(EU) 2021/1255Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1255 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které berou do úvahy správci alternativních investičních fondů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 277, 2.8.2021, s. 11-13 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.8.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/11


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1255

ze dne 21. dubna 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013, pokud jde o rizika týkající se udržitelnosti a faktory udržitelnosti, které berou do úvahy správci alternativních investičních fondů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (1), a zejména na čl. 12 odst. 3, čl. 14 odst. 4, čl. 15 odst. 5 a čl. 18 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přechod na nízkouhlíkové, udržitelnější a oběhové hospodářství účinněji využívající zdroje v souladu s cíli udržitelného rozvoje má zásadní význam pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti hospodářství Unie. V roce 2016 uzavřela Unie Pařížskou dohodu (2). Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. c) Pařížské dohody stanoví cíl, jímž je lepší reakce na změnu klimatu, mimo jiné sladěním finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu.

(2)

Komise si tuto výzvu vzala za svou a v prosinci 2019 představila Zelenou dohodu pro Evropu (3). Zelená dohoda představuje novou strategii růstu, jejímž cílem je transformovat Unii na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a hospodářský růst v ní bude oddělen od využívání zdrojů. Tento cíl vyžaduje jasné signály pro investory – pokud jde o jejich investice – aby se předešlo uvíznutí aktiv a zvýšilo udržitelné financování.

(3)

V březnu 2018 Komise zveřejnila svůj akční plán „Financování udržitelného růstu“ (4) na vytvoření ambiciózní a komplexní strategie pro udržitelné financování. Jedním z cílů stanovených v tomto akčním plánu je přesměrování kapitálových toků směrem k udržitelným investicím za účelem dosažení udržitelného a inkluzivního růstu. Posouzení dopadů, z něhož vycházejí následné legislativní iniciativy zveřejněné v květnu 2018 (5), ukázalo, že je třeba, aby správci v rámci svých povinností vůči investorům brali do úvahy faktory udržitelnosti. Správci by proto měli průběžně posuzovat nejen všechna příslušná finanční rizika, ale také veškerá relevantní rizika týkající se udržitelnosti uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (6), která by v případě, že nastanou, mohla mít skutečný či potenciální významný negativní dopad na hodnotu investice. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 (7) výslovně neodkazuje na rizika týkající se udržitelnosti. Z tohoto důvodu a v zájmu zajištění toho, aby vnitřní postupy a organizační opatření byly řádně prováděny a dodržovány, je nezbytné vyjasnit, že procesy, systémy a vnitřní kontroly správců odráží rizika týkající se udržitelnosti a že pro analýzu těchto rizik je nezbytná technická kapacita a znalosti.

(4)

Podle nařízení (EU) 2019/2088 jsou správci, kteří jsou povinni zohledňovat hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, nebo tyto hlavní nepříznivé dopady zohledňují dobrovolně, povinni poskytnout informace o tom, jak jsou tyto hlavní nepříznivé dopady vzaty do úvahy v jejich politikách náležité péče. V zájmu zajištění souladu mezi nařízením (EU) 2019/2088 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 by tato povinnost měla být v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 zohledněna.

(5)

Pro zachování vysoké úrovně ochrany investorů by správci měli při identifikaci druhů střetů zájmů, jejichž existence by mohla poškodit zájmy alternativního investičního fondu, zahrnovat střety zájmů, které mohou vzniknout v důsledku začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do jejich procesů, systémů a vnitřních kontrol. Mezi ně mohou patřit střety vyplývající z odměňování nebo osobních obchodů příslušných pracovníků, střety zájmů, které by mohly vést ke klamavé ekologické reklamě (tzv. lakování nazeleno), k nevhodnému prodeji nebo zkreslení investičních strategií, a střety zájmů mezi různými alternativními investičními fondy spravovanými stejným správcem.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Příslušným orgánům a správcům by měla být poskytnuta dostatečná doba na to, aby se přizpůsobili novým požadavkům obsaženým v tomto nařízení. Jeho uplatňování by proto mělo být odloženo,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňují nové body 6 a 7, které znějí:

„6)

„rizikem týkajícím se udržitelnosti“ se rozumí riziko týkající se udržitelnosti definované v čl. 2 bodě 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (*1);

7)

„faktory udržitelnosti“ se rozumí faktory udržitelnosti definované v čl. 2 bodě 24 nařízení (EU) 2019/2088.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).“;"

2)

V článku 18 se doplňují nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„5.   Správci při plnění požadavků stanovených v odstavcích 1 až 3 berou do úvahy rizika týkající se udržitelnosti.

6.   Členské státy zajistí, aby v případě, kdy správci zohledňují hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2019/2088 nebo jak to vyžaduje čl. 4 odst. 3 nebo 4 uvedeného nařízení, tito správci alternativních investičních fondů brali do úvahy takové hlavní nepříznivé dopady při plnění požadavků stanovených v odstavcích 1 až 3 tohoto článku.“;

3)

V článku 22 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Pro účely odstavce 1 si správci zachovají nezbytné zdroje a odborné znalosti pro účinné začlenění rizik týkajících se udržitelnosti.“;

4)

V článku 30 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Správci zajistí, že v případech kdy identifikují druhy střetů zájmů, jejichž existence by mohla poškodit zájmy alternativního investičního fondu, zahrnou ty druhy střetů zájmů, které mohou vzniknout v důsledku začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do jejich procesů, systémů a vnitřních kontrol.“;

5)

V článku 40 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Politika řízení rizik obsahuje nezbytné postupy, které správci umožní posoudit u každého jím spravovaného alternativního investičního fondu expozici tohoto fondu vůči tržnímu riziku, riziku likvidity, riziku týkajícímu se udržitelnosti a riziku selhání protistrany, jakož i vůči všem ostatním relevantním rizikům, která mohou být pro každý jím spravovaný alternativní investiční fond závažná, včetně provozního rizika.“;

6)

V čl. 57 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Správci při plnění požadavků stanovených v prvním pododstavci berou do úvahy rizika týkající se udržitelnosti.“;

7)

V čl. 60 odst. 2 se doplňuje nové písmeno i), které zní:

„i)

odpovídalo za začlenění rizik týkajících se udržitelnosti do činností uvedených v písmenech a) až h).“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. srpna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2021.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  Pracovní dokument útvarů Komise SWD(2018) 264 final.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (Úř. věst. L 83, 22.3.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU