(EU) 2021/1177Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1177 ze dne 16. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o vynětí propoxykarbazonu ze seznamu účinných látek považovaných za látky, které se mají nahradit (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 256, 19.7.2021, s. 60-62 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 8. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2015/408;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 540/2011; (EU) 2017/1115;
Původní znění předpisu

19.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/60


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1177

ze dne 16. července 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o vynětí propoxykarbazonu ze seznamu účinných látek považovaných za látky, které se mají nahradit

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/408 (2) byl vytvořen seznam účinných látek, které splňují kritéria stanovená v bodě 4 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 pro to, aby byly považovány za látky, které se mají nahradit. Propoxykarbazon byl na uvedený seznam zařazen, jelikož se usuzovalo, že splňuje dvě ze tří kritérií, na jejichž základě je považován za perzistentní bioakumulativní a toxickou látku v souladu s druhou odrážkou bodu 4 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1115 (3) bylo obnoveno schválení propoxykarbazonu jako účinné látky, avšak nikoli jako látky, která se má nahradit. Nové posouzení totiž nepotvrdilo perzistentní charakter dané látky, což znamenalo, že již nesplňovala dvě z kritérií, na jejichž základě mohla být považována za perzistentní bioakumulativní a toxickou látku. Propoxykarbazon byl proto zařazen do části B přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Jelikož propoxykarbazon již nemá být považován za látku, která se má nahradit, měl by být rovněž z důvodu zabránění nejasnostem vyjmut z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/408, která obsahuje seznam účinných látek, které se mají nahradit.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/408 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/408 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 ze dne 11. března 2015 o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit (Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 18).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1115 ze dne 22. června 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky propoxykarbazon a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 162, 23.6.2017, s. 38).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/408 se zrušuje položka pro propoxykarbazon.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU