(EU) 2021/1235Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 ze dne 12. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, změn specifikace produktu, zrušení zápisu a rejstříku

Publikováno: Úř. věst. L 270, 29.7.2021, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 270/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1235

ze dne 12. května 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, změn specifikace produktu, zrušení zápisu a rejstříku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 a 2 a článek 41 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/787 zrušilo a nahradilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (2). Kapitola III nařízení (EU) 2019/787 stanoví pravidla pro zeměpisná označení v odvětví lihovin a svěřuje Komisi pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Za účelem zajištění hladkého fungování trhu s lihovinami v novém právním rámci a zejména za účelem zjednodušení a zefektivnění fungování systému zeměpisných označení lihovin musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla. Toto nařízení a prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 (3) by především měly nahradit část ustanovení prováděcího nařízení Komise (EU) č. 716/2013 (4), které by proto mělo být zrušeno.

(2)

Aby se usnadnil přezkum ze strany Komise a dotyčným stranám v námitkovém řízení se poskytly úplné informace, uvádí-li specifikace produktu zvláštní požadavky ohledně balení, jednotný dokument zahrnutý v žádosti o zápis zeměpisného označení by měl obsahovat shrnutí odůvodnění toho, proč musí být produkt v zájmu zachování jakosti a zajištění původu či zajištění kontroly lihoviny zabalen ve vymezené zeměpisné oblasti.

(3)

V zájmu soudržnosti postupu a s cílem usnadnit přezkum ze strany Komise by členský stát měl zaručit, že jednotný dokument je věrným shrnutím specifikace produktu, o nějž se může při posuzování žádosti Komise opírat a o nějž se mohou pro účely prosazování zeměpisného označení opírat jiné členské státy nebo zúčastněné strany. Z týchž důvodů by odkaz na zveřejnění specifikace produktu v dokumentaci žádosti předložené Komisi členskými státy měl obsahovat elektronický odkaz na specifikaci produktu, jak byla zveřejněna podle správního řízení daného členského státu.

(4)

Měly by být stanoveny informace, které mají být předloženy, aby byla žádost o ochranu, žádost o schválení změny na úrovni Unie nebo žádost o zrušení zápisu považována za přípustnou, s cílem usnadnit vyřizování takových žádostí a urychlit jejich přezkum.

(5)

Za účelem překonání dočasných potíží a zajištění toho, že všichni výrobci budou z dlouhodobého hlediska dodržovat specifikace produktu, by členským státům mělo být umožněno poskytnout výrobcům přechodná období až na deset let, aby se přizpůsobili změnám některých pravidel týkajících se specifikace produktu.

(6)

Komise odpovídá za schvalování změn specifikace produktu na úrovni Unie, zatímco standardní změny schvalují členské státy nebo odpovědné osoby či subjekty ve třetí zemi. Pokud žádost o schválení změny na úrovni Unie také obsahuje standardní změny, měly by být standardní změny v zájmu účinnosti postupu pokládány za neexistující a neměly by být považovány za schválené v souvislosti s danou změnou na úrovni Unie.

(7)

Měl by být stanoven postup pro standardní a dočasné změny, aby členské státy mohly provádět řádné posuzování žádostí a aby byl v členských státech zaručen jednotný přístup. Přesnost a úplnost posouzení prováděného členskými státy by měla odpovídat přesnosti a úplnosti požadovaným pro posouzení v rámci postupu pro žádosti o zápis zeměpisného označení.

(8)

Je nezbytné stanovit pravidla za účelem zavedení koordinace mezi postupy pro změny specifikace produktu v případech, kdy současně není Komisí vyřízena žádost o změnu na úrovni Unie a příslušnými orgány členských států není vyřízena žádost o standardní změnu. Jelikož obě žádosti mění tutéž specifikaci produktu, zatímco uvedené dva souběžné postupy mají jinou dobu trvání, měla by být stanovena pravidla, aby se předešlo nesrovnalostem.

(9)

Měla by být doplněna pravidla pro postup zrušení zápisu zeměpisného označení, aby bylo zřejmé, že členské státy patří mezi právnické osoby, které mohou mít oprávněný zájem na podání žádosti o zrušení podle čl. 32 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/787, a aby se upřesnily odkazy na Úřední věstník Evropské unie, v němž se zveřejňují.

(10)

Aby byla v členských státech zajištěna transparentnost a jednotnost, je třeba zavést elektronický rejstřík zeměpisných označení lihovin podle článku 33 nařízení (EU) 2019/787 (dále jen „rejstřík“) a přijmout další pravidla ohledně jeho obsahu a podoby. Zejména by měly být odpovídajícím způsobem upraveny požadavky na dokumenty, jelikož se dostupné dokumenty a ty, jež se mají stát dostupnými, pro každý zapsaný název liší v závislosti na právním základu, v rámci kterého jim byla poprvé poskytnuta ochrana. S cílem umožnit určit dny vzniku práv přednosti týkající se jiných práv duševního vlastnictví by rejstřík měl uvádět den žádosti o zápis a den zveřejnění odkazu nástroje, který chrání zeměpisné označení. Rejstřík by měl mít podobu elektronické databáze spravované v rámci digitálních systémů poskytnutých Komisí a měl by být přístupný veřejnosti,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Úvodní ustanovení

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla, kterými se doplňuje nařízení (EU) 2019/787, pokud jde o zeměpisná označení lihovin, a to zejména s ohledem na:

a)

žádosti o zápis;

b)

změny specifikace produktu;

c)

zrušení zápisu;

d)

rejstřík zeměpisných označení.

KAPITOLA II

Zvláštní ustanovení

ODDÍL 1

ŽÁDOST O ZÁPIS

Článek 2

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 1 písm. a) nařízení 2019/787) Dodatečné požadavky na jednotný dokument

Jestliže jednotný dokument podle čl. 23 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/787 zahrnuje zvláštní požadavky týkající se balení, rovněž musí být uvedeno shrnutí odůvodnění podle čl. 22 odst. 1 druhého pododstavce uvedeného nařízení.

Článek 3

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 1 písm. a) nařízení 2019/787) Dokumentace žádosti členského státu

Při podání dokumentace žádosti Komisi v souladu s čl. 24 odst. 7 nařízení (EU) 2019/787 dotyčný členský stát potvrdí, že jednotný dokument podle čl. 23 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/787 je věrným shrnutím specifikace produktu. Členský stát odpovídá za jakékoli věcné rozdíly mezi jednotným dokumentem a specifikací produktu. V dokumentaci žádosti je zahrnut elektronický odkaz na zveřejnění specifikace produktu.

Článek 4

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 1 písm. b) nařízení 2019/787) Přípustnost žádosti

1.   Žádost o zápis se považuje za přípustnou, pokud byla podána v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2019/787 a oznámena Komisi v souladu s čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/1236, včetně jednotného dokumentu vypracovaného v souladu s článkem 3 uvedeného prováděcího nařízení, a pokud je úplná.

Žádost o zápis se považuje za úplnou, pokud je v souladu s články 22 a 23 nařízení (EU) 2019/787 a s články 2 a 3 tohoto nařízení.

2.   Pokud Komise shledá, že je žádost nepřípustná, oznámí příslušným orgánům členského státu nebo třetí země či žadateli usazenému ve třetí zemi důvody nepřípustnosti.

Článek 5

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 1 písm. b) nařízení 2019/787) Vnitrostátní přechodné období

1.   Za účelem překonání dočasných potíží a s dlouhodobým cílem zajistit, že všichni výrobci v dané oblasti budou dodržovat specifikaci produktu, může členský stát poskytnout přechodné období za podmínky, že příslušné hospodářské subjekty uváděly dotyčné lihoviny na trh pod danými názvy nepřetržitě po dobu nejméně pěti let před podáním žádosti orgánům daného členského státu a že tyto dočasné potíže byly zmíněny během vnitrostátního námitkového řízení podle čl. 24 odst. 6 nařízení (EU) 2019/787.

Přechodné období začíná dnem předání dokumentace žádosti Komisi a je co nejkratší. Nepřesáhne deset let.

2.   Odstavec 1 se použije obdobně na zeměpisná označení týkající se zeměpisné oblasti ve třetí zemi s výjimkou vnitrostátního námitkového řízení.

3.   Přechodné období podle odstavce 1 se uvede v dokumentaci žádosti předložené Komisi v souladu s čl. 24 odst. 7 nebo 8 nařízení (EU) 2019/787.

ODDÍL 2

ZMĚNY SPECIFIKACE PRODUKTU

Článek 6

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 2 nařízení 2019/787) Žádosti o změny specifikace produktu na úrovni Unie

Pro účely článku 31 nařízení (EU) 2019/787 zahrnuje žádost o schválení změny specifikace produktu na úrovni Unie pouze změny na úrovni Unie. Pokud žádost o schválení změny na úrovni Unie také obsahuje standardní nebo dočasné změny, postup pro změny na úrovni Unie se použije pouze na změnu na úrovni Unie. Standardní nebo dočasné změny obsažené v žádosti se považují za nepodané.

Článek 7

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 2 nařízení 2019/787) Přípustnost žádostí o schválení změn na úrovni Unie

1.   Žádosti o schválení změny specifikace produktu na úrovni Unie se považují za přípustné, pokud byly podány v souladu s článkem 31 nařízení (EU) 2019/787 a oznámeny Komisi v souladu s čl. 13 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/1236 a jsou v souladu s článkem 7 uvedeného prováděcího nařízení.

Schválení žádosti o změnu specifikace produktu na úrovni Unie Komisí se týká pouze změn na úrovni Unie uvedených v samotné žádosti.

2.   Pokud Komise shledá, že je žádost nepřípustná, oznámí příslušným orgánům členského státu nebo třetí země či žadateli usazenému ve třetí zemi důvody nepřípustnosti.

Článek 8

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 2 nařízení 2019/787) Standardní změny specifikace produktu

1.   Pro účely čl. 31 odst. 5 nařízení (EU) 2019/787 se žádosti o schválení standardní změny specifikace produktu podávají orgánům členských států, na jejichž území se nachází zeměpisná oblast daného produktu. Žadatelé musí splňovat podmínky stanovené v čl. 24 odst. 1, 2 nebo 3 nařízení (EU) 2019/787. Pokud žádost o schválení standardní změny specifikace produktu nepochází od žadatele, který předložil žádost o ochranu názvu nebo názvů, jichž se specifikace produktu týká, umožní členský stát žadateli v případě, že stále existuje, se k žádosti vyjádřit.

Žádost o standardní změnu poskytne popis standardních změn a prokáže, že navrhované změny lze považovat za standardní v souladu s článkem 31 nařízení (EU) 2019/787. Doplní se souhrn důvodů, proč jsou změny požadovány.

2.   Pokud členský stát shledá, že jsou požadavky nařízení (EU) 2019/787 a přijatá ustanovení podle uvedeného nařízení splněny, může standardní změnu schválit. V rozhodnutí o schválení je zahrnuta změněná konsolidovaná specifikace produktu a v případě potřeby změněný konsolidovaný jednotný dokument.

Rozhodnutí o schválení se zveřejní. Schválená standardní změna je v daném členském státě použitelná ode dne zveřejnění rozhodnutí o schválení. Členský stát oznámí schválené standardní změny Komisi nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Členský stát Komisi oznámí bez zbytečného odkladu všechny konečné a pravomocné rozsudky zrušující rozhodnutí o schválení standardní změny.

3.   Rozhodnutí, kterými se schvalují standardní změny, jež se týkají lihovin pocházejících z třetích zemí, jsou Komisi oznámena seskupením žadatelů s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění příslušného rozhodnutí.

4.   Oznámení schválené standardní změny Komisi se považuje za řádně provedené, pokud je v souladu s článkem 8 prováděcího nařízení (EU) 2021/1236.

5.   V případě, že standardní změna vyžaduje úpravu jednotného dokumentu, Komise zveřejní popis standardní změny a změněný jednotný dokument v řadě C Úředního věstníku Evropské unie do tří měsíců ode dne obdržení oznámení příslušné standardní změny.

V případě, že standardní změna nevyžaduje úpravu jednotného dokumentu, Komise zveřejní prostřednictvím digitálních systémů uvedených v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2021/1236 popis dané standardní změny do tří měsíců ode dne obdržení oznámení dané standardní změny.

Odesílatel oznámení standardní změny nadále odpovídá za jeho obsah.

6.   Standardní změny jsou na území Unie použitelné ode dne, kdy byly zveřejněny, podle odst. 5 prvního pododstavce nebo podle odst. 5 druhého pododstavce.

7.   Pokud se příslušná zeměpisná oblast nachází na území více než jednoho členského státu, použijí dotyčné členské státy postup pro standardní změny odděleně pro tu část dané oblasti, která se nachází na jejich území. Standardní změna je použitelná na území daného členského státu, až když se poslední vnitrostátní rozhodnutí o schválení stane použitelným. Členský stát, který schválí standardní změnu jako poslední, zašle Komisi příslušné oznámení nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění svého rozhodnutí o schválení.

Nepřijme-li jeden nebo více dotyčných členských států vnitrostátní rozhodnutí o schválení uvedené v prvním pododstavci, může kterýkoliv z dotyčných členských států podat žádost v rámci řízení o změnách na úrovni Unie.

8.   Odstavec 7 platí obdobně, pokud se část dané zeměpisné oblasti nachází na území třetí země.

Článek 9

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 2 nařízení 2019/787) Vztah mezi změnami na úrovni Unie a standardními změnami

1.   Pokud je standardní změna vyžadující změnu jednotného dokumentu schválena, zatímco žádost o schválení změny na úrovni Unie není vyřízena, dotyčný členský stát odpovídajícím způsobem aktualizuje jednotný dokument zahrnutý v žádosti o schválení změny na úrovni Unie. Byla-li nevyřízená změna na úrovni Unie zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie s výzvou k podání námitek, aktualizované znění jednotného dokumentu se zveřejní v řadě L Úředního věstníku Evropské unie jako příloha prováděcího nařízení, kterým se schvaluje změna na úrovni Unie.

2.   Pokud pozměněné znění jednotného dokumentu zahrnutého v žádosti o standardní změnu schválenou na vnitrostátní úrovni nezohledňuje poslední změny na úrovni Unie, které byly schváleny, uvedená standardní změna se v Úředním věstníku Evropské unie nezveřejní. Členský stát, který uvedenou standardní změnu schválil, zašle Komisi ke zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie konsolidované znění jednotného dokumentu zohledňující změny na úrovni Unie i standardní změny.

Článek 10

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 2 nařízení 2019/787) Dočasné změny specifikace produktu

1.   Dočasné změny specifikace produktu schválí a zveřejní členský stát, na jehož území se nachází zeměpisná oblast daného produktu. Dočasné změny se oznámí Komisi společně s důvody pro jejich podporu nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Dočasná změna je v daném členském státě použitelná ode dne zveřejnění rozhodnutí o schválení změny.

2.   Pokud se zeměpisná oblast nachází na území více než jednoho členského státu, použije se postup pro dočasné změny v příslušných členských státech odděleně pro tu část dané oblasti, která se nachází na jejich území.

3.   Dočasné změny, jež se týkají lihovin pocházejících z třetích zemí, jsou Komisi oznámeny spolu s důvody pro podporu dočasných změn seskupením výrobců s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce od jejich schválení.

4.   Oznámení dočasné změny se považuje za řádně provedené, je-li v souladu s článkem 9 prováděcího nařízení (EU) 2021/1236.

5.   Komise zveřejní dočasné změny prostřednictvím digitálních systémů uvedených v čl. 13 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2021/1236 do tří měsíců ode dne, kdy obdržela oznámení dané dočasné změny. Dočasná změna je na území Unie použitelná ode dne, kdy byla zveřejněna Komisí.

Odesílatel oznámení dočasné změny nadále odpovídá za jeho obsah.

ODDÍL 3

ZRUŠENÍ ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

Článek 11

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 1 písm. b) nařízení 2019/787) Postup pro zrušení

1.   Pro účely čl. 32 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/787 může být žádost o zrušení zápisu zeměpisného označení podána členskými státy z jejich vlastního podnětu.

2.   Komise zveřejní žádost o zrušení podle čl. 32 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2019/787 v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 12

(Přenesená pravomoc čl. 41 odst. 1 písm. b) nařízení 2019/787) Přípustnost žádosti o zrušení

1.   Pro účely čl. 32 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2019/787 se žádost o zrušení považuje za přípustnou, pokud:

a)

splňuje požadavky stanovené v článku 10 prováděcího nařízení (EU) 2021/1236 a

b)

v případě žádostí podle čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2019/787 se zakládá na důvodech uvedených v prvním pododstavci uvedeného ustanovení.

2.   V případě, že Komise shledá, že žádost o zrušení není přípustná, oznámí příslušným orgánům členského státu či třetí země nebo fyzické či právnické osobě, jež žádost podaly, důvody nepřípustnosti.

3.   Odůvodněná prohlášení o námitce vůči zrušení zápisu jsou přípustná pouze tehdy, pokud prokazují, že zúčastněná osoba zapsaného jména komerčně využívá.

ODDÍL 4

REJSTŘÍK

Článek 13

(Přenesená pravomoc čl. 33 odst. 1 a 2 nařízení 2019/787) Rejstřík

1.   Zřizuje se elektronický rejstřík zeměpisných označení lihovin uvedený v článku 33 nařízení (EU) 2019/787 (dále jen „rejstřík“). Je založen na digitálních systémech spravovaných Komisí a zpřístupněn veřejnosti.

2.   Poté, co vstoupí v platnost právní nástroj, který poskytne ochranu názvu zeměpisného označení, jsou Komisí do rejstříku zaznamenány následující údaje:

a)

název či názvy, které mají být chráněny jako zeměpisná označení, v příslušných případech včetně jejich přepisů do latinky. Více názvů a přepisů se zaznamená jako alternativní názvy, oddělené mezerou, lomítkem a další mezerou;

b)

kategorie lihoviny;

c)

spisové číslo;

d)

typ zeměpisného označení;

e)

název země nebo zemí původu;

f)

datum žádosti a elektronický odkaz na právní nástroj poskytující názvu ochranu:

i)

v případě zeměpisných označení zapsaných v souladu s nařízením (EU) 2019/787 nebo s nařízením (ES) č. 110/2008, s výjimkou zavedených zeměpisných označení uvedených v článku 20 nařízení (ES) č. 110/2008, datum žádosti a elektronický odkaz na nástroj chránící název na úrovni Unie;

ii)

v případě zavedených zeměpisných označení podle článku 20 nařízení (ES) č. 110/2008 den zveřejnění nástroje první ochrany zeměpisných označení na úrovni Unie a elektronický odkaz na daný nástroj;

g)

elektronický odkaz či odkazy na právní nástroj či nástroje týkající se zeměpisných označení, které následují po právních nástrojích uvedených v písmenu f);

h)

odkazy na jednotný dokument, hlavní specifikaci technické dokumentace, specifikaci produktu nebo technickou dokumentaci, jsou-li k dispozici:

i)

v případě zeměpisných označení zapsaných v souladu s nařízením (EU) 2019/787 elektronický odkaz na jednotný dokument včetně elektronického odkazu na specifikaci produktu. Pokud zeměpisná oblast zasahuje do území třetí země, elektronický odkaz na jednotný dokument včetně odkazu na zveřejnění specifikace produktu;

ii)

v případě zeměpisných označení zapsaných v souladu s nařízením (ES) č. 110/2008 elektronický odkaz na hlavní specifikace technické dokumentace;

iii)

v případě zavedených zeměpisných označení podle článku 20 nařízení (ES) č. 110/2008 technická dokumentace.

3.   Pokud Komise schválí změnu specifikace produktu na úrovni Unie nebo obdrží oznámení schválené standardní změny specifikace produktu, která zahrnuje změnu informací zaznamenaných v rejstříku, zaznamená nové údaje s účinností ode dne žádosti o změnu na úrovni Unie. Rovněž se zaznamenají dočasné změny.

4.   Pokud dojde ke zrušení zápisu zeměpisného označení, Komise z rejstříku vymaže daný název ode dne, kdy příslušný prováděcí akt podle článku 32 nařízení (EU) 2019/787 nabývá účinnosti, a uchová záznam o zrušení.

5.   Zeměpisná označení chráněná prováděcími nařízeními přijatými mezi 8. červnem 2019 a dnem použitelnosti tohoto nařízení se zaznamenají do rejstříku.

6.   Komise uchová dokumentaci spojenou se zápisem zeměpisného označení v digitální nebo papírové podobě po dobu platnosti zeměpisného označení a po dobu deseti let v případě zrušení.

KAPITOLA III

Závěrečná ustanovení

Článek 14

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 716/2013 se zrušuje.

Článek 15

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2021.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkových řízení, změn specifikace produktu, zrušení zápisu, používání symbolu a kontroly (viz strana 10 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (Úř. věst. L 201, 26.7.2013, s. 21).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU