(EU) 2021/1176Nařízení Komise (EU) 2021/1176 ze dne 16. července 2021, kterým se mění přílohy III, V, VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o určování genotypu pozitivních případů TSE u koz, zjišťování věku ovcí a koz, opatření použitelná ve stádu nebo hejnu s atypickou klusavkou a podmínky dovozu produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 256, 19.7.2021, s. 56-59 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 8. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 999/2001;

Provádí předpisy

(ES) č. 999/2001;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 21/2004; (ES) č. 1069/2009; (EU) č. 630/2013; (EU) 2018/969; (EU) 2020/772;
Původní znění předpisu

19.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/56


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1176

ze dne 16. července 2021,

kterým se mění přílohy III, V, VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o určování genotypu pozitivních případů TSE u koz, zjišťování věku ovcí a koz, opatření použitelná ve stádu nebo hejnu s atypickou klusavkou a podmínky dovozu produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec a čl. 23a úvodní větu a písmeno m) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u zvířat. V závislosti na riziku bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) kategorizuje členské státy, třetí země nebo jejich oblasti jako země se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, kontrolovaným rizikem výskytu BSE nebo neurčeným rizikem výskytu BSE.

(2)

Příloha III nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla týkající se systému dohledu pro prevenci TSE, včetně dohledu nad ovcemi a kozami. Příloha III kapitola A část II bod 8 nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví povinné určování genotypu pozitivních případů TSE u ovcí a povinnost okamžitě ohlásit Komisi každý případ TSE zjištěný u ovcí genotypu ARR/ARR. Ovce genotypu ARR/ARR se považují za odolné vůči klasické klusavce, a proto je každý případ nákazy u takové ovce neočekávaným zjištěním, které vyžaduje pozornost. Z tohoto důvodu by měl být takový případ okamžitě ohlášen, aby mohl být předmětem dalšího šetření.

(3)

Nařízení (ES) č. 999/2001 bylo změněno nařízením Komise (EU) 2020/772 (2) v souladu s doporučeními vědeckého stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 5. července 2017 týkajícího se genetické odolnosti vůči TSE u koz (3) s cílem zohlednit, že kozy mohou být rovněž geneticky odolné vůči klasickým kmenům klusavky, o nichž je známo, že se přirozeně vyskytují v populaci koz v Unii, pokud mají alelu K222, D146 nebo S146. Nařízení (EU) 2020/772 změnilo přílohu VII nařízení (ES) č. 999/2001 zavedením pravidel omezujících usmrcování a likvidaci koz ve stádě, kde byl potvrzen případ klasické klusavky, pouze na ty, které jsou vnímavé k této nákaze. Změny přílohy VII nařízení (ES) č. 999/2001 provedené nařízením (EU) 2020/772 však nezahrnovaly určování genotypu pozitivních případů TSE u koz. Příloha III kapitola A část II bod 8 a příloha III kapitola B část I oddíl A bod 8 by proto měly být změněny tak, aby zajistily vhodný dohled a hlášení genotypu pozitivních případů TSE u koz.

(4)

Kromě toho nařízení (ES) č. 999/2001 vytyčuje pravidla týkající se specifikovaného rizikového materiálu a mimo jiné stanoví, že specifikovaný rizikový materiál se odstraňuje a likviduje v souladu s přílohou V uvedeného nařízení a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (4). Specifikovaný rizikový materiál u ovcí a koz starších 12 měsíců, který se odstraňuje a likviduje v souladu s přílohou V uvedeného nařízení a s nařízením (ES) č. 1069/2009, definuje konkrétně příloha V bod 1 písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001.

(5)

Vzhledem ke specifičnosti farmového chovu ovcí a koz je jen zřídka možné určit přesné datum narození ovcí a koz, a proto nejsou tato data uvedena v evidenci hospodářství požadované v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004 (5). Proto bylo před změnou přílohy V nařízení (ES) č. 999/2001 nařízením Komise (EU) 2018/969 (6) požadováno odstranění specifikovaného rizikového materiálu u ovcí a koz starších 12 měsíců nebo u ovcí a koz s trvalým řezákem prořezaným v dásních.

(6)

Nařízením (EU) 2018/969 se změnila příloha V nařízení (ES) č. 999/2001 doplněním možnosti použít k identifikaci ovcí a koz starších 12 měsíců metodu schválenou příslušným orgánem členského státu porážky. Tato možnost byla přidána v roce 2018, ale od této změny ji žádný členský stát nevyužil. Tato možnost měla být navíc uplatňována pouze v členských státech a neměla být rozšířena na třetí země. V zájmu právní jistoty a jasnosti je proto nyní vhodné ji zrušit. Možnost použít pro identifikaci ovcí a koz starších 12 měsíců metodu schválenou příslušným orgánem členského státu porážky by proto měla být z přílohy V bodu 1 písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001 odstraněna.

(7)

Příloha VII nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví opatření pro tlumení a eradikaci TSE, včetně atypické klusavky. Kapitola B uvedené přílohy konkrétně stanoví opatření, která se mají použít po potvrzení výskytu TSE u skotu, ovcí a koz. Nařízení Komise (EU) č. 630/2013 (7) změnilo přílohu VII nařízení (ES) č. 999/2001 tak, že zrušilo všechna omezující opatření týkající se pohybu ovcí a koz v případech, kdy byl potvrzen případ netypické klusavky, ale zachovalo zvýšený dohled nad těmito stády za účelem získání více vědeckých údajů o atypické klusavce. Od data přijetí nařízení (EU) č. 630/2013 bylo shromážděno značné množství údajů. Opatření stanovené v příloze VII kapitole B bodě 2.2.3 nařízení (ES) č. 999/2001, které nesouvisí s ohrožením veřejného zdraví, by proto nyní mělo být zrušeno.

(8)

Příloha IX kapitola C nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví požadavky na dovoz produktů pocházející ze skotu, ovcí a koz do Unie. Tyto požadavky se liší podle statusu BSE země nebo oblasti původu produktů, jakož i podle statusu BSE země nebo oblasti původu zvířat, z nichž byly produkty získány. Status BSE zemí nebo oblastí s ohledem na jejich riziko výskytu BSE se stanoví rozhodnutím Komise 2007/453/ES (8), které uvádí seznam zemí nebo oblastí se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a stanoví, že všechny ostatní země nebo oblasti mají být považovány za země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE.

(9)

V příloze IX kapitole C oddíle B písm. g) a h) nařízení (ES) č. 999/2001 jsou stanoveny zvláštní požadavky pro případ dovozu produktů ze země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE získaných ze zvířat pocházejících ze země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE: písmeno g) stanoví, že zvířata nesmějí být krmena masokostní moučkou a škvarky, a písmeno h) vyžaduje, aby tyto produkty byly vyráběny a bylo s nimi zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahují nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nejsou kontaminovány.

(10)

Zvláštní požadavky stanovené v příloze IX kapitole C oddíle B písm. g) a h) nařízení (ES) č. 999/2001 jsou v souladu s požadavky stanovenými v oddíle D bodě 1 písm. a) a bodě 1 písm. c) podbodě ii) uvedené kapitoly pro přímý dovoz do Unie ze země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE. Tyto zvláštní požadavky však nejsou v současné době stanoveny v příloze IX kapitole C oddíle C nařízení (ES) č. 999/2001, která stanoví požadavky na dovoz ze země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE. V důsledku tohoto neúmyslného opomenutí je proto v současné době povoleno dovážet do Unie ze země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE produkty získané ze zvířat pocházejících ze země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE, které nesplňují uvedené zvláštní požadavky. Zvláštní požadavky stanovené v příloze IX kapitole C oddíle B písm. g) a h) nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měly být doplněny do kapitoly C oddílu C uvedené přílohy.

(11)

Přílohy III, V, VII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy III, V, VII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2020/772 ze dne 11. června 2020, kterým se mění přílohy I, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o opatření k eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u koz a ohrožených plemen (Úř. věst. L 184, 12.6.2020, s. 43).

(3)  EFSA Journal 2017;15(8):4962.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2018/969 ze dne 9. července 2018, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o požadavky na odstraňování specifikovaného rizikového materiálu z malých přežvýkavců (Úř. věst. L 174, 10.7.2018, s. 12).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 630/2013 ze dne 28. června 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 60).

(8)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).


PŘÍLOHA

Přílohy III, V, VII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:

1)

Příloha III se mění takto:

a)

v kapitole A části II se bod 8 nahrazuje tímto:

„8.

Určování genotypu

8.1.

U každého pozitivního případu TSE u ovcí se určuje genotyp prionového proteinu v kodonech 136, 154 a 171. Případy TSE zjištěné u ovcí v genotypech, které kódují alanin (A) na obou alelách v kodonu 136, arginin (R) na obou alelách v kodonu 154 a arginin (R) na obou alelách v kodonu 171 se neprodleně ohlašují Komisi. Je-li pozitivní případ TSE případem atypické klusavky, určí se genotyp prionového proteinu také v kodonu 141.

8.2.

U každého pozitivního případu TSE u koz se určuje genotyp prionového proteinu v kodonech 146 a 222. Případy TSE zjištěné u koz v genotypech, které kódují serin (S) nebo kyselinu aspartovou (D) alespoň na jedné alele v kodonu 146 a/nebo lysin (K) alespoň na jedné alele v kodonu 222, se neprodleně ohlašují Komisi.“;

b)

v kapitole B části I oddíle A se bod 8 nahrazuje tímto:

„8.

Genotyp a pokud možno plemeno každé ovce a kozy, která byla shledána TSE pozitivní a jíž byl odebrán vzorek podle kapitoly A části II bodu 8.“

2)

V příloze V se bod 1 písm. b) nahrazuje tímto:

„b)

pokud jde o ovce a kozy, lebka včetně mozku a očí, a mícha zvířat, která jsou starší než 12 měsíců nebo která mají v dásních prořezaný trvalý řezák.“

3)

V příloze VII se kapitola B mění takto:

a)

bod 2.2.3 se zrušuje;

b)

v bodě 3.5 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

po dobu dvou let ode dne dokončení všech opatření podle bodu 2.2.1, bodu 2.2.2 písm. b) nebo bodu 2.2.2 písm. c), pokud nebyl během tohoto dvouletého období zjištěn žádný případ TSE s výjimkou atypické klusavky.“;

c)

bod 4.6 se nahrazuje tímto:

„4.6.

Omezení uvedená v bodech 4.1 až 4.5 platí po dobu dvou let od zjištění posledního případu TSE s výjimkou atypické klusavky u hospodářství, kde byla uplatněna možnost 3 stanovená v bodě 2.2.2 písm. d).“

4)

V příloze IX kapitole C oddíle C bodě 1 se doplňují nová písmena, která znějí:

„e)

jestliže místem původu zvířat, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu, ovcí a koz, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE, zvířata nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

f)

jestliže místem původu zvířat, z nichž byly získány produkty pocházející ze skotu ovcí a koz, je země nebo oblast zařazená v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE, produkty byly vyráběny a bylo s nimi zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahují nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nejsou kontaminovány.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU