(EU) 2021/1242Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1242 ze dne 29. července 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 272, 30.7.2021, s. 4-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. července 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. července 2021 Nabývá účinnosti: 31. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1242

ze dne 29. července 2021,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Dne 18. června 2020 přijala Rada nařízení (EU) 2020/847 (2), kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012.

(3)

S ohledem na rozsudek Tribunálu ve věci T-580/19 (3) by měl být Sayed Shamsuddin Borborudi vyňat ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012.

(4)

Na základě přezkumu přílohy II rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP (4) by pak měla být omezující opatření vůči všem osobám a subjektům uvedeným na seznamu v ní obsaženém zachována, nejsou-li jejich jména či názvy uvedeny v příloze VI téhož rozhodnutí, a 21 položek uvedených v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 by mělo být aktualizováno.

(5)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. července 2021.

Za Radu

předseda

G. DOVŽAN


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2020/847 ze dne 18. června 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (Úř. věst. L 196, 19.6.2020, s. 1).

(3)  Rozsudek Tribunálu ze dne 9. června 2021, Sayed Shamsuddin Borborudi v. Rada Evropské unie, T-580/19, ECLI:EU:T:2021:330.

(4)  Rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39).


PŘÍLOHA

Příloha IX nařízení (EU) č. 267/2012 se mění takto:

1)

v oddíle I „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ části A („Fyzické osoby“) se zrušuje tato položka: „25. Sayed Shamsuddin Borborudi“;

2)

v oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se odpovídající položky seznamu v části „A. Fyzické osoby“ nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Bývalý generální ředitel Iran Electronic Industries (viz č. 20 v části B). Do září 2020 působil jako generální ředitel organizace pro sociální zabezpečení ozbrojených sil (Armed Forces Social Security Organization). Do prosince 2020 vykonával funkci íránského náměstka ministra obrany.

23.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Bývalý správce společností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; tato společnost se pokusila získat citlivé zboží ve prospěch subjektů označených podle rezoluce č. 1737 (2006).

23.6.2008

16.

Kontradmirál Mohammad SHAFI'I RUDSARI (také znám jako ROODSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; ROODSARI, Mohammad, Shafi’I; ROODSARI, Mohammad, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Hossein, Shafiei; RUDSARI, Mohammad, Shafi’I; RUDSARI, Mohammad, Shafiei)

 

Bývalý náměstek MODAFL pro koordinaci (viz část B, č. 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA (také znám jako Solatsana

Solat Sanna; Sowlat Senna; Sovlat Thana)

 

Generální ředitel Uranium Conversion Facility (UCF) v Isfahánu. Toto zařízení vyrábí vstupní materiál (UF6) pro obohacovací zařízení v Natanzu. Dne 27. srpna 2006 Solat Sana obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svou úlohu.

23.4.2007

23.

Davoud BABAEI

 

Současný vedoucí bezpečnostního útvaru v rámci výzkumného institutu Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), spadajícího pod Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil; ředitelem tohoto institutu byl Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, který byl označen ze strany OSN. MAAE na SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu, ohledně něhož Írán odmítá spolupracovat. V rámci své funkce je Davoud Babaei odpovědný za to, aby se zabránilo poskytování informací, a to i MAAE.

1.12.2011

29.

Milad JAFARI (Milad JAFERI)

Datum narození: 20.9.1974

Íránský státní příslušník, který dodává zboží, zejména kovy, krycím společnostem skupiny SHIG označeným ze strany OSN. Skupině SHIG dodával zboží od ledna do listopadu roku 2010. Platby za některé položky tohoto zboží byly provedeny v období po listopadu roku 2010 na teheránské centrále banky Export Development Bank of Iran (EDBI) označené ze strany EU.

1.12.2011“

3)

v oddíle „I. Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami a osoby a subjekty poskytující podporu íránské vládě“ se odpovídající položky seznamu v části „B. Subjekty“ nahrazují těmito položkami:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Dceřiná organizace MODAFL, která pravděpodobně poskytuje geoprostorové údaje pro program balistických raket.

23.6.2008

20.

Iran Electronic Industries

(včetně všech poboček) a dceřiné společnosti

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Dceřiná společnost plně vlastněná MODAFL (a tedy sesterská organizace AIO, AvIO a DIO). Jejím úkolem je vyrábět elektronické komponenty pro íránské zbraňové systémy.

23.6.2008

 

b)

Iran Communications Industries (ICI)

(také známa jako Sanaye Mokhaberat Iran;

Iran Communication Industries;

Iran Communications Industries Group;

Iran Communications Industries Co.)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; jiná adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communication Industries, dceřiná společnost Iran Electronics Industries (zařazené na seznam EU), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

(také známa jako: Mechanic Industries Organisation; Mechanical Industries Complex; Mechanical Industries Group; Sanaye

Mechanic)

 

Podílela se na výrobě komponentů pro balistický program.

23.6.2008

37.

Schiller Novin

(také známa jako: Schiler Novin Co.; Schiller Novin Co.; Shiller Novin)

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Tehran

Jedná jménem Organizace obranného průmyslu (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group (SAKIG)

 

Subjekt podřízený íránské Organizaci leteckého průmyslu (AIO). SAKIG navrhuje a vyrábí raketové systémy země-vzduch pro íránskou armádu. Vede vojenské projekty, raketové projekty a projekty letecké obrany a pořizuje zboží z Ruska, Běloruska a Severní Koreje.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO, také známa jako State Purchasing Office; State Purchasing Organization)

 

SPO, státní organizace pro nákup, pravděpodobně zprostředkovává dovoz kompletních zbraní. Je nejspíše jednou z dceřiných organizací MODAFL.

23.6.2008

52.

Raad Iran (také známa jako Raad Automation Company; Middle East Raad Automation; RAAD Automation Co.; Raad Iran Automation Co.; RAADIRAN, Middle East RAAD Automation Co.; Automasion RAAD Khavar Mianeh; Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran

Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu. Raad Iran byla založena s cílem vyrábět a navrhovat kontrolní systémy a zajišťuje prodej a instalaci invertorů a programovatelných automatů.

23.5.2011

86.

Karanir (také známa jako Karanir Sanat, Moaser; Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran.

Podílí se na nákupu zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.

1.12.2011

95.

Samen Industries (také známa jako Khorasan Metallurgy Industries)

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225

Krycí jméno pro společnost Khorasan Metallurgy Industries (označená ze strany OSN), dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG).

1.12.2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran;

také známa jako Iran Centrifuge Technology Co.; Iran's Centrifuge Technology Company; Sherkate Technology Centrifuge

Iran, TESA, TSA)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Tehran

Subjekt vlastněný či ovládaný společností TESA uvedenou na seznamu EU. Podílí se na výrobě zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.

1.12.2011

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND)

 

Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) přímo podporuje jaderné činnosti Íránu představující riziko šíření. MAAE na SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu. SPND provozuje Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, který je označen ze strany OSN, a je součástí Ministerstva obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil (MODAFL), označeného ze strany EU.

22.12.2012

161.

Sharif University of Technology

Poslední známá adresa: Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel. +98 21 66 161 Email: [email protected]

Sharif University of Technology (SUT) má řadu dohod o spolupráci s organizacemi spadajícími pod íránskou vládu, které byly označeny ze strany OSN nebo EU a které jsou činné ve vojenské oblasti nebo v oblastech souvisejících, zejména pokud jde o výrobu a zajišťování dodávek balistických raket. Jedná se mimo jiné o: dohodu s Organizací leteckého průmyslu, označenou zre strany EU, týkající se mimo jiné výroby družic; spolupráci s íránským ministerstvem obrany a jednotkami íránské revoluční gardy (IRGC) týkající se závodů inteligentních člunů; širší dohodu se vzdušnými silami IRGC, která zahrnuje rozvoj a posílení vztahů a spolupráce univerzity na organizační a strategické úrovni.

Uvedené skutečnosti jsou v souhrnu významným důkazem spolupráce s íránskou vládou ve vojenské oblasti nebo v oblastech, které s ní souvisejí, což představuje pro tuto vládu podporu.

8.11.2014“

4)

v oddíle „II. Íránské revoluční gardy (IRGC)“ se odpovídající položky seznamu v části „A. Fyzické osoby“ nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„2.

Kontradmirál Ali FADAVI

 

Zástupce velitele Islámských revolučních gard (IRGC). Bývalý velitel námořnictva Islámských revolučních gard (IRGC).

26.7.2010

6.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Bývalý velitel IRGC. V současné době je vedoucím úřadu Hazrat Baqiatollah al-Azam Cultural and Social Headquarters.

23.6.2008“

5)

v oddíle „II. Íránské revoluční gardy (IRGC)“ se odpovídající položka seznamu v části „B. Subjekty“ nahrazuje touto položkou:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„12.

Etemad Amin Invest Co Mobin

(také známa jako: Etemad Amin Investment Company Mobin; Etemad-e Mobin, Etemad Amin Invest Company Mobin; Etemad Mobin Co.;

Etemad Mobin Trust Co.; Etemade Mobin Company; Mobin Trust Consortium; Etemad-e Mobin Consortium)

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Tuto společnost, která přispívá k financování strategických zájmů režimu, vlastní nebo ovládají Islámské revoluční gardy (IRGC).

26.7.2010“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU