(EU) 2021/1179Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1179 ze dne 16. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011, pokud jde o agregované tabulky a soubory mikrodat pro předávání údajů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 256, 19.7.2021, s. 89-96 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 8. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 1051/2011;

Provádí předpisy

(EU) č. 692/2011;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 223/2009; (EU) 2019/1681;
Původní znění předpisu

19.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/89


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1179

ze dne 16. července 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011, pokud jde o agregované tabulky a soubory mikrodat pro předávání údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1051/2011 (2) stanoví standard pro výměnu agregovaných tabulek a souborů mikrodat.

(2)

Po vstupu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1681 (3), které stanoví technické změny formátu předávání ročních údajů, jež mají být předávány Komisi, v platnost je nezbytné upravit přílohy II a III prováděcího nařízení (EU) č. 1051/2011, pokud jde o agregované tabulky a soubory mikrodat pro předávání údajů.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém zřízeného článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

Pod položkou „Záhlaví“ se soubory údajů ve třetí odrážce mění takto:

1)

výraz „int_cap_annual“ se nahrazuje výrazem „TOUR_CAP_A“;

2)

výraz „int_occ_annual“ se nahrazuje výrazem „TOUR_OCC_A“;

3)

výraz „int_occ_mnight“ se nahrazuje výrazem „TOUR_NIGHTS_M“;

4)

výraz „int_occ_marrno“ se nahrazuje výrazem „TOUR_ARRNOCC_M“;

5)

výraz „int_non_rented“ se nahrazuje výrazem „TOUR_NONRENT_A“;

6)

výraz „nat_dem_partic“ se nahrazuje výrazem „TOUR_PARTIC_A“;

7)

výraz „nat_dem_sdvout“ se nahrazuje výrazem „TOUR_SDVOUT_Q“;

8)

výraz „nat_dem_sdvdom“ se nahrazuje výrazem „TOUR_SDVDOM_Q“.

2)

Příloha III se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2021.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1051/2011 ze dne 20. října 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o strukturu zpráv o kvalitě a předávání údajů (Úř. věst. L 276, 21.10.2011, s. 13).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1681 ze dne 1. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o lhůty pro předávání údajů a úpravu příloh I a II (Úř. věst. L 258, 9.10.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

Soubory mikrodat pro předání údajů uvedených v oddíle 2 přílohy II nařízení (EU) č. 692/2011

Struktura souboru a kódování: praktická opatření

Každá sledovaná cesta představuje v předávaném souboru mikrodat samostatný záznam. Soubor mikrodat musí být plně zkontrolován, editován a případně imputován a musí být v souladu se strukturou souboru a kódováním, které jsou uvedeny v tabulce níže. Komise (Eurostat) poskytne doplňující pokyny ohledně formátu předávání.

Údaje, které nejsou v souladu se standardem pro výměnu údajů uvedeným v této příloze, budou považovány za nezaslané.

Záhlaví

Záhlaví má označovat řady předaných údajů. Obsahuje čtyři pole:

Referenční období sestává ze sedmi znaků, přičemž první čtyři označují rok a zbylé tři období v rámci daného roku (A00).

Kód země sestává ze dvou znaků obsahujících kód členského státu, který předává údaje. Příklady: BE (Belgie), BG (Bulharsko) apod.

Předmět sestává z identifikátoru souboru údajů: nat_dem_microdata.

Měna označuje měnu, v níž jsou výdaje vykazovány (EUR nebo NAC). Členské státy eurozóny poskytují údaje v eurech (kód EUR) a členské státy mimo eurozónu mohou vykazovat údaje buď v eurech, nebo ve své národní měně (kód NAC). Veškeré údaje však musí být v rámci jednoho souboru vykázány ve stejné měně.

Údaje

Název sloupce

Identifikátor

Popis

Filtr/poznámky

ID

000001–999999

Pořadové číslo cesty

 

 

 

CHARAKTERISTIKA CESTY

 

Pole 1

 

Měsíc odjezdu

 

 

01–24

Číslo měsíce (leden referenčního roku = 01, prosinec referenčního roku = 12; leden předchozího kalendářního roku = 13, prosinec předchozího kalendářního roku = 24)

 

Pole 2

 

Délka trvání cesty v počtu nocí

 

 

001–366

Počet nocí (nejvýše 3 číslice)

 

Pole 3

 

Délka trvání cesty: počet nocí strávených na domácím území

Pouze pro cesty v rámci pasivního cestovního ruchu

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

000–183

Počet nocí (nejvýše 3 číslice)

 

Pole 4

 

Hlavní země určení

 

 

 

Kód země, podle seznamu zemí v metodické příručce vypracované podle článku 10 nařízení (EU) č. 692/2011

 

Pole 5

 

Hlavní účel cesty

 

 

1

Soukromý/osobní účel: zábava, rekreace a dovolená

 

 

2

Soukromý/osobní účel: návštěva příbuzných a přátel

 

 

3

Soukromý/osobní účel: jiný (např. léčení, pouť)

 

 

4

Pracovní/obchodní účel

 

 

 

Typ destinace

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

Pole 6

1

Město = Ano

 

 

2

Město = Ne

 

 

9

Město = Nepoužije se (pole 5 = 4)

 

Pole 7

1

Mořské pobřeží = Ano

 

 

2

Mořské pobřeží = Ne

 

 

9

Mořské pobřeží = Nepoužije se (pole 5 = 4)

 

Pole 8

1

Venkov (včetně jezer, řek atd.) = Ano

 

 

2

Venkov (včetně jezer, řek atd.) = Ne

 

 

9

Venkov (včetně jezer, řek atd.) = Nepoužije se (pole 5 = 4)

 

Pole 9

1

Výletní loď = Ano

 

 

2

Výletní loď = Ne

 

 

9

Výletní loď = Nepoužije se (pole 5 = 4)

 

Pole 10

1

Hory (vysočiny, vrchoviny atd.) = Ano

 

 

2

Hory (vysočiny, vrchoviny atd.) = Ne

 

 

9

Hory (vysočiny, vrchoviny atd.) = Nepoužije se (pole 5 = 4)

 

Pole 11

1

Jiné = Ano

 

 

2

Jiné = Ne

 

 

9

Jiné = Nepoužije se (pole 5 = 4)

 

Pole 12

 

Účast dětí

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

9

Nepoužije se (pole 5 = 4)

 

Pole 13

 

Hlavní dopravní prostředek

 

 

1

Letecká doprava (pravidelná nebo zvláštní letecká spojení nebo jiné letecké služby)

 

 

2

Vodní doprava (osobní linky a trajekty, okružní jízdy, rekreační loď, pronajímané plavidlo atd.)

 

 

3

Železnice

 

 

4

Autobusová, dálková autobusová doprava (linková/pravidelná či bez jízdního řádu/nepravidelná)

 

 

5

Linková/pravidelná autobusová či dálková autobusová doprava

Nepovinné členění

 

6

Bez jízdního řádu/nepravidelná autobusová či dálková autobusová doprava

Nepovinné členění

 

7

Soukromé motorové vozidlo (vlastní nebo na leasing, včetně auta přátel/příbuzných)

 

 

8

Pronajaté motorové vozidlo (včetně platforem pro spolujízdu nebo sdílení aut)

 

 

9

Jiný (např. jízdní kolo)

 

Pole 14

 

Hlavní druh ubytování

 

 

1

Pronajímané ubytování: hotely nebo podobná zařízení

 

 

2

Pronajímané ubytování: kempy nebo tábořiště (nikoli k trvalému bydlení)

 

 

3

Pronajímané ubytování: jako jsou dům, vila, byt; pronajímaný pokoj/pronajímané pokoje v domě nebo bytě

 

 

4

Pronajímané ubytování: jiné pronajímané ubytování (jako jsou mládežnické ubytovny, malé přístavy, zdravotnická zařízení)

 

 

5

Nepronajímané ubytování: vlastní rekreační ubytování

 

 

6

Nepronajímané ubytování: ubytování zdarma u příbuzných nebo přátel

 

 

7

Nepronajímané ubytování: jiný druh nepronajímaného ubytování

 

Pole 15

 

Rezervace cesty: rezervace hlavního ubytování prostřednictvím internetu

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

Pole 16

 

Rezervace cesty: způsob rezervace hlavního ubytování

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Přímo u poskytovatele ubytování

 

 

2

Prostřednictvím cestovní agentury, cestovní kanceláře, portálu nebo agentury, která nabízí služby více poskytovatelů ubytování a zprostředkovává krátkodobé pronájmy nemovitostí či dovolené

 

 

3

Rezervace nebylo zapotřebí

 

Pole 17

 

Rezervace hlavního ubytování prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace, jako jsou Airbnb, Booking.com, Expedia či Homeway

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

9

Nepoužije se (pole 14 ≠ 3 nebo pole 15 ≠ 1 nebo pole 16 ≠ 2)

 

Pole 18

 

Rezervace cesty: rezervace hlavního dopravního prostředku prostřednictvím internetu

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

Pole 19

 

Rezervace cesty: způsob rezervace hlavního dopravního prostředku

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Přímo u poskytovatele dopravních služeb

 

 

2

Prostřednictvím cestovní agentury, cestovní kanceláře, portálu

 

 

3

Rezervace nebylo zapotřebí

 

Pole 20

 

Rezervace hlavního dopravního prostředku prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace, jako je BlaBlaCar

Dobrovolně uváděná proměnná předávaná každé tři roky, není-li předávána: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

 

9

Nepoužije se (pole 18 ≠ 1 nebo pole 19 ≠ 2)

 

Pole 21

 

Rezervace cesty: zájezd

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

Pole 22

 

Rezervace cesty: rezervace souborných služeb prostřednictvím internetu

Proměnná předávaná každé tři roky; v letech, kdy předávání není povinné: kód se nevyplňuje

 

1

Ano

 

 

2

Ne

 

Pole 23

 

Výdaje na souborné služby u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

 

00000000–99999998

Částka v eurech (nebo v národní měně pro členské státy mimo eurozónu) (nejvýše 8 číslic)

 

Pole 24

 

Výdaje na dopravu u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

 

00000000–99999998

Částka v eurech (nebo v národní měně pro členské státy mimo eurozónu) (nejvýše 8 číslic)

 

Pole 25

 

Výdaje na ubytování u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

 

00000000–99999998

Částka v eurech (nebo v národní měně pro členské státy mimo eurozónu) (nejvýše 8 číslic)

 

Pole 26

 

Výdaje na jídlo a pití v kavárnách a restauracích u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

Dobrovolně uváděná proměnná, není-li předávána: kód se nevyplňuje

 

00000000–99999998

Částka v eurech (nebo v národní měně pro členské státy mimo eurozónu) (nejvýše 8 číslic)

 

Pole 27

 

Ostatní výdaje jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty (ostatní výdaje celkem, včetně zboží dlouhodobé spotřeby a cenného zboží)

 

 

00000000–99999998

Částka v eurech (nebo v národní měně pro členské státy mimo eurozónu) (nejvýše 8 číslic)

 

Pole 28

 

Zboží dlouhodobé spotřeby a cenné zboží (podkategorie „Ostatní výdaje jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty“)

 

 

00000000–99999998

Částka v eurech (nebo v národní měně pro členské státy mimo eurozónu) (nejvýše 8 číslic)

 

 

 

Profil návštěvníka

 

Pole 29

 

Pohlaví

 

 

1

Muž

 

 

2

Žena

 

Pole 30

 

Věk

 

 

000–198

V celých letech (3 číslice)

 

Pole 31

 

Země bydliště

 

 

 

Dvoumístný kód země (Belgie = BE, Bulharsko = BG apod.)

 

Pole 32

 

Dosažený stupeň vzdělání

Dobrovolně uváděná proměnná, není-li předávána: kód se nevyplňuje

 

1

Nanejvýš nižší sekundární (ISCED 2011 úroveň 0–2)

 

 

2

Vyšší sekundární a postsekundární (neterciární) (ISCED 2011 úroveň 3 a 4)

 

 

3

Terciární (ISCED 2011 úroveň 5–8)

 

Pole 33

 

Situace ohledně zaměstnání

Dobrovolně uváděná proměnná, není-li předávána: kód se nevyplňuje

 

1

Zaměstnaný(á) (zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné)

 

 

2

Nezaměstnaný/á

 

 

3

Student (nebo žák)

 

 

4

Jiný, nezapojen(a) do pracovního procesu

 

Pole 34

 

Příjem domácnosti, s použitím kvartilů

Dobrovolně uváděná proměnná, není-li předávána: kód se nevyplňuje

 

1

1. kvartil

 

 

2

2. kvartil

 

 

3

3. kvartil

 

 

4

4. kvartil

 

 

 

Přepočítací koeficient

 

 

 

Koeficient pro výpočet odhadu charakteristiky populace

 

Pole 35

000000–999999

Pole 35 uvádí celá čísla

 

Pole 36

000–999

Pole 36 uvádí desetinná místa

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU