(EU) 2021/1225Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1225 ze dne 27. července 2021, kterým se stanoví úprava pro výměnu údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197, pokud jde o členské státy vývozu do zemí mimo Unii a povinnosti zpravodajských jednotek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 269, 28.7.2021, s. 58-64 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 269/58


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1225

ze dne 27. července 2021,

kterým se stanoví úprava pro výměnu údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197, pokud jde o členské státy vývozu do zemí mimo Unii a povinnosti zpravodajských jednotek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 a čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nezbytné stanovit úpravu pro datovou výměnu statistických informací o vývozu a dovozu zboží, které mají celní orgány a správci daně každého členského státu poskytovat příslušným vnitrostátním statistickým orgánům.

(2)

Nařízení (EU) 2019/2152 stanoví, že za účelem vytváření harmonizovaných statistik mezinárodního obchodu se zbožím a zlepšení jejich kvality si vnitrostátní statistické orgány členských států vyměňují mikrodata z celních prohlášení pro statistické účely. Je nezbytné stanovit úpravu pro tuto výměnu mikrodat mezi vnitrostátními statistickými orgány, vymezit její rozsah, uvést seznam mikrodat, která se mají vyměňovat, a stanovit formát, bezpečnostní opatření a postup pro výměnu těchto údajů.

(3)

Je nezbytné změnit prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 (2), pokud jde o první referenční období pro použití definice členského státu vývozu do zemí mimo Unii, a odložit jeho použitelnost o dva roky. Tím se má zabezpečit, aby vnitrostátní statistické orgány dokázaly konzistentně identifikovat zboží v kvazivývozu a určovat členský stát skutečného vývozu s pomocí mikrodat, která se mají vyměňovat, a umožnit vnitrostátním statistickým orgánům zajistit kvalitu vytvářených statistik.

(4)

Je rovněž nezbytné změnit prováděcí nařízení (EU) 2020/1197, pokud jde o povinnost dovozců a vývozců pomáhat vnitrostátním statistickým orgánům při objasňování otázek kvality údajů.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém zřízeného článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví úpravu pro výměnu údajů mezi celní orgány a vnitrostátními statistickými orgány a pro výměnu údajů mezi správci daně a vnitrostátními statistickými orgány. Stanoví rovněž úpravu pro výměnu mikrodat z celních prohlášení týkajících se vývozu a dovozu zboží mezi vnitrostátními statistickými orgány.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„centralizovaným celním řízením v přechodném období“ centralizované celní řízení ve smyslu článku 179 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (4), do něhož jsou zapojeny celní orgány více než jednoho členského státu, přičemž způsoby výměny informací mezi celními orgány jsou stanoveny v článku 18 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (5);

b)

„zasílajícím členským státem“ členský stát, v němž je podáno celní prohlášení, přičemž záznamy z celních prohlášení se týkají centralizovaného celního řízení v přechodném období nebo zboží v kvazivývozu;

c)

„přijímajícím členským státem“ členský stát, který získává mikrodata od zasílajícího členského státu.

Článek 3

Úprava výměny údajů mezi celními orgány a vnitrostátními statistickými orgány

1.   Celní orgány poskytují záznamy z celních prohlášení uvedené v příloze VI písmeni c) nařízení (EU) 2019/2152 svým vnitrostátním statistickým orgánům neprodleně, nejpozději však během měsíce následujícího po měsíci, v němž byla celní prohlášení přijata nebo byla předmětem rozhodnutí celních orgánů, která se jich týkají.

2.   Jsou-li záznamy z poskytnutých celních prohlášení upraveny nebo změněny, poskytnou celní orgány svým vnitrostátním statistickým orgánům revidované informace.

3.   Celní orgány na žádost svých vnitrostátních statistických orgánů ověří správnost a úplnost záznamů z celních prohlášení, které poskytly.

Článek 4

Úprava výměny údajů mezi správci daně a vnitrostátními statistickými orgány

1.   Informace podle přílohy V nařízení (EU) 2019/2152 poskytují správci daně svým vnitrostátním statistickým orgánům po obdržení těchto informací, nejpozději však během měsíce následujícího po měsíci, v němž byly tyto informace získány.

2.   Jsou-li informace poskytnuté správci daně upraveny nebo změněny, poskytnou správci daně svým vnitrostátním statistickým orgánům revidované informace.

3.   Správci daně na žádost svých vnitrostátních statistických orgánů ověří správnost a úplnost informací, které poskytly.

Článek 5

Úprava pro výměnu mikrodat z celních prohlášení mezi členskými státy pro statistické účely

1.   Pokud se záznamy z celních prohlášení týkají centralizovaného celního řízení v přechodném období nebo zboží v kvazivývozu, poskytne vnitrostátní statistický orgán zasílajícího členského státu vnitrostátnímu statistickému orgánu přijímajícího členského státu mikrodata vztahující se na vývoz nebo dovoz zboží poskytnutá celním orgánem zasílajícího členského státu.

2.   Pokud se záznamy z celních prohlášení týkají centralizovaného celního řízení v přechodném období, je přijímajícím členským státem členský stát, na jehož statistickém území se zboží nachází v době propuštění do celního režimu nebo při zpětném vývozu.

3.   Pokud se záznamy z celních prohlášení týkají zboží v kvazivývozu uvedeného v příloze V oddíle 1 písm. l) nařízení (EU) 2020/1197, je přijímajícím členským státem členský stát skutečného vývozu uvedený v příloze V oddíle 17 bodě 2 druhém pododstavci nařízení (EU) 2020/1197.

4.   Mikrodata podle odstavce 1 zahrnují:

a)

mikrodata uvedená ve sloupci C1 přílohy, pokud se záznamy z celních prohlášení týkají dovozu v rámci centralizovaného celního řízení v přechodném období;

b)

mikrodata uvedená ve sloupci C2 přílohy, pokud se záznamy z celních prohlášení týkají vývozu v rámci centralizovaného celního řízení v přechodném období;

c)

mikrodata uvedená ve sloupci C3 přílohy, pokud se záznamy z celních prohlášení týkají zboží v kvazivývozu.

5.   Vnitrostátní statistický orgán zasílajícího členského státu poskytne vnitrostátnímu statistickému orgánu přijímajícího členského státu metadata relevantní pro použití mikrodat vyměňovaných při sestavování statistik.

6.   Odstavce 1 až 5 se nepoužijí, pokud je zasílajícím členským státem členský stát skutečného vývozu uvedený v příloze V oddíle 17 bodě 2 druhém pododstavci nařízení (EU) 2020/1197.

Článek 6

Harmonogram výměny mikrodat mezi členskými státy

1.   Vnitrostátní statistický orgán zasílajícího členského státu poskytne vnitrostátnímu statistickému orgánu přijímajícího členského státu mikrodata uvedená v článku 5 nejpozději do 30 kalendářních dnů po skončení referenčního měsíce.

2.   Pokud vnitrostátní statistický orgán zasílajícího členského státu získá dodatečné, upravené nebo změněné záznamy z celních prohlášení po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1, vnitrostátní statistický orgán zasílajícího členského státu poskytne vnitrostátnímu statistickému orgánu přijímajícího členského státu revidovaná mikrodata co nejdříve, nejpozději však 30 kalendářních dnů po skončení měsíce, v němž byly dodatečné, upravené nebo změněné záznamy z celních prohlášení dány k dispozici.

Článek 7

Bezpečnostní opatření

Aby byly oprávněny přijímat mikrodata a metadata podle článku 5 tohoto nařízení, musí vnitrostátní statistické orgány, které přijímají nebo zpracovávají tato mikrodata a metadata v přijímajícím členském státě, v souladu s čl. 10 odst. 2 rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 (6) zajistit, aby byla ochrana jejich systémů IT rovnocenná politice Komise pro bezpečnost komunikačních a informačních systémů stanovené v rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 (7), v prováděcích pravidlech k uvedenému rozhodnutí a v příslušných bezpečnostních standardech.

Článek 8

Ochrana údajů

Pokud jde o zpracování osobních údajů, plní vnitrostátní statistické orgány své úkoly pro účely tohoto nařízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (8).

Zpracování osobních údajů Komisí (Eurostatem) probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (9).

Článek 9

Formát vyměňovaných mikrodat a metadat a postup jejich výměny

1.   Mikrodata a metadata vyměňovaná v souladu s článkem 5 se vyměňují v elektronickém formátu a předávají nebo nahrávají prostřednictvím jednotného kontaktního místa Komise (Eurostatu) pro mikrodata a případně pro metadata.

2.   Členské státy by měly uplatňovat standardy pro výměnu údajů v souladu s prováděcími pokyny vydanými Komisí (Eurostatem).

Článek 10

Změna prováděcího nařízení (EU) 2020/1197

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1197 se mění takto:

a)

V příloze V oddíle 2 bodě 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

členským státem vývozu do zemí mimo Unii“ se rozumí členský stát, na jehož statistickém území se zboží nachází v době propuštění do celního režimu nebo při zpětném vývozu.

Nicméně v případě zboží v kvazivývozu, pokud může být určen „členský stát skutečného vývozu“ specifikovaný v druhém pododstavci oddílu 17 bodě 2 této přílohy, je „členským státem vývozu do zemí mimo Unii“ od referenčního období leden 2024 a dále členský stát skutečného vývozu.“

b)

V příloze V oddíle 8 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Dovozce v členském státě dovozu nebo vývozce v členském státě vývozu je povinen být vnitrostátnímu statistickému orgánu členského státu dovozu, resp. členského státu vývozu nápomocen při objasňování otázek kvality údajů souvisejících se statistickými informacemi, a to výhradně pro účely zajištění kvality údajů o mezinárodním obchodu se zbožím.“

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2021.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Úř. věst. L 271, 18.8.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(7)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi (Úř. věst. L 6, 11.1.2017, s. 40).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Mikrodata, která se mají vyměňovat

Položky označené jako „M“ jsou povinné, položky označené jako „C“ jsou povinné, pokud jsou k dispozici ve vnitrostátním celním systému a položky označené jako „O“ jsou volitelné. Položky označené „—“ se nepoužijí.

A

B

C1

C2

C3

 

Mikrodata, která mají být vyměňována  (1)

Centralizované celní řízení pro dovoz

Centralizované celní řízení pro vývoz

Zboží v kvazivývozu

 

Skupina 1 – Obecné

 

 

 

1.1.

Datum přijetí celního prohlášení

C

C

C

1.2.

Referenční období

M

M

M

1.3.

Tok

M

M

M

1.4.

Příloha týkající se celních údajů

M

M

M

1.5.

Přijímající členský stát

M

M

M

1.6.

Druh prohlášení

C

C

C

1.7.

Dodatkový druh prohlášení

C

C

C

1.8.

Režim

C

C

C

1.9.

Upřesnění režimu

C

C

C

1.10.

Číslo povolení držitele povolení

C

C

 

Skupina 2 – Jednotky měření

 

 

 

2.1.

Statistická hodnota

C

C

C

2.2.

Čistá hmotnost

C

C

C

2.3.

Doplňkové jednotky

C

C

C

 

Skupina 3 – Členění

 

 

 

3.1.

Kód zboží na úrovni TARIC (desetimístný kód)

C

3.2.

Kód zboží na úrovni KN (osmimístný kód)

C

C

3.3.

Kód země původu

C

3.4.

Kód země preferenčního původu

C

3.5.

Kód země odeslání/vývozu

(země odeslání)

C

3.6.

Kód země určení

(země posledního známého určení)

C

C

3.7.

Kód země určení

(členský stát předpokládaného určení)

C

3.8.

Kód země odeslání/vývozu

(členský stát skutečného vývozu)

C

3.9.

Povaha transakce

C

C

C

3.10.

Preference

C

3.11.

Kontejner

C

C

C

3.12.

Druh dopravy na hranici

C

C

C

3.13.

Druh dopravy ve vnitrozemí

C

C

C

3.14.

Měna faktury

C

C

C

 

Skupina 4 – Strany

 

 

 

4.1

Identifikační číslo dovozce

C

4.2

Identifikační číslo kupujícího

C

4.3

Identifikační číslo příjemce  (2)

C

4.4

Identifikační číslo vývozce

 

C

C

 

Skupina 5 – Volitelné údaje

 

 

 

5.1

Celková fakturovaná částka

O

O

O

5.2

Směnný kurz

O

5.3

Dodací podmínky

O

O

O

5.4

Fakturovaná částka

O


(1)  Text v závorkách označuje odpovídající statistické datové prvky uvedené v příloze V nařízení (EU) 2020/1197.

(2)  Pouze pro požadavky na celní údaje podle nařízení (EU) 2016/341.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU