyseliny (FAME) a bionafta v podobě hydrogenačně upraveného rostlinného oleje jsou dva různé druhy bionafty a že by měl být hydrogenačně upravený rostlinný olej vyloučen ze stávající definice výrobku. V nařízení z roku 2009 o uložení prozatímních opatření (13) byly všechny druhy bionafty a směsí bionafty považovány za paliva na bázi bionafty. Bionaftu v podobě methylesteru mastné kyseliny i bionaftu v podobě hydrogenačně upraveného rostlinného oleje lze mísit s naftou a i přes určité rozdíly ve fyzikálních vlastnostech je konečné použití produktu stejné a oba produkty vyrábí výrobní odvětví Unie. Navíc podnět v původním šetření výslovně zahrnoval motorovou naftu vyráběnou z hydrogenačně upraveného rostlinného oleje do definice dotčeného výrobku a žádná strana tuto skutečnost v té době nezpochybnila. Tvrzení bylo proto zamítnuto.

3.   PRAVDĚPODOBNOST PŘETRVÁNÍ NEBO OBNOVENÍ DUMPINGU

(39)

V souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení Komise zkoumala, zda by pravděpodobně došlo k přetrvání nebo obnovení dumpingu, pokud by stávající opatření pozbyla platnosti.

3.1.   Předběžné poznámky

(40)

Vzhledem k nedostatečné spolupráci, o níž byla zmínka v 25. až 27. bodě odůvodnění, nebylo možné provést analýzu na základě ověřených údajů od výrobců v USA.

(41)

V souladu s článkem 18 základního nařízení byla proto zjištění týkající se pravděpodobnosti přetrvávání nebo obnovení dumpingu založena na dostupných údajích. Komise proto využila následující zdroje informací: žádost o přezkum před pozbytím platnosti a následně zaslaná podání žadatele, Eurostat, databáze Global Trade Atlas (dále jen „GTA“) a internetové stránky Úřadu USA pro energetické informace (dále jen „EIA“) a Ministerstva zemědělství USA.

3.2.   Pokračování dumpingu

(42)

Po uložení opatření v roce 2009 klesl dovoz bionafty z USA do Unie od roku 2013 téměř na nulu. Například v období přezkumného šetření (od 1. července 2019 do 30. června 2020) bylo z USA dovezeno asi 156 tun. Tento objem představuje pouze 0,04 % celkového vývozu z USA a ještě méně spotřeby v Unii. Komise proto dospěla k závěru, že tento nízký objem není pro analýzu přetrvání dumpingu dostatečný. Z tohoto důvodu zaměřila své šetření na pravděpodobnost obnovení dumpingu, pokud by opatření pozbyla platnosti.

3.3.   Obnovení dumpingu

(43)

Komise provedla analýzu toho, zda je pravděpodobné obnovení dumpingu, pokud by opatření pozbyla platnosti. Byly analyzovány zejména tyto prvky: vztah mezi cenami výrobku vyráběného a prodávaného v Unii a v USA, vztah mezi cenami vývozu do třetích zemí a cenami v USA, vztah mezi cenami vývozu do třetích zemí a cenovou úrovní v Unii, nevyužité kapacity v USA, obcházení opatření a absorpce.

3.3.1.   Srovnání cen výrobku vyráběného a prodávaného v Unii a v USA

(44)

Komise v průběhu období přezkumného šetření využila ke stanovení domácí prodejní ceny bionafty v USA dva zdroje informací: i) informace poskytnuté Ministerstvem zemědělství USA (MZ USA) a ii) informace uvedené v žádosti o přezkum před pozbytím platnosti.

(45)

V období přezkumného šetření činila podle informací poskytnutých Ministerstvem zemědělství USA domácí prodejní cena ze závodu 909,05 USD za tunu. Při průměrném směnném kurzu EUR/USD během období přezkumného šetření (1 EUR = 1,105 USD) to odpovídá vnitrostátní prodejní ceně v USA ve výši 822,31 EUR za tunu. Tento údaj přibližně odpovídá informacím poskytnutým v žádosti o přezkum před pozbytím platnosti, které uváděly domácí prodejní cenu ve výši 918,06 USD (820 EUR) za tunu. Komise považovala za vhodné použít pro svou analýzu obnovení stanovenou domácí cenu v USA (822,31 EUR).

(46)

Průměrná cena ze závodu bionafty prodávané v Unii výrobci v Unii během období přezkumného šetření, jak je uvedena níže v tabulce 1, činila 771 EUR za tunu.

(47)

Výrobci v USA, pokud chtějí znovu vstoupit na trh Unie, by museli prodávat za cenu blížící se 771 EUR za tunu nebo nižší. Jejich konečná cena by měla pokrývat také náklady na námořní dopravu a pojištění a stávající clo (6,5 %), které se vztahuje na bionaftu. Podle údajů získaných v průběhu šetření by to představovalo přibližně 92 EUR za tunu. Komise tuto částku stanovila na základě výše a) dopravy a přepravy vypočítané žadatelem a b) cla (6,5 %) platného pro dovozní cenu bionafty z USA vypočítaného Komisí v souladu s veřejně dostupnými informacemi, například databází Global Trade Atlas (dále jen „GTA“), a zaokrouhlila ji směrem nahoru na 106 EUR, aby zahrnovala rovněž některé další náklady vzniklé po dovozu.

(48)

Pokud by proto výrobci v USA obnovili vývoz do Unie za konkurenceschopné ceny, s největší pravděpodobností by tak museli učinit za cenu ze závodu nižší než 665 EUR za tunu, jež by byla pod úrovní jejich domácí prodejní ceny v USA, a tedy na úrovni dumpingových cen.

3.3.2.   Srovnání cen vývozu do třetích zemí a cen v USA

(49)

Komise dále během období přezkumného šetření analyzovala cenovou strukturu vývozu bionafty z USA do třetích zemí.

(50)

Vyhledala si veřejně přístupné informace, například v databázi Global Trade Atlas (dále jen „GTA“), a nalezla v nich objemy a ceny vývozu bionafty pod kódem HS 3826 00 v období přezkumného šetření. Objem vývozu (v tunách) do všech zemí (včetně EU) činil 389 075 tun, z něhož bylo 14 tun vyvezeno do Unie.

(51)

Níže uvedená tabulka porovnává průměrnou prodejní cenu v amerických dolarech za tunu upravenou na cenu ze závodu (odečtením částky 82,52 USD za tunu za vnitrozemskou přepravu, jak je uvedeno v žádosti o přezkum před pozbytím platnosti), s průměrnou domácí cenou v USA v případě šesti zemí (mimo EU), do kterých USA v období přezkumného šetření vyvážely více než 0,1 % svého celkového vývozu.

Tabulka 1

Objem vývozu a vývozní ceny USA během období přezkumného šetření

Země určení

Objem vývozu (v tunách)

% vývozu do všech zemí

Průměrná cena ze závodu (v USD) za tunu

Průměrná cena ze závodu (v EUR) za tunu

Průměrná domácí cena ze závodu Domácí cena v USA (v EUR) za tunu (viz 45. bod odůvodnění)

Kanada

354 442

91,1

805,33

728,48

822,31

Čína

12 363

3,2

316,49

286,29

822,31

Norsko

3 500

0,9

862,48

780,18

822,31

Peru

2 144

0,6

591,72

535,26

822,31

Mexiko

1 204

0,3

661,23

598,13

822,31

Jižní Korea

475

0,1

363,15

328,49

822,31

Zdroj: GTA.

(52)

Z tabulky vyplývá, že ve všech šesti vyvážejících zemích výrobci v USA prodávají za ceny, které jsou o 5 % až 65 % nižší než jejich domácí prodejní ceny. Rovněž lze vidět velké rozdíly ve vývozních cenách u jednotlivých zemí, do kterých USA během období přezkumného šetření nejvíce vyvážely.

(53)

Tabulka dále ukazuje, že nejvyšší průměrné vývozní ceny jsou u zemí, jako je Kanada a Norsko, do kterých USA směřují 92 % svého celkového vývozu. Žádost v tomto ohledu stanoví, že dražší “… bionafta vyvážená do Kanady musí být vyrobena ze specifických druhů surovin, které jsou odolnější vůči nízkým teplotám, například řepky olejky, nebo z hydrogenačně upraveného rostlinného oleje, který má vynikající vlastnosti za studena…“. Tato vyšší průměrná cena vývozu do těchto dvou zemí je tedy vysvětlena vyšší nákladovou cenou vstupních surovin (například řepky olejky).

3.3.3.   Srovnání cen vývozu do třetích zemí a cenové úrovně výrobního odvětví Unie

(54)

Trh EU je přitažlivým trhem pro vývoz bionafty z USA. Na základě databáze GTA uvedené v 49. bodě odůvodnění výše byla následně vypočítána prostá průměrná cena vývozu do všech cílových zemí během období přezkumného šetření (viz 55. bod odůvodnění níže) s přihlédnutím k následujícím prvkům:

Vzhledem k velkým rozdílům ve vývozních cenách USA (jak lze vidět v tabulce v 51. bodě odůvodnění) Komise z tohoto výpočtu vyloučila všechny země, do kterých USA vyvezly během období přezkumného šetření méně než 0,1 % svého celkového objemu prodeje. Zemí (mimo EU), které tvoří více než 0,1 % celkového objemu vývozu USA, jak je uvedeno v tabulce v 51. bodu odůvodnění, bylo celkem šest.

Tato tabulka rovněž ukazuje, že nejvyšší průměrné vývozní ceny jsou u zemí, jako je Kanada a Norsko, do kterých USA směřují 92 % svého celkového vývozu. Jak je vysvětleno v 53. bodě odůvodnění, tyto vyšší vývozní ceny jsou způsobeny vyšší nákladovou cenou vstupních surovin (například řepky olejky).

Do EU se bude z důvodu jejích rozdílných klimatických podmínek vyvážet především bionafta ve formě směsi různých druhů bionafty. Do severní Evropy se bude vyvážet především bionafta, která je odolnější vůči nízkým teplotám.

Výpočet prosté průměrné vývozní ceny pro účely tohoto posouzení proto přesně zachycuje průměrnou cenu, která by byla pozorována na trhu Unie, a neklade nepřiměřený důraz na vývoz do Kanady a Norska, jelikož by se pravděpodobně do Unie vyvážela směs různých druhů bionafty z důvodu velmi rozdílných klimatických podmínek v jednotlivých členských státech.

(55)

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem vypočítala Komise průměrnou vývozní cenu ve výši 682 USD za tunu (617 EUR). Tato průměrná vývozní cena ve výši 617 EUR je cenou FOB, ke které je třeba připočíst náklady na námořní přepravu a pojištění, aby bylo dosaženo ceny CIF. Tyto náklady byly v žádosti o přezkum před pozbytím platnosti odhadovány na přibližně 52 USD za tunu (47 EUR).

(56)

Podle Komise částka ve výši 47 EUR za tunu přiměřeně odpovídá dodatečným nákladům na námořní přepravu do jiných míst určení a příslušné pojištění. Průměrná cena vývozu z USA do třetích zemí byla proto stanovena na 617 EUR (FOB), která by byla, i kdybychom připočetli náklady na námořní přepravu, náklady na pojištění, stávající clo (6,5 %) (celkem zaokrouhleno nahoru na 104 EUR za tunu s cílem rovněž zahrnout některé dodatečné výdaje vzniklé po dovozu) z USA do EU (celkem přibližně 721 EUR), výrazně pod úrovní ceny ze závodu výrobního odvětví Unie, která činí 771 EUR za tunu.

(57)

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že by vyvážející výrobci z USA byli schopni prodávat za cenu nižší než 771 EUR za tunu a proniknout na trh Unie, což by je motivovalo k přesměrování části stávajícího vývozu do třetích zemí na trh Unie, který je cenově přitažlivější než trhy některých jiných třetích zemí.

3.3.4.   Volné kapacity

(58)

Vzhledem k nedostatečné spolupráci výrobců v USA stanovila Komise výrobní kapacitu v USA na základě informací dostupných na internetových stránkách Úřadu USA pro energetické informace (dále jen „EIA“).

(59)

Výrobci bionafty v USA musí tomuto úřadu hlásit (jednou ročně a jednou za měsíc) svou stávající a plánovanou výrobní kapacitu, jakož i údaje o své výrobě, vstupech, zásobách a prodeji bionafty.

Na základě údajů, které shromáždil úřad EIA, kapacita výrobců bionafty v USA činila v období přezkumného šetření 8 412 000 tun.

(60)

Skutečná výroba bionafty v USA během období přezkumného šetření činila 5 718 000 tun (údaje úřadu EIA), což odpovídá míře využití kapacity 68 % a volné kapacitě ve výši 32 %, tedy 2 694 000 tun. Tato významná volná kapacita výrobců v USA motivuje ke zvýšení výroby bionafty a jejího prodeje za dumpingové ceny na trhu Unie, a je proto pravděpodobné, že by sloužila k zajištění dodávek na trh Unie, pokud by opatření pozbyla platnosti. Výrobci v USA mohou totiž snadno zvýšit svou výrobu a vyvážet ji do EU a přitom mít hospodářský prospěch ze zvýšení míry využití kapacity a snížení jednotkových výrobních nákladů. Uvolnění volné kapacity USA pro trh Unie by mělo významný dopad, neboť představuje téměř 18 % spotřeby Unie během období přezkumného šetření.

(61)

V období přezkumného šetření byla navíc výroba bionafty v USA (5 718 000 tun) nižší než spotřeba (5 934 000 tun). V důsledku toho USA více bionafty dovážely než vyvážely. Během období přezkumného šetření činil celkový dovoz 629 000 tun a celkový vývoz 428 000 tun. Jestliže však v posuzovaném období nebyla dostupná výrobní kapacita použita pro uspokojení domácí poptávky, je málo pravděpodobné, že by tato volná výrobní kapacita byla použita pro stejný účel v budoucnu. Výrobní kapacita USA vykázaná v období přezkumného šetření (8 412 000 tun, viz předchozí bod odůvodnění) byla výrazně vyšší než domácí spotřeba. To znamená, že pokud k tomu na vývozním trhu budou mít výrobci v USA příležitost, pravděpodobně využijí svou volnou kapacitu spíše na prodej na vývoz než na domácí spotřebu.

(62)

Je nepravděpodobné, že by volná kapacita mohla být využita ke zvýšení vývozu do jiných třetích zemí než EU. Pokud jde o domácí výrobu bionafty, jsou velké trhy třetích zemí (Brazílie, Indonésie, Argentina, Čína, Thajsko) soběstačné a USA do těchto zemí i přes své volné kapacity dosud mnoho nevyvážely. Tato skutečnost by se v budoucnu podle odhadů neměla změnit.

(63)

Je proto pravděpodobné, že by výrobci v USA využili podstatnou část volné kapacity pro další prodej výrobků do EU, neboť trh Unie je velmi atraktivní, protože je největším světovým trhem a platí na něm řada pobídek ke spotřebě bionafty.

3.3.5.   Praktiky obcházení předpisů a absorpce

(64)

Jak je uvedeno v 1. bodě odůvodnění, bylo zjištěno, že antidumpingová opatření uložená v roce 2009 jsou obcházena prostřednictvím překládky přes Kanadu a změnou ve složení směsi. Existence takových praktik prokazuje zájem některých výrobců v USA o vstup na trh Unie, a to i po uložení opatření, a jsou proto považovány za známku přitažlivosti trhu Unie pro výrobce bionafty v USA.

3.3.6.   Závěr ohledně pravděpodobnosti obnovení dumpingu

(65)

Trh Unie je velmi přitažlivý, protože je největším světovým trhem a platí na něm významné unijní a vnitrostátní pobídky ke spotřebě bionafty. Výrobcům v USA by se tedy hodilo využívat svou volnou kapacitu v plném rozsahu a převést jistou část svého prodeje na vývoz z jiných méně ziskových třetích zemí na trh Unie.

(66)

Na základě tabulky v 51. bodě odůvodnění dospěla Komise k závěru, že výrobci v USA celkově prodávají výrobky do třetích zemí za ceny, které jsou nižší než jejich domácí ceny.

(67)

Vzhledem ke značné volné kapacitě výrobního odvětví USA a přitažlivosti trhu Unie, pokud jde o velikost a prodejní ceny, a zejména vzhledem k cenám vývozu z USA do třetích zemí a zaznamenanému předchozímu obcházení opatření proto dospěla Komise k závěru, že dumpingový dovoz z USA se pravděpodobně obnoví, pokud by opatření pozbyla platnosti.

4.   ÚJMA

4.1.   Definice výrobního odvětví Unie a výroby v Unii

(68)

Podle údajů poskytnutých žadatelem vyrobilo obdobný výrobek v posuzovaném období 49 výrobců v Unii. Tito výrobci představují „výrobní odvětví Unie“ ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení.

(69)

Celková výroba v Unii během období přezkumného šetření byla stanovena na přibližně 14 milionů tun. Tento údaj určila Komise na základě informací poskytnutých výrobním odvětvím Unie. Jak je uvedeno v 19. bodě odůvodnění, do vzorku byli vybráni tři výrobci v Unii představující 17,5 % celkové výroby obdobného výrobku v Unii.

4.2.   Spotřeba v Unii

(70)

Komise určila spotřebu v Unii na základě informací výrobního odvětví a údajů o dovozu z databáze Comext.

(71)

Spotřeba v Unii se vyvíjela takto:

Tabulka 2

Spotřeba v Unii (v tunách)  (14)

 

2017

2018

2019

Období přezkumného šetření

Celková spotřeba v Unii (v tunách)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Index

100

112

114

122

Zdroj: údaje výrobního odvětví Unie a databáze Comext

(72)

Během období přezkumného šetření se spotřeba bionafty v Unii, vypočítaná jako součet dovozu bionafty a celkového prodeje výrobního odvětví Unie na trhu EU, zvýšila o 22 %, tj. z 13,8 milionu tun v roce 2017 na 16,9 milionu tun.

4.3.   Dovoz z dotčené země

4.3.1.   Objem dovozu z dotčené země a jeho podíl na trhu

(73)

Objem dovozu určila Komise na základě údajů poskytnutých Eurostatem (z databáze Comext). Podíl dovozu na trhu byl stanoven na základě údajů o domácím prodeji výrobního odvětví Unie poskytnutých žadatelem a údajů o obchodu z databáze Comext.

(74)

Dovoz z dotčené země se vyvíjel takto:

Tabulka 3

Objem dovozu (v tunách), podíl na trhu a ceny.  (15)

 

2017

2018

2019

Období přezkumného šetření

Objem dovozu z dotčené země (v tunách)

176

2 339

139

156

Index

100

1 329

79

89

Podíl na trhu (%)

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Průměrná cena (EUR/t)

1 243

972

1 269

1 812

Index

100

78

102

146

Zdroj: databáze Comext, údaje o prodeji výrobního odvětví Unie pro výpočet podílu na trhu

(75)

Po uložení opatření v roce 2009 dovoz z USA prakticky ustal a během období přezkumného šetření činil pouze 156 tun (ve srovnání s více než 1 137 000 tunami v původním období šetření).

4.3.2.   Ceny dovozu z dotčené země a cenové podbízení

(76)

Během období přezkumného šetření se neuskutečnil prakticky žádný dovoz bionafty z USA do Unie, který by mohl být použit jako spolehlivý základ pro výpočet cenového podbízení.

(77)

Cenové podbízení během období přezkumného šetření Komise stanovila alternativně srovnáním:

(1)

vážených průměrných prodejních cen výrobců v Unii zařazených do vzorku, jež byly účtovány odběratelům na trhu Unie, kteří nejsou ve spojení, upravených na úroveň ceny ze závodu (771 EUR za tunu) a

(2)

průměrné vývozní ceny výrobců v USA do třetích zemí, která je odpovídajícím způsobem upravená o náklady na dopravu do Unie a clo EU (721 EUR za tunu – viz 56. bod odůvodnění).

(78)

Výsledkem tohoto srovnání je cenové podbízení ve výši 6,4 %.

4.4.   Dovoz z třetích zemí s výjimkou USA

(79)

Během období přezkumného šetření činil dovoz ze třetích zemí 3 750 000 tun, což odpovídalo přibližně 22 % celkové spotřeby Unie. Hlavními zdroji dovozu bionafty byly vedle USA i Argentina (24 % dovozu do EU), Malajsie (18 %), Singapur (13 %) a Indonésie (5 %).

(80)

(Souhrnný) objem dovozu, jakož i podíl na trhu a cenové trendy dovozu bionafty z dalších třetích zemí se vyvíjely takto:

Tabulka 4

Dovoz ze třetích zemí  (16)

Země

 

2017

2018

2019

Období přezkumného šetření

Argentina

Objem (v tunách)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Index

100

412

245

255

 

Podíl na trhu (%)

3

10

6

5

 

Průměrná cena

(EUR/t)

635

620

707

728

 

Index

100

98

111

115

Malajsie

Objem (v tunách)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Index

100

116

218

202

 

Podíl na trhu (%)

2

3

5

4

 

Průměrná cena

(EUR/t)

952

813

669

730

 

Index

100

85

70

77

Indonésie

Objem (v tunách)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Index

100

3 114

2 976

784

 

Podíl na trhu (%)

0

5

5

1

 

Průměrná cena

(EUR/t)

803

671

636

665

 

Index

100

84

79

83

Jiné třetí země

Objem (v tunách)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Index

100

100

177

241

 

Podíl na trhu (%)

6

5

9

12

 

Průměrná cena

(EUR/t)

662

723

829

874

 

Index

100

109

125

132

Celkový dovoz ze všech třetích zemí vyjma USA

Objem (v tunách)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Index

100

224

247

245

 

Podíl na trhu (%)

11

22

24

22

 

Průměrná cena

(EUR/t)

721

678

732

802

 

Index

100

94

102

111

Zdroj: databáze Comext, údaje o prodeji výrobního odvětví Unie pro výpočet podílu na trhu

(81)

Antidumpingová cla na dovoz z Argentiny a Indonésie – dvou hlavních zemí vyvážejících bionaftu – byla v roce 2018 zrušena. Proto se dovoz ze třetích zemí v roce 2018 zvýšil a v roce 2019 a během období přezkumného šetření setrval na úrovni kolem 3,8 milionu tuny. Dovoz ze třetích zemí mimo USA se během posuzovaného období celkově zvýšil o 145 %. Jejich podíl na trhu během posuzovaného období rovněž vzrostl z 11 % na 22 %.

(82)

Ceny se však liší podle jednotlivých zemí.

(83)

Pokud jde o Argentinu, která představuje hlavní zdroj dovozu, Komise v únoru 2019 uložila konečná antisubvenční opatření na dovoz bionafty z této země a zároveň přijala rozhodnutí, kterým přijala závazky minimálních cen učiněné osmi argentinskými výrobci a argentinským sdružením pro biopaliva (dále jen „CARBIO“). Díky tomu došlo ve srovnání s rokem 2018 k výraznému zvýšení cen, konkrétně o 14 % v roce 2019 a o 17 % v období přezkumného šetření.

(84)

Pokud jde o Indonésii, Evropská komise uložila v roce 2019 vyrovnávací cla na dovoz subvencované bionafty z Indonésie. To vedlo k výraznému poklesu dovozu pocházejícího z Indonésie v roce 2020.

(85)

Pokud jde o Indonésii a Malajsii, ceny zaznamenaly klesající trend. Ceny u ostatních třetích zemí však významně rostly. Celkově se průměrné prodejní ceny dovozu z třetích zemí jiných než USA během posuzovaného období zvýšily o 11 %. Toto zvýšení cen odpovídá vývoji cen zaznamenanému u dovozu z dotčených zemí v tabulce 3 výše. Avšak tento vývoj cen se liší od vývoje prodejních cen výrobního odvětví Unie na trhu Unie v tabulce 8 níže. Ceny výrobců v Unii zařazených do vzorku zaznamenaly v souvislosti se snížením výrobních nákladů klesající trend. V důsledku toho se cenový rozdíl mezi vývozci ze třetích zemí a výrobci v Unii zařazenými do vzorku snížil, a tím se zvýšila konkurenceschopnost výrobního odvětví Unie.

4.5.   Hospodářská situace výrobního odvětví Unie

4.5.1.   Obecné poznámky

(86)

V rámci hodnocení hospodářské situace výrobního odvětví Unie byly vyhodnoceny všechny hospodářské ukazatele, které ovlivňovaly stav výrobního odvětví Unie během posuzovaného období.

(87)

Jak je uvedeno v 18. a 19. bodě odůvodnění, k posouzení hospodářské situace výrobního odvětví Unie byl proveden výběr vzorku.

(88)

Pro účely stanovení újmy Komise rozlišovala mezi makroekonomickými a mikroekonomickými ukazateli újmy. Makroekonomické ukazatele posoudila na základě údajů poskytnutých výrobním odvětvím Unie a dalších odvětvově specifických makroekonomických údajů, například údajů FAO-OECD. Komise posoudila mikroekonomické ukazatele na základě údajů obsažených v odpovědích na dotazník od výrobců v Unii, kteří byli zařazeni do vzorku. Oba soubory údajů byly pro hospodářskou situaci výrobního odvětví Unie shledány jako reprezentativní.

(89)

Makroekonomické ukazatele jsou tyto: výroba, výrobní kapacita, využití kapacity, objem prodeje, podíl na trhu, růst, zaměstnanost, produktivita, velikost dumpingového rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu.

(90)

Mikroekonomické ukazatele jsou tyto: průměrné jednotkové ceny, jednotkové náklady, náklady práce, zásoby, ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost opatřit si kapitál.

4.5.2.   Makroekonomické ukazatele (17)

4.5.2.1.   Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity

(91)

Celková výroba v Unii, výrobní kapacita a využití kapacity se v posuzovaném období vyvíjely takto:

Tabulka 5

Výroba, výrobní kapacita a využití kapacity

 

2017

2018

2019

Období přezkumného šetření

Objem výroby (v tunách)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Index

100

104

110

111

Výrobní kapacita (v tunách)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Index

100

104

105

109

Využití kapacity (%)

79

79

83

80

Index

100

100

105

101

Zdroj: informace poskytnuté žadatelem a výrobci v Unii zařazenými do vzorku

(92)

Výroba v Unii se zvýšila z 12,6 milionu tun v roce 2017 na 14,0 milionu tun v období přezkumného šetření, což představuje v posuzovaném období nárůst o 11 %. Na situaci, kdy se v posuzovaném období zvýšila spotřeba o 22 %, reagovalo výrobní odvětví Unie kladně zvýšením své výroby.

(93)

Zároveň se během posuzovaného období zvýšila o 9 % výrobní kapacita, která během období přezkumného šetření dosáhla 17,5 milionu tun. Výrobní odvětví Unie zlepšuje svou schopnost reagovat na rostoucí poptávku. Podle zprávy Ministerstva zemědělství USA (18) se toto zvyšování kapacity týká hlavně výroby hydrogenačně upraveného rostlinného oleje (HVO).

(94)

Vzhledem k současnému zvýšení výroby i výrobní kapacity bylo využití kapacity během posuzovaného období stabilní, činilo přibližně 80 %.

4.5.2.2.   Objem prodeje a podíl na trhu

(95)

Objem prodeje a podíl výrobního odvětví Unie na trhu se v posuzovaném období vyvíjely takto:

Tabulka 6

Objem prodeje a podíl na trhu

 

2017

2018

2019

Období přezkumného šetření

Objem prodeje na trhu Unie (v tunách)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Index

100

97

97

107

Podíl na trhu (%)

89

78

76

78

Index

100

87

85

88

Zdroj: informace poskytnuté žadatelem a výrobci v Unii zařazenými do vzorku

(96)

Výrobní odvětví Unie zvýšilo svůj prodej na trhu Unie z 12,3 milionu tun v roce 2017 na 13,2 milionu tun v období přezkumného šetření (+7 %).

(97)

Jelikož spotřeba v Unii vzrostla o 22 %, z důvodu nižšího nárůstu skutečného objemu prodeje klesl podíl výrobního odvětví Unie na trhu z přibližně 89 % v roce 2017 na 78 % v období přezkumného šetření. Toto snížení podílu na trhu souvisí s nárůstem dovozu ze třetích zemí, zejména od roku 2018 (80. bod odůvodnění).

4.5.2.3.   Růst

(98)

Řada ukazatelů (výroba, výrobní kapacita, prodej, zaměstnanost) svědčí o tom, že v daném období výrobní odvětví Unie zaznamenalo kladný růst. Tento růst je však ve srovnání s vývojem spotřeby bionafty ve stejném období pouze mírný. Podíl výrobního odvětví Unie na trhu se během referenčního období ve skutečnosti snížil.

4.5.2.4.   Zaměstnanost a produktivita

(99)

Zaměstnanost a produktivita se v posuzovaném období vyvíjely takto:

Tabulka 7

Zaměstnanost a produktivita

 

2017

2018

2019

Období přezkumného šetření

Počet zaměstnanců

2 643

3 126

3 527

3 909

Index

100

118

133

148

Produktivita (v tunách na zaměstnance)

4 782

4 211

3 950

3 577

Index

100

88

83

75

Zdroj: informace poskytnuté žadatelem a výrobci v Unii zařazenými do vzorku

(100)

Během posuzovaného období vzrostla zaměstnanost z 2 643 na 3 909, což představuje nárůst o 48 %.

(101)

Jelikož výroba zaznamenala pomalejší růst (+11 %), projevilo se to poklesem produktivity (–25 %).

4.5.2.5.   Velikost dumpingového rozpětí a překonání účinků dřívějšího dumpingu

(102)

Jak je vysvětleno ve 42. bodě odůvodnění, nebylo zjištění dumpingu během období přezkumného šetření možné. Šetření se proto zaměřilo na pravděpodobnost obnovení dumpingu, jestliže by byla antidumpingová opatření zrušena.

(103)

V předchozím přezkumu před pozbytím platnosti vykazovalo výrobní odvětví Unie známky překonání účinků dřívějšího dumpingu. Během posuzovaného období v současném šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti proces překonání účinků dumpingu pokračoval, jak ukazuje příznivý vývoj hlavních ukazatelů újmy pro výrobní odvětví Unie.

4.5.3.   Mikroekonomické ukazatele (19)

4.5.3.1.   Ceny a činitele ovlivňující ceny

(104)

Vážené průměrné jednotkové prodejní ceny výrobců v Unii zařazených do vzorku účtované odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, se v průběhu posuzovaného období vyvíjely takto:

Tabulka 8

Prodejní ceny v Unii

 

2017

2018

2019

Období přezkumného šetření

Průměrné jednotkové prodejní ceny v Unii na celkovém trhu (v EUR za tunu)

834

801

771

771

Index

100

96

92

92

Průměrná cena rostlinných olejů (index)

100

86

81

86

Jednotkové výrobní náklady (v EUR/t)

828

778

760

755

Index

100

94

92

91

Zdroj: společnosti zařazené do vzorku, organizace FAO (index cen rostlinného oleje)

(105)

Během posuzovaného období se výrobní náklady snížily o 9 % (z 828 EUR za tunu na 755 EUR za tunu). Toto snížení částečně zapříčinil pokles cen rostlinných olejů, které v daném období klesaly. Ačkoli nejsou všechna biopaliva vyráběna z rostlinných olejů, je cena rostlinných olejů dobrým ukazatelem ceny hlavního vstupu pro výrobu bionafty.

(106)

Průměrná prodejní cena se snížila o 8 %, a to z 834 EUR za tunu v roce 2017 na 771 EUR za tunu v období přezkumného šetření. Toto snížení může souviset s poklesem ceny výroby.

4.5.3.2.   Náklady práce

(107)

Průměrné náklady práce u výrobců v Unii zařazených do vzorku se v posuzovaném období vyvíjely takto:

Tabulka 9

Průměrné náklady práce na zaměstnance

 

2017

2018

2019

Období přezkumného šetření

Průměrné náklady práce na zaměstnance (v EUR)

63 785

70 533

72 306

72 533

Index

100

111

113

114

Zdroj: Společnosti zařazené do vzorku

(108)

Průměrné náklady práce se ve společnostech zařazených do vzorku během období přezkumného šetření zvýšily o 14 %. Toto zvýšení má spíše malý dopad, neboť náklady práce představují pouze asi 3 % celkových výrobních nákladů.

4.5.3.3.   Zásoby

(109)

Stav zásob výrobců v Unii zařazených do vzorku se v posuzovaném období vyvíjel takto:

Tabulka 10

Zásoby

 

2017

2018

2019

Období přezkumného šetření

Konečný stav zásob (v tunách)

99 868

126 345

124 567

114 216

Index

100

127

125

114

Konečný stav zásob vyjádřený jako procento výroby (%)

0,8

1,0

0,9

0,8

Index

100

121

113

103

Zdroj: společnosti zařazené do vzorku

(110)

Stav zásob byl stabilní a pohyboval se kolem 1 % výroby. Tento poměr je velmi nízký a naznačuje, že výrobní odvětví je schopno pracovat na vyžádání a snižovat stav zásob. Tento přístup je rovněž nezbytný z toho důvodu, aby se zabránilo degradaci bionafty.

4.5.3.4.   Ziskovost, peněžní tok, investice, návratnost investic a schopnost opatřit si kapitál

(111)

Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic se u výrobců v Unii zařazených do vzorku v posuzovaném období vyvíjely takto:

Tabulka 11

Ziskovost, peněžní tok, investice a návratnost investic

 

2017

2018

2019

Období přezkumného šetření

Ziskovost prodeje v Unii odběratelům, kteří nejsou ve spojení (v % obratu z prodeje)

0,96

2,13

1,78

2,84

Index

100

223

186

297

Peněžní tok (v EUR)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Index

100

24

121

129

Investice (v EUR)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Index

100

51

85

42

Návratnost investic (%)

22

29

25

44

Index

100

128

112

198

Zdroj: společnosti zařazené do vzorku

(112)

Ziskovost výrobců v Unii zařazených do vzorku stanovila Komise tak, že čistý zisk před zdaněním z prodeje obdobného výrobku odběratelům v Unii, kteří nejsou ve spojení, vyjádřila jako procentní podíl z obratu tohoto prodeje. Ziskovost sice setrvala na nízké úrovni, přesto však v posuzovaném období vykazuje mírně pozitivní trend, když se zvýšila z 1 % na 3 %. Toto zvýšení souviselo s klesajícími výrobními náklady společností zařazených do vzorku (–9 %). Mimo tento průměr se však ziskovost u jednotlivých výrobců v Unii zařazených do vzorku velmi liší, přičemž některé společnosti nevykázaly žádný zisk.

(113)

Čistý peněžní tok je schopnost výrobců v Unii financovat svoji činnost z vlastních zdrojů. Čistý peněžní tok zaznamenal na konci posuzovaného období (v roce 2019 a v první polovině roku 2020) zvýšení, v roce 2018 však peněžní tok prudce poklesl. Pokles v roce 2018 je ovlivněn zejména specifickou situací jedné ze společností zařazených do vzorku, která má zvláštní obchodní model. U ostatních dvou společností zařazených do vzorku byl vývoj poměrně stabilní.

(114)

Investice do společností zařazených do vzorku nemají během posuzovaného období jasný trend. Meziroční výši investic mohou zvýšit či snížit investice jednotlivých společností zařazených do vzorku nebo absence investic. Investice během posuzovaného období tvořily přibližně 1–2 % obratu, což je nízká úroveň.

(115)

Návratnost investic je zisk vyjádřený v procentech ve vztahu k čisté účetní hodnotě investic. Během posuzovaného období se vyvíjela kladně a v období přezkumného šetření setrvávala na vysoké úrovni. Tato vysoká návratnost investic však převážně souvisí spíše s nízkou čistou účetní hodnotou investic než s vysokým ziskem.

4.6.   Závěr ohledně újmy

(116)

Během posuzovaného období se v souvislosti s téměř neexistujícím dovozem z USA významně zvýšil objem dovozu ze třetích zemí (o 145 %), zvýšila se však také jeho cenová hladina (o 11 %). Zároveň se v souvislosti se snížením výrobních nákladů (o 9 %) snížily ceny výrobního odvětví Unie (o 8 %). V důsledku toho se cenový rozdíl mezi vývozci ze třetích zemí a výrobci v Unii zařazenými do vzorku zmenšil, a tím se zvýšila konkurenceschopnost výrobního odvětví Unie.

(117)

Ukazatele újmy celkově ukazují během posuzovaného období kladný vývoj, zejména pokud jde o výrobu (+11 %), výrobní kapacitu (+9 %) a prodej (+7 %). Dále je z nich patrné, že výrobní odvětví bionafty Unie pomalu překonává účinky dřívější utrpěné újmy. Z analýzy ukazatelů újmy vyplývá, že výrobnímu odvětví Unie není v současnosti působena podstatná újma. Některé ukazatele, zejména nízká ziskovost (≤ 3 %), však naznačují, že se stále nachází ve složité hospodářské situaci.

(118)

Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že výrobní odvětví Unie v průběhu období přezkumného šetření neutrpělo podstatnou újmu ve smyslu čl. 3 odst. 5 základního nařízení.

5.   PRAVDĚPODOBNOST OBNOVENÍ ÚJMY

(119)

Komise v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení posuzovala, zda existuje pravděpodobnost obnovení újmy, kterou by mohl způsobit dumpingový dovoz z USA, kdyby opatření pozbyla platnosti.

(120)

Komise v tomto ohledu posoudila výrobní kapacitu a volnou kapacitu v USA, pravděpodobné úrovně cen dovozu z USA při neexistenci antidumpingových opatření a jejich dopad na výrobní odvětví Unie, včetně cenového podbízení bez antidumpingových opatření.

5.1.   Výrobní kapacita a volná kapacita v USA

(121)

Jak je popsáno v oddíle 3.3.4 výše, objem, který by mohli výrobci bionafty v USA vyvážet, je v porovnání s velikostí trhu Unie významný. Volné kapacity během období přezkumného šetření představovaly 18 % spotřeby Unie. Na základě této skutečnosti dospěla Komise k závěru, že dostupné volné kapacity jsou významné.

5.2.   Pravděpodobné úrovně cen dovozu z USA při neexistenci antidumpingových opatření

(122)

Jak je popsáno v oddíle 3.3.2 výše, výrobci v USA podle stávající cenové politiky na vývozních trzích třetích zemí vyváželi na své hlavní trhy třetích zemí za ceny, které byly nižší než domácí ceny v USA. Kromě toho, jak je uvedeno v 77. až 78. bodě odůvodnění výše, tyto ceny rovněž představují ve srovnání s cenami výrobního odvětví Unie na trhu Unie v průměru cenové podbízení v přibližné výši 6,4 %. Vzhledem k cenové úrovni vývozu z USA na jiné třetí trhy je proto vývoz do Unie pro vývozce v USA potenciálně mnohem přitažlivější. Mimoto, jak je uvedeno v oddílu 3.3.6 výše, je trh Unie velmi atraktivní, protože je největším světovým trhem a platí na něm významné unijní a vnitrostátní pobídky ke spotřebě bionafty.

5.3.   Pravděpodobný dopad na výrobní odvětví Unie

(123)

Pokud by tedy opatření pozbyla platnosti, vyvíjel by významný objem dumpingové bionafty z USA velmi silný tlak na snižování cen v Unii a měl by rovněž významný dopad na hospodářskou situaci výrobního odvětví Unie. V důsledku by se pravděpodobně snížil objem výroby a prodeje výrobního odvětví Unie a nízké zisky, kterých toto výrobní odvětví v současné době dosahuje, by se proměnily ve ztráty.

(124)

Komise dále posoudila možný dopad dovozu prostřednictvím modelování dvou pravděpodobných scénářů, pokud by opatření pozbyla platnosti, a to 1) prudkého nárůstu dovozu z USA a 2) poklesu cen v EU v důsledku zvýšené konkurence, přičemž žádné další okolnosti by se nezměnily.

(125)

V prvním scénáři Komise modelovala dvě možné úrovně dovozu z USA. V první možnosti by objem dovozu z USA dosáhl svého historického maxima (během období původního šetření (20)), tj. 1,1 tuny. V důsledku zvýšení dovozu z USA a následného poklesu prodeje výrobního odvětví Unie by ziskovost výrobního odvětví EU klesla o 0,14 procentního bodu, tj. z +2,84 % na +2,70 %. V druhé možnosti se zohlednilo velmi významné zvětšení trhu EU ze 6,6 milionu tun během období původního šetření na 17 milionů tun během období přezkumného šetření (+158 %). Na základě toho Komise modelovala prudký nárůst dovozu odpovídající totožnému podílu USA na trhu o 17,2 % jako v období původního šetření. V důsledku toho ziskovost výrobního odvětví Unie klesla o 0,41 procentního bodu – z 2,84 % na 2,43 %. V obou případech lze dopad prudkého nárůstu dovozu z USA ve stálých cenách označit za relativně mírný. Má to souvislost s vysokým podílem variabilních nákladů v odvětví výroby bionafty.

(126)

Ve druhém scénáři se zjistilo, že je dopad poklesu cen potenciálně velmi negativní. V případě poklesu cen v Unii na úroveň cen vývozu z USA do třetích zemí (721 EUR za tunu) by zisk klesl z +2,84 % na –3,88 %. V případě poklesu cen v Unii o 10 %, tj. ze 771 EUR za tunu na 694 EUR za tunu by se zisk snížil z +2,84 % na –7,94 %. Jakýkoli pokles cen, který by byl vyšší než –2,9 %, by každopádně vynuloval zisk výrobního odvětví Unie.

(127)

Pokud by opatření pozbyla platnosti, je ve skutečnosti velmi pravděpodobné, že by se na trhu projevily v kombinaci oba výše uvedené scénáře. Lze očekávat, že na trh Unie bude dovážen významný objem bionafty pocházející z USA, a to za nižší ceny než ceny výrobního odvětví Unie. V důsledku toho by klesl podíl výrobního odvětví Unie na trhu, jakož i jeho ceny. To by výrobnímu odvětví Unie způsobilo významné ztráty.

5.4.   Závěr ohledně pravděpodobnosti obnovení újmy

(128)

Na základě výše uvedených skutečností a s ohledem na stávající složitou situaci výrobního odvětví Unie dospěla Komise k závěru, že neexistence opatření by se vší pravděpodobností vedla k významnému nárůstu dumpingového dovozu z USA za ceny působící újmu a pravděpodobně by došlo k obnovení podstatné újmy.

6.   ZÁJEM UNIE

(129)

V souladu s článkem 21 základního nařízení Komise zkoumala, zda by zachování stávajících antidumpingových opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie jako celku. Zájem Unie byl zjišťován na základě posouzení všech různých příslušných zájmů, včetně zájmu výrobního odvětví Unie, dovozců a uživatelů. V souladu s čl. 21 odst. 1 třetí větou základního nařízení byla věnována zvláštní pozornost potřebě chránit výrobní odvětví před negativními účinky dumpingu působícího újmu.

6.1.   Zájem výrobního odvětví Unie

(130)

Pokud by stávající opatření pozbyla platnosti, bude výrobní odvětví Unie s největší pravděpodobností čelit zvýšené nekalé soutěži ze strany výrobců bionafty v USA, která s největší pravděpodobností způsobí náhlé zastavení pokračujícího oživování výrobního odvětví Unie.

(131)

Komise dospěla k závěru, že by bylo v zájmu výrobního odvětví Unie, aby opatření zůstala nadále v platnosti.

6.2.   Zájem dovozců, kteří nejsou ve spojení

(132)

Proti prodloužení opatření nebyl žádný dovozce.

(133)

Společnost Shell Trading Rotterdam tvrdila, že opatření omezila dodávky na trh Unie, což povede ke zvýšení cen. Rovněž poukázala na dostupnost bionafty z jiných trhů.

(134)

Opatření dovozce zjevně nijak výrazně neovlivnila, jelikož jsou k dispozici alternativní zdroje dodávek. O tom svědčí významný tržní podíl dovozu ze třetích zemí.

(135)

Komise proto dospěla k závěru, že kdyby opatření zůstala nadále v platnosti, nepoškozovalo by to významně zájem dovozců.

6.3.   Zájem uživatelů

(136)

Účast uživatelů na šetření byla nízká.

(137)

Dva uživatelé, společnost Preem, která je největším švédským výrobcem paliv, a společnost Valero Energy Ltd Ireland, tvrdili, že prodloužení opatření bude bezprostředně bránit ekologickému rozvoji odvětví dopravy v Evropě. Společnosti Preem a Valero Energy Ltd Ireland konkrétně požadovaly vyloučení hydrogenačně upraveného rostlinného oleje ze stávající definice výrobku, protože lze podle nich v nadcházejících letech očekávat jeho nedostatek. Společnost Valero Energy Ltd Ireland se konkrétně odvolávala na cíle EU v oblasti obnovitelné energie pro dopravu do roku 2030 a tvrdila, že tyto cíle nebudou vzhledem k současné výrobě EU splněny.

(138)

Komise zjistila, že výrobci v Unii mají dostatečnou kapacitu k uspokojení stávající poptávky, a dokonce mají i volnou kapacitu k uspokojení budoucího nárůstu poptávky a případně i vývozu. Kromě toho bylo příliš brzy na to s jistotou posoudit, zda se nedostatek pravděpodobně projeví v roce 2030, zejména s ohledem na nedávné rozšíření kapacity EU. To znamená, že Komise může být schopna situaci lépe posoudit v případě, že bude požádána, aby provedla přezkum před pozbytím platnosti za pět let. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto.

(139)

Neexistují žádné náznaky, že stávající platná opatření mají negativní vliv na uživatele bionafty v Unii, a zejména neexistuje žádný důkaz, že platná opatření mají negativní dopad na jejich ziskovost.

(140)

Komise proto dospěla k závěru, že by bylo v zájmu uživatelů, aby opatření zůstala nadále v platnosti.

6.4.   Závěr ohledně zájmu Unie

(141)

Na základě výše uvedených skutečností dospěla Komise k závěru, že pokud jde o zájem Unie, neexistují žádné přesvědčivé důvody, aby stávající opatření uložená na dovoz bionafty pocházející z USA nebyla zachována.

7.   ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ

(142)

Ze závěrů ohledně pravděpodobnosti pokračování nebo obnovení dumpingu a újmy, které učinila Komise, vyplývá, že v souladu s čl. 11 odst. 2 základního nařízení by antidumpingová opatření vztahující se na dovoz bionafty pocházející z USA, uložená prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1518 ve znění nařízení (EU) 2016/676 , měla být zachována.

(143)

Jak je uvedeno v 1. bodě odůvodnění výše, platná antidumpingová cla na dovoz bionafty pocházející z USA byla rozšířena rovněž na dovoz téhož výrobku zasílaného z Kanady, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kanady, a na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející z USA.

(144)

Antidumpingová cla, která mají být zachována, se budou nadále vztahovat na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, a na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející z USA.

(145)

Vyvážející výrobci z Kanady, kteří byli osvobozeni od opatření, jež byla rozšířena prováděcím nařízením (EU) 2015/1518 ve znění nařízení, budou osvobozeni i od opatření uložených tímto nařízením.

(146)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 základního nařízení.

(147)

S ohledem na článek 109 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1046 (21), pokud má být částka vrácena na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie, měla by být pro zaplacení úroku použita sazba, kterou uplatňuje Evropská centrální banka na své hlavní refinanční operace, uveřejněná v řadě C Úředního věstníku Evropské unie a platná první kalendářní den každého měsíce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo na dovoz monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, obecně „bionafty“, buď v čisté formě, nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející ze Spojených států amerických, v současnosti kódů KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (kód TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (kód TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (kód TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (kód TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (kód TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (kód TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (kódy TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099) a ex 3826 00 90 (kód TARIC 3826009019).

2.   Sazby konečného antidumpingového cla použitelné na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením pro výrobek popsaný v odstavci 1 a vyrobený níže uvedenými společnostmi se stanoví jako pevná částka takto:

Společnost

Sazba antidumpingového cla EUR/t netto

Doplňkový kód TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Společnosti uvedené v příloze I

115,6

Viz příloha I

Všechny ostatní společnosti

172,2

A999

Antidumpingové clo pro směsi se použije úměrně celkovému hmotnostnímu obsahu monoalkylesterů mastných kyselin nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu (tj. obsahu bionafty) ve směsi.

3.   Uplatnění individuální celní sazby stanovené pro společnosti uvedené v odstavci 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury, která musí splňovat požadavky stanovené v příloze II, celním orgánům členských států. Není-li taková faktura předložena, použije se celní sazba platná pro všechny ostatní společnosti.

4.   Pokud jakýkoli subjekt ze Spojených států amerických předloží Komisi dostatečné důkazy, že:

a)

nevyvážel v období šetření (1. dubna 2007 až 31. března 2008) zboží popsané v čl. 1 odst. 1 pocházející ze Spojených států amerických;

b)

není ve spojení s žádným vývozcem ani výrobcem, na něž se vztahují opatření uložená tímto nařízením, a

c)

buď skutečně vyvezl dotčené zboží do Unie, nebo uzavřel neodvolatelný smluvní závazek vyvézt značné množství dotčeného zboží do Unie po skončení období šetření,

může Komise změnit přílohu I tak, aby se na tento subjekt uplatňovalo clo vztahující se na spolupracující výrobce, kteří nebyli zařazeni do vzorku, tj. 115,6 EUR za tunu.

Článek 2

1.   Konečné antidumpingové clo použitelné pro „všechny ostatní společnosti“, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 2, se rozšiřuje na dovoz monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, obecně „bionafty“, buď v čisté formě, nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, v současnosti kódů KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (kód TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (kód TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (kód TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (kód TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (kód TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (kód TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (kód TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) a ex 3826 00 90 (kód TARIC 3826009011), s výjimkou výrobků vyráběných níže uvedenými společnostmi:

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Clem, jehož platnost se rozšiřuje, je clo stanovené pro „všechny ostatní společnosti“ v čl. 1 odst. 2, což je konečné antidumpingové clo ve výši 172,2 EUR/t netto.

Antidumpingové clo pro směsi se použije úměrně celkovému hmotnostnímu obsahu monoalkylesterů mastných kyselin nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu (tj. obsahu bionafty) ve směsi.

2.   Uplatnění osvobození přiznaných společnostem uvedeným v odstavci 1 nebo schválených Komisí v souladu s čl. 4 odst. 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury, která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze II, celním orgánům členských států. Není-li taková faktura předložena, použije se clo uložené v odstavci 1.

Článek 3

1.   Konečné antidumpingové clo stanovené v čl. 1 odst. 2 se rozšiřuje na dovoz monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, obecně „bionafty“, ve formě směsi obsahující 20 % nebo méně hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející ze Spojených států amerických, v současnosti kódů KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (kód TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (kód TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (kód TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (kód TARIC 2710201130), ex 2710 20 16 (kód TARIC 2710201630), ex 3824 99 92 (kód TARIC 3824999220) a ex 3826 00 90 (kód TARIC 3826009030).

Antidumpingové clo pro směsi se použije úměrně celkovému hmotnostnímu obsahu monoalkylesterů mastných kyselin nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu (tj. obsahu bionafty) ve směsi.

2.   Uplatnění individuální celní sazby stanovené pro společnosti uvedené v čl. 1 odst. 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury, která musí splňovat požadavky stanovené v příloze III, celním orgánům členských států. Není-li taková faktura předložena, použije se celní sazba platná podle čl. 1 odst. 2 pro „všechny ostatní společnosti“.

Článek 4

1.   Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování subjektu žádajícího o osvobození. Žádost musí být zaslána na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství G:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate G

Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Brussels

BELGIUM

E-mail: [email protected]

2.   V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 může Komise svým rozhodnutím po konzultaci s poradním výborem přiznat dovozu od společností, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená v článku 1, osvobození od cla rozšířeného podle čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1.

Článek 5

V případech, kdy dojde k poškození zboží před propuštěním do volného oběhu, a cena, která byla nebo má být skutečně zaplacena, je proto pro určení celní hodnoty v souladu s čl. 131 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (22) poměrně rozdělena, se výše antidumpingového cla stanovená v článcích 1, 2 a 3 sníží o procento, které odpovídá poměrnému rozdělení ceny, která byla nebo má být skutečně zaplacena.

Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 599/2009 ze dne 7. července 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 179, 10.7.2009, s. 26).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 444/2011 ze dne 5. května 2011, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 rozšiřuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru (Úř. věst. L 122, 11.5.2011, s. 12).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1518 ze dne 14. září 2015 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 239, 15.9.2015, s. 69).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/676 ze dne 29. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 116, 30.4.2016, s. 31).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1598 ze dne 22. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 245, 23.9.2017, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1121 ze dne 10. srpna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1518 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 (Úř. věst. L 204, 13.8.2018, s. 33).

(8)  Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření (Úř. věst. C 18, 20.1.2020, s. 20).

(9)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických (Úř. věst. C 303, 14.9.2020, s. 18).

(10)  Oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antisubvenčních opatření vztahujících se na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických (Úř. věst. C 303, 14.9.2020, s. 7).

(11)  Dokument TRON: t21.000417.

(12)  Oznámení o důsledcích výskytu onemocnění COVID-19 pro antidumpingová a antisubvenční šetření (Úř. věst. C 86/6, 16.3.2020).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 193/2009 ze dne 11. března 2009 o uložení prozatímního vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 67, 12.3.2009, s. 22).

(14)  Spotřeba je určena na základě údajů za EU-27, s vyloučením údajů týkajících se Spojeného království.

(15)  Objem dovozu je určen na základě údajů za EU-27, s vyloučením údajů týkajících se Spojeného království.

(16)  Dovoz ze třetích zemí je určen na základě údajů za EU-27, s vyloučením údajů týkajících se Spojeného království jako členského státu, ale včetně údajů týkajících se Spojeného království jako třetí země.

(17)  Makroekonomické ukazatele jsou určeny na základě údajů za EU-27, bez Spojeného království.

(18)  Ministerstvo zemědělství USA, výroční zpráva o biopalivech (zpráva GAIN), 29. června 2020.

(19)  Mikroekonomické ukazatele jsou určeny na základě údajů za EU-28, včetně Spojeného království. Kvůli nízkému objemu prodeje výrobců v Unii zařazených do vzorku ve Spojeném království (přibližně 1,1 % průměrného prodeje těchto výrobců v EU během období přezkumného šetření) by se dopad transakcí týkajících se Spojeného království jevil u zjištění újmy jako minimální, a závěry týkající podstatné újmy by se tudíž při použití údajů za EU-27 nezměnily.

(20)  Od 1. dubna 2007 do 31. března 2008.

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(22)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA I

Název společnosti

Město

Doplňkový kód TARIC

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED&F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Claypool

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels Ltd.

Houston

A940

Organic Technologies

Coshocton

C482

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Safe Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


PŘÍLOHA II

Platná obchodní faktura uvedená v čl. 1 odst. 3 a čl. 2 odst. 2 musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem subjektu, který obchodní fakturu vystavil, v tomto formátu:

jméno a funkce odpovědného pracovníka subjektu, který obchodní fakturu vystavil,

toto prohlášení:

„Já, níže podepsaný/podepsaná, potvrzuji, že (objem) monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, obecně „bionafty“, buď v čisté formě nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu prodávaný na vývoz do Evropské unie, jehož se týká tato faktura, bylo vyrobeno společností [název a adresa] [doplňkový kód TARIC] v [dotčená země] [dotčené země]. Prohlašuji, že údaje uvedené na této faktuře jsou úplné a správné.“


PŘÍLOHA III

Platná obchodní faktura zmíněná v čl. 3 odst. 2 musí obsahovat prohlášení podepsané odpovědným pracovníkem subjektu, který obchodní fakturu vystavil, v tomto formátu:

jméno a funkce odpovědného pracovníka subjektu, který obchodní fakturu vystavil.

toto prohlášení:

„Já, níže podepsaný/podepsaná osvědčuji, že (objem) monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, obecně „bionafty“, buď v čisté formě, nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu prodávaný na vývoz do Evropské unie, jehož se týká tato faktura, byl vyroben [název a adresa společnosti] [doplňkový kód TARIC] ve Spojených státech amerických. Prohlašuji, že údaje uvedené na této faktuře jsou úplné a správné.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU