(EU) 2021/1236Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu

Publikováno: Úř. věst. L 270, 29.7.2021, s. 10-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1236

ze dne 12. května 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (1), a zejména na čl. 20 první pododstavec písm. c) a článek 42 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/787 zrušilo a nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (2). Kapitola III nařízení (EU) 2019/787 stanoví pravidla pro zeměpisná označení v odvětví lihovin a svěřuje Komisi pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Za účelem zajištění hladkého fungování trhu s lihovinami v novém právním rámci, a zejména pro zjednodušení a racionalizaci fungování systému zeměpisných označení pro lihoviny, musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla. Tyto akty by měly nahradit část ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) č. 716/2013 (3), které se zrušuje nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 (4).

(2)

Nařízení (EU) 2019/787 umožňuje několika seskupením z různých členských států nebo třetích zemí podat společnou žádost o zápis zeměpisných označení lihovin. Z důvodu srozumitelnosti by měla být stanovena dodatečná pravidla pro předkládání takovýchto společných žádostí, které se týkají více než jednoho území členského státu.

(3)

Pro zajištění fungování jednotných a účinných postupů by měla být stanovena pravidla pro požadované informace a formuláře pro podávání žádostí o zápis, žádostí o schválení změn specifikace výrobku na úrovni Unie a oznámení sdělení schválených standardních a dočasných změn, námitek a odůvodněných prohlášení o námitce, oznámení o skončení konzultací v návaznosti na řízení o námitce a žádostí o zrušení zápisu.

(4)

Zeměpisná oblast zeměpisných označení, pro něž je požadována ochrana, by měla být ve specifikaci výrobku popsána podrobně, přesně a jednoznačně tak, aby výrobci, příslušné orgány a kontrolní subjekty mohli pracovat na jistých, přesvědčivých a spolehlivých základech. Kromě toho by měl jednotný dokument obsahovat stručný přehled zeměpisné oblasti.

(5)

Zájmy třetích stran v členském státě by měly být chráněny pro případ, že na základě připomínek Komise v souvislosti s přezkumem provedeným podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2019/787 dojde k podstatným změnám specifikací výrobků předložených společně s žádostí. Takovéto změny by měly být náležitě zveřejněny na úrovni členských států, aby fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem mohly podat námitku.

(6)

V zájmu právní jistoty a účinného řízení systému by měla být stanovena podrobná pravidla týkající se požadavků a lhůt pro námitkové řízení, žádostí o schválení změn na úrovni Unie, sdělení schválených standardních nebo dočasných změn a žádostí o zrušení.

(7)

V souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2019/787 má Komise sdílet námitku podanou proti žádosti o zápis zeměpisného označení nebo žádosti o schválení změny na úrovni Unie nebo proti žádosti o zrušení s orgánem, subjektem nebo osobou, která tuto žádost nebo požadavek podala. Z důvodu transparentnosti a hospodárnosti řízení by toto oznámení mělo obsahovat jméno a kontaktní údaje strany, která námitku vznesla. Žadatel by mohl okamžitě zahájit neformální konzultaci s potenciální osobou, která námitku vznesla, na jejímž základě by mohlo dojít k vyjasnění této otázky dříve, než osoba, která námitku vznesla, zašle odůvodněné prohlášení o námitce.

(8)

Následuje-li po podání námitky přípustné odůvodněné prohlášení o námitce, poskytne Komise orgánu, subjektu nebo osobě, které podaly námitku, a orgánu, subjektu nebo osobě, které podaly žádost o zápis, změnu nebo zrušení, příslušné kontaktní údaje druhé strany, aby obě strany mohly vést náležité konzultace v souladu s čl. 27 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787.

(9)

Jméno žadatele, který předkládá žádost o schválení změny na úrovni Unie podle článku 31 nařízení (EU) 2019/787, nebo jméno fyzické nebo právnické osoby, která podává žádost o zrušení v souladu s článkem 32 nařízení (EU) 2019/787, se zveřejní s cílem identifikovat osoby, které aktivovaly postup změny nebo zrušení, a umožnit stranám, které by potenciálně vznesly námitky, napadnout jejich oprávněný zájem.

(10)

Zveřejnění schválených standardních a dočasných změn v Úředním věstníku Evropské unie je nezbytnou podmínkou toho, aby byla daná změna zveřejněna a použitelná na území Unie v souladu s novým systémem pravomocí k provádění změn uvedených v článku 31 nařízení (EU) 2019/787. Zveřejnění schválené standardní změny týkající se zeměpisného označení pocházejícího ze třetí země, které bylo oznámeno fyzickou nebo právnickou osobou, může obsahovat osobní údaje za účelem identifikace osoby odpovědné za předání takové změny.

(11)

Stávající pravidla reprodukce symbolů Unie pro chráněná zeměpisná označení zemědělských výrobků a potravin, která jsou stanovena v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (5), by se měla převzít, aby spotřebitelé mohli rozpoznat lihoviny s chráněným zeměpisným označením.

(12)

Přidaná hodnota zeměpisných označení vychází z důvěry spotřebitele. Režim je důvěryhodný pouze za podmínky, že je provázen účinným ověřováním, kontrolou a audity, které zahrnují systém kontrol na všech stupních výroby, zpracování a distribuce spravovaný příslušnými orgány určenými členskými státy v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2019/787 ve spojení s čl. 38 odst. 2 uvedeného nařízení. Pro optimální fungování jednotného trhu je důležité, aby výrobci mohli v různých souvislostech rychle a snadno prokázat, že jsou oprávněni používat chráněný název, například při kontrolách ze strany celníků, při kontrolách trhu nebo na požádání hospodářských subjektů. Systém stanovený členskými státy by měl rovněž zaručit, že výrobci, kteří dodržují pravidla, mají právo na to, aby se na ně vztahovalo ověření souladu se specifikací výrobku.

(13)

Je nutno stanovit pravidla a formuláře s ohledem na důkaz o vydání ověřovací listiny původu lihovin se zeměpisným označením týkajícím se zeměpisné oblasti ve třetí zemi.

(14)

V zájmu účinného administrativního řízení a při zohlednění zkušeností získaných prostřednictvím informačních systémů zavedených Komisí, by komunikace mezi členskými státy a Komisí měla být zjednodušena a výměna informací by měla probíhat v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 (6) a prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 (7).

(15)

Komise zřídila informační systém „e-Ambrosia“ pro vyřizování žádostí o ochranu zeměpisných označení v odvětví potravin, vína, lihovin a aromatizovaných vín. Členské státy a Komise by měly nadále používat uvedený systém ve vztahu k lihovinám pro účely komunikace, která se týká postupů souvisejících s žádostmi o zápis a o schválení změn specifikace výrobku. Vzhledem k přísnému systému akreditace by se však uvedený systém neměl používat pro komunikaci s členskými státy ohledně námitkového řízení a žádostí o zrušení, a dokud nebudou vyřešeny požadované záruky digitální bezpečnosti, neměl by se používat pro komunikaci s třetími zeměmi. V případě vyřizování námitek a žádostí o zrušení by členské státy, příslušné orgány a výrobci ze třetích zemí, jakož i fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem podle nařízení (EU) 2019/787, měly komunikovat s Komisí prostřednictvím elektronické pošty.

(16)

Je nutno určit způsob, jakým Komise zpřístupní veřejnosti informace o zeměpisných označeních v oblasti lihovin.

(17)

Postupy při zápisu, změně specifikace výrobku a zrušení zápisu zeměpisných označení lihovin pocházejících z Unie a postupy týkající se kontrol podle nařízení (EU) 2019/787, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 a tohoto nařízení provádí Komise a členské státy. Komise a členské státy odpovídají za jednotlivé fáze každého typu řízení. Členské státy odpovídají za první fázi, která spočívá v obdržení žádosti od seskupení výrobců, v jejím posouzení včetně vedení vnitrostátního námitkového řízení, a na základě výsledků tohoto posouzení v podání žádosti Komisi. Komise odpovídá za přezkum žádostí včetně zahájení celosvětového námitkového řízení a za přijetí rozhodnutí o přiznání ochrany danému zeměpisnému označení. Komise rovněž provádí odpovídající postupy v případě zeměpisných označení pocházejících ze třetích zemí.

(18)

Aby se minimalizovala expozice osobních údajů, neměly by dokumenty, které mají být předloženy v průběhu příslušných postupů, pokud možno obsahovat požadavky na předložení osobních údajů. Může však nastat situace, kdy Komise a členské státy budou nuceny zpracovávat informace obsahující osobní údaje, jako jsou například osobní jména a kontaktní údaje. V řádně odůvodněných případech může být potřeba tyto údaje zpřístupnit nebo zveřejnit.

(19)

Zpracovávání osobních údajů prováděné Komisí v průběhu těchto postupů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (8). Je vhodné vyjasnit, že Komise má být považována za správce ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725 ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rámci postupů, za které je odpovědná podle nařízení (EU) 2019/787.

(20)

Zpracovávání osobních údajů Komisí členskými státy v průběhu příslušných postupů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (9). Je proto vhodné vyjasnit, že příslušné orgány členských států mají být považovány za správce ve smyslu nařízení (EU) 2016/679, pokud jde o zpracování osobních údajů v rámci postupů, za které odpovídají podle nařízení (EU) 2019/787.

(21)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro lihoviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Úvodní ustanovení

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) 2019/787, pokud jde o zeměpisná označení lihovin, a zejména pokud jde o:

a)

žádosti o zápis;

b)

námitkové řízení;

c)

změny specifikace výrobku;

d)

zrušení zápisu;

e)

používání symbolu Unie;

f)

kontroly;

g)

komunikaci.

KAPITOLA II

Zvláštní ustanovení

ODDÍL 1

ŽÁDOST O ZÁPIS

Článek 2

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 2 nařízení 2019/787) Společné žádosti

1.   Pro účely čl. 24 odst. 4 nařízení (EU) 2019/787 musí být u společných žádostí o zápis zeměpisného označení požadavky stanovené v článku 23 nařízení (EU) 2019/787 a v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 splněny ve všech dotčených členských státech i třetích zemích. Článek 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 se vztahuje na všechny dotčené členské státy.

2.   Členský stát, orgán dané třetí země nebo žadatel usazený ve třetí zemi, kteří podávají Komisi společnou žádost podle odstavce 1, se stávají příjemci veškerých oznámení nebo rozhodnutí vydaných Komisí.

Článek 3

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 2 nařízení 2019/787) Jednotný dokument

1.   Pro účely čl. 23 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) a čl. 23 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/787 musí být jednotný dokument stručný a s výjimkou řádně odůvodněných případů nesmí přesáhnout 2 500 slov.

2.   Pokud se žádost týká zeměpisné oblasti v členském státě, vyhotoví se jednotný dokument v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci písm. a).

3.   Pokud se žádost týká zeměpisné oblasti ve třetí zemi, použije orgán třetí země nebo žadatel usazený ve třetí zemi vzor pro jednotné dokumenty uvedený v příloze I. Takto poskytnuté informace může Komise zadat do svých digitálních systémů.

4.   Odstavce 1 a 2 se použijí rovněž na jednotný dokument, na který se vztahuje žádost o zveřejnění v souladu s čl. 50 odst. 6 nařízení (EU) 2019/787.

Článek 4

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení 2019/787) Zeměpisná oblast

Zeměpisná oblast uvedená v čl. 22 odst. 1 prvním pododstavci písm. d) nařízení (EU) 2019/787 se ve specifikaci výrobku vymezí přesným způsobem, který nepřipouští nejasnosti a v nejvyšší možné míře vychází z fyzických nebo správních hranic.

Článek 5

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 2 nařízení 2019/787) Dodatečný vnitrostátní přezkum žádosti

Pokud po výměnách informací podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2019/787 mezi Komisí a dotčeným členským státem dojde k podstatným změnám ve specifikaci výrobku, musí být tyto změny náležitě zveřejněny v dotčeném členském státě s cílem umožnit jakékoli fyzické nebo právnické osobě, která má oprávněný zájem a je usazená nebo má bydliště na území dotčeného členského státu, aby podala námitku před odesláním nové verze jednotného dokumentu Komisi.

V případech, kdy má být provedeno další vnitrostátní námitkové řízení, může Komise na žádost dotčeného členského státu prodloužit lhůtu pro podání připomínek podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2019/787 až na 6 měsíců.

Elektronický odkaz na zveřejnění specifikace výrobku se aktualizuje a vede ke konsolidované verzi navrhované specifikace výrobku.

ODDÍL 2

NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ

Článek 6

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 1 písm. b) nařízení 2019/787) Procesní pravidla pro námitky

1.   Námitka podle čl. 27 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/787 musí obsahovat:

a)

název zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie řadě C, kterého se námitka týká;

b)

odkaz na řadu Úřední věstník Evropské unie řadu C, kde byla zveřejněna příslušná žádost o zápis názvu, žádost o změnu na úrovni Unie nebo žádost o zrušení;

c)

jméno a kontaktní údaje členského státu, orgánu třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby, která námitku vznesla;

d)

prohlášení, že žádost by mohla porušovat požadavky stanovené v kapitole III nařízení (EU) 2019/787.

Námitka se vyhotoví v souladu s formulářem uvedeným v příloze II.

2.   Odůvodněné prohlášení o námitce podle čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2019/787 obsahuje:

a)

název zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie řadě C, kterého se námitka týká;

b)

odkaz na Úřední věstník Evropské unie řadu C, ve které byl zveřejněn název, kterého se námitka týká;

c)

jméno a kontaktní údaje orgánu členského státu nebo orgánu třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby, která podala odůvodněné prohlášení o námitce;

d)

popis oprávněného zájmu fyzické nebo právnické osoby, která námitku podala; tento požadavek se nevztahuje na vnitrostátní orgány;

e)

uvedení důvodů námitky podle článku 28 nařízení (EU) 2019/787;

f)

podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu námitky.

K odůvodněnému prohlášení mohou být případně přiloženy podpůrné dokumenty.

Odůvodněné prohlášení o námitce se vyhotoví v souladu s formulářem uvedeným v příloze III. Odchylně může Komise přijmout odůvodněné prohlášení, které není vypracováno v souladu s tímto formulářem za předpokladu, že jsou poskytnuty všechny informace požadované podle tohoto článku.

3.   Pro účely čl. 27 odst. 1 pátého pododstavce nařízení (EU) 2019/787 se orgánu, subjektu nebo osobě, která podala žádost o zápis nebo o schválení změny na úrovni Unie, případně žádost o zrušení, sdělí název a kontaktní údaje orgánu nebo osoby, která vznesla námitku.

4.   Pro účely čl. 27 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787 se jméno a kontaktní údaje orgánu nebo osoby, která podala odůvodněné prohlášení o námitce, a orgánu, subjektu nebo osoby, která podala žádost o zápis nebo o schválení změny na úrovni Unie nebo žádost o zrušení, sdělí druhé straně.

5.   Výsledky konzultací podle čl. 27 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787 budou Komisi oznámeny do 1 měsíce od ukončení konzultací. Toto oznámení musí obsahovat:

a)

název zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie řadě C, kterého se námitka týká;

b)

odkaz na Úřední věstník Evropské unie řadu C, ve které byl zveřejněn název, kterého se námitka týká;

c)

jméno strany nebo stran, která/é vznesla/y námitky;

d)

výsledek konzultací;

e)

údaj o tom, zda byl změněn jednotný dokument nebo specifikace výrobku, a popis těchto změn.

Oznámení o skončení jednání v návaznosti o řízení o námitce se vyhotoví v souladu s formulářem uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

ODDÍL 3

ZMĚNY SPECIFIKACE VÝROBKU

Článek 7

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 1 písm. c) nařízení 2019/787) Žádosti o změny na úrovni Unie

1.   Žádost o schválení změny specifikace výrobku na úrovni Unie podle článku 31 nařízení (EU) 2019/787 obsahuje:

a)

chráněný název, kterého se změna týká;

b)

jméno a kontaktní údaje žadatele a popis oprávněného zájmu žadatele;

c)

položky specifikace výrobku a jednotného dokumentu, jichž se změna týká;

d)

vysvětlení, že tato změna spadá pod definici změny na úrovni Unie stanovenou v článku 31 nařízení (EU) 2019/787;

e)

popis a důvody pro každou navrhovanou změnu;

f)

konsolidovaný jednotný dokument v platném znění;

g)

elektronický odkaz na zveřejnění konsolidované specifikace výrobku ve znění pozdějších předpisů;

h)

prohlášení členského státu, že žádost podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) 2019/787 a předpisů přijatých na jeho základě;

i)

pouze u žádostí ze třetích zemí důkaz, že požadovaná změna je v souladu s právními předpisy o ochraně zeměpisných označení platnými v dané třetí zemi.

Popis a důvody uvedené v písmenu e) a dokument uvedený v písmenu f) nesmí jednotlivě přesáhnout 2 500 slov s výjimkou řádně odůvodněných případů.

2.   Žádost o schválení změny na úrovni Unie musí být stručná a s výjimkou řádně odůvodněných případů nesmí přesáhnout 5 000 slov. Žádost členského státu se vyhotoví v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci písm. a). Žadatelé ze třetích zemí použijí formulář uvedený v příloze V. Takto poskytnuté informace může Komise zadat do svých digitálních systémů.

3.   Změněný jednotný dokument se vyhotoví v souladu s článkem 3. Žádost ze třetí země může obsahovat konsolidované znění specifikace výrobku místo elektronického odkazu na zveřejněnou specifikaci výrobku.

4.   Pro účely čl. 31 odst. 4 nařízení (EU) 2019/787 ve spojení s čl. 26 odst. 2 uvedeného nařízení zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie řadě C kromě jednotného dokumentu v platném znění a odkazu na zveřejnění specifikace výrobku v platném znění i žádost o schválení změny specifikace výrobku na úrovni Unie.

Jako součást této žádosti se zveřejní jména fyzických nebo právnických osob nebo úředníků členského státu nebo třetích zemí podávajících žádost.

Článek 8

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 1 písm. c) nařízení 2019/787) Sdělení standardní změny

1.   Sdělení schválené standardní změny specifikace výrobku podle čl. 8 odst. 2 druhého pododstavce a čl. 8 odst. 3, 7 a 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 obsahuje:

a)

odkaz na chráněný název, kterého se standardní změna týká;

b)

vysvětlení, že daná změna spadá pod definici standardní změny stanovenou v článku 31 nařízení (EU) 2019/787;

c)

popis schválené změny s uvedením, zda tato změna vede ke změně jednotného dokumentu;

d)

shrnutí důvodů, pro které je změna požadována;

e)

rozhodnutí o schválení standardní změny podle čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235;

f)

v případě potřeby konsolidovaný jednotný dokument v platném znění;

g)

elektronický odkaz na zveřejnění konsolidované specifikace výrobku v platném znění.

2.   Pokud sdělení podává členský stát, obsahuje prohlášení tohoto členského státu, že schválená změna podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) 2019/787 a ustanovení přijatá podle tohoto nařízení.

3.   V případě lihovin pocházejících z třetích zemí musí být ve sdělení orgánů třetí země nebo žadatele ze třetí země s oprávněným zájmem uvedeno jméno dané třetí země nebo žadatele, který sdělení zasílá, a musí obsahovat důkaz, že změna je v dané třetí zemi použitelná. Místo elektronického odkazu na zveřejnění specifikace výrobku může tuto specifikaci obsahovat.

4.   Sdělení členského státu o schválené standardní změně se vyhotoví v souladu s formulářem zpřístupněným v digitálních systémech uvedených v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci písm. a). Pro sdělení třetích zemí se použije formulář uvedený v příloze VI. Takto poskytnuté informace může Komise zadat do svých digitálních systémů.

5.   Pro účely čl. 8 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 se jako součást tohoto sdělení zveřejní název členského státu nebo třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby, která předkládá sdělení o schválené standardní změně specifikace výrobku zeměpisného označení.

Článek 9

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 1 písm. c) nařízení 2019/787) Sdělení dočasné změny

1.   Sdělení schválené dočasné změny specifikace výrobku podle čl. 10 odst. 1 až 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 obsahuje:

a)

odkaz na chráněný název, kterého se změna týká;

b)

popis schválené dočasné změny spolu s důvody na její podporu podle čl. 31 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787;

c)

odkaz na formální uznání přírodní katastrofy nebo nepříznivých povětrnostních podmínek příslušnými orgány či uložení povinných hygienických a fytosanitárních opatření;

d)

elektronický odkaz na zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí, kterým se dočasná změna schvaluje.

2.   Pokud toto sdělení podává členský stát, musí obsahovat prohlášení tohoto členského státu, že schválená změna podle jeho názoru splňuje požadavky nařízení (EU) 2019/787 a ustanovení přijatá podle tohoto nařízení.

3.   V případě lihovin pocházejících z třetích zemí musí sdělení orgánů třetí země nebo žadatele z třetí země s oprávněným zájmem obsahovat název třetí země nebo žadatele, který sdělení zasílá, a důkaz, že změna je v dané třetí zemi použitelná. Místo elektronického odkazu na zveřejnění specifikace může obsahovat zveřejněné vnitrostátní rozhodnutí, kterým se schvaluje dočasná změna specifikace.

4.   Sdělení schválené dočasné změny členským státem se vyhotoví v souladu s formulářem, který se zpřístupní v digitálních systémech uvedených v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci písm. a). Pro sdělení třetích zemí se použije formulář uvedený v příloze VII. Takto poskytnuté informace může Komise zadat do svých digitálních systémů.

5.   Pro účely čl. 10 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 se jako součást tohoto sdělení zveřejní název členského státu nebo třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby, která předkládá sdělení o schválené dočasné změně specifikace výrobku zeměpisného označení.

ODDÍL 4

ZRUŠENÍ

Článek 10

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 1 písm. d) nařízení 2019/787) Žádosti o zrušení

1.   Žádost o zrušení zápisu zeměpisného označení podle článku 32 nařízení (EU) 2019/787 obsahuje:

a)

odkaz na chráněný název, kterého se změna týká;

b)

členský stát nebo třetí zemi, ke kterým zeměpisná oblast patří;

c)

jméno a kontaktní údaje orgánu nebo právnické osoby, které zrušení zápisu požadují. Požádá-li o zrušení fyzická osoba, lze jméno a jiné osobní údaje v žádosti vynechat a zaslat Komisi zvlášť;

d)

popis oprávněného zájmu fyzické nebo právnické osoby, která zrušení zápisu požaduje. Tento požadavek se nevztahuje na vnitrostátní orgány;

e)

uvedení důvodů pro zrušení;

f)

podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu žádosti o zrušení;

g)

prohlášení členského státu, že žádost o zrušení splňuje podle jeho názoru požadavky článku 32 nařízení (EU) 2019/787 a předpisů přijatých na jeho základě.

K žádosti o zrušení mohou být případně přiloženy podpůrné dokumenty.

2.   Žádost o zrušení se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze VIII.

3.   Pro účely čl. 32 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EU) 2019/787 ve spojení s čl. 26 odst. 2 uvedeného nařízení zveřejní Komise žádost o zrušení zápisu v Úředním věstníku Evropské unie řadě C. Jako součást žádosti o zrušení zápisu se zveřejňují jména fyzických nebo právnických osob nebo úředníků členského státu nebo třetích zemí, kteří podávají tuto žádost.

ODDÍL 5

POUŽÍVÁNÍ SYMBOLU UNIE

Článek 11

(Prováděcí pravomoc podle čl. 20 písm. c) nařízení 2019/787) Symbol Unie

Symbol Unie označující ochranu jako zeměpisné označení podle článku 16 nařízení (EU) 2019/787 se uvede, jak je stanoveno v příloze X prováděcího nařízení (EU) č. 668/2014.

ODDÍL 6

KONTROLY

Článek 12

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 1 písm. e) nařízení 2019/787) Ověření dodržování specifikace výrobku

1.   Pro účely tohoto článku se „výrobcem lihoviny se zeměpisným označením“ nebo „zpracovatelem lihoviny se zeměpisným označením“ (dále jen „výrobce“ nebo „zpracovatel“) rozumí hospodářský subjekt, na jehož činnosti se vztahuje specifikace výrobku příslušného zeměpisného označení.

2.   Každý výrobce nebo zpracovatel, který dodržuje pravidla stanovená v kapitole III nařízení (EU) 2019/787, má právo, aby se na něj vztahovalo ověřování souladu podle článku 38 uvedeného nařízení. Výrobce nebo zpracovatel oznámí svou činnost příslušnému orgánu uvedenému v čl. 38 odst. 2 prvním pododstavci písm. a) nařízení (EU) 2019/787.

3.   Výrobci nebo zpracovateli, u jehož výrobku bude na základě procesu ověřování podle článku 38 nařízení (EU) 2019/787 konstatováno, že je v souladu se specifikací výrobku zeměpisného označení chráněného v souladu s uvedeným nařízením, bude buď:

a)

uděleno osvědčení, kterým může být i ověřená kopie, které osvědčuje soulad se specifikací výrobku. Toto osvědčení musí být minimálně v elektronické podobě a může být zveřejněno na internetových stránkách, k nimž má výrobce nebo zpracovatel přístup a z nichž si výrobce nebo zpracovatel může toto osvědčení stáhnout. V osvědčení musí být uvedeno datum jeho vydání. Certifikovaní výrobci nebo zpracovatelé musí své osvědčení zpřístupnit jakémukoli úřednímu kontrolnímu inspektorátu nebo jinému donucovacímu orgánu. Osvědčení mohou zpřístupnit rovněž veřejnosti nebo jakékoli osobě, která si případně doklad o certifikaci v rámci běžné činnosti vyžádá. Toto osvědčení musí být uvedeno v latince, případně k němu musí být přiložen přepis nebo transliterace do latinky, nebo

b)

bude zařazen na seznam schválených výrobců nebo zpracovatelů vyhotovený příslušným orgánem. Tento seznam, kterým může být i odpovídající výpis z úplného seznamu, musí být zpřístupněn každému výrobci nebo zpracovateli, který je na něm uveden. Musí existovat minimálně v elektronické podobě a může být zpřístupněn na internetových stránkách, k nimž má výrobce nebo zpracovatel přístup a z nichž si výrobce nebo zpracovatel může stáhnout oficiální výpis z příslušného seznamu. Na seznamu bude uvedeno datum jeho vypracování. Výrobce nebo zpracovatel zpřístupní svůj seznam na požádání jakémukoli úřednímu kontrolnímu inspektorátu nebo jinému donucovacímu orgánu. Seznam mohou zpřístupnit rovněž veřejnosti a jakékoli osobě, která si případně doklad o zařazení na tento seznam v rámci běžné činnosti vyžádá. Seznam musí být uveden v latince, případně k němu musí být přiložen přepis nebo transliterace do latinky.

4.   Osvědčení a seznam uvedené v odstavci 3 se pravidelně aktualizují na základě posouzení rizik. Osvědčení a seznam musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a)

název chráněného zeměpisného označení;

b)

kategorii lihoviny;

c)

číslo výrobce (nepovinné);

d)

obchodní firmu a kontaktní údaje výrobce nebo zpracovatele;

e)

obchodní firmu nebo úřední název a kontaktní údaje kontrolního subjektu nebo orgánu odpovědného za zařazení na seznam;

f)

činnost výrobce nebo zpracovatele, na kterou se osvědčení nebo seznam vztahuje, tj. „výroba“, „zpracování“, „plnění do lahví (balení)“ a/nebo „jiné“ (k upřesnění);

g)

datum vydání osvědčení nebo vytvoření seznamu;

h)

podpis, razítko nebo značka kontrolního subjektu nebo orgánu odpovědného za zařazení na seznam, které mohou mít i elektronickou podobu.

5.   V případě, že je výrobci nebo zpracovateli zrušena certifikace nebo je vyřazen ze seznamu, členské státy zajistí, aby výrobce nebo zpracovatel již dané osvědčení nebo seznam nadále nevystavoval a nepoužíval.

6.   Pro účely usnadnění volného pohybu zboží v Unii mohou subjekty vydávající osvědčení a orgány odpovědné za zařazení na seznam uvedené v odstavci 3 použít formulář uvedený v příloze IX.

7.   U výrobků vyrobených ve třetích zemích poskytne výrobce nebo zpracovatel, jehož výrobek označený zapsaným zeměpisným označením se dováží do Unie, dovozci výrobku do Unie na jeho žádost doklad o certifikaci jako výrobce nebo zpracovatele výrobku označeného tímto zeměpisným označením poskytnutým vnitrostátním kontrolním orgánem nebo subjektem pro certifikaci dané třetí země.

Tento doklad o certifikaci se může skládat z osvědčení nebo seznamu schválených výrobců nebo zpracovatelů a může být poskytnut přímo tímto vnitrostátním kontrolním orgánem nebo subjektem pro certifikaci. Doklad o certifikaci může být v papírové nebo elektronické podobě. Musí být sepsán v úředním jazyce Unie, případně k němu musí být připojen překlad do tohoto jazyka, a musí být uveden ve znacích, které jsou snadno srozumitelné v daném členském státě nebo členských státech, v nichž je daný výrobek uváděn na trh. V den, kdy je poskytnut dovozci, nesmí v souladu s vnitrostátními právními předpisy třetí země končit jeho platnost.

8.   Dovozce poskytne doklad o certifikaci uvedený v odstavci 7 na vyžádání celním orgánům nebo jiným orgánům v EU, které se zabývají ověřováním používání zeměpisných označení na zboží deklarovaném k propuštění do volného oběhu nebo uváděném na trh Unie. Dovozce může doklad o certifikaci poskytnout veřejnosti nebo jakékoli osobě, která si doklad o certifikaci v rámci běžné činnosti vyžádá.

KAPITOLA III

Komunikace

Článek 13

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 2 nařízení 2019/787) Komunikace mezi Komisí, členskými státy, třetími zeměmi a dalšími subjekty

1.   Dokumenty a informace požadované pro provádění kapitoly III nařízení (EU) 2019/787 a kapitoly II tohoto nařízení se Komisi předávají takto:

a)

v případě příslušných orgánů členských států prostřednictvím digitálních systémů poskytnutých Komisí s výhradou odstavce 2;

b)

v případě příslušných orgánů a výrobců ze třetích zemí a rovněž fyzických nebo právnických osob, které mají podle nařízení (EU) 2019/787 oprávněný zájem, prostřednictvím elektronické pošty za použití formulářů uvedených v přílohách I až VIII uvedeného nařízení.

Na komunikaci uskutečněnou podle prvního pododstavce písm. a) se vztahují zásady a požadavky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a v prováděcím nařízení (EU) 2017/1185.

2.   Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce písm. a) předkládají příslušné orgány členských států Komisi námitku, odůvodněné prohlášení o námitce a oznámení o výsledcích konzultací uvedené v článku 6, jakož i žádost o zrušení uvedenou v článku 10 prostřednictvím elektronické pošty.

3.   Komise sděluje a zpřístupňuje informace příslušným orgánům členských států prostřednictvím digitálních systémů zpřístupněných Komisí v souladu s odst. 1 prvním pododstavcem písm. a). Informace v souvislosti s postupy podle odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a odstavce 2 sděluje Komise členským státům, příslušným orgánům a seskupením žadatelů třetích zemí a rovněž fyzickým nebo právnickým osobám s oprávněným zájmem podle nařízení (EU) 2019/787 elektronickou poštou.

4.   V případě úředních technických sdělení týkajících se zeměpisných označení lihovin oznámí každý členský stát Komisi jedno kontaktní místo skládající se z adresy útvaru a poštovní adresy, adresy funkční elektronické poštovní schránky a telefonního čísla útvaru. Členské státy tato kontaktní místa průběžně aktualizují. Z těchto údajů je možné identifikovat pouze úřední funkce, úřady a útvary. Z žádných těchto údajů není možné identifikovat fyzické osoby ani osobní údaje jinak obsažené v adresách, kontaktních číslech nebo jiných datových položkách.

Komise může uchovávat, ukládat, sdílet, zveřejňovat a pravidelně rozesílat úplný seznam těchto kontaktních míst, a to i svým vlastním útvarům, jiným orgánům a institucím Unie a všem kontaktním místům na seznamu. Komise může požadovat, aby tyto údaje byly předkládány prostřednictvím digitálních systémů, které Komise zpřístupní.

Článek 14

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 2 nařízení 2019/787) Podání a přijetí sdělení

1.   Sdělení a podání podle článku 13 se považují za učiněná ke dni, kdy je Komise obdržela.

2.   Komise potvrdí příslušným orgánům členských států přijetí každého obdrženého sdělení a všech souborů podaných prostřednictvím digitálních systémů podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) prostřednictvím těchto digitálních systémů.

Komise přidělí každé nové žádosti o zápis, žádosti o schválení změny na úrovni Unie, sdělení týkajícímu se schválených standardních změn a sdělení týkajícímu se schválených dočasných změn číslo spisu.

Potvrzení o přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

název dotčeného výrobku;

c)

datum přijetí.

Komise oznámí a zpřístupní informace a poznámky ohledně takových sdělení a podání prostřednictvím digitálních systémů podle čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce písm. a).

3.   V případě sdělení a zaslání souborů elektronickou poštou potvrdí Komise jejich obdržení elektronickou poštou.

Každé nové žádosti o zápis, žádosti o schválení změny na úrovni Unie, sdělení týkajícímu se schválených standardních změn a sdělení týkajícímu se schválených dočasných změn přidělí číslo spisu.

Potvrzení o přijetí obsahuje alespoň tyto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

název dotčeného výrobku;

c)

datum přijetí.

Komise oznámí a zpřístupní informace a poznámky týkající se takových sdělení a podání elektronickou poštou.

4.   Článek 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 a články 1 až 5 prováděcího nařízení (EU) 2017/1185 se použijí obdobně na oznámení a zpřístupnění informací podle odstavců 1 a 2 tohoto článku.

Článek 15

(Prováděcí pravomoc podle čl. 42 odst. 2 nařízení 2019/787) Informace, které se mají zveřejnit

Informace, které má Komise povinnost zveřejnit v souladu s kapitolou III nařízení (EU) 2019/787, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235X a s tímto nařízením, se zveřejňují prostřednictvím digitálních systémů poskytnutých Komisí v souladu s čl. 13 odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

Osobní údaje

Článek 16

(Prováděcí pravomoc dle čl. 42 odst. 1 a 2 nařízení 2019/787). Osobní údaje

1.   Komise a členské státy zpracovávají osobní údaje získané v průběhu postupů pro registraci, schvalování změn, zrušení a kontrolu podle nařízení (EU) 2019/787, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 a tohoto nařízení v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 a nařízením (EU) 2016/679.

2.   Komise se považuje za správce ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725 ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rámci postupu, pro který je příslušná v souladu s nařízením (EU) 2019/787, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 a tímto nařízením.

3.   Příslušné orgány členských států se považují za správce ve smyslu nařízení (EU) 2016/679 ve vztahu ke zpracování osobních údajů v rámci postupů, pro které jsou příslušné v souladu s nařízením (EU) 2019/787, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 a tímto nařízením.

KAPITOLA V

Závěrečná ustanovení

Článek 17

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (Úř. věst. L 201, 26.7.2013, s. 21).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 ze dne 12. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, změn specifikací výrobků, zrušení zápisu a rejstříku (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 100).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).


PŘÍLOHA I

Jednotný dokument (nařízení (EU) 2019/787)

„NÁZEV“

Zeměpisné označení-XX-XXXX

Datum podání žádosti: XX-XX-XXXX

Důležité upozornění: žadatelům se doporučuje, aby neuváděli žádné osobní údaje (včetně jmen osob), a to zejména v kontaktních údajích (například osobní telefonní čísla a e-mailové adresy). Veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1) . V případě podání námitky je straně, která námitku vznesla, sděleno jméno žadatele s cílem umožnit zahájení příslušné konzultace v souladu s čl. 27 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (2) . Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Europa.

1.   Název (názvy), který má být zapsán:

2.   Třetí země, ke které zeměpisná oblast patří:

3.   Druh zeměpisného označení:

Zeměpisné označení

4.   Kategorie lihoviny:

5.   Popis vlastností lihoviny:

6.   Vymezení zeměpisné oblasti:

7.   Metoda produkce:

8.   Zvláštní pravidla týkající se balení:

…[Nehodí-li se, nevyplňujte. Případná omezení souhrnně odůvodněte].

9.   Zvláštní pravidla pro označování:

…[Nehodí-li se, nevyplňujte. Případná omezení souhrnně odůvodněte].

10.   Popis souvislosti mezi lihovinou a jejím zeměpisným původem, případně včetně zvláštních údajů týkajících se popisu výrobku nebo výrobního postupu, které souvislost odůvodňují:

----------------------------------------------------

Odkaz na zveřejnění specifikace


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).


PŘÍLOHA II

Námitka (nařízení (EU) 2019/787)

Důležité upozornění: žadatelům se doporučuje, aby neuváděli žádné osobní údaje (včetně jmen osob), a to zejména v kontaktních údajích (například osobní telefonní čísla a e-mailové adresy). Veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1). Námitka včetně jména strany, která vznesla námitku, je sdělena žadateli v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (2) . Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Europa.

1.   Název výrobku

[zveřejněný v Úředním věstníku]

2.   Odkaz

[zveřejněný v Úředním věstníku]

Referenční číslo: …

Datum zveřejnění v Úředním věstníku: …

3.   Námitka

[Název členského státu nebo třetí země nebo právnické či fyzické osoby s oprávněným zájmem, která je usazena ve třetí zemi a podává tuto námitku] je toho názoru, že žádost uvedená v bodech 1 a 2 by mohla znamenat porušení podmínek stanovených v kapitole III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, a vyhrazuje si právo zaslat odůvodněné prohlášení o námitce podle čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2019/787.

4.   Kontaktní údaje

Kontakt*: …

Seskupení/organizace nebo vnitrostátní orgán:…

Útvar: …

Adresa:

Telefon +…

E-mail: …

5.   Datum a podpis

[Jméno]

[Orgán/organizace]

[Adresa]

[Telefon+]

[E-mail:]

[datum:]

[podpis]]


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).


PŘÍLOHA III

Odůvodněné prohlášení o námitce (nařízení (EU) 2019/787)

Důležité upozornění: žadatelům se doporučuje, aby neuváděli žádné osobní údaje (včetně jmen osob), a to zejména v kontaktních údajích (například osobní telefonní čísla a e-mailové adresy). Veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1) . Je-li námitka shledána přípustnou, je žadateli sděleno jméno strany, která vznesla námitku, s cílem umožnit zahájení příslušné konzultace v souladu s čl. 27 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (2) . Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Europa.

1.   Název výrobku

[zveřejněný v Úředním věstníku]

2.   Odkaz

[zveřejněný v Úředním věstníku]

Referenční číslo:…

Datum zveřejnění v Úředním věstníku:…

3.   Jméno strany, která vznesla námitku

[Členský stát, třetí země, fyzická nebo právnická osoba usazená ve třetí zemi]

4.   Kontaktní údaje

Kontakt:

Seskupení/organizace nebo vnitrostátní orgán:

Útvar:…

Adresa:

Telefonní číslo+…

E-mail:…

5.   Oprávněný zájem (nevyžadováno u vnitrostátních orgánů)

[Vysvětlete oprávněný zájem strany, která vznesla námitku. V případě námitky týkající se žádosti o zrušení uveďte obchodní užití zapsaného názvu (čl. 12 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2021/1235 (3) ). Na vnitrostátní orgány se tento požadavek nevztahuje.].

6.   Důvody námitky:

Žádost o zápis nebo o schválení změny na úrovni Unie nebo o zrušení je neslučitelná s pravidly pro zeměpisná označení lihovin, protože by byla v rozporu s čl. 3 odst. 4 a s články 22, 31 nebo 32 nařízení (EU) 2019/787 a s předpisy přijatými podle těchto článků.

Žádost o zápis nebo o schválení změny na úrovni Unie je neslučitelná s pravidly pro zeměpisná označení lihovin, protože zápis navrhovaného názvu by byl v rozporu s článkem 34 nebo 35 nařízení (EU) 2019/787.

Žádost o zápis nebo o schválení změny na úrovni Unie je neslučitelná s pravidly pro zeměpisná označení lihovin, protože zápis navrhovaného zeměpisného označení by ohrozil existenci zcela nebo částečně totožného názvu nebo ochranné známky nebo existenci výrobků, které se po dobu nejméně 5 let přede dnem zveřejnění podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2019/787 nacházely na trhu v souladu s právem.

7.   Podrobnosti námitky

[Uveďte řádně odůvodněné důvody a opodstatnění, podrobnosti o skutečnostech, důkazy a připomínky na podporu námitky. V případě námitky založené na existenci starší ochranné známky s určitou pověstí a proslulostí předložte potřebné dokumenty (čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2019/787].

8.   Seznam podkladů [Uveďte seznam dokumentů zasílaných na podporu námitky].

9.   Datum a podpis

[Jméno]

[Orgán/organizace]

[Adresa]

[Telefon+]

[E-mail:]

[datum:]

[podpis]]


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu (Úř. věst. L 270).


PŘÍLOHA IV

OZNÁMENÍ O SKONČENÍ KONZULTACÍ V NÁVAZNOSTI NA NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ (NAŘÍZENÍ (EU) 2019/787)

Důležité upozornění: žadatelům se doporučuje, aby neuváděli žádné osobní údaje (včetně jmen osob), a to zejména v kontaktních údajích (například osobní telefonní čísla a e-mailové adresy). Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Europa.

1.   Název výrobku

[zveřejněný v Úředním věstníku]

2.   Odkaz

[zveřejněný v Úředním věstníku]

Referenční číslo:

Datum zveřejnění v Úředním věstníku:

3.   Jméno strany, která vznesla námitku

[Členský stát, třetí země, fyzická nebo právnická osoba usazená ve třetí zemi]

4.   Výsledek konzultací

4.1   Bylo dosaženo dohody s touto stranou nebo stranami, která/é vznesla/y námitky:

[přiložte kopie dopisů svědčících o dohodě a uveďte všechny skutečnosti, které umožnily dosažení dohody (čl. 27 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (1))]

4.2   Nebylo dosaženo dohody s touto stranou nebo stranami, která/é vznesla/y námitky:

[přiložte informace podle čl. 27 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787]

5.   Specifikace výrobku a jednotný dokument

5.1   Specifikace výrobku byla změněna:

… Ano* …Ne

*Pokud ano, přiložte popis změn a změněnou specifikaci výrobku.

5.2   Jednotný dokument byl změněn:

… Ano**… Ne

**Pokud ano, přiložte aktualizovaný dokument.

6.   Datum a podpis

_____________________________________________________________

[Jméno]

[Orgán/organizace]

[Adresa]

[Telefon+]

[E-mail:]

[datum:]

[podpis]]


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).


PŘÍLOHA V

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY SPECIFIKACE VÝROBKU NA ÚROVNI UNIE (NAŘÍZENÍ (EU) 2019/787)

Důležité upozornění: žadatelům se doporučuje, aby neuváděli žádné osobní údaje (včetně jmen osob), a to zejména v kontaktních údajích (například osobní telefonní čísla a e-mailové adresy). Veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1) . Jméno žadatele o změnu specifikace výrobku na úrovni Unie musí být zveřejněno z důvodů transparentnosti a s cílem umožnit potenciální straně, která vznesla námitky, napadnout požadavek oprávněného zájmu žadatele. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Europa.

1.   Název výrobku

[zveřejněný v Úředním věstníku]

2.   Žadatel a oprávněný zájem

[Uveďte jméno, adresu, telefon a e-mail žadatele, který navrhuje změnu. V případě, že se adresa, telefon a e-mail týkají fyzické osoby, nesmí být v tomto formuláři uvedeny a musí být Komisi zaslány zvlášť.

Předložte rovněž vysvětlení oprávněného zájmu žadatele.]

3.   Třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

4.   Položka specifikace výrobku a jednotného dokumentu, jíž se změna (změny) týká (týkají)

Název výrobku

Kategorie nebo zákonný název lihoviny

Souvislost

Omezení při uvádění na trh

5.   Druh změny (změn)

[Vysvětlete, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici „změny na úrovni Unie“ stanovenou v článku 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (2)].

6.   Změna (změny)

[Uveďte popis a důvody pro každou změnu. Žádost o změnu musí být obsáhlá a vyčerpávající, jak je uvedeno v čl. 7 odst. (1) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 (3) a v článku 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1236 (4)].

7.   Přílohy

7.1.

Konsolidovaný jednotný dokument ve znění pozdějších změn

7.2.

Konsolidované znění specifikace výrobku ve zveřejněné podobě nebo odkaz na zveřejnění specifikace výrobku

7.3.

Důkaz, že změněné dokumenty odpovídají zeměpisnému označení platnému v dané třetí zemi


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu (Úř. věst. L 270).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu (Úř. věst. L 270).


PŘÍLOHA VI

SDĚLENÍ O SCHVÁLENÍ STANDARDNÍ ZMĚNY (NAŘÍZENÍ (EU) 2019/787)

Důležité upozornění: žadatelům se doporučuje, aby neuváděli žádné osobní údaje (včetně jmen osob), a to zejména v kontaktních údajích (například osobní telefonní čísla a e-mailové adresy). Veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1) . Z důvodu transparentnosti musí být zveřejněno jméno odesílatele. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Europa.

1.   Název výrobku

[zveřejněný v Úředním věstníku]

2.   Třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

3.   Odesílatel

[Jednotlivý výrobce nebo seskupení výrobců s oprávněným zájmem či orgány třetí země, ke které zeměpisná oblast patří (viz čl. 24 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787) (2))].

4.   Popis schválené změny (schválených změn)

[Uveďte popis standardní změny (standardních změn) a vysvětlete, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici standardní změny stanovenou v čl. 31 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787]. Uveďte souhrn důvodů, proč jsou změny požadovány. Uveďte, zda tato změna vede ke změně jednotného dokumentu či nikoliv.].

5.   Přílohy

5.1.

Rozhodnutí o schválení standardní změny

5.2.

Důkaz, že změna je použitelná ve třetí zemi

5.3.

Konsolidovaný jednotný dokument ve znění případných pozdějších změn

5.4.

Kopie konsolidovaného znění specifikace výrobku ve zveřejněné podobě nebo odkaz na zveřejnění specifikace výrobku


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).


PŘÍLOHA VII

SDĚLENÍ O SCHVÁLENÍ DOČASNÉ ZMĚNY (NAŘÍZENÍ (EU) 2019/787)

Důležité upozornění: žadatelům se doporučuje, aby neuváděli žádné osobní údaje (včetně jmen osob), a to zejména v kontaktních údajích (například osobní telefonní čísla a e-mailové adresy). Veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1) . Z důvodu transparentnosti musí být zveřejněno jméno odesílatele. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Europa.

1.   Název výrobku

[zveřejněný v Úředním věstníku]

2.   Třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

3.   Odesílatel

[Jednotlivý výrobce nebo seskupení výrobců s oprávněným zájmem či orgány třetí země, ke které zeměpisná oblast patří (viz čl. 24 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787) (2))].

4.   Popis schválené změny (schválených změn)

[Uveďte popis a zvláštní důvody dočasné změny (dočasných změn) včetně odkazu na formální uznání přírodní katastrofy nebo nepříznivých povětrnostních podmínek příslušnými orgány či uložení sanitárních a fytosanitárních opatření. Vysvětlete rovněž, proč změna (změny) spadá (spadají) pod definici „dočasné změny“ stanovenou v čl. 31 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787].

5.   Přílohy

5.1.

Použití schválené dočasné změny

5.2.

Rozhodnutí o schválení dočasné změny

5.3.

Důkaz, že změna je použitelná ve třetí zemi


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).


PŘÍLOHA VIII

ŽÁDOST O ZRUŠENÍ ZÁPISU (NAŘÍZENÍ (EU) 2019/787)

Důležité upozornění: žadatelům se doporučuje, aby neuváděli žádné osobní údaje (včetně jmen osob), a to zejména v kontaktních údajích (například osobní telefonní čísla a e-mailové adresy). Veškeré osobní údaje uvedené v tomto formuláři budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (1) . Jméno fyzické nebo právnické osoby, která žádost o zrušení zápisu podala, musí být zveřejněno z důvodů transparentnosti a s cílem umožnit potenciálním stranám, které vznesou námitky, napadnout požadavek oprávněného zájmu této osoby. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Europa.

1.   Zapsaný název navržený ke zrušení

2.   Členský stát nebo třetí země, ke které zeměpisná oblast patří

3.   Fyzická nebo právnická osoba, členský stát nebo třetí země podávající žádost o zrušení zápisu

[Uveďte název, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu fyzické nebo právnické osoby nebo výrobců, kteří žádají o zrušení. V případě, že se adresa, telefonní a e-mailová adresa týkají fyzické osoby, nesmějí být do tohoto formuláře zahrnuty a jsou zasílány Komisi zvlášť.

Vysvětlete rovněž oprávněný zájem fyzické nebo právnické osoby, která žádá o zrušení (nevyžaduje se u vnitrostátních orgánů)].

4.   Důvody zrušení zápisu a související odůvodnění

V souladu s čl. 32 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (2)

Písmeno a)

[Podrobně uveďte důvody a případně důkazy pro zrušení zápisu názvu podle čl. 32 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) nařízení (EU) 2019/787.]

Písmeno b)

[Podrobně uveďte důvody a případně důkazy pro zrušení zápisu názvu podle čl. 32 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) nařízení (EU) 2019/787.]

V souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) 2019/787

[Podrobně uveďte důvody a případně důkazy pro zrušení zápisu názvu podle čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) 2019/787.]

5.   Seznam podkladů

[Uveďte seznam případných dokumentů zasílaných na podporu žádosti o zrušení.

U členských států uveďte prohlášení, že žádost o zrušení splňuje požadavky článku 32 nařízení (EU) 2019/787 a ustanovení přijatých na jeho základě].

6.   Datum a podpis

_____________________________________________________________

[Jméno]

[Orgán/organizace]

[datum:]

[podpis]]


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).


PŘÍLOHA IX

ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ NEBO SEZNAM VÝROBCŮ NEBO ZPRACOVATELŮ, KTEŘÍ SPLŇUJÍ SPECIFIKACI VÝROBKU ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ V ODVĚTVÍ LIHOVIN PODLE ČL. 12 ODST. 3 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)2021/1236 (1)

Tento dokument potvrzuje, že výrobce nebo zpracovatel získal osvědčení o tom, že smí výrobek označit zeměpisným označením chráněným v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787  (2)

1.

Chráněné zeměpisné označení (*1)

[Zeměpisné označení v podobě zapsané do rejstříku]

 

2.

Kategorie lihoviny (*1)

 

3.

Výrobce nebo zpracovatel (*1)

[obchodní firma, kontaktní údaje a číslo výrobce]

 

4.

Kontrolní subjekt nebo vydávající orgán (*1)

[obchodní firma a kontaktní údaje]

 

5.

Odkaz

[pro kontrolní subjekt nebo vydávající orgán je poskytnutí nepovinné]

 

6.

Podnikání výrobce nebo zpracovatele, na které se certifikace vztahuje  (*1)

[„výroba“, „zpracování“, „plnění do lahví (balení)“ nebo „jiné (upřesněte)“ – uveďte vše, co platí]

 

7.

Datum vydání osvědčení nebo datum vyhotovení seznamu (tento seznam může být doložen příslušným výpisem) (*1)

[dd.mm.rrrr]

 

8.

Podpis, razítko nebo značka kontrolního subjektu nebo vydávajícího orgánu (*1)

 


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu (Úř. věst. L 270).

(*1)  povinné údaje

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU