(EU) 2021/1175Nařízení Komise (EU) 2021/1175 ze dne 16. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití polyalkoholů v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 256, 19.7.2021, s. 53-55 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 8. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 1333/2008;

Provádí předpisy

(ES) č. 1333/2008;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1331/2008; (EU) č. 1169/2011;
Původní znění předpisu

19.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/53


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1175

ze dne 16. července 2021,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití polyalkoholů v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Uvedený seznam může být aktualizován v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(3)

Dne 18. prosince 2018 byla podána žádost o povolení použití polyalkoholů jako sladidla v tvrdých cukrovinkách (bonbónech a lízátkách), měkkých cukrovinkách (žvýkacích bonbónech, ovocném želé nebo výrobcích z cukrové pěny/marshmallows), lékořici, nugátu a marcipánu, se sníženým obsahem energie, a v pastilkách pro osvěžení dechu s výraznou příchutí a drobných cukrovinkách na osvěžení dechu. Tato žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(4)

Polyalkoholy jsou nízkokalorická sladidla a mohou se použít k částečnému nebo úplnému nahrazení kalorických cukrů v některých cukrářských výrobcích. Tím se sníží jejich energetická hodnota a do nabídky spotřebitelům se dostanou výrobky se sníženým obsahem energie v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1333/2008. Použití kombinace polyalkoholů a cukrů v cukrovinkách se sníženým obsahem energie zajišťuje sladkost výrobků a požadované funkce a organoleptické vlastnosti, kterých nelze dosáhnout jinými složkami nebo použitím samotných polyalkoholů.

(5)

Omezené použití polyalkoholů jako sladidel se v potravinách považuje za přijatelné, pokud se zohlední jejich projímavý účinek (3). Nařízení (ES) č. 1333/2008 obecně neumožňuje použití polyalkoholů v nápojích kvůli jejich možným projímavým účinkům. Avšak při použití v pevných potravinách, jako jsou cukrářské výrobky uvedené v žádosti, je nepravděpodobné, že by polyalkoholy způsobily nežádoucí projímavé příznaky při spotřebě do 20 g polyalkoholů denně ze všech zdrojů (4). Nařízení (ES) č. 1333/2008 již tedy jejich použití v quantum satis v kategorii potravin 05.2 „Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu“ umožňuje mimo jiné pro účely úplného nahrazení cukrů ve výrobcích bez přidaných cukrů. Navrhované rozšíření použití se týká pouze částečného nahrazení cukrů ve stejných typech výrobků, a proto by se polyalkoholy používaly v množství, které není spojeno s nežádoucími projímavými příznaky.

(6)

Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko úřadu za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Povolení použití polyalkoholů jako sladidel v cukrovinkách se sníženým obsahem energie spolu s jejich již povoleným použitím v cukrovinkách bez přidaných cukrů představuje aktualizaci uvedeného seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Není tudíž nutné žádat úřad o stanovisko. Aby se zajistilo, že spotřebitelé obdrží náležité informace, musí označení potravin obsahujících více než 10 % přidaných polyalkoholů povolených podle přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 obsahovat povinná slova „nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky“ v souladu s přílohou III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (5).

(7)

V důsledku toho je vhodné povolit použití polyalkoholů jako sladidla v některých výrobcích se sníženým obsahem energie uvedených v první větě 3. bodu odůvodnění v podkategorii potravin 05.2 „Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu“ v quantum satis.

(8)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by tudíž měla být změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).

(3)  Zpráva Vědeckého výboru pro potraviny týkající se sladidel (Vědecký výbor pro potraviny, 1984), stanovisko Vědeckého výboru pro potraviny týkající se erythritolu (stanovisko ze dne 5. března 2003).

(4)  Zpráva Vědeckého výboru pro potraviny týkající se sladidel (stanovisko ze dne 11. prosince 1987 a 10. listopadu 1988).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).


PŘÍLOHA

V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 se v kategorii potravin 05.2 „Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu“ za zápisem týkajícím se skupiny IV „Polyalkoholy“, povolené s omezením „pouze krystalizované ovoce, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“, vkládá nový zápis, který zní:

 

„Skupina IV

Polyalkoholy

quantum satis

 

pouze tvrdé bonbóny a lízátka, žvýkací bonbóny, ovocné želé nebo výrobky z cukrové pěny/marshmallows, lékořice, nugát, marcipán, drobné cukrovinky na osvěžení dechu a pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU