(EU) 2021/1257Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1257 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a (EU) 2017/2359, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti a rizik a preferencí týkajících se udržitelnosti do požadavků na dohled nad produktem a jeho řízení vztahujících se na pojišťovny a distributory pojištění a do pravidel pro výkon činnosti a investiční poradenství pro pojistné produkty s investiční složkou (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 277, 2.8.2021, s. 18-24 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/18


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1257

ze dne 21. dubna 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a (EU) 2017/2359, pokud jde o začlenění faktorů udržitelnosti a rizik a preferencí týkajících se udržitelnosti do požadavků na dohled nad produktem a jeho řízení vztahujících se na pojišťovny a distributory pojištění a do pravidel pro výkon činnosti a investiční poradenství pro pojistné produkty s investiční složkou

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (1), a zejména na čl. 25 odst. 2, čl. 28 odst. 4 a čl. 30 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přechod na nízkouhlíkové, udržitelnější a oběhové hospodářství účinněji využívající zdroje v souladu s cíli udržitelného rozvoje má zásadní význam pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti hospodářství Unie. V roce 2016 uzavřela Unie Pařížskou dohodu (2). Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské dohody stanoví cíl, jímž je lepší reakce na změnu klimatu, mimo jiné sladěním finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu.

(2)

Komise si tuto výzvu vzala za svou a v prosinci 2019 představila Zelenou dohodu pro Evropu (3). Zelená dohoda představuje novou strategii růstu, jejímž cílem je transformovat Unii na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a hospodářský růst v ní bude oddělen od využívání zdrojů. Tento cíl vyžaduje jasné signály pro investory – pokud jde o jejich investice – aby se předešlo uvíznutí aktiv a zvýšilo udržitelné financování.

(3)

V březnu 2018 Komise zveřejnila svůj akční plán „Financování udržitelného růstu“ (4) na vytvoření ambiciózní a komplexní strategie pro udržitelné financování. Jedním z cílů stanovených v tomto akčním plánu je přesměrování kapitálových toků směrem k udržitelným investicím za účelem dosažení udržitelného a inkluzivního růstu.

(4)

Řádné provádění akčního plánu podporuje poptávku investorů po udržitelných investicích. Je proto nezbytné vyjasnit, že faktory udržitelnosti a cíle týkající se udržitelnosti by měly být zohledněny v rámci požadavků na řízení produktů stanovených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 (5).

(5)

Pojišťovny a zprostředkovatelé pojištění, kteří vytváří pojistné produkty, by měli brát v úvahu faktory udržitelnosti v rámci procesu schvalování každého pojistného produktu a v rámci ostatních systémů řízení produktu a dohledu nad ním pro každý pojistný produkt, jenž má být distribuován zákazníkům, kteří požadují pojistné produkty s profilem zaměřeným na udržitelnost.

(6)

Vzhledem k tomu, že by cílový trh měl být nastaven dostatečně podrobně, obecný výrok, že pojistný produkt má profil zaměřený na udržitelnost, by neměl být dostačující. Pojišťovny nebo zprostředkovatelé pojištění, kteří vytvářejí pojistné produkty, by spíše měli specifikovat, které skupině zákazníků s konkrétními cíli týkajícími se udržitelnosti by dotyčný investiční produkt měl být distribuován.

(7)

Aby se zajistilo, že pojistné produkty s faktory udržitelnosti zůstanou snadno dostupné i pro zákazníky, kteří nemají preference týkající se udržitelnosti, nemělo by se po pojišťovnách a zprostředkovatelích pojištění, kteří vytvářejí pojistné produkty, vyžadovat, aby určovali skupiny zákazníků, s jejichž potřebami, vlastnostmi a cíli pojistný produkt s faktory udržitelnosti není slučitelný.

(8)

Faktory udržitelnosti pojistného produktu by měly být prezentovány transparentním způsobem, aby distributoři pojištění mohli poskytovat příslušné informace svým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům.

(9)

Posouzení dopadů, z něhož vycházejí následné legislativní iniciativy zveřejněné v květnu 2018 (6), ukázalo, že je třeba vyjasnit, že zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny, kteří distribuují pojistné produkty s investiční složkou, by měli v rámci svých povinností vůči zákazníkům a potenciálním zákazníkům brát do úvahy faktory udržitelnosti.

(10)

V zájmu zachování vysoké úrovně ochrany investorů by zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny distribuující pojistné produkty s investiční složkou měli při určování typů střetů zájmů, jejichž existence by mohla poškodit zájmy zákazníka nebo potenciálního zákazníka, zahrnovat typy střetů zájmů, které vyplývají ze začlenění preferencí zákazníka týkajících se udržitelnosti. V případě stávajících zákazníků, u nichž již bylo provedeno posouzení vhodnosti, by měli mít zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny možnost určit individuální preference zákazníka týkající se udržitelnosti při příští pravidelné aktualizaci stávajícího posouzení vhodnosti.

(11)

Zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny, kteří poskytují poradenství ohledně pojistných produktů s investiční složkou, by měli být schopni svým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům doporučit vhodné pojistné produkty s investiční složkou, a proto by měli mít možnost klást otázky k určení individuálních preferencí zákazníka týkajících se udržitelnosti. V souladu s povinností provádět distribuční činnosti v souladu s nejlepším zájmem zákazníků by doporučení pro zákazníky nebo potenciální zákazníky měla odrážet finanční cíle i případné preference týkající se udržitelnosti, které tito zákazníci vyjádří. Je proto nezbytné vyjasnit, že zahrnutí faktorů udržitelnosti do poradenského procesu nesmí vést k nevhodnému prodeji nebo ke zkreslování pojistných produktů s investiční složkou jako produktů splňujících preference týkající se udržitelnosti, pokud je nesplňují. Aby se zabránilo takovým praktikám nebo zkreslování, měli by zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny poskytující poradenství ohledně pojistných produktů s investiční složkou předtím, než se dotážou na jeho potenciální preference týkající se udržitelnosti, nejprve posoudit jiné investiční cíle zákazníka nebo potenciálního zákazníka a jeho individuální okolnosti.

(12)

Doposud byly vyvinuty pojistné produkty s investiční složkou s různým stupněm ambicí týkajících se udržitelnosti. Aby mohli zákazníci nebo potenciální zákazníci porozumět různé míře udržitelnosti a činit informovaná investiční rozhodnutí, pokud jde o udržitelnost, měli by zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny distribuující pojistné produkty s investiční složkou vysvětlovat rozdíl mezi pojistnými produkty s investiční složkou, které sledují – plně či částečně – udržitelné investice do hospodářských činností, které se kvalifikují jako environmentálně udržitelné podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (7), pojistnými produkty, které sledují udržitelné investice podle definice v čl. 2 bodě 17 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, (8) a pojistnými produkty s investiční složkou, které zohledňují hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, jež by mohly být způsobilé k doporučení jako pojistné produkty splňující individuální preference zákazníků týkající se udržitelnosti, na straně jedné a ostatními pojistnými produkty s investiční složkou bez těchto specifických vlastností, jež by neměly být vhodné k doporučení zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům, kteří mají individuální preference týkající se udržitelnosti, na straně druhé.

(13)

Je nezbytné zabývat se obavami týkajícími se lakování nazeleno, tj. zejména praxí získání nespravedlivé konkurenční výhody tím, že se pojistný produkt s investiční složkou doporučuje jako environmentálně šetrný nebo udržitelný v případech, kdy předmětný pojistný produkt s investiční složkou ve skutečnosti nesplňuje základní normy v oblasti životního prostředí nebo jiné normy související s udržitelností. Aby se zabránilo nevhodnému prodeji a lakování nazeleno, neměli by zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny distribuující pojistné produkty s investiční složkou doporučovat pojistné produkty s investiční složkou jako produkty splňující individuální preference týkající se udržitelnosti, pokud tyto produkty tyto preference nesplňují. Zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny distribuující pojistné produkty s investiční složkou by měli svým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům vysvětlovat důvody, proč tak neučinili, a vést záznamy o těchto důvodech.

(14)

Je nezbytné vyjasnit, že pojistné produkty s investiční složkou, které nejsou způsobilé pro individuální preference týkající se udržitelnosti, i tak mohou být doporučeny zprostředkovateli pojištění a pojišťovnami distribuujícími pojistné produkty s investiční složkou, nikoli však jako produkty splňující individuální preference týkající se udržitelnosti. S cílem umožnit další doporučení zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům, pokud pojistné produkty s investiční složkou nesplňují preference zákazníka týkající se udržitelnosti, by měl mít zákazník možnost přizpůsobit informace o svých preferencích týkajících se udržitelnosti. Aby se zabránilo nevhodnému prodeji a lakování nazeleno, měli by zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny distribuující pojistné produkty s investiční složkou vést záznamy o rozhodnutí zákazníka spolu s vysvětlením zákazníka, na jehož základě byly informace přizpůsobeny.

(15)

Ustanovení tohoto nařízení jsou úzce propojena mezi sebou navzájem, jakož i s ustanoveními nařízení (EU) 2019/2088, neboť zavádějí komplexní systém zveřejňování aspektů udržitelnosti. Aby byl umožněn soudržný výklad těchto ustanovení i jejich provádění a aby se zajistilo, že účastníci trhu a příslušné orgány, jakož i investoři, jim v celé šíři porozumí a získají k nim snadný přístup, je žádoucí zahrnout je do jediného právního aktu.

(16)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 a (EU) 2017/2359 (9) by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(17)

Příslušným orgánům, zprostředkovatelům pojištění a pojišťovnám by měla být poskytnuta dostatečná doba na to, aby se přizpůsobili novým požadavkům obsaženým v tomto nařízení. Jeho uplatňování by proto mělo být odloženo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 se mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 3 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

přihlížely k cílům, zájmům a charakteristikám zákazníků, včetně veškerých cílů souvisejících s udržitelností;“;

2)

Články 5 a 6 se nahrazují tímto:

„Článek 5

Cílový trh

1.   V rámci postupu schvalování produktu se pro každý pojistný produkt určí cílový trh a skupina vhodných zákazníků. Cílový trh se určí dostatečně podrobně, s přihlédnutím k charakteristikám, rizikovému profilu, složitosti a povaze pojistného produktu, jakož i k jeho faktorům udržitelnosti ve smyslu čl. 2 bodu 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (*1).

2.   Tvůrci pojistných produktů mohou zejména v případě pojistných produktů s investiční složkou určit skupiny zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli pojistný produkt obecně není slučitelný, s výjimkou případů, kdy pojistné produkty zohledňují faktory udržitelnosti uvedené v odstavci 1.

3.   Tvůrci pojistných produktů koncipují a uvádějí na trh pouze takové pojistné produkty, které jsou slučitelné s potřebami, charakteristikami a cíli, včetně případných cílů týkajících se udržitelnosti, zákazníků na cílovém trhu. Při posuzování, zda je pojistný produkt slučitelný s cílovým trhem, přihlížejí tvůrci pojistných produktů k úrovni informací, které mají zákazníci na cílovém trhu k dispozici, a k finanční gramotnosti zákazníků na cílovém trhu.

4.   Tvůrci pojistných produktů zajistí, aby pracovníci podílející se na koncipování a vytváření pojistných produktů měli dovednosti, vědomosti a odborné znalosti nezbytné k řádnému pochopení prodávaných pojistných produktů a zájmů, cílů, včetně případných cílů týkajících se udržitelnosti, a charakteristik zákazníků na cílovém trhu.

Článek 6

Testování produktů

1.   Před uvedením produktu na trh nebo před významnou změnou produktu či v případě, že dojde k významné změně cílového trhu, tvůrci pojistných produktů náležitě svoje pojistné produkty otestují, včetně případných analýz scénářů. Tímto testováním produktů se posoudí, zda pojistný produkt po celou dobu své životnosti odpovídá určeným potřebám, cílům, včetně případných cílů týkajících se udržitelnosti, a charakteristikám zákazníků patřícím do cílového trhu. Tvůrci pojistných produktů provádějí testování svých pojistných produktů kvalitativním způsobem a případně, v závislosti na druhu a povaze pojistného produktu a souvisejícím riziku poškozování zákazníků, kvantitativním způsobem.

2.   Tvůrci pojistných produktů neuvádějí pojistné produkty na trh, jestliže výsledky testování produktů ukážou, že produkty neodpovídají určeným potřebám, cílům, včetně případných cílů týkajících se udržitelnosti, a charakteristikám cílového trhu.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).“;"

3)

V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Tvůrci pojistných produktů průběžně sledují pojistné produkty, které uvedli na trh, a provádějí jejich pravidelný přezkum s cílem určit události, které by mohly podstatným způsobem ovlivnit hlavní znaky těchto produktů, pokrytí rizik nebo záruky vztahující se k těmto produktům. Posoudí, zda jsou pojistné produkty i nadále v souladu s potřebami, charakteristikami a cíli, včetně případných cílů týkajících se udržitelnosti, určeného cílového trhu a zda jsou tyto produkty distribuovány na cílový trh nebo zda se dostávají k zákazníkům mimo cílový trh.“;

4)

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Informace zmíněné v odstavci 2 umožňují distributorům pojištění:

a)

pochopit pojistné produkty;

b)

porozumět cílovému trhu určenému pro pojistné produkty;

c)

určit zákazníky, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli, včetně případných cílů týkajících se udržitelnosti, není pojistný produkt slučitelný;

d)

vykonávat distribuční činnosti související s distribucí příslušných pojistných produktů v souladu s nejlepšími zájmy zákazníků, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 1 směrnice (EU) 2016/97.“;

5)

V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Opatření pro distribuci produktů:

a)

mají za cíl předcházet a zmírnit poškozování zákazníků;

b)

podporují řádné řešení střetu zájmů;

c)

zajišťují řádné zohlednění cílů, zájmů a charakteristik zákazníků, včetně případných cílů týkajících se udržitelnosti.“;

6)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Informování tvůrce pojistného produktu

Distributoři pojištění bez zbytečného prodlení informují tvůrce pojistného produktu a popřípadě upraví svoji distribuční strategii pro pojistný produkt, jestliže zjistí, že pojistný produkt není v souladu se zájmy, cíli a charakteristikami zákazníků patřících na určený cílový trh, včetně případných cílů týkajících se udržitelnosti, nebo se dozví o jiných okolnostech souvisejících s produktem, které mohou nepříznivě ovlivnit zákazníka.“

Článek 2

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňují nové body 4 a 5, které znějí:

„4)

„preferencemi týkajícími se udržitelnosti“ volba zákazníka nebo potenciálního zákazníka, pokud jde o to, zda, a pokud ano, do jaké míry, by do jeho investic měl být začleněn jeden nebo několik z těchto finančních produktů:

a)

pojistný produkt s investiční složkou, u něhož zákazník nebo potenciální zákazník určí, že se minimální podíl investuje do environmentálně udržitelných investic ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (*2);

b)

pojistný produkt s investiční složkou, u něhož zákazník nebo potenciální zákazník určí, že se minimální podíl investuje do udržitelných investic ve smyslu čl. 2 bodu 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (*3);

c)

pojistný produkt s investiční složkou, který zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, přičemž kvalitativní nebo kvantitativní prvky prokazující předmětné zohlednění určuje zákazník nebo potenciální zákazník;

5)

„faktory udržitelnosti“ faktory udržitelnosti ve smyslu čl. 2 bodu 24 nařízení (EU) 2019/2088.

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13)."

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).“;"

2)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V souladu s článkem 28 směrnice (EU) 2016/97 pro účely zjištění druhů střetů zájmů, které vznikají při vykonávání činnosti související s distribucí pojistných produktů s investiční složkou a které představují riziko poškození zájmů zákazníka, včetně jeho případných preferencí týkajících se udržitelnosti, zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny posoudí, zda sami, příslušná osoba nebo jakákoli osoba přímo nebo nepřímo s nimi spojená kontrolou mají zájem na výsledku činnosti související s distribucí pojištění a zda tento zájem splňuje následující kritéria:

a)

je odlišný od zájmu zákazníka nebo potenciálního zákazníka na výsledku činnosti související s distribucí pojištění;

b)

má potenciál ovlivnit výsledek distribuční činnosti na úkor zákazníka.

Zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny postupují stejným způsobem ve snaze určit střet zájmů mezi zákazníky.“;

3)

Článek 9 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

odpovídá investičním cílům dotyčného zákazníka nebo potenciálního zákazníka, včetně tolerance rizik dané osoby a případných preferencí týkajících se udržitelnosti;“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Je-li to vhodné, informace o investičních cílech zákazníka nebo potenciálního zákazníka zahrnují údaje o době, po kterou chce zákazník či potenciální zákazník investici držet, o jeho preferencích týkajících se podstoupení rizik, rizikovém profilu, účelech investice a dále jeho preferencích týkajících se udržitelnosti. Rozsah shromažďovaných informací odpovídá konkrétnímu druhu zvažovaného produktu nebo služby.“;

c)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Při poskytování poradenství o pojistném produktu s investiční složkou podle čl. 30 odst. 1 směrnice (EU) 2016/97 zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna nevydá doporučení, pokud pro zákazníka nebo potenciálního zákazníka není žádný z produktů vhodný.

Zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna nedoporučí pojistné produkty s investiční složkou jako produkty, které splňují preference zákazníka nebo potenciálního zákazníka týkající se udržitelnosti, pokud tyto pojistné produkty s investiční složkou tyto preference nesplňují. Zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny vysvětlí svým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům důvody, proč tak neučinili, a vedou o těchto důvodech záznamy.

Pokud žádný pojistný produkt s investiční složkou nesplňuje preference zákazníka nebo potenciálního zákazníka týkající se udržitelnosti a zákazník se rozhodne upravit své preference týkající se udržitelnosti, zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna vedou záznamy o rozhodnutí zákazníka, včetně důvodů tohoto rozhodnutí.“;

4)

Článek 14 se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. b) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

investičním cílům dotyčného zákazníka včetně rizikové tolerance dotyčné osoby, a zda jsou investiční cíle zákazníka dosaženy zohledněním jeho preferencí týkajících se udržitelnosti;“;

b)

v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Požadavky na splnění preferencí zákazníků nebo potenciálních zákazníků týkajících se udržitelnosti v příslušných případech nemění podmínky stanovené v prvním pododstavci.“

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 2. srpna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2021.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (Úř. věst. L 341, 20.12.2017, s. 1).

(6)  Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2018) 264 final.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2359 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 341, 20.12.2017, s. 8).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU