(EU) 2021/1173Nařízení Rady (EU) 2021/1173 ze dne 13. července 2021, kterým se zřizuje společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku a zrušuje nařízení (EU) 2018/1488

Publikováno: Úř. věst. L 256, 19.7.2021, s. 3-51 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. července 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 8. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

12016E187; 12016E188;

Předpisem se ruší

(EU) 2018/1488;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

72;

Předpisy EU

(EEC, Euratom, ECSC) No 259/68; (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68; (Euratom, ES) č. 2185/96; (ES) č. 1049/2001; 2002/58/ES; (EU, Euratom) č. 883/2013; 12016E228; 12016E272; (EU) 2016/679; (EU) 2016/943; (EU, Euratom) 2018/1046; (EU) 2018/1725; (EU) 2021/694; (EU) 2021/695; (EU) 2021/1060; (EU) 2021/1153;
Původní znění předpisu

19.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/3


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1173

ze dne 13. července 2021,

kterým se zřizuje společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku a zrušuje nařízení (EU) 2018/1488

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 187 a první pododstavec článku 188 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 (3) se zavádí Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace (dále jen „program Horizont Evropa“). Části programu Horizont Evropa mohou být prováděny prostřednictvím evropských partnerství s partnery z veřejného nebo soukromého sektoru s cílem dosáhnout co největšího možného účinku unijního financování a nejefektivnějšího příspěvku k politickým cílům Unie.

(2)

V souladu s nařízením (EU) 2021/695 může být společným podnikům založeným v rámci programu Horizont Evropa poskytnuta podpora. Tato partnerství by měla být prováděna pouze v případech, kdy by ostatní části programu Horizont Evropa, včetně jiných forem evropských partnerství, nedokázaly splnit jeho cíle nebo nevytvořily nezbytné předpokládané dopady a kdy je to odůvodněno dlouhodobou perspektivou a vysokým stupněm integrace. Podmínky pro vytvoření těchto partnerství jsou upřesněny v uvedeném nařízení.

(3)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/694 (4) se zavádí program Digitální Evropa. Program Digitální Evropa podporuje provádění projektů společného zájmu zaměřených na pořízení, využívání a provozování superpočítačové, kvantové a datové infrastruktury světové úrovně, na sjednocování a propojování, na rozšíření používání superpočítačových služeb a na rozvoj klíčových dovedností.

(4)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 (5) se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy. Nástroj pro propojení Evropy umožňuje přípravu a realizaci projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky. Zejména podporuje realizaci těch projektů společného zájmu, které se zaměřují na rozvoj a výstavbu nových infrastruktur a služeb nebo na modernizaci stávajících infrastruktur a služeb v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky. Nástroj pro propojení Evropy přispívá k podpoře infrastruktur společného zájmu v oblasti digitální konektivity a nabízí společenské přínosy s významným přesahem.

(5)

Sdělení Komise ze dne 19. února 2020 nazvané „Evropská strategie pro data“ nastiňuje evropskou strategii pro politická opatření a investice do podpory rozvoje ekonomiky založené na datech v příštích pěti letech. Zdůrazňuje vytvoření společných evropských veřejných datových prostorů, které posílí růst a budou vytvářet hodnoty. Podpora vytváření těchto společných evropských datových prostorů a sjednocené a bezpečné cloudové infrastruktury by měla zajistit, aby ekonomika i společnost mohly využívat více dat, nad nimiž by kontrolu měly i nadále společnosti i osoby, které je vytvářejí. Vysoce výkonná výpočetní technika a kvantová výpočetní technika jsou zásadními složkami bezproblémového poskytování výpočetních zdrojů s různými výkonovými charakteristikami vyžadovanými pro maximalizaci růstu a využívání společných evropských veřejných datových prostorů a sjednocených cloudových infrastruktur pro veřejné, průmyslové a vědecké aplikace.

(6)

Sdělení Komise ze dne 19. února 2020 nazvané „Formování digitální budoucnosti Evropy“ představuje evropskou digitální strategii a zaměřuje se na klíčové cíle, jež mají zajistit, aby digitální řešení pomohla Evropě projít digitální transformací svým vlastním způsobem, který bude prospěšný lidem. Mezi navrhovaná klíčová opatření patří investice do budování a zavádění špičkových společných digitálních kapacit, včetně superpočítačových a kvantových technologií, a rozšiřování evropské superpočítačové kapacity pro rozvoj inovativních řešení v oblastech zdravotnictví, dopravy a životního prostředí.

(7)

Sdělení Komise ze dne 10. března 2020 nazvané „Nová průmyslová strategie pro Evropu“ zohledňuje ambiciózní průmyslovou strategii pro Evropu, jíž je řídit souběžnou transformaci směřující ke klimatické neutralitě a vedoucímu postavení v digitální sféře. Uvedené sdělení mimo jiné zdůrazňuje podporu rozvoji klíčových základních technologií, jež jsou strategicky významné pro budoucnost evropského průmyslu, včetně vysoce výkonné výpočetní techniky a kvantových technologií.

(8)

Sdělení Komise ze dne 27. května 2020 nazvané „Chvíle pro Evropu: náprava škod a příprava na příští generaci“ identifikuje několik strategických digitálních kapacit a schopností, mezi něž patří vysoce výkonné počítače a kvantové technologie, jako prioritu v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, programu InvestEU a Nástroje pro strategické investice.

(9)

Vůdčí úloha Evropy v rámci ekonomiky založené na datech, její vědecká excelence a síla jejího průmyslu stále více závisí na její schopnosti vyvíjet klíčové technologie vysoce výkonné výpočetní techniky, zajistit přístup k superpočítačovým a datovým infrastrukturám světové úrovně a udržet si stávající vedoucí postavení v oblasti aplikací vysoce výkonné výpočetní techniky. Vysoce výkonná výpočetní technika je hlavní technologií digitální transformace evropské ekonomiky, která dává mnoha průmyslovým odvětvím možnost inovace a přechodu na hodnotnější produkty a služby. Společně s dalšími vyspělými digitálními technologiemi, jako jsou umělá inteligence, data velkého objemu a cloudové technologie, připravuje vysoce výkonná výpočetní technika cestu směrem k inovativním společenským a průmyslovým aplikacím v oblastech kritických pro Evropu, mezi něž patří personalizovaná medicína, předpovídání počasí a změna klimatu, inteligentní a ekologický rozvoj a doprava, nové materiály pro čistou energii, vývoj léčiv a virtuální testování, udržitelné zemědělství nebo strojírenství a výroba.

(10)

Vysoce výkonná výpočetní technika je strategickým prostředkem pro tvorbu politik a pohání aplikace, jež poskytují prostředky pro pochopení a navržení účinných řešení mnoha složitých celosvětových problémů a pro řízení krizí. Přispívá ke klíčovým politikám, jako je Zelená dohoda pro Evropu, svými modely a nástroji určenými k transformaci stále vyššího počtu složitých environmentálních problémů v příležitosti k sociální inovaci a hospodářskému růstu. Příkladem je iniciativa Cíl Země oznámená sdělením Komise ze dne 11. prosince 2019 nazvaným „Zelená dohoda pro Evropu“ a sděleními ze dne 19. února 2020 nazvaným „Evropská strategie pro data“ a „Formování digitální budoucnosti Evropy“.

(11)

Celosvětové události jako pandemie COVID-19 ukazují význam investic do vysoce výkonné výpočetní techniky a zdravotnických modelovacích platforem a nástrojů, protože hrají zásadní úlohu v boji proti pandemii, často společně s dalšími digitálními technologiemi, jako jsou data velkého objemu a umělá inteligence. Vysoce výkonná výpočetní technika se používá k urychlení identifikace a výroby léčiv, včetně očkovacích látek, k tvorbě prognóz šíření viru, pomáhá s plánováním distribuce zdravotnických prostředků a zdrojů a využívá se při simulaci opatření k ukončení krize po skončení epidemie, aby bylo možné posoudit různé scénáře. Modelovací platformy a nástroje využívající vysoce výkonnou výpočetní techniku jsou kritickými nástroji pro stávající i budoucí pandemie a budou hrát zásadní úlohu ve zdravotnictví a v personalizované medicíně.

(12)

Nařízením Rady (EU) 2018/1488 (6) byl vytvořen společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku (dále jen „dosavadní společný podnik“), jehož cílem je v Unii vyvinout, uvést do provozu, rozšiřovat a spravovat integrovanou superpočítačovou a datovou infrastrukturu světové úrovně a vybudovat a podporovat vysoce konkurenceschopný a inovativní ekosystém vysoce výkonné výpočetní techniky.

(13)

Vzhledem k rozvoji vysoce výkonné výpočetní techniky je nezbytná revize nařízení (EU) 2018/1488, aby bylo zajištěno pokračování iniciativy za účelem stanovení nových úkolů a cílů dosavadního společného podniku zohledňujících analýzu hlavních sociálně-ekonomických a technologických hnacích sil ovlivňujících budoucí vývoj vysoce výkonné výpočetní techniky a datových infrastruktur, technologií a aplikací v Unii a na celém světě a poznatky ze současných činností dosavadního společného podniku. Revize by rovněž umožnila sladění pravidel pro dosavadní společný podnik s novým právním rámcem, zejména s nařízeními (EU) 2021/695, (EU) 2021/694 a (EU) 2021/1153.

(14)

Aby bylo možné vybavit Unii výpočetním výkonem potřebným pro udržení jejích výzkumných a průmyslových kapacit na špičce, měly by být investice členských států do vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky koordinovány, přičemž průmyslové i tržní zavádění technologií vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky by mělo být posíleno ve veřejném i soukromém sektoru. Unie by měla zvýšit efektivitu využívání technologického vývoje při realizaci evropských systémů vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky s nejvyšší kvalitou zaměřených na poptávku a orientovaných na využití, vybudovat účinnou vazbu mezi dodávkami technologií, návrhem tvořeným společně s uživateli a společným zadáváním veřejných zakázek na systémy světové úrovně a vytvořit v rámci Evropy celosvětově konkurenceschopný ekosystém vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky a aplikací. Současně by Unie měla poskytnout příležitost svému dodavatelskému průmyslu, aby tyto investice využil jako páku pro vlastní investice, což povede k jejich využívání v rozsáhlých a nově vznikajících oblastech využití, jako je personalizovaná medicína, změna klimatu, propojené a automatizované řízení nebo další rozhodující trhy, které jsou založeny na umělé inteligenci, blockchainových technologiích, edge-computingu nebo šířeji na digitalizaci průmyslu Unie.

(15)

Aby Unie a její členské státy dosáhly vedoucího postavení v oblasti klíčových digitálních technologií, jako jsou technologie vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky, měly by investovat do příští generace energeticky účinných superpočítačových technologií s nízkým příkonem, inovativního softwaru a vyspělých superpočítačových systémů pro exakapacitní a post-exakapacitní a kvantovou výpočetní techniku a pro inovativní superpočítačové a datové aplikace. To by mělo umožnit evropskému dodavatelskému průmyslu prosperitu v celé řadě klíčových oblastí technologií a aplikací přesahujících vysoce výkonnou a kvantovou výpočetní techniku a v dlouhodobém výhledu i dodávku těchto technologií na širší trhy s IKT. Rovněž tím bude podpořena věda zabývající se vysoce výkonnou a kvantovou výpočetní technikou a uživatelské odvětví při digitální transformaci a podpoří jejich inovační potenciál.

(16)

Postup podle společné strategické vize Unie v oblasti vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky je zásadní pro uskutečnění ambice Unie a jejích členských států zajistit si vedoucí úlohu v digitální ekonomice. Cílem je vytvořit v Evropě maximálně propojený, sjednocený a zabezpečený ekosystém služeb vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky a datové infrastruktury s vedoucím postavením ve světě a moci vyrábět inovativní a konkurenceschopné systémy vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky založené na dodavatelském řetězci, který bude odolnější a zajistí dostupnost komponentů, technologií a znalosti omezujících riziko narušení.

(17)

Společný podnik zřízený tímto nařízením (dále jen „společný podnik“) představuje nejlepší nástroj schopný realizovat strategickou vizi EU týkající se vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky, a tím zajistit, aby Unie měla schopnosti v oblasti superpočítačů, kvantové výpočetní techniky a dat na světové úrovni v souladu se svým hospodářským potenciálem i s potřebami evropských uživatelů. Společný podnik je nejlepším nástrojem k překonání stávajících omezení a současně nabízí nejvyšší hospodářský, společenský a environmentální dopad a nejlepší zajištění zájmů Unie v oblasti vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky. Může soustředit prostředky od Unie, členských států a třetích zemí přidružených k programu Horizont Evropa a programu Digitální Evropa nebo k Nástroji pro propojení Evropy a ze soukromého sektoru. Může realizovat rámec pro zadávání veřejných zakázek a provozovat systémy vysoce výkonné a kvantové výpočetní systémy světové úrovně. Může zahájit programy v oblasti výzkumu a inovací určené k vývoji evropských technologií a jejich následnému začlenění do superpočítačových systémů světové úrovně.

(18)

Společný podnik bude součástí portfolia institucionalizovaných partnerství v rámci programu Horizont Evropa, které by mělo usilovat o posílení vědeckých kapacit Unie, aby bylo možné v posíleném evropském výzkumném prostoru zvládat nově se objevující hrozby a budoucí výzvy, zajistit hodnotové řetězce Unie založené na udržitelnosti a strategickou autonomii Unie a zlepšit zavádění inovativních řešení zabývajících se klimatem, životním prostředím, zdravím a dalšími celosvětovými společenskými problémy v souladu se strategickými prioritami Unie, včetně dosažení klimatické neutrality v Unii do roku 2050.

(19)

Společný podnik by měl být financován z programů Unie podle víceletého finančního rámce na období 2021–2027. Měl by být zřízen v roce 2021 a fungovat do 31. prosince 2033, aby vybavil Unii sjednocenou, zabezpečenou a maximálně propojenou superpočítačovou infrastrukturou světové úrovně a rozvíjel technologie, aplikace a dovednosti nezbytné k dosažení exakapacitních schopností zhruba v období let 2022–2024 a post-exakapacitních schopností přibližně v letech 2025–2027 a přitom podpořit evropský ekosystém inovací vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky světové úrovně. V souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2021/695 mají společné podniky mít jasný přístup založený na životním cyklu. Za účelem náležité ochrany finančních zájmů Unie by měl být společný podnik zřízen na období do 31. prosince 2033, aby mohl vykonávat své povinnosti, pokud jde o provádění grantů, dokud nebudou dokončeny poslední zahájené nepřímé akce, a pokud jde o dokončení činností souvisejících s provozem superpočítačů EuroHPC.

(20)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v podobě společného podniku by mělo spojit finanční a technické prostředky nutné ke zvládnutí složitého procesu stále rychlejšího tempa inovací v této oblasti. Členy společného podniku by proto měly být Unie, členské státy a třetí země přidružené k programu Horizont Evropa, programu Digitální Evropa nebo Nástroji pro propojení Evropy, které se dohodnou na společné evropské iniciativě v oblasti vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky; a sdružení zastupující jejich ustavující subjekty a jiné organizace s výslovným a aktivním zapojením do vytváření výsledků výzkumu a inovací, rozvoje a zavádění schopností v oblasti vysoce výkonné nebo kvantové výpočetní techniky nebo přispívání k řešení nedostatku dovedností a zachování know-how v oblasti vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky v Evropě. Společný podnik by měl být otevřen novým členům.

(21)

V souladu s přílohou III nařízení (EU) 2021/695 by finanční příspěvky od jiných členů než Unie měly činit alespoň 50 % a měly by moci dosáhnout až 75 % souhrnných rozpočtových závazků společného podniku. Příspěvek Unie včetně případných dodatečných finančních prostředků od třetích zemí přidružených k programu Horizont Evropa, programu Digitální Evropa nebo Nástroji pro propojení Evropy by naopak neměl překročit 50 % souhrnných rozpočtových závazků společného podniku.

(22)

Příspěvek Unie by měl pokrývat správní náklady společného podniku.

(23)

V souladu s čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2021/695 má společný podnik provádět centrální řízení všech finančních příspěvků prostřednictvím koordinačního přístupu. Každý zúčastněný stát by proto měl se společným podnikem uzavřít jednu nebo více správních dohod, jimiž se stanoví koordinační mechanismus pro platby a vykazování příspěvků žadatelům usazeným v daném zúčastněném státě. Aby byla zajištěna soudržnost s jejich vnitrostátními strategickými prioritami, měly by mít zúčastněné státy právo veta nad využíváním svých vlastních finančních příspěvků pro žadatele usazené v uvedených zúčastněných státech. V zájmu minimalizace administrativní zátěže pro příjemce, zjednodušení a efektivnějšího provádění by měl každý zúčastněný stát usilovat o synchronizaci svého harmonogramu plateb, podávání zpráv a auditů s harmonogramem společného podniku a o sblížení pravidel týkajících se způsobilosti nákladů s pravidly programu Horizont Evropa. Příjemci usazení v zúčastněných státech, které svěřily platební činnosti společnému podniku, by měli se společným podnikem podepsat jedinou grantovou dohodu podle pravidel programu Horizont Evropa.

(24)

S cílem znovu získat vedoucí postavení v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky a vyvinout pro Unii úplný ekosystém vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky vytvořily v roce 2014zúčastněné strany ze sféry průmyslu a výzkumu ve sdružení Evropská technologická platforma pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (ETP4HPC) smluvní partnerství soukromého a veřejného sektoru s Unií. Jeho posláním je vybudovat evropský hodnotový řetězec vysoce výkonné výpočetní techniky světové úrovně, který by byl globálně konkurenceschopný a který by podporoval synergie mezi třemi hlavními složkami ekosystému vysoce výkonné výpočetní techniky, totiž rozvojem technologií, aplikacemi a infrastrukturou superpočítačů. ETP4HPC by c ohledem na své odborné znalosti a na svou úlohu při spojování příslušných zúčastněných soukromých subjektů v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky mělo být způsobilé stát se členem společného podniku.

(25)

S cílem posílit datový hodnotový řetězec, zlepšit budování společenství kolem dat a připravit v Unii půdu pro prosperující ekonomiku založenou na datech vytvořily v roce 2014 zúčastněné strany ze sféry průmyslu a výzkumu ve sdružení Big Data Value Association (Sdružení pro hodnotu dat velkého objemu, BDVA) smluvní partnerství soukromého a veřejného sektoru s Unií. V roce 2020 změnilo BDVA svůj název na Data, AI and Robotics (Data, umělá inteligence a robotika, DAIRO). DAIRO by s ohledem na své odborné znalosti a na svou úlohu při spojování příslušných zúčastněných soukromých subjektů v oblasti dat velkého objemu mělo být způsobilé stát se členem společného podniku.

(26)

ETP4HPC a DAIRO písemně vyjádřily svou ochotu přispět k víceletému strategickému programu společného podniku a přetavit své odborné znalosti v uskutečnění cílů společného podniku. Je vhodné, aby tato soukromá sdružení dopisem vyjadřujícím souhlas přijala stanovy obsažené v příloze tohoto nařízení.

(27)

Společný podnik by se měl soustředit na jasně definovaná témata, která by akademické obci a evropskému průmyslu jako celku umožnila, aby společně navrhovaly, vyvíjely a využívaly ty nejinovativnější technologie vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky a aby po celé Unií zřídily integrovanou, sjednocenou a zabezpečenou propojenou infrastrukturu s kapacitou vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky na světové úrovni, s vysokorychlostním připojením a špičkovými aplikacemi a datovými a softwarovými službami pro unijní vědce a další přední uživatele z oblasti průmyslu, včetně malých a středních podniků, a pro veřejný sektor. Společný podnik by se měl zaměřovat na rozvoj, zavádění a využívání špičkových technologií a infrastruktur a zabývat se náročnými požadavky evropských uživatelů z řad vědců, průmyslu a veřejného sektoru.

(28)

Poslání společného podniku by mělo být strukturováno do jednoho správního pilíře a šesti technických pilířů, které se budou zabývat činnostmi v oblasti infrastruktury, činnostmi sjednocujícími služby superpočítačů, technologickými činnostmi, činnostmi souvisejícími s aplikacemi superpočítačů, činnostmi zaměřenými na rozšíření využívání a dovedností a činnostmi v oblasti mezinárodní spolupráce. K financování infrastrukturního pilíře, části pilíře sjednocujícího služby superpočítačů a pilíře zaměřeného na rozšíření využívání a dovedností by měl být využíván program Digitální Evropa. K financování zbývajících činností pilíře sjednocujícího služby superpočítačů, totiž propojení vysoce výkonné výpočetní techniky, kvantové výpočetní techniky a datových zdrojů a propojení se společnými evropskými datovými prostory Unie a bezpečnými cloudovými infrastrukturami, by měl být využíván Nástroj pro propojení Evropy. K financování technologického pilíře, pilíře aplikací a pilíře mezinárodní spolupráce by měl být využíván program Horizont Evropa.

(29)

Společný podnik by měl být schopen spolupracovat s Partnerstvím pro vyspělou výpočetní techniku v Evropě (PRACE) na zajišťování a spravování přístupu ke sjednocené a propojené infrastruktuře superpočítačů a dat a k souvisejícím službám, jakož i v otázkách prostor pro odbornou přípravu a příležitostí pro rozvoj dovedností. Rovněž by měl být schopen spolupracovat se sítí GÉANT na zajišťování propojení superpočítačů společného podniku a na jejich napojení na další evropské superpočítačové a datové infrastruktury.

(30)

Společný podnik by měl přispívat ke snížení nedostatků v oblasti specifických dovedností v celé Unií tím, že se bude zapojovat do opatření na zvyšování povědomí a napomáhat při budování nových poznatků a lidského kapitálu. To zahrnuje i návrh a podporu konkrétních vzdělávacích a školicích činností v úzké spolupráci s příslušnými veřejnými a soukromými subjekty.

(31)

Společný podnik by měl v souladu s cíli vnější politiky a mezinárodními závazky Unie usnadňovat spolupráci mezi Unií a zahraničními subjekty stanovením strategie pro spolupráci, včetně identifikace a podpory oblastí spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a rozvoje dovedností a provádění činností, kde vzniká vzájemný prospěch, a rovněž zajištěním přístupové politiky u příslušných kapacit a aplikací vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky, zejména na základě vzájemnosti.

(32)

Společný podnik by se měl zaměřovat na podporu využívání všech výsledných technologií vysoce výkonné výpočetní techniky v Unii. Měl by se rovněž zaměřovat na zabezpečení investic do nezbytných superpočítačů. Přitom by měl uplatňovat vhodná opatření k zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce získávaných technologií, což by mělo platit po celou dobu životnosti těchto superpočítačů.

(33)

Společný podnik by měl připravit cestu k dlouhodobější vizi a k vybudování první hybridní infrastruktury vysoce výkonné výpočetní techniky v Evropě, do níž by byly začleněny klasické výpočetní architektury s kvantovými výpočetními zařízeními. Strukturovaná a koordinovaná finanční podpora na evropské úrovni je nezbytná k tomu, aby výzkumné týmy a evropská průmyslová odvětví vytvořily výsledky světové úrovně, aby bylo v celé Unii zaručeno rychlé a rozsáhlé průmyslové využívání evropského výzkumu a technologií, které bude vytvářet důležité vedlejší přínosy pro společnost, a aby bylo možné sdílet rizika a spojit síly sladěním strategií a investic ve společném evropském zájmu.

(34)

V zájmu dosažení svého cíle navrhnout, vyvíjet a využívat nejinovativnější technologie v oblasti vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky by společný podnik měl poskytovat finanční podporu hlavně ve formě grantů a zadávání veřejných zakázek na základě otevřených a konkurenčních výzev k podávání návrhů a výzev k podávání nabídek vycházejících z ročních pracovních programů. Tato finanční podpora by měla být zaměřena zejména na prokázaná selhání trhu, která brání rozvoji daného programu, neměla by vytlačovat soukromé investice a měla by být pobídkou ke změně chování příjemce.

(35)

Aby dosáhl svých cílů, jimi je zvýšit inovační potenciál průmyslu, zejména pak malých a středních podniků, přispět k odstranění nedostatků ve specifických dovednostech, podpořit rozvoj znalostí a lidského kapitálu a posílit schopnosti v oblasti vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky, měl by společný podnik ve všech zúčastněných státech podporovat vytváření, a zejména vzájemné propojení a koordinaci vnitrostátních odborných středisek pro vysoce výkonnou výpočetní techniku. Tato odborná střediska by měla na vyžádání poskytovat služby vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky průmyslu, akademické obci a veřejné správě. Měla by především podporovat a umožňovat přístup k ekosystému inovací v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, usnadňovat přístup k superpočítačům a kvantovým počítačům, řešit závažný nedostatek vyškolených technických odborníků prostřednictvím činností na zvyšování povědomí, činností odborné přípravy a informačních činností a zapojit se do činností souvisejících s vytvářením sítí zúčastněných stran a dalších vnitrostátních odborných středisek pro vysoce výkonnou výpočetní techniku v zájmu podpory inovací v širším rozsahu; za tímto účelem by si měla vyměňovat příklady osvědčených postupů nebo zkušenosti se způsoby využití a tyto příklady a zkušenosti propagovat, sdílet své prostory pro odbornou přípravu a související zkušenosti, zprostředkovávat společný vývoj a výměnu paralelních kódů nebo podporovat sdílení inovativních aplikací a nástrojů pro veřejné i soukromé uživatele, zejména malé a střední podniky.

(36)

Společný podnik by měl poskytnout rámec, jenž bude zaměřen na poptávku a orientován na uživatele, a umožnit přístup založený na společných návrzích za účelem pořízení integrované, sjednocené, zabezpečené a maximálně propojené infrastruktury světové úrovně pro služby superpočítačů a kvantové výpočetní techniky a pro data v Unii, a vybavit tak uživatele strategickými výpočetními zdroji potřebnými tomu, aby vyvíjeli nová inovativní řešení a mohli řešit společenské, environmentální, hospodářské a bezpečnostní problémy. Za tímto účelem by společný podnik měl přispět na pořízení superpočítačů světové úrovně. Superpočítače společného podniku, včetně kvantových počítačů, by měly být instalovány v některém zúčastněném státě, který je členským státem.

(37)

Za účelem nákladově efektivního provádění poslání společného podniku, kterým je vývoj, nasazení, rozšíření a udržování ekosystému superpočítačů světové úrovně v Unii, by společný podnik měl případně využít příležitosti k modernizaci superpočítačů, které vlastní. Tato modernizace by měla vést k prodloužení životnosti superpočítačů, zvýšení provozní výkonnosti a vytvoření nových funkcí, které by reagovaly na vývoj potřeb uživatelů. Za účelem modernizace svých superpočítačů by společný podnik měl mít možnost vyhlásit výzvu k vyjádření zájmu v rámci infrastrukturního pilíře. Tyto výzvy by měly definovat konkrétní podmínky způsobilosti, jež by se měly vztahovat na hostitelský subjekt, který již superpočítač EuroHPC hostí.

(38)

Společný podnik by měl maximálně propojit všechny superpočítače a datovou infrastrukturu, které vlastní nebo spoluvlastní, pomocí nejmodernějších síťových technologií, aby byly široce dostupné v celé Unii, a měl by prostřednictvím společné platformy propojovat a sjednocovat svou datovou infrastrukturu v oblasti superpočítačů a kvantové výpočetní techniky a rovněž celostátní, regionální a další výpočetní infrastruktury. Společný podnik by měl rovněž zajistit propojení sjednocených, bezpečných infrastruktur superpočítačů a kvantových výpočetních služeb a datových infrastruktur se společnými evropskými datovými prostory, včetně evropského cloudu pro otevřenou vědu a propojených, bezpečných cloudových infrastruktur oznámených ve sdělení Komise ze dne 19. února 2020 nazvaném „Evropská strategie pro data“ s cílem plynulého poskytování služeb široké škále veřejných a soukromých uživatelů v celé Evropě.

(39)

Programy Horizont Evropa a Digitální Evropa by měly přispět k odstranění rozdílů v oblasti výzkumu a inovací v Unii a k zavádění široké škály schopností superpočítačů podporou synergií s Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR), Evropským sociálním fondem+ (ESF+), Evropským námořním, rybářským a akvakulturním fondem (ENRAF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), jakož i s Nástrojem pro oživení a odolnost. Společný podnik by proto měl usilovat o rozvoj úzké spolupráce s uvedenými fondy, které mohou konkrétně pomoci posílit místní, regionální a celostátní výzkumné a inovační schopnosti.

(40)

Společný podnik by měl poskytnout příznivý rámec pro zúčastněné státy, které jsou členskými státy, v němž budou moci využít finanční příspěvky v rámci programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, ENRAF a EZFRV na pořízení infrastruktury pro vysoce výkonnou a kvantovou výpočetní techniku a pro data a pro jejich propojení. Využití uvedených finančních příspěvků na činnosti společného podniku je nezbytné k tomu, aby byla v Unii vyvinuta integrovaná, sjednocená, bezpečná a maximálně propojená infrastruktura světové úrovně pro služby superpočítačů a kvantové výpočetní techniky a pro data, neboť výhody takové infrastruktury výrazně přesahují okruh uživatelů z členských států. Pokud se členské státy rozhodnou využít uvedené finanční příspěvky na činnosti společného podniku, měly by být považovány za vnitrostátní příspěvky zúčastněných států, které jsou členskými státy, do rozpočtu společného podniku za předpokladu, že jsou dodržovány článek 106 a další použitelná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (7) a nařízení týkajících se jednotlivých fondů.

(41)

Společný podnik může zúčastněným státům, které jsou členskými státy, zprostředkovat využívání finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost. Ty mohou doplňovat činnosti financované společným podnikem za předpokladu, že podpora z Nástroje pro oživení a odolnost doplňuje podporu poskytovanou z fondů Unie patřících společnému podniku a nepokrývá tytéž náklady. Využívání Nástroje pro oživení a odolnost by nemělo být započítáváno jako vnitrostátní příspěvek do rozpočtu společného podniku, zejména pokud jde o infrastruktury vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky, datové infrastruktury a technologie, aplikace a projekty rozvoje dovedností.

(42)

Náklady na špičkové superpočítače, kvantové počítače, průmyslové superpočítače a superpočítače střední třídy by měly být částečně hrazeny příspěvkem Unie z finančních prostředků programu Digitální Evropa, aby byl splněn cíl společného podniku přispívat ke sdružování zdrojů na vybavení Unie špičkovými superpočítači a kvantovými počítači. Doplňkové náklady na tyto superpočítače a kvantové počítače by měly hradit zúčastněné státy nebo soukromí členové či konsorcia soukromých partnerů. Podíl přístupového času Unie k těmto superpočítačům nebo kvantovým počítačům by měl být přímo úměrný finančnímu příspěvku Unie na jejich pořízení a neměl by překračovat 50 % celkového přístupového času k nim.

(43)

Vlastníkem špičkových superpočítačů a kvantových počítačů, které společný podnik pořídí, by měl být společný podnik. Provozováním každého ze špičkových superpočítačů nebo kvantových počítačů by měl být pověřen hostitelský subjekt. Hostitelský subjekt by měl být schopen zastupovat jediný zúčastněný stát, který je členským státem, nebo hostitelské konsorcium zúčastněných států. Hostitelský subjekt by měl být schopen poskytnout přesný odhad provozních nákladů na superpočítač a ověřit je, například tím, že zajistí v maximální možné míře fyzické oddělení špičkových superpočítačů nebo kvantových počítačů společného podniku a jakýchkoli celostátních nebo regionálních počítačových systémů, které provozuje. Hostitelský subjekt by měla vybrat správní rada společného podniku (dále jen „správní rada“) na základě výzvy k vyjádření zájmu vyhodnocené nezávislými odborníky. Jakmile je hostitelský subjekt vybrán, měly by zúčastněný stát, v němž je hostitelský subjekt usazen, nebo hostitelské konsorcium mít možnost rozhodnout, že vyzvou další zúčastněné státy, aby se připojily a přispěly k financování daného špičkového superpočítače nebo kvantového počítače, jenž má být v rámci vybraného hostitelského subjektu instalován. Jestliže k hostitelskému konsorciu přistoupí další zúčastněné státy, nemělo by to nijak ovlivnit přístupový čas Unie k superpočítačům. Příspěvky zúčastněných států v rámci hostitelského konsorcia k nákladům na daný superpočítač nebo kvantový počítač by se měly promítnout do podílů přístupového času k tomuto superpočítači nebo kvantovému počítači. Na distribuci svého podílu přístupového času k superpočítači nebo kvantovému počítači by se měly zúčastněné státy dohodnout mezi sebou.

(44)

Společný podnik by měl zůstat vlastníkem superpočítačů nebo kvantových počítačů, které pořídí, dokud nebudou amortizovány. Měl by být schopen převést toto vlastnictví na hostitelský subjekt pro účely vyřazení, odstranění nebo jakéhokoli dalšího použití. V případě převodu vlastnictví na hostitelský subjekt nebo likvidace společného podniku by hostitelský subjekt měl společnému podniku uhradit zbytkovou hodnotu superpočítače či kvantového počítače.

(45)

Společný podnik by měl společně se zúčastněnými státy pořídit superpočítače střední třídy. Provozováním každého ze superpočítačů střední třídy by měl být pověřen hostitelský subjekt. Hostitelský subjekt by měl být schopen zastupovat jediný zúčastněný stát, který je členským státem, nebo hostitelské konsorcium zúčastněných států. Společný podnik by měl vlastnit část odpovídající podílu Unie, jímž finančně přispěla na pořízení tohoto superpočítače z prostředků programu Digitální Evropa. Hostitelský subjekt by měla vybrat správní rada na základě výzvy k vyjádření zájmu vyhodnocené nezávislými odborníky. Podíl přístupového času Unie ke každému superpočítači střední třídy by měl být přímo úměrný finančnímu příspěvku Unie z programu Digitální Evropa na jeho pořizovací náklady. Společný podnik by měl být schopen převést vlastnictví daného superpočítače na hostitelský subjekt nejdříve pět let poté, co společný podnik provedl úspěšnou přejímací zkoušku, či při jeho likvidaci. Hostitelský subjekt by měl společnému podniku uhradit zbytkovou hodnotu superpočítače.

(46)

S cílem podpořit spravedlivé a vyvážené rozdělení superpočítačů společného podniku EuroHPC v celé Unii a vznik přístupu založeného na sjednocené infrastruktuře by měly výzvy k vyjádření zájmu o superpočítač EuroHPC definovat zvláštní podmínky způsobilosti, jež by se měly uplatnit na zúčastněný stát, který již některý superpočítač EuroHPC hostí.

(47)

Společný podnik by měl být schopen pořizovat průmyslové superpočítače společně s konsorciem soukromých partnerů. Provozováním takového superpočítače by měl být pověřen stávající hostitelský subjekt. Hostitelský subjekt by měl být schopen spojit se při pořizování a provozování superpočítače s konsorciem soukromých partnerů. Společný podnik by měl vlastnit část odpovídající podílu Unie, jímž finančně přispěla na pořízení tohoto superpočítače z prostředků programu Digitální Evropa. Hostitelský subjekt a k němu přidružené konsorcium soukromých partnerů by měla vybrat správní rada na základě výzvy k vyjádření zájmu vyhodnocené nezávislými odborníky. Podíl přístupového času Unie ke každému takovému superpočítači by měl být přímo úměrný finančnímu příspěvku Unie z programu Digitální Evropa na jeho pořizovací náklady. Společný podnik by se měl dokázat dohodnout s konsorciem soukromých partnerů na prodeji tohoto superpočítače jinému subjektu, nebo na jeho vyřazení z provozu. Alternativně by měl být společný podnik schopen převést vlastnictví k tomuto superpočítači na konsorcium soukromých partnerů. V tomto případě, nebo pokud je společný podnik likvidován, by mělo konsorcium soukromých partnerů společnému podniku uhradit zbytkovou hodnotu podílu Unie na superpočítači. Rozhodnou-li se společný podnik a konsorcium soukromých členů vyřadit superpočítač po jeho úplné amortizaci z provozu, mělo by tyto náklady uhradit konsorcium soukromých partnerů.

(48)

U průmyslových superpočítačů by měl společný podnik zohlednit konkrétní potřeby průmyslových uživatelů, například přístupové postupy, kvalitu a druh služeb, ochranu dat, ochranu průmyslových inovací a práv duševního vlastnictví, využitelnost, důvěryhodnost a další požadavky v oblasti důvěrnosti a zabezpečení.

(49)

Konstrukce a provoz superpočítačů podporovaných společným podnikem by měly zohledňovat energetickou účinnost a environmentální udržitelnost, například využitím technologie s nízkým příkonem, dynamické úspory energie a recyklačních technik, jako je vyspělé chlazení a recyklace tepla.

(50)

Využívání superpočítačů společného podniku by se mělo zaměřovat na civilní aplikace pro veřejné a soukromé uživatele, kteří mají bydliště, jsou usazeni nebo se nacházejí v členském státě nebo v třetí zemi přidružené k programům Digitální Evropa nebo Horizont Evropa, včetně aplikací v oblasti kybernetické bezpečnosti, jež mají dvojí užití. Uživatelům by měl být přidělován podíl Unie na přístupovém času podle pravidel přístupové politiky stanovené správní radou. Použití superpočítačů by rovněž mělo být v souladu s mezinárodními smlouvami uzavřenými Unií.

(51)

Přístupový čas k superpočítačům společného podniku přidělovaný uživatelům by měl být pro veřejné uživatele zdarma. Bezplatný by měl být i pro soukromé uživatele pro jejich aplikace týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací financovaných z programu Horizont Evropa nebo Digitální Evropa a ve vhodných případech pro soukromé inovativní činnosti malých a středních podniků. Takové přidělování přístupového času k superpočítačům by mělo primárně vycházet z výzvy k vyjádření zájmu zveřejněné společným podnikem a vyhodnocené nezávislými odborníky. S výjimkou uživatelů z řad malých a středních podniků zabývajících se soukromými inovačními činnostmi by měli všichni uživatelé využívající bezplatného přístupového času k superpočítačům společného podniku přijmout pojetí otevřené vědy a podle nařízení (EU) 2021/695 šířit znalosti získané tímto přístupem. Přidělování přístupového času uživatelům pro ekonomické činnosti jiné než soukromé inovační činnosti malých a středních podniků, které čelí vážným selháním trhu, by mělo probíhat za úplatu a na základě tržních cen. Mělo by být povoleno, ovšem omezeno, a výši poplatků by měla stanovit správní rada. Přístupová práva by měla být přidělována transparentním způsobem. Správní rada by měla stanovit zvláštní pravidla pro bezplatné přidělování přístupového času ve vhodných případech a pro přidělování bez výzvy k vyjádření zájmu u iniciativ, jež Unie považuje za strategické. Mezi reprezentativní příklady strategických iniciativ Unie patří: Cíl Země, Stěžejní projekt lidského mozku, iniciativa „1+ Million Genomes“, společné evropské datové prostory v oblastech veřejného zájmu (a zejména zdravotnický datový prostor), střediska excelence pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, vnitrostátní odborná střediska pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a centra pro digitální inovace. Společný podnik by měl na žádost Unie udělit dočasný či trvalý přímý přístupový čas strategickým iniciativám a stávajícím či budoucím platformám aplikací, které považuje za nezbytné pro poskytování zdravotních nebo jiných zásadních služeb mimořádné podpory ve prospěch veřejnosti, v nouzových situacích či při řízení krizí, nebo v případech, které Unie považuje za zásadní pro svou bezpečnost a obranu. Společnému podniku by mělo být povoleno vykonávat určité omezené hospodářské činnosti pro komerční účely.

Přístup by měl být poskytován uživatelům bydlícím, usazeným nebo nacházejícím se v členském státě nebo v třetí zemi přidružené k programům Digitální Evropa nebo Horizont Evropa. Přístupová práva by měla být vůči všem uživatelům spravedlivá a měla by být přidělována transparentním způsobem. Správní rada by měla stanovit a monitorovat přístupová práva k podílu Unie na přístupovém času pro každý superpočítač.

(52)

Přístup ke společnému času Unie pro přístup k předchůdcům exakapacitních a petakapacitních superpočítačů pořízeným dosavadním společným podnikem zřízeným nařízením (EU) 2018/1488 by měl být nadále udělován uživatelům usazeným v Unii nebo v třetí zemi přidružené k programu Horizont 2020.

(53)

Superpočítače společného podniku by měly být provozovány a používány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (8) a směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (9) a (EU) 2016/943 (10).

(54)

Správu společného podniku by měly zajišťovat dva orgány: správní rada a průmyslová a vědecká poradní rada. Správní rada by měla být složena ze zástupců Unie a zúčastněných států. Měla by odpovídat za tvorbu strategické politiky a za rozhodnutí o financování týkající se činností společného podniku, včetně veškeré činnosti týkající se zadávání veřejných zakázek. Průmyslová a vědecká poradní rada by měla zahrnovat zástupce akademické obce a průmyslu jako uživatele a dodavatele technologií. Měla by správní radě poskytovat nezávislé poradenství v otázkách týkajících se strategického programu výzkumu a inovací, pořizování a provozu superpočítačů vlastněných společným podnikem, zvyšování kapacit a rozšiřování programu činností a programu činností v oblastech sjednocování, konektivity a mezinárodní spolupráce.

(55)

Hlasovací práva ve vztahu k obecným administrativním úkolům společného podniku by měla být mezi zúčastněné státy rozdělena rovnoměrně. Pokud jde o úkoly související se stanovením části pracovního programu týkající se pořízení superpočítačů a kvantových počítačů, výběru hostitelského subjektu, sjednocovacích a propojovacích činností a výzkumných a inovačních činností společného podniku, měla by hlasovací práva zúčastněných států, které jsou členskými státy, vycházet ze zásady kvalifikované většiny. Zúčastněné státy, které jsou třetími zeměmi přidruženými k programům Horizont Evropa a Digitální Evropa nebo k Nástroji pro propojení Evropy, by rovněž měly disponovat hlasovacími právy pro příslušné činnosti podporované z rozpočtů těchto programů. U úkolů souvisejících s pořizováním a provozem superpočítačů a kvantových počítačů by měly mít spolu s Unií hlasovací práva pouze ty zúčastněné státy, které poskytly na tyto úkoly prostředky.

(56)

Finanční příspěvek Unie by měl být spravován v souladu se zásadou řádného finančního řízení a s příslušnými pravidly nepřímého řízení obsaženými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (11). Pravidla platná pro společný podnik týkající se zahájení zadávacích řízení je třeba stanovit v jeho finančních pravidlech.

(57)

Za účelem podpory inovativního a konkurenceschopného evropského ekosystému vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky s uznávanou excelencí v celé Evropě by měl společný podnik vhodným způsobem využívat nástroje pro zadávání veřejných zakázek a grantové nástroje, včetně společného zadávání veřejných zakázek, zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení. Cílem je vytvořit vazby mezi technologiemi vyvíjenými převážně v Unii, vytvářet návrhy společně s uživateli a pořizovat originální superpočítače a kvantové výpočetní systémy světové úrovně.

(58)

Při hodnocení celkového dopadu společného podniku by měly být investice soukromých členů do nepřímých akcí zohledněny jako věcné příspěvky skládající se ze způsobilých nákladů, které soukromým členům při provádění těchto akcí vznikly, snížené o příspěvky společného podniku či zúčastněných států nebo o jakýkoli jiný příspěvek Unie na tyto náklady. Při hodnocení celkového dopadu společného podniku by měly být investice soukromých členů do jiných akcí zohledněny jako věcné příspěvky skládající se ze způsobilých nákladů, které soukromým členům při provádění těchto akcí vznikly, snížené o příspěvky společného podniku či zúčastněných států nebo o jakýkoli jiný příspěvek Unie na tyto náklady.

(59)

V zájmu zachování rovných podmínek pro všechny podniky působící na vnitřním trhu by mělo financování z programů Unie odpovídat zásadám státní podpory, aby se zajistila efektivita veřejných výdajů a zabránilo se narušení trhu, jako je vytěsňování soukromého financování, vytváření neúčinných tržních struktur nebo zachování neefektivních podniků či vytváření kultury závislosti na subvencích.

(60)

Účast na nepřímých akcích financovaných společným podnikem by měla být v souladu s nařízením (EU) 2021/695. Společný podnik by navíc měl zajistit konzistentní používání těchto pravidel na základě příslušných opatření přijatých Komisí. Aby bylo zajištěno patřičné spolufinancování nepřímých akcí zúčastněnými státy v souladu s nařízením (EU) 2021/695, měly by zúčastněné státy přispívat přinejmenším částkou odpovídající svou výší úhradě výdajů vyplacené společným podnikem za způsobilé náklady vzniklé příjemcům v rámci provádění akcí. Za tímto účelem by měla správní rada v ročním pracovním programu společného podniku v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2021/695 stanovit maximální míry financování.

(61)

Aby byla zajištěna správná rovnováha účasti zúčastněných stran na akcích financovaných společným podnikem, je nezbytná odchylka od článku 34 nařízení (EU) 2021/695, aby bylo možné rozlišovat výše platby v závislosti na typu účastníka, konkrétně malých a středních podniků, a druhu akce, které se budou uplatňovat bez rozdílu na příjemce ze všech zúčastněných států. U činností financovaných v rámci programu Digitální Evropa by společný podnik měl umožnit rozlišovat výši platby v závislosti na typu účastníka, konkrétně malých a středních podniků, a na druhu akce, které se budou uplatňovat bez rozdílu na příjemce ze všech zúčastněných států.

(62)

Poskytování finanční podpory činnostem z programu Digitální Evropa by mělo být v souladu s pravidly nařízení (EU) 2021/694. Zejména v souvislosti s utajovanými informacemi by opatření financovaná v rámci programu Digitální Evropa měla být v souladu s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení.

(63)

Poskytování finanční podpory činnostem z Nástroje pro propojení Evropy by mělo být v souladu s pravidly nařízení (EU) 2021/1153.

(64)

Příjemci ze třetích zemí přidružených k programům Horizont Evropa a Digitální Evropa nebo k Nástroji pro propojení Evropy, které jsou zúčastněnými státy, by měli být pro účast na akcích způsobilí pouze v případě, že zúčastněný stát je třetí zemí přidruženou k jednomu či více programům souvisejícím s danou akcí.

(65)

Finanční zájmy Unie a dalších členů společného podniku by měly být během celého výdajového cyklu chráněny přiměřenými opatřeními zahrnujícími prevenci, odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, zpětné získání ztracených, nesprávně vyplacených či použitých finančních prostředků a v příslušných případech uplatňování správních a finančních sankcí v souladu s nařízením (EU, Euratom) 2018/1046.

(66)

Společný podnik by měl fungovat otevřeným a transparentním způsobem a měl by včas poskytovat všechny potřebné informace a propagovat své činnosti, včetně poskytování informací a jejich šíření mezi širší veřejnost. Jednací řád orgánů společného podniku by měl být zveřejněn.

(67)

V zájmu zjednodušení by měla být pro všechny strany snížena administrativní zátěž. Mělo by se předcházet zdvojeným auditům a tvorbě dokumentace a předkládání zpráv v nepřiměřeném rozsahu.

(68)

Interní auditor Komise by měl vykonávat vůči společnému podniku stejné pravomoci jako vůči Komisi.

(69)

Komise, společný podnik, Účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Úřad evropského veřejného žalobce by měly mít přístup ke všem potřebným informacím a k prostorám, aby mohly provádět audity a šetření týkající se grantů, smluv a dohod podepsaných společným podnikem.

(70)

Veškeré výzvy k podávání návrhů a výzvy k podávání nabídek podle tohoto nařízení by měly zohledňovat trvání programu Horizont Evropa, programu Digitální Evropa a Nástroje pro propojení Evropy, podle okolností, s výjimkou řádně odůvodněných případů. Zadávací řízení na pořízení superpočítačů a kvantových počítačů společného podniku by měla probíhat podle platných ustanovení programu Digitální Evropa. Společný podnik by měl mít možnost v řádně odůvodněných případech souvisejících s dostupností zbývajícího rozpočtu vyplývajícího z víceletého finančního rámce na období 2021–2027 vyhlásit výzvy k předkládání návrhů nebo výzvy k podávání nabídek do 31. prosince 2028.

(71)

Průběžné a konečné hodnocení společného podniku by měla provádět Komise za pomoci nezávislých odborníků. V duchu transparentnosti by příslušná zpráva nezávislých odborníků měla být zveřejněna v souladu s platnými pravidly.

(72)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž posílení výzkumných a inovačních schopnosti, rozvoje činností budování a rozšiřování schopností v oblasti superpočítačů, sjednocování, propojení a mezinárodní spolupráce a pořízení superpočítačů světové úrovně a přístupu k infrastruktuře pro služby vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky a pro data v celé Unii prostřednictvím společného podniku, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, ale spíše jich v zájmu zamezení zbytečného zdvojování, zachování kritické míry a zajištění optimálního využití veřejného financování může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“). V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zřízení

1.   Pro provádění iniciativy pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku se zřizuje společný podnik ve smyslu článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) („společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku“, dále jen „společný podnik“) na období do 31. prosince 2033.

2.   Aby se zohlednilo trvání víceletého finančního rámce na období 2021–2027, programu Horizont Evropa, programu Digitální Evropa a Nástroje pro propojení Evropy, musí být výzvy k podávání návrhů a výzvy k podávání nabídek podle tohoto nařízení zahájeny do 31. prosince 2027. V řádně odůvodněných případech mohou být zahájeny do 31. prosince 2028.

3.   Společný podnik má právní subjektivitu. V každém členském státě požívá nejširší způsobilost k právům a právním úkonům přiznanou právnickým osobám podle práva tohoto členského státu. Společný podnik může zejména nabývat a zcizovat movitý majetek a nemovitosti a vystupovat před soudem.

4.   Sídlo společného podniku se nachází v Lucembursku.

5.   Stanovy společného podniku (dále jen „stanovy“) jsou obsaženy v příloze.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„přejímací zkouškou“ zkouška uskutečněná s cílem určit, zda superpočítač EuroHPC splňuje požadavky specifikace systému;

2)

„přístupovým časem“ strojový čas superpočítače, který je dán k dispozici uživateli nebo skupině uživatelů k provádění jejich počítačových programů;

3)

„přidruženým subjektem“ jakýkoliv právní subjekt podle čl. 187 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046;

4)

„střediskem excelence pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ projekt spolupráce vybraný prostřednictvím otevřených a konkurenčních výzev k podávání návrhů na podporu používání budoucích extrémně výkonných výpočetních kapacit umožňujících komunitám uživatelů ve spolupráci s dalšími zúčastněnými subjekty v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky rozšiřovat stávající souběžné kódy směrem k exakapacitám a extrémním škálovacím výkonům;

5)

„společným návrhem“ kolektivní přístup mezi dodavateli a uživateli technologií zapojenými do kooperativních a iterativních návrhů na vývoj nových technologií, aplikací a systémů;

6)

„střetem zájmů“ situace zahrnující účastníka finančních operací nebo jinou osobu uvedenou v článku 61 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046;

7)

„členským subjektem“ subjekt, jenž je soukromým členem společného podniku, v souladu se stanovami každého soukromého člena;

8)

„konsorciem soukromých partnerů“ sdružení právních subjektů z Unie vzniklé pro účely pořízení průmyslového superpočítače dohromady se společným podnikem; jeden či více těchto partnerů se mohou angažovat u soukromých členů společného podniku;

9)

„superpočítačem EuroHPC“ jakýkoliv výpočetní systém plně vlastněný společným podnikem nebo spoluvlastněný jinými zúčastněnými státy nebo konsorciem soukromých partnerů; to může být klasický superpočítač (špičkový superpočítač, průmyslový superpočítač nebo superpočítač střední třídy), hybridní klasický superpočítač, kvantový počítač nebo kvantový simulátor;

10)

„exakapacitou“ úroveň výkonnosti schopná provádět 1018 operací za sekundu (neboli 1 exaflop);

11)

„špičkovým superpočítačem“ výpočetní systém světové úrovně vyvinutý s pomocí nejvyspělejších dostupných technologií, jež jsou v daný okamžik k dispozici, a dosahující u aplikací pro řešení složitých problémů exakapacitního výkonu či vyššího (tj. post-exakapacitního) výkonu;

12)

„hostitelským konsorciem“ skupina zúčastněných států nebo konsorcium soukromých partnerů, kteří souhlasili s příspěvkem na pořízení a provoz superpočítače EuroHPC, včetně všech organizací zastupujících tyto zúčastněné státy;

13)

„hostitelským subjektem“ právní subjekt zahrnující zařízení pro umístění a provoz superpočítače EuroHPC a usazený v zúčastněném státě, který je členským státem;

14)

„maximálním propojením“ schopnost komunikace v podobě přenosu dat rychlostí 1012 bitů za vteřinu (1 terabit za vteřinu) nebo vyšší;

15)

„průmyslovým superpočítačem“ superpočítač alespoň střední třídy konkrétně navržený podle požadavků na bezpečnost, důvěrnost a integritu dat pro průmyslové uživatele, jež jsou náročnější než při použití ve vědě;

16)

„věcnými příspěvky na nepřímé akce“ financovanými z programu Horizont Evropa příspěvky zúčastněného státu nebo soukromých členů společného podniku či jejich členských nebo přidružených subjektů sestávající ze způsobilých nákladů, jež jim vznikly při provádění nepřímých akcí, snížené o příspěvky společného podniku či zúčastněných států tohoto společného podniku a jakýkoli příspěvek Unie na tyto náklady;

17)

„věcnými příspěvky na akce“ financovanými z programu Digitální Evropa nebo Nástroje pro propojení Evropy příspěvky zúčastněného státu nebo soukromých členů společného podniku či jejich členských nebo přidružených subjektů sestávající ze způsobilých nákladů, jež jim vznikly při provádění části činností společného podniku, snížené o příspěvky společného podniku či zúčastněných států tohoto společného podniku a jakýkoli příspěvek Unie na tyto náklady;

18)

„superpočítačem střední třídy“ superpočítač světové úrovně s nanejvýš o jeden řád magnitudy nižším výkonem než špičkový superpočítač;

19)

„vnitrostátním odborným střediskem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ právní subjekt nebo konsorcium právních subjektů usazené v zúčastněném státě, přidružené k vnitrostátnímu superpočítačovému středisku tohoto zúčastněného státu, které uživatelům z průmyslu, včetně malých a středních podniků, akademické obce a veřejné správy, poskytují přístup na požádání k superpočítačům a nejnovějším technologiím, nástrojům, aplikacím a službám vysoce výkonné výpočetní techniky a nabízejí odborné znalosti, dovednosti, odbornou přípravu, vytváření sítí a osvětu;

20)

„pozorovatelským státem“ země způsobilá k účasti na akcích společného podniku financovaných z Horizontu Evropa nebo programu Digitální Evropa, která není zúčastněným státem;

21)

„zúčastněným státem“ země, která je členem společného podniku;

22)

„výkonem“ počet operací v pohyblivé čárce za sekundu (flops), které dokáže superpočítač provést;

23)

„soukromým členem“ jakýkoliv člen společného podniku jiný než Unie nebo zúčastněný stát;

24)

„kvantovým počítačem“ výpočetní zařízení využívající k řešení konkrétních úkolů zákony kvantové mechaniky, díky čemuž potřebuje méně výpočetních prostředků než klasické počítače;

25)

„kvantovým simulátorem“ vysoce kontrolovatelné kvantové zařízení umožňující získat přehled o vlastnostech složitých kvantových systémů nebo vyřešit konkrétní výpočetní problémy, které nemohou řešit klasické počítače;

26)

„bezpečností dodavatelského řetězce“ superpočítače EuroHPC opatření pro začlenění jakéhokoliv dodavatele tohoto superpočítače do výběru, aby byla zajištěna dostupnost komponentů, technologií, systémů a know-how nezbytných pro pořízení a provoz tohoto superpočítače; to zahrnuje opatření ke zmírnění rizik souvisejících s případnými výpadky dodávek těchto komponentů, technologií a systémů, včetně změn ceny nebo nižšího výkonu či alternativních zdrojů dodávek; vztahuje se na celou dobu životnosti superpočítače EuroHPC;

27)

„strategickým programem výzkumu a inovací“ dokument vztahující se na dobu trvání programu Horizont Evropa, který stanoví hlavní priority a zásadní technologie a inovace nutné k dosažení cílů společného podniku;

28)

„víceletým strategickým programem“ dokument, kterým se stanoví strategie pro veškeré činnosti společného podniku;

29)

„superpočítači“ výpočetní technika s výkonem požadujícím pro vyřešení problémů, jež nezvládnou klasické výpočetní systémy, masivní integraci jednotlivých výpočetních prvků, včetně kvantových komponentů;

30)

„celkovými náklady na vlastnictví“ superpočítače EuroHPC pořizovací náklady spolu s provozními náklady včetně údržby až do převodu vlastnictví superpočítače na hostitelský subjekt nebo jeho prodeje či vyřazení bez převodu vlastnictví;

31)

„pracovním programem“ dokument uvedený v čl. 2 bodě 25 nařízení (EU) 2021/695, nebo v relevantních případech dokument, který funguje také jako pracovní program, uvedený v článku 24 nařízení (EU) 2021/694 nebo článku 19 nařízení (EU) 2021/1153.

Článek 3

Poslání a cíle

1.   Posláním společného podniku je vyvíjet, uvádět do provozu, rozšiřovat a spravovat v Unii sjednocený, zabezpečený a maximálně propojený ekosystém infrastruktury světové úrovně pro superpočítače, kvantovou výpočetní techniku, služby a data; podporovat vývoj a využívání inovativních a konkurenceschopných superpočítačových systémů zaměřených na poptávku, orientovaných na uživatele a založených na dodavatelském řetězci, který zajistí komponenty, technologie a znalosti snižující rizika narušení, a vývoj celé řady aplikací optimalizovaných pro tyto systémy; a rozšiřovat využívání této superpočítačové infrastruktury na velký počet veřejných a soukromých uživatelů a podporovat souběžnou transformaci a vývoj klíčových dovedností pro evropskou vědu a průmysl.

2.   Společný podnik má tyto celkové cíle:

a)

přispívat k provádění nařízení (EU) 2021/695, a zejména jeho článku 3, zajišťovat, vědecký, hospodářský, environmentální, technologický a společenský dopad investic Unie do výzkumu a inovací, aby se posílila vědecká a technologická základna Unie, splnily strategické priority Unie a přispělo k plnění cílů a politik Unie a přispívat k řešení globálních problémů, včetně cílů udržitelného rozvoje, uplatňováním zásad Agendy Organizace spojených národů 2030 a Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (12);

b)

rozvíjet úzkou spolupráci a zajišťovat koordinaci s dalšími evropskými partnerstvími, včetně společných výzev, a rovněž hledat synergie v příslušných činnostech a programech na unijní, celostátní a regionální úrovni, zejména těch, jež podporují zavádění inovativních řešení, vzdělávání a případně regionální rozvoj;

c)

vyvíjet, zavádět, rozšiřovat a spravovat integrovanou a maximálně propojenou superpočítačovou a datovou infrastrukturu světové úrovně orientovanou na poptávku a na uživatele;

d)

sjednocovat maximálně propojenou superpočítačovou a datovou infrastrukturu a propojit ji s evropskými datovými prostory a cloudovým ekosystémem za účelem poskytování výpočetních a datových služeb pro širokou škálu veřejných a soukromých uživatelů v Evropě;

e)

prosazovat vědeckou excelenci a podporovat zavádění a systematické využívání výsledků výzkumu a inovací dosahovaných v Unii;

f)

dále rozvíjet a podporovat vysoce konkurenceschopné a inovativní superpočítačové a datové ekosystémy široce rozšířené v Evropě, přispívající k vedoucímu postavení Unie ve vědě a digitální oblasti, schopné samostatně vyrábět výpočetní technologie a architektury a integrovat je do hlavních výpočetních systémů, a pokročilé aplikace optimalizované pro tyto systémy;

g)

rozšiřovat použití superpočítačových služeb a rozvoj klíčových dovedností, které potřebují evropská věda i průmysl.

3.   Společný podnik přispívá k zajištění zájmů Unie při pořizování superpočítačů a k podpoře vývoje a využívání technologií, systémů a aplikací vysoce výkonné výpočetní techniky. Umožňuje společně navržený přístup k pořizování superpočítačů světové úrovně a současně zajišťuje bezpečnost dodavatelského řetězce pořizovaných technologií a systémů. Přispívá ke strategické autonomii Unie, podporuje rozvoj technologií a aplikací posilujících evropský dodavatelský řetězec vysoce výkonné výpočetní techniky a prosazuje jejich integraci do superpočítačových systémů, které řeší velký počet potřeb vědeckých, společenských, environmentálních a průmyslových potřeb.

Článek 4

Pilíře činnosti

1.   Společný podnik plní poslání uvedené v článku 3 podle následujících pilířů činností:

a)

administrativního pilíře zahrnujícího obecné činnosti související s provozem a správou společného podniku;

b)

infrastrukturního pilíře zahrnujícího činnosti pro pořizování, zavádění, modernizaci a provozování bezpečné a maximálně propojené infrastruktury světové úrovně pro superpočítače, kvantovou výpočetní techniku a data, včetně podpory zavádění a systematického využívání výsledků výzkumu a inovace vzniklých v Unii;

c)

sjednoceného pilíře superpočítačových služeb pokrývajícího všechny činnosti pro zajištění celounijního přístupu výzkumné a vědecké komunity, průmyslu (včetně malých a středních podniků) a veřejného sektoru ke sjednoceným a bezpečným superpočítačovým a datovým zdrojům a službám v celé Evropě, zejména ve spolupráci s PRACE a GÉANT; tyto činnosti zahrnují:

i)

podporu vzájemného propojení zdrojů vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky a dat vlastněných zcela či částečně společným podnikem nebo poskytnutých dobrovolně zúčastněnými státy;

ii)

podporu vzájemného propojení datových infrastruktur vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky s unijními společnými evropskými datovými prostory a sjednocenými a bezpečnými cloudovými a datovými infrastrukturami;

iii)

podporu vývoje, pořizování a provozu platforem pro bezproblémové sjednocení a bezpečné poskytování služeb spojených s infrastrukturou pro služby superpočítačů a kvantové výpočetní techniky a pro data, přičemž bude vytvořeno jednotné přístupové místo pro všechny superpočítačové nebo datové služby řízené společným podnikem, které bude jednotným vstupním místem pro všechny uživatele;

d)

technologického pilíře zabývajícího se v celé Evropě ambiciózními činnostmi výzkumu a inovací pro vývoj konkurenceschopného a inovativního superpočítačového ekosystému světové úrovně určeného pro hardwarové a softwarové technologie a jejich integraci do výpočetních systémů v celém vědeckém a průmyslovém hodnotovém řetězci, s cílem přispět ke strategické autonomii Unie; ten se rovněž zaměří na energeticky účinné vysoce výkonné výpočetní technologie, které přispívají k environmentální udržitelnosti; tyto činnosti se mimo jiné zabývají:

i)

mikroprocesorovými komponenty s nízkým příkonem, propojovacími komponenty, systémovou architekturou a souvisejícími technologiemi, jako jsou nové algoritmy, softwarové kódy, nástroje a prostředí;

ii)

nově se objevujícími počítačovými paradigmaty a jejich integrací do špičkových superpočítačových systémů pomocí společně navrženého přístupu; tyto technologie se propojí s vývojem, pořizováním a zaváděním špičkových superpočítačů, včetně kvantových počítačů a infrastruktur;

iii)

technologiemi a systémy pro propojení a provoz klasických superpočítačových systémů s dalšími, často doplňkovými výpočetními technologiemi, jako jsou kvantová výpočetní technika nebo jiné nově vznikající výpočetní technologie, a zajištěním jejich efektivního provozu;

iv)

novými algoritmy a softwarovými technologiemi, které nabízejí podstatné zvýšení výkonnosti;

e)

aplikačního pilíře zabývajícího se činnostmi k dosažení a udržení evropské excelence v hlavních výpočetních a datových aplikacích a kódech pro vědu, průmysl včetně malých a středních podniků a veřejný sektor; tyto činnosti se mimo jiné zabývají:

i)

aplikacemi, včetně vývoje nových algoritmů a softwaru pro veřejné a soukromé uživatele, kteří využívají zdrojů a schopností špičkových počítačů, a jejich sbližováním s vyspělými digitálními technologiemi, jako jsou umělá inteligence, vysoce výkonná analýza dat a cloudové technologie, pomocí společných návrhů, vývoje a optimalizace velkých a nově se objevujících hlavních tržních kódů a aplikací založených na vysoce výkonné výpočetní technice;

ii)

podporou mimo jiné středisek excelence pro vysoce výkonnou výpočetní techniku v oblasti aplikací a rozsáhlých pilotních předváděcích projektů a testovacích prostředí založených na vysoce výkonné výpočetní technice pro aplikace a pokročilé digitální služby spojené s daty velkého objemu v celé řadě vědeckých, veřejných a průmyslových odvětví.

f)

pilíře rozšířeného použití a dovedností zaměřeného na rozvoj schopností a dovedností, které podporují excelenci v oblasti superpočítačové a kvantové výpočetní techniky a využití dat zohledňující synergie s dalšími programy a nástroji, zejména programem Digitální Evropa, rozšíření vědeckého a průmyslového využití superpočítačových zdrojů a datových aplikací a podporu průmyslového přístupu a použití superpočítačové a datové infrastruktury pro inovace podle požadavků průmyslu a zajištění špičkové vědecké komunity disponující potřebnými znalostmi a zkušených pracovníků pro Evropu, pro vědecké řízení a digitální transformaci průmyslu a veřejné správy, včetně podpory a vytváření sítí vnitrostátních odborných středisek pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a středisek excelence pro vysoce výkonnou výpočetní techniku;

g)

pilíře mezinárodní spolupráce zaměřeného na definování a provádění činností relevantních pro podporu mezinárodní spolupráce v oblasti superpočítačů zaměřených na řešení celosvětových odborných a společenských problémů v souladu s cíli vnější politiky a mezinárodními závazky Unie a účast na těchto činnostech a současně na podporu konkurenceschopnosti evropských dodávek vysoce výkonné výpočetní techniky a uživatelského ekosystému.

2.   Vedle činností uvedených v odstavci 1 může být společný podnik v případě kumulativního, doplňkového či kombinovaného financování mezi unijními programy a v souladu s příslušným pracovním programem Komise pověřen plněním dalších úkolů.

Článek 5

Finanční příspěvek Unie

1.   Finanční příspěvek Unie na společný podnik včetně prostředků EHP činí až 3 081 300 000 EUR, včetně 92 000 000 EUR na správní náklady, za podmínky, že příspěvek zúčastněných států představuje přinejmenším stejnou částku, rozdělených takto:

a)

až 900 000 000 EUR z programu Horizont Evropa;

b)

až 1 981 300 000 EUR z programu Digitální Evropa;

c)

až 200 000 000 EUR z Nástroje pro propojení Evropy.

2.   Finanční příspěvek Unie uvedený v odstavci 1 je placen z prostředků souhrnného rozpočtu Unie vyčleněných na každý relevantní program.

3.   Na podporu pilířů činností uvedených v článku 4, s výjimkou činností uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a), mohou být společnému podniku přiděleny další finanční prostředky Unie doplňující příspěvek uvedený v odstavci 1 tohoto článku.

4.   Příspěvky z programů Unie odpovídající dalším činnostem svěřeným společnému podniku podle odstavce 3 nejsou započítávány do výpočtu maximálního finančního příspěvku Unie.

5.   Další finanční prostředky Unie doplňující příspěvek uvedený v odstavci 1 tohoto článku mohou být společnému podniku přiděleny zeměmi přidruženými k programům Horizont Evropa a Digitální Evropa nebo k Nástroji pro propojení Evropy v souladu s příslušnými dohodami o přidružení. Těmito dalšími finančními prostředky Unie není dotčen příspěvek zúčastněných států uvedený v čl. 7 odst. 1, pokud se zúčastněné státy nedohodnou jinak.

6.   Finanční příspěvek Unie uvedený v odst. 1 písm. a) tohoto článku se použije pro společný podnik jako finanční podpora nepřímých akcí vymezených v čl. 2 bodě 43 nařízení (EU) 2021/695 podle výzkumných a inovačních činností společného podniku.

7.   Finanční příspěvek Unie uvedený v odst. 1 písm. b) se použije pro budování kapacit v celé Unii, včetně pořizování, modernizace a provozu vysoce výkonných počítačů, kvantových počítačů nebo kvantových simulátorů, sjednocení infrastruktury pro služby vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky a pro data a rozšíření jejího použití a rozvoj vyspělých dovedností a odborné přípravy.

8.   Finanční příspěvek Unie uvedený v odst. 1 písm. c) se použije na propojení zdrojů vysoce výkonné výpočetní techniky a dat a na vytvoření integrované celoevropské a maximálně propojené infrastruktury pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a pro data.

Článek 6

Další příspěvky Unie

Příspěvky z jiných programů Unie, než které jsou uvedeny v čl. 5 odst. 1, jež představují součást unijního spolufinancování programu prováděného některým ze zúčastněných států, jenž je členským státem, se při výpočtu maximálního finančního příspěvku Unie podle článku 5 nezohledňují.

Článek 7

Příspěvky jiných členů než Unie

1.   Zúčastněné státy poskytnou celkový příspěvek úměrný výši příspěvku Unie uvedeného v čl. 5 odst. 1. Zúčastněné státy se mezi sebou dohodnou o svých kolektivních příspěvcích a o způsobu, jakým tyto příspěvky poskytnou. Tím není dotčena schopnost každého zúčastněného státu vymezit svůj vlastní finanční příspěvek v souladu s článkem 8.

2.   Soukromí členové společného podniku přispějí společnému podniku částkou alespoň 900 000 000 EUR, nebo zajistí, aby touto částkou přispěly jejich členské subjekty a přidružené subjekty.

3.   Příspěvky uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou tvořeny příspěvky uvedenými v článku 15 stanov.

4.   Příspěvky uvedené v čl. 15 odst. 3 písm. f) stanov může každý zúčastněný stát poskytnout příjemcům, kteří jsou v tomto zúčastněném státě usazeni. Zúčastněné státy mohou doplnit příspěvek společnému podniku v rámci platné maximální výše platby stanovené v článku 34 nařízení (EU) 2021/695, článku 14 nařízení (EU) 2021/694 a článku 14 nařízení (EU) 2021/1153. Těmito příspěvky nejsou dotčena pravidla státní podpory.

5.   Členové společného podniku jiní než Unie podají do 31. ledna každého roku správní radě podle článku 5 stanov zprávu o hodnotě příspěvků uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku poskytnutých v předchozím rozpočtovém roce.

6.   Za účelem oceňování příspěvků uvedených v čl. 15 odst. 3 písm. b) až f) stanov se náklady stanoví v souladu s běžnými postupy pro účtování nákladů dotčených subjektů, s použitelnými účetními standardy země, v níž je subjekt usazen, a s odpovídajícími mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Náklady ověří nezávislý externí auditor jmenovaný dotčeným subjektem nebo auditní orgány zúčastněných států. Pokud na základě ověření vznikne nejistota, společný podnik může ověřit metodu oceňování. V případě přetrvávajících nejistot může společný podnik provést audit metody oceňování.

7.   Komise může ukončit, poměrně snížit nebo pozastavit finanční příspěvek Unie společnému podniku anebo spustit postup likvidace podle článku 23 stanov:

a)

nebude-li společný podnik splňovat podmínky pro příspěvek Unie; nebo

b)

nebudou-li jiní členové než Unie nebo jejich členské subjekty či jejich přidružené subjekty přispívat, nebo budou-li přispívat jen částečně, nebo nebudou-li dodržovat lhůty pro příspěvky podle odstavců 1 a 2 tohoto článku nebo

c)

v důsledku hodnocení uvedeného v článku 24.

Rozhodnutí Komise o ukončení, poměrném snížení nebo pozastavení finančního příspěvku Unie neomezuje úhradu způsobilých nákladů vzniklých jiným členům než Unii před oznámením rozhodnutí společnému podniku.

Článek 8

Správa příspěvků zúčastněných států

1.   Každý zúčastněný stát přijme orientační závazek týkající se výše svých finančních příspěvků do společného podniku na nepřímé akce. Tento závazek vůči společnému podniku musí být učiněn vždy jednou ročně před přijetím pracovního programu.

Vedle kritérií stanovených v článku 22 nařízení (EU) 2021/695, článku 18 nařízení (EU) 2021/694 nebo článku 11 nařízení (EU) 2021/1153 může pracovní program obsahovat jakožto přílohu kritéria způsobilosti týkající se účasti vnitrostátních právních subjektů.

Každý zúčastněný stát pověří společný podnik hodnocením návrhů podle pravidel programu Horizont Evropa.

Výběr návrhů vychází z pořadníku předloženého hodnotícím výborem. Správní rada se může v řádně odůvodněných případech od tohoto pořadníku odchýlit, jak je podrobně stanoveno v pracovním programu, aby zajistila celkovou soudržnost přístupu založeného na portfoliu.

Každý zúčastněný stát má právo veta ve všech otázkách týkajících se využívání svých vlastních finančních příspěvků do společného podniku pro žadatele usazené v uvedených zúčastněných státech na základě svých strategických priorit.

2.   Každý zúčastněný stát uzavře se společným podnikem jednu nebo více správních dohod, jimiž se stanoví koordinační mechanismus pro platby a vykazování příspěvků žadatelům usazeným v daném zúčastněném státě. Tato dohoda obsahuje harmonogram, platební podmínky a požadavky na podávání zpráv a audit.

Každý zúčastněný stát usiluje o sladění svého harmonogramu plateb a požadavků na podávání zpráv a audit s harmonogramem a požadavky společného podniku a o sblížení svých pravidel způsobilosti nákladů s pravidly programu Horizont Evropa.

3.   V dohodě uvedené v odstavci 2 může každý zúčastněný stát pověřit společný podnik platbou svého příspěvku svým příjemcům. Po výběru návrhů zúčastněný stát přidělí nezbytnou částku na platby. Auditní orgány zúčastněného státu mohou provést audit příslušných příspěvků tohoto státu.

Článek 9

Hostitelský subjekt

1.   Superpočítače EuroHPC jsou umístěny v zúčastněném státě, který je členským státem. V případě, že zúčastněný stát již hostí superpočítač EuroHPC, který je špičkovým superpočítačem nebo superpočítačem střední třídy, není po dobu nejméně pěti let ode dne výběru po předchozí výzvě k vyjádření zájmu způsobilý účastnit se nové výzvy k vyjádření zájmu pro příští generace těchto superpočítačů. V případě pořízení kvantových počítačů a kvantových simulátorů nebo v případě modernizace superpočítače EuroHPC pomocí kvantových akcelerátorů se tato doba zkracuje na dva roky.

2.   U superpočítačů EuroHPC uvedených v článcích 11, 12 a 14 může hostitelský subjekt představovat zúčastněný stát, který je členským státem, nebo hostitelské konsorcium. Hostitelský subjekt a příslušné orgány zúčastněného státu nebo zúčastněných států v hostitelském konsorciu v tomto smyslu uzavřou dohodu.

3.   Společný podnik svěří hostitelskému podniku provoz jednotlivých superpočítačů EuroHPC zcela vlastněných nebo spoluvlastněných společným podnikem podle článků 11, 12 a 14.

4.   Hostitelské subjekty uvedené v odstavci 2 tohoto článku jsou vybírány v souladu s odstavcem 5 tohoto článku a s finančními pravidly společného podniku uvedenými v článku 19.

5.   V návaznosti na výzvu k vyjádření zájmu vybere správní rada hostitelský subjekt uvedený v odstavci 2 tohoto článku a příslušný zúčastněný stát, v němž je hostitelský subjekt usazen, nebo příslušné hostitelské konsorcium spravedlivým a transparentním postupem založeným mimo jiné na těchto kritériích:

a)

soulad s obecnými specifikacemi systému definovanými ve výzvě k vyjádření zájmu;

b)

celkové náklady vlastnictví superpočítače EuroHPC, včetně postupu odhadu a ověření provozních nákladů tohoto superpočítače během jeho životnosti;

c)

zkušenost hostitelského subjektu s instalací a provozem podobných systémů;

d)

kvalita fyzické a IT infrastruktury hostingového zařízení, jeho zabezpečení a jeho propojení se zbytkem Unie;

e)

kvalita služeb pro uživatele, jmenovitě schopnost splnit dohodu o úrovni služeb předanou spolu s dokumenty přiloženými k výběrovému řízení;

f)

předložení patřičného doprovodného dokumentu, jímž je doložen závazek členského státu, v němž je usazen hostitelský subjekt, nebo příslušných orgánů zúčastněných států v rámci hostitelského konsorcia pokrýt podíl celkových nákladů na vlastnictví superpočítače EuroHPC, na něž se nevztahuje příspěvek Unie podle článku 5 ani žádný další příspěvek Unie podle článku 6, buď převodu jeho vlastnictví ze společného podniku na daný hostitelský subjekt, nebo do jeho prodeje či vyřazení, pokud k převodu vlastnictví nedojde.

6.   U průmyslových superpočítačů EuroHPC uvedených v článku 12 musí hostitelský subjekt pro přípravu pořízení a provozu těchto superpočítačů nebo oddílů superpočítačů EuroHPC uzavřít dohodu s konsorciem soukromých partnerů.

Při hostingu průmyslového superpočítače musí být dodrženy tyto podmínky:

a)

společný podnik svěří provoz každého jednotlivého průmyslového superpočítače EuroHPC společně vlastněného v souladu s článkem 13 hostitelskému subjektu;

b)

hostitelské subjekty jsou vybírány v souladu s odstavcem 5 tohoto článku a s finančními pravidly společného podniku uvedenými v článku 19;

c)

po výzvě k vyjádření zájmu vybere správní rada hostitelský subjekt a jeho přidružené konsorcium soukromých partnerů spravedlivým a transparentním postupem založeným mimo jiné na:

i)

kritériích uvedených v odst. 5 písm. a) až e) tohoto článku; a

ii)

předložení patřičného doprovodného dokumentu, jímž je doložen závazek konsorcia soukromých partnerů pokrýt podíl veškerých nákladů vlastnictví superpočítače EuroHPC, na něž se nevztahuje příspěvek Unie podle článku 5 ani žádný další příspěvek Unie podle článku 6.

7.   Vybraný hostitelský subjekt může rozhodnout o tom, že na základě předchozí dohody s Komisí přizve ke členství v hostitelském konsorciu další zúčastněné státy nebo konsorcium soukromých partnerů. Finančním nebo věcným příspěvkem ani jakýmkoli jiným závazkem přistupujících členských států nebo soukromých členů nejsou dotčeny finanční příspěvek Unie ani odpovídající vlastnická práva a procentní podíl přístupového času přidělený Unii ve vztahu k dotčenému superpočítači EuroHPC podle článků 11, 12, 13 a 14.

Článek 10

Dohoda o hostingu

1.   Před zahájením postupu pro pořízení superpočítače EuroHPC uzavře společný podnik s každým vybraným hostitelským subjektem dohodu o hostingu.

2.   Dohoda o hostingu se týká zejména následujících prvků týkajících se superpočítačů EuroHPC:

a)

práva a povinnosti během postupu pro pořízení superpočítače, včetně přejímacích zkoušek daného superpočítače;

b)

podmínky odpovědnosti pro provozování superpočítače;

c)

kvality služeb nabízených uživatelům při provozování superpočítače, jak je stanovena v dohodě o úrovni služeb;

d)

plánů týkajících se energetické účinnosti a environmentální udržitelnosti superpočítače;

e)

podmínek přístupu k superpočítači v rámci přístupového času Unie, jak o nich rozhodla správní rada v souladu s článkem 17;

f)

způsobů účtování přístupového času;

g)

podílu celkových nákladů na vlastnictví, jehož pokrytí hostitelský subjekt zajistí ze strany zúčastněného státu, v němž je hostitelský subjekt usazen, nebo ze strany zúčastněných států v rámci hostitelského konsorcia;

h)

podmínek pro převod vlastnictví podle čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 7, čl. 13 odst. 6 a čl. 14 odst. 6, jež v případě superpočítačů EuroHPC zahrnují ustanovení o výpočtu jejich zbytkové hodnoty a o jejich vyřazení;

i)

povinnosti hostitelského subjektu poskytnout k superpočítačům EuroHPC přístup a zároveň zajistit zabezpečení těchto superpočítačů, ochranu osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679, ochranu elektronických komunikací v souladu se směrnicí 2002/58/ES, ochranu obchodních tajemství v souladu se směrnicí (EU) 2016/943 a ochranu důvěrnosti dalších údajů, na které se vztahuje povinnost zachovávat služební tajemství;

j)

povinnosti hostitelského subjektu zavést postup ověřeného auditu, který se týká nákladů na provoz superpočítače EuroHPC a přístupových časů uživatelů;

k)

povinnosti hostitelského subjektu předložit správní radě do 31. ledna každého roku auditní zprávu a údaje týkající se využívání přístupového času v předchozím rozpočtovém roce;

l)

zvláštních podmínek platných v případě, že hostitelský subjekt provozuje superpočítač EuroHPC pro průmyslové použití.

3.   Dohoda o hostingu se řídí právem Unie; na veškeré záležitosti, které toto nařízení ani jiné právní akty Unie neupravují, se použije právo členského státu, v němž je usazen hostitelský subjekt.

4.   Dohoda o hostingu musí obsahovat rozhodčí doložku ve smyslu článku 272 Smlouvy o fungování EU, která zaručuje soudní příslušnost nad všemi záležitostmi upravenými v uvedené dohodě Soudnímu dvoru Evropské unie.

5.   Po uzavření dohody o hostingu, a aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, společný podnik s podporou vybraného hostitelského subjektu zahájí postupy pro pořízení superpočítače EuroHPC v souladu s finančními pravidly společného podniku uvedenými v článku 19.

6.   Po uzavření dohody o hostingu týkající se superpočítačů střední třídy společný podnik nebo hostitelský subjekt zahájí jménem obou smluvních stran postupy pro pořízení superpočítače EuroHPC v souladu s finančními pravidly společného podniku uvedenými v článku 19.

Článek 11

Pořízení a vlastnictví špičkových superpočítačů

1.   Společný podnik pořizuje a vlastní špičkové superpočítače.

2.   Finanční příspěvek Unie podle čl. 5 odst. 1 pokryje až 50 % pořizovacích nákladů a až 50 % provozních nákladů špičkových superpočítačů.

Zbývající náklady na vlastnictví špičkových superpočítačů pokryjí zúčastněný stát, v němž je usazen hostitelský subjekt, nebo zúčastněné státy v rámci hostitelského konsorcia a případně příspěvky uvedené v článku 6.

3.   Výběr dodavatele špičkového superpočítače vychází ze specifikací pro nabídky, které zohledňují požadavky uživatelů a obecné specifikace systému poskytnuté vybraným hostitelským subjektem v jeho žádosti o výzvu k vyjádření zájmu. Při výběru se rovněž zohlední bezpečnost dodavatelského řetězce.

4.   Společný podnik může působit jako první uživatel a pořizovat špičkové superpočítače, které integrují konkurenceschopné technologie vyvinuté primárně v Unii a zaměřené na poptávku a na uživatele.

5.   Pokud je to řádně odůvodněno bezpečnostními důvody, může správní rada v pracovním programu rozhodnout, že účast dodavatelů na pořízení špičkových superpočítačů podmíní v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení (EU) 2021/694, nebo že ji omezí z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů přímé spojitosti akcí se strategickou autonomií Unie v souladu s čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení.

6.   Aniž je dotčena likvidace společného podniku podle čl. 23 odst. 4 stanov, nejdříve pět let poté, co společný podnik provedl úspěšnou přejímací zkoušku špičkových superpočítačů instalovaných u hostitelského subjektu, může být vlastnictví špičkového superpočítače na základě rozhodnutí správní rady a v souladu s dohodou o hostingu převedeno na daný hostitelský subjekt nebo může být špičkový superpočítač prodán jinému subjektu či vyřazen. V případě převodu vlastnictví špičkového superpočítače hostitelský subjekt uhradí společnému podniku zbytkovou hodnotu převáděného superpočítače. Pokud k převodu vlastnictví na hostitelský subjekt nedojde a je rozhodnuto o vyřazení daného superpočítače, příslušné náklady se rozdělí rovným dílem mezi společný podnik a hostitelský subjekt. Společný podnik neodpovídá za žádné náklady vzniklé po převodu vlastnictví špičkového superpočítače nebo po jeho prodeji či vyřazení.

Článek 12

Pořízení a vlastnictví kvantových počítačů a kvantových simulátorů

1.   Společný podnik pořizuje a vlastní kvantové počítače a kvantové simulátory od pilotních a experimentálních systémů po prototypy a operační systémy jako samostatná zařízení nebo hybridní zařízení se špičkovými vysoce výkonnými počítači nebo vysoce výkonnými počítači střední třídy a s přístupem přes cloud.

2.   Finanční příspěvek Unie podle čl. 5 odst. 1 pokryje až 50 % pořizovacích nákladů a až 50 % provozních nákladů kvantových počítačů a kvantových simulátorů.

Zbývající náklady na vlastnictví kvantových počítačů a kvantových simulátorů pokryjí zúčastněný stát, v němž je hostitelský subjekt usazen, nebo zúčastněné státy v rámci hostitelského konsorcia a případně příspěvky uvedené v článku 6.

3.   Výběr dodavatele kvantových počítačů a kvantových simulátorů vychází ze specifikací pro nabídky, které zohledňují požadavky uživatelů a obecné specifikace systému poskytnuté vybraným hostitelským subjektem v jeho žádosti o výzvu k vyjádření zájmu. Při výběru se rovněž zohlední bezpečnost dodavatelského řetězce.

4.   Společný podnik může působit jako první uživatel a pořizovat kvantové počítače a kvantové simulátory, které integrují technologie primárně vyvinuté v Unii.

5.   Pokud je to řádně odůvodněno bezpečnostními důvody, může správní rada v pracovním programu rozhodnout, že účast dodavatelů na pořízení kvantových počítačů a kvantových simulátorů podmíní v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení (EU) 2021/694, nebo že ji omezí z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů přímé spojitosti akcí se strategickou autonomií Unie v souladu s čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení.

6.   Kvantové počítače a kvantové simulátory musí být umístěny v hostitelském subjektu superpočítače EuroHPC nebo v superpočítačovém středisku nacházejícím se v Unii.

7.   Aniž je dotčen čl. 23 odst. 4 stanov, nejdříve čtyři roky poté, co byla provedena úspěšná přejímací zkouška kvantového počítače nebo kvantového simulátoru instalovaných u hostitelského subjektu, může být vlastnictví kvantového počítače nebo kvantového simulátoru na základě rozhodnutí správní rady a v souladu s dohodou o hostingu převedeno na daný hostitelský subjekt nebo může být kvantový počítač nebo kvantový simulátor prodán jinému subjektu či vyřazen. V případě převodu vlastnictví kvantového počítače nebo kvantového simulátoru hostitelský subjekt uhradí společnému podniku zbytkovou hodnotu převáděného superpočítače. Pokud k převodu vlastnictví na hostitelský subjekt nedojde a je rozhodnuto o vyřazení daného superpočítače, příslušné náklady se rozdělí rovným dílem mezi společný podnik a hostitelský subjekt. Společný podnik neodpovídá za žádné náklady vzniklé po převodu vlastnictví kvantového počítače či kvantového simulátoru nebo po jeho prodeji či vyřazení.

Článek 13

Pořízení a vlastnictví průmyslových superpočítačů EuroHPC

1.   Společný podnik pořizuje společně s konsorciem soukromých partnerů superpočítače alespoň střední třídy nebo oddíly superpočítačů EuroHPC primárně určené k použití v průmyslu a buď je vlastní, nebo je spoluvlastní s konsorciem soukromých partnerů.

2.   Finanční příspěvek Unie podle čl. 5 odst. 1 pokryje až 35 % pořizovacích nákladů superpočítačů EuroHPC nebo jejich oddílů. Zbývající celkové náklady vlastnictví superpočítačů EuroHPC nebo jejich oddílů pokryje konsorcium soukromých partnerů.

3.   Výběr dodavatele průmyslového superpočítače EuroHPC vychází ze specifikací pro nabídky, které zohledňují požadavky uživatelů a obecné specifikace systému poskytnuté vybraným hostitelským subjektem v jeho žádosti o výzvu k vyjádření zájmu. Při výběru se rovněž zohlední bezpečnost dodavatelského řetězce.

4.   Pokud je to řádně odůvodněno bezpečnostními důvody, může správní rada v pracovním programu rozhodnout, že účast dodavatelů na pořízení průmyslových superpočítačů EuroHPC podmíní v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení (EU) 2021/694, nebo že ji omezí z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů přímé spojitosti akcí se strategickou autonomií Unie v souladu s čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení.

5.   Superpočítače EuroHPC nebo jejich oddíly pro průmyslové použití musí být umístěny v hostitelském subjektu superpočítače EuroHPC.

6.   Aniž je dotčena likvidace společného podniku podle čl. 23 odst. 4 stanov, nejdříve čtyři roky poté, co společný podnik provedl úspěšnou přejímací zkoušku superpočítačů EuroHPC instalovaných u hostitelského subjektu, může být vlastnictví superpočítače EuroHPC na základě rozhodnutí správní rady a se souhlasem konsorcia soukromých partnerů převedeno na konsorcium soukromých partnerů nebo může být superpočítač EuroHPC prodán jinému subjektu či vyřazen. V případě převodu vlastnictví superpočítače EuroHPC konsorcium soukromých partnerů uhradí společnému podniku zbytkovou hodnotu převáděného superpočítače EuroHPC. Nedojde-li k převodu vlastnictví na konsorcium soukromých partnerů, ale k rozhodnutí o vyřazení z provozu, uhradí příslušné náklady konsorcium soukromých partnerů. Společný podnik neodpovídá za žádné náklady vzniklé po převodu vlastnictví superpočítače EuroHPC nebo po jeho prodeji či vyřazení.

Článek 14

Pořízení a vlastnictví superpočítačů střední třídy

1.   Společný podnik společně s veřejnými zadavateli zúčastněného státu, v němž je usazen hostitelský subjekt, nebo s veřejnými zadavateli zúčastněných států v rámci hostitelského konsorcia pořizuje a spoluvlastní superpočítače střední třídy.

2.   Finanční příspěvek Unie uvedený v čl. 5 odst. 1 pokrývá až 35 % pořizovacích nákladů a až 35 % provozních nákladů superpočítačů střední třídy. Zbývající náklady na vlastnictví superpočítačů střední třídy pokryjí zúčastněný stát, v němž je hostitelský subjekt usazen, nebo zúčastněné státy v rámci hostitelského konsorcia a případně příspěvky uvedené v článku 6.

3.   Výběr dodavatele superpočítače střední třídy vychází ze specifikací pro nabídky, které zohledňují požadavky uživatelů a obecné specifikace systému poskytnuté vybraným hostitelským subjektem v jeho žádosti o výzvu k vyjádření zájmu. Výběr rovněž zohlední bezpečnost dodavatelského řetězce.

4.   Společný podnik může působit jako první uživatel a pořizovat superpočítače střední třídy, které integrují konkurenceschopné technologie vyvinuté primárně v Unii a zaměřené na poptávku a na uživatele.

5.   Pokud je to řádně odůvodněno bezpečnostními důvody, může správní rada v pracovním programu rozhodnout, že účast dodavatelů na pořízení superpočítačů střední třídy podmíní v souladu s čl. 12 odst. 6 nařízení (EU) 2021/694, nebo že ji omezí z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů přímé spojitosti akcí se strategickou autonomií Unie v souladu s čl. 18 odst. 4 uvedeného nařízení.

6.   Aniž je dotčena likvidace společného podniku podle čl. 23 odst. 4 stanov, po plné amortizaci superpočítače se část vlastnictví tohoto superpočítače, jež náleží společnému podniku, převede na hostitelský subjekt. Hostitelský subjekt uhradí společnému podniku zbytkovou hodnotu převedeného superpočítače. Společný podnik neodpovídá za žádné náklady vzniklé po převodu vlastnictví superpočítače střední třídy.

Článek 15

Modernizace superpočítačů

1.   Společný podnik může vyhlásit výzvu k vyjádření zájmu za účelem modernizace superpočítačů EuroHPC, které vlastní nebo spoluvlastní. Maximální příspěvek EU na tyto modernizace nesmí za období 2021–2027 přesáhnout 150 milionů EUR.

2.   Hostitelský subjekt je způsobilý podat žádost o tuto výzvu k vyjádření zájmu nejdříve jeden rok po dni výběru hostitelského subjektu superpočítače EuroHPC a nejpozději tři roky po tomto dni. Superpočítač EuroHPC lze modernizovat pouze jednou.

3.   Hostitelský subjekt vybírá správní rada spravedlivým a transparentním postupem, mimo jiné na základě těchto kritérií:

a)

odůvodnění modernizace;

b)

kompatibilita s původním superpočítačem EuroHPC;

c)

zvýšení výkonnosti superpočítače EuroHPC v oblasti provozní kapacity;

d)

předložení patřičného doprovodného dokumentu, jímž je doložen závazek členského státu, v němž je usazen hostitelský subjekt, nebo příslušných orgánů zúčastněných států v rámci hostitelského konsorcia pokrýt podíl nákladů na modernizaci superpočítače EuroHPC, na něž se nevztahuje příspěvek Unie podle článku 5 ani žádný další příspěvek Unie podle článku 6, buď do převodu jeho vlastnictví ze společného podniku na daný hostitelský subjekt, nebo do jeho prodeje či vyřazení, pokud k převodu vlastnictví nedojde.

4.   Společný podnik společně s veřejnými zadavateli zúčastněného státu, v němž je usazen vybraný hostitelský subjekt, nebo s veřejnými zadavateli zúčastněných států v rámci vybraného hostitelského konsorcia pořídí modernizaci superpočítače a je jeho vlastníkem za stejných podmínek vlastnictví, které platí v případě původního superpočítače EuroHPC.

5.   Finanční příspěvek Unie na modernizaci pokrývá až 35 % pořizovacích nákladů na modernizaci, které se odepisují po dobu očekávané zbývající životnosti původního superpočítače, a až 35 % dodatečných provozních nákladů. Celkové náklady na modernizaci nesmějí přesáhnout 30 % celkových pořizovacích nákladů na původní superpočítač EuroHPC.

6.   Podíl přístupového času Unie k modernizovanému superpočítači EuroHPC zůstává po dobu životnosti daného přístroje beze změny. Pokud modernizace zahrnuje zvýšení kapacity, je dodatečný přístupový čas přímo úměrný příspěvku Unie.

Článek 16

Využívání superpočítačů EuroHPC

1.   Aniž je dotčen čl. 17 odst. 9, je využívání superpočítačů EuroHPC umožněno uživatelům z veřejného i soukromého sektoru a zaměřuje se na civilní způsoby využití. Superpočítače EuroHPC jiné než průmyslové se používají primárně pro účely výzkumu a inovací spadající pod programy veřejného financování, aplikací ve veřejném sektoru a případně soukromých inovačních činností malých a středních podniků.

2.   Správní rada definuje obecné podmínky přístupu pro využívání superpočítačů EuroHPC v souladu s článkem 17 a může definovat specifické podmínky přístupu pro různé druhy uživatelů a aplikací. Bezpečnost a kvalita služeb musí být stejná pro všechny uživatele dané kategorie, s výjimkou průmyslových superpočítačů EuroHPC, u nichž bezpečnost a kvalita služeb musí odpovídat požadavkům průmyslu v souladu s čl. 13 odst. 1.

3.   Uživatelé bydlící, usazení nebo nacházející se v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu Horizont 2020 získají přístup k podílu na přístupovém času Unie k superpočítačům pořízeným dosavadním společným podnikem zřízeným nařízením (EU) 2018/1488.

4.   Uživatelé bydlící, usazení nebo nacházející se v členském státě nebo třetí zemi přidružené k programu Digitální Evropa nebo Horizont Evropa získají podíl na přístupovém času Unie k superpočítačům EuroHPC pořízeným po roce 2020.

5.   V řádně odůvodněných případech a s přihlédnutím k zájmům Unie správní rada rozhodne o udělení přístupového času k počítačům pro subjekty bydlící, usazené nebo nacházející se v jakékoliv třetí zemi a pro mezinárodní organizace.

Článek 17

Přidělování přístupového času Unie k superpočítačům EuroHPC

1.   Podíl přístupového času Unie ke každému špičkovému a kvantovému superpočítači EuroHPC je přímo úměrný finančnímu příspěvku Unie podle čl. 5 odst. 1 k celkovým nákladům na jeho vlastnictví a nepřekročí 50 % celkového přístupového času k superpočítači EuroHPC.

2.   Podíl přístupového času Unie ke každému superpočítači EuroHPC střední třídy je přímo úměrný finančnímu příspěvku Unie podle čl. 5 odst. 1 k nákladům na jeho pořízení a fungování a nepřekročí 35 % celkového přístupového času k superpočítači.

3.   Podíl přístupového času Unie ke každému průmyslovému superpočítači EuroHPC je přímo úměrný finančnímu příspěvku Unie podle čl. 5 odst. 1 k nákladům na jeho pořízení a nepřekročí 35 % celkového přístupového času k superpočítači.

4.   Každému zúčastněnému státu, v němž je usazen hostitelský subjekt, nebo každému zúčastněnému státu v rámci hostitelského konsorcia se přidělí zbývající přístupový čas ke každému superpočítači EuroHPC. V případě hostitelského konsorcia se na rozdělení přístupového času k superpočítači dohodnou zúčastněné státy mezi sebou.

5.   Správní rada stanoví přístupová práva k podílu Unie na přístupovém času k superpočítačům EuroHPC.

6.   Využití podílu Unie na přístupovém času k superpočítačům EuroHPC je pro uživatele z veřejného sektoru uvedené v čl. 16 odst. 4 zdarma. Bezplatný je i pro průmyslové uživatele pro jejich aplikace týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací financovaných z programu Horizont Evropa nebo Digitální Evropa, jakož i činností, které v rámci těchto programů obdržely „pečeť excelence“, a ve vhodných případech pro soukromé inovační činnosti malých a středních podniků. Hlavní zásadou pro přidělování přístupového času pro tyto činnosti je spravedlivý a transparentní proces vzájemného hodnocení stanovený správní radou v návaznosti na nepřetržitě otevřené výzvy k vyjádření zájmu zveřejňované společným podnikem.

7.   S výjimkou uživatelů z řad malých a středních podniků provádějících soukromé inovační činnosti uplatňují jiní uživatelé otevřený vědecký přístup k šíření znalostí získaných prostřednictvím přístupu k superpočítačům společného podniku podle článku 14 nařízení (EU) 2021/695. Další použitelná pravidla pro otevřenou vědu stanoví správní rada.

8.   Správní rada stanoví zvláštní pravidla pro přístupové podmínky lišící se od hlavních zásad uvedených v odstavci 6. Ta se týkají přidělování přístupového času projektům a činnostem, které jsou pro Unii považovány za strategické.

9.   Výkonný ředitel na žádost Unie přidělí přímý přístup k superpočítačům EuroHPC iniciativám, jež Unie považuje za zásadní pro poskytování služeb v oblasti zdraví či klimatu nebo jiných zásadních služeb pomoci mimořádné podpory ve prospěch veřejnosti, v nouzových situacích či při řešení krizí, nebo v případech, které Unie považuje za zásadní pro svou bezpečnost a obranu. Způsoby a podmínky poskytování tohoto přístupu se stanoví v přístupových podmínkách přijatých správní radou.

10.   Správní rada stanoví podmínky vztahující se na průmyslové použití, aby byl zajištěn přístup k podílu Unie na přístupovém času s cílem zajistit zdroje vysoce výkonné výpočetní techniky a datové zdroje pro aplikace jiné než uvedené v odstavci 6.

11.   Správní rada pravidelně sleduje přidělený podíl Unie na přístupovém času podle jednotlivých zúčastněných států a podle kategorie uživatelů, a to i pro komerční účely. Může například rozhodnout, že:

a)

upraví přístupové časy stanovené podle kategorie činnosti nebo uživatele tak, aby bylo využívání kapacit superpočítačů EuroHPC optimalizováno;

b)

navrhne další podpůrná opatření v zájmu zajištění spravedlivých příležitostí k přístupu pro uživatele, jejichž cílem by bylo zvýšit úroveň dovedností a odbornosti těchto uživatelů v oblasti systémů vysoce výkonné výpočetní techniky.

Článek 18

Přístupový čas Unie k superpočítačům EuroHPC pro komerční účely

1.   Na všechny průmyslové uživatele pro komerční účely se vztahují ohledně podílu Unie na přístupovém času zvláštní podmínky. Tato služba je při komerčním použití zpoplatněna podle míry využití na základě tržních cen. Výši poplatku určí správní rada.

2.   Poplatky uhrazené za komerční využití podílu Unie na přístupovém času tvoří příjem pro rozpočet společného podniku a použijí se na krytí provozních nákladů společného podniku.

3.   Přístupový čas vyhrazený pro komerční služby nesmí přesahovat 20 % celkového přístupového času Unie ke každému superpočítači EuroHPC. O přidělení přístupového času Unie pro uživatele komerčních služeb rozhodne správní rada s přihlédnutím k výsledku sledování uvedeného v čl. 17 odst. 11.

4.   Kvalita komerčních služeb musí být pro všechny uživatele stejná.

Článek 19

Finanční pravidla

1.   Společný podnik přijme svá vlastní finanční pravidla v souladu s článkem 71 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.

2.   Finanční pravidla jsou zveřejňována na internetových stránkách společného podniku.

Článek 20

Zaměstnanci

1.   Na zaměstnance společného podniku se vztahují služební řád úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (dále jen „pracovní řád“) stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (13) a pravidla společně přijatá orgány Unie pro účely provádění služebního řádu a pracovního řádu.

2.   Nad zaměstnanci společného podniku vykonává správní rada pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a pracovní řád orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“).

3.   Správní rada v souladu s článkem 110 služebního řádu přijme rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a na základě článku 6 pracovního řádu, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenést na jiné osoby.

4.   Ve výjimečných případech se může správní rada rozhodnout dočasně pozastavit přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a jakékoli následné převedení pravomocí na jiné osoby provedené výkonným ředitelem. V takových případech správní rada vykonává pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování sama, nebo je přenese na jednoho ze svých členů nebo na jiného zaměstnance společného podniku, než je výkonný ředitel.

5.   Správní rada v souladu s článkem 110 služebního řádu přijme vhodná prováděcí pravidla ke služebnímu řádu a pracovnímu řádu.

6.   Personální zdroje se stanoví v plánu pracovních míst společného podniku, přičemž se uvede počet dočasných pracovních míst podle funkčních skupin a platových tříd, jakož i počet smluvních zaměstnanců vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky, v souladu s ročním rozpočtem společného podniku.

7.   Zaměstnanci společného podniku se skládají z dočasných zaměstnanců a smluvních zaměstnanců.

8.   Veškeré náklady související se zaměstnanci nese společný podnik.

Článek 21

Vyslaní národní odborníci a stážisté

1.   Společný podnik může využít vyslané národní odborníky a stážisty, kteří nejsou zaměstnanci společného podniku. Počet vyslaných národních odborníků vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky se přidá k informacím týkajícím se personálních zdrojů uvedeným v čl. 20 odst. 6 v souladu s ročním rozpočtem.

2.   Správní rada přijme rozhodnutí, kterým se stanoví pravidla vysílání národních odborníků do společného podniku a využívání stážistů.

Článek 22

Výsady a imunity

Na společný podnik a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, který je připojen ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU.

Článek 23

Odpovědnost společného podniku

1.   Smluvní odpovědnost společného podniku se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a právem použitelným na danou dohodu, rozhodnutí nebo smlouvu.

2.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí společný podnik v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škodu způsobenou jeho zaměstnanci při výkonu funkce.

3.   Veškeré platby společného podniku z titulu odpovědnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 a náklady a výdaje vzniklé v této souvislosti se považují za výdaje společného podniku a hradí se ze zdrojů společného podniku.

4.   Za plnění svých závazků odpovídá výhradně společný podnik.

5.   Společný podnik neodpovídá za žádné škody vyplývající z činností hostitelského subjektu týkajících se jeho provozování superpočítačů EuroHPC vlastněných společným podnikem.

Článek 24

Monitorování a hodnocení

1.   Činnosti společného podniku jsou nepřetržitě monitorovány a pravidelně hodnoceny podle jeho finančních pravidel, aby se zajistil maximální dopad a excelence i nejúčinnější a nejefektivnější využití zdrojů. Výsledky monitorování a pravidelných přezkumů jsou podkladem pro monitorování evropských partnerství a hodnocení společného podniku v rámci hodnocení programu Horizont Evropa, jak je uvedeno v článcích 50 a 52 nařízení (EU) 2021/695.

2.   Společný podnik zajistí nepřetržité monitorování svých řídicích a prováděcích činností a pravidelná hodnocení výstupů, výsledků a dopadů projektů realizovaných v souladu s článkem 50 a přílohou III nařízení (EU) 2021/695.

3.   Hodnocení činností společného podniku musí být provedena včas, aby se mohla promítnout do průběžného a závěrečného hodnocení programu Horizont Evropa a souvisejícího rozhodovacího procesu podle článku 52 nařízení (EU) 2021/695.

4.   Komise provede průběžné a závěrečné hodnocení společného podniku v rámci hodnocení programu Horizont Evropa, jak je stanoveno v článku 52 nařízení (EU) 2021/695. Průběžné hodnocení se provádí za asistence nezávislých odborníků a transparentním postupem, jakmile jsou k dispozici dostatečné informace o provádění programu Horizont Evropa a nejpozději čtyři roky po začátku jeho provádění. Hodnocení se zabývají tím, jak společný podnik plní své poslání podle svých ekonomických, technologických, vědeckých, společenských a politických cílů, a posoudí efektivitu, účinnost, relevantnost, soudržnost a přidanou hodnotu jeho činností v rámci programu Horizont Evropa pro Unii, jeho synergie a doplňkovost s příslušnými evropskými, celostátními a případně regionálními iniciativami, včetně synergií s dalšími částmi programu Horizont Evropa (jako jsou mise, klastry nebo tematické či specifické programy). Při hodnocení se zohlední názory zúčastněných subjektů na evropské i vnitrostátní úrovni a v relevantních případech posouzení dlouhodobého vědeckého, společenského, hospodářského a politického dopadu společného podniku. Zahrnují rovněž posouzení nejúčinnějšího způsobu politického zásahu pro veškeré budoucí akce, jakož i významu a soudržnosti jakéhokoli případného obnovení společného podniku v celkovém prostředí evropských partnerství a rámci jeho politických priorit.

5.   Na základě závěrů průběžného hodnocení uvedeného v odstavci 4 tohoto článku může Komise jednat v souladu s čl. 7 odst. 7 nebo provést jiné vhodné opatření.

6.   Komise může s pomocí externích nezávislých odborníků vybraných na základě transparentního postupu provádět další hodnocení témat či oblastí strategického významu, a sledovat tak pokrok, kterého společný podnik dosáhl při plnění stanovených cílů, určit faktory, které přispívají k provádění činností, a určit osvědčené postupy. Při provádění uvedených dalších hodnocení bere Komise plně v úvahu administrativní dopad na společný podnik.

7.   Společný podnik pravidelně přezkoumává své činnosti, aby mohly být jeho prozatímní a závěrečné hodnocení oznamovány jako součást hodnocení programu Horizont Evropa uvedených v článku 52 (EU) 2021/695.

8.   K pravidelným přezkumům a hodnocením se v souladu s přílohou III nařízení (EU) 2021/695 přihlíží při rozhodování o likvidaci nebo případném obnovení společného podniku. Do šesti měsíců po likvidaci společného podniku, avšak nejpozději dva roky po spuštění postupu likvidace uvedeného v článku 24 stanov, provede Komise závěrečné hodnocení společného podniku. Výsledky závěrečného hodnocení se předloží Evropskému parlamentu a Radě.

9.   Komise jako součást hodnocení programu Horizont Evropa podle článku 52 nařízení (EU) 2021/695 zveřejní a předloží výsledky hodnocení společného podniku, které obsahují závěry hodnocení a pozorování Komise, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Článek 25

Pravomoc Soudního dvora Evropské unie a rozhodné právo

1.   Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat:

a)

na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené v dohodách nebo smlouvách uzavřených společným podnikem nebo v jeho rozhodnutích;

b)

ve sporech týkajících se náhrady škody způsobené zaměstnanci společného podniku při plnění jejich povinností;

c)

v jakémkoli sporu mezi společným podnikem a jeho zaměstnanci v mezích a za podmínek stanovených ve služebním řádu nebo v pracovním řádu.

2.   Na jakoukoli věc, kterou neupravuje toto nařízení ani jiné právní akty Unie, se použije právo členského státu, v němž se nachází sídlo společného podniku.

Článek 26

Stížnosti k veřejnému ochránci práv

Proti rozhodnutím společného podniku přijatým při provádění tohoto nařízení lze podat stížnost veřejnému ochránci práv podle článku 228 Smlouvy o fungování EU.

Článek 27

Následné audity

1.   Následné audity výdajů na opatření financovaná z rozpočtu programu Horizont Evropa jsou prováděny v souladu s článkem 53 nařízení (EU) 2021/695 jako součást nepřímých akcí programu Horizont Evropa, zejména v souladu se strategií auditů podle čl. 53 odst. 2 uvedeného nařízení.

2.   Následné audity výdajů na činnosti financované z rozpočtu programu Digitální Evropa provede společný podnik v souladu s článkem 27 nařízení (EU) 2021/694.

3.   Následné audity výdajů na činnosti financované z rozpočtu Nástroje pro propojení Evropy provede společný podnik v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2021/1153 jako součást akci uvedeného nástroje.

Článek 28

Ochrana finančních zájmů členů

1.   Společný podnik umožní zaměstnancům Komise a jiným osobám pověřeným tímto společným podnikem nebo Komisí, jakož i Účetnímu dvoru nebo, za účelem auditu uvedeného v čl. 8 odst. 3, auditním orgánům zúčastněných států, přístup do svých prostor a zařízení a ke všem informacím včetně informací v elektronické podobě, které potřebují k provádění auditů.

2.   OLAF a Úřad evropského veřejného žalobce mohou provádět šetření, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s ustanoveními a postupy uvedenými v nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (14) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (15) s cílem stanovit, zda v souvislosti s dohodou, rozhodnutím nebo smlouvou týkající se financování podle tohoto nařízení došlo k podvodu, korupci nebo jakémukoli jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu nebo ohrožujícímu finanční zájmy Unie.

3.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto článku, musí dohody, rozhodnutí a smlouvy vyplývající z provádění tohoto nařízení obsahovat ustanovení, která Komisi, dotčený společný podnik, Účetní dvůr, Úřad evropského veřejného žalobce, OLAF a ve vztahu auditu podle čl. 8 odst. 3 auditní orgány zúčastněných států výslovně zmocňují k provádění auditů, kontrol na místě a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

4.   Společný podnik zajistí, aby finanční zájmy jeho členů byly přiměřeně chráněny prováděním nebo zadáváním vhodných vnitřních a vnějších kontrol.

5.   Společný podnik přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (16). Společný podnik přijme nezbytná opatření potřebná k usnadnění vnitřního vyšetřování vedeného OLAFem.

Článek 29

Zachování důvěrnosti

Společný podnik zajišťuje ochranu citlivých informací, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit zájmy členů nebo účastníků zapojených do činností společného podniku.

Článek 30

Transparentnost

Na dokumenty, které jsou v držení společného podniku, se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (17) (ES) č. 1049/2001.

Článek 31

Zpracování osobních údajů

Vyžaduje-li provádění tohoto nařízení zpracování osobních údajů, probíhá toto zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (18).

Článek 32

Přístup k výsledkům a informacím o návrzích

1.   Společný podnik poskytne orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, jakož i orgánům zúčastněných států, přístup ke všem informacím týkajícím se jím financovaných nepřímých akcí. Tyto informace obsahují výsledky příjemců zapojených do nepřímých akcí společného podniku nebo jakékoliv jiné informace považované za nezbytné pro rozvoj, provádění, sledování a hodnocení politik a programů Unie. Tato přístupová práva jsou omezena na neobchodní a nekonkurenční použití a musí odpovídat platným předpisům o zachování důvěrnosti.

2.   Společný podnik poskytne pro účely vývoje, provádění, sledování a hodnocení politik nebo programů Unie Komisi informace z předložených návrhů. To platí obdobně pro zúčastněné státy, pokud jde o návrhy, které se vztahují na žadatele usazené na jejich území, omezené na neobchodní a nekonkurenční použití a v souladu s platnými pravidly důvěrnosti.

Článek 33

Pravidla pro účast a šíření použitelná na nepřímé akce financované v rámci programu Horizont Evropa

1.   Na nepřímé akce financované společným podnikem v rámci programu Horizont Evropa se vztahuje nařízení (EU) 2021/695. V souladu s uvedeným nařízením je společný podnik považován za financující orgán a poskytne finanční podporu nepřímým akcím, jak je stanoveno v článku 1 stanov.

2.   Nařízení (EU) 2021/695 se vztahuje rovněž na nepřímé akce financované zúčastněnými státy uvedené v čl. 15 odst. 3 písm. f) stanov.

Článek 34

Výše platby

V případě nepřímých akcí financovaných z programu Horizont Evropa, odchylně od článku 34 nařízení (EU) 2021/695, a v případě činností financovaných z programu Digitální Evropa může společný podnik v rámci jedné akce uplatňovat rozlišené výše platby pro financování z prostředků Unie v závislosti na typu účastníka, konkrétně malých a středních podniků, a na druhu akce. Výše platby musí být uvedena v pracovním programu.

Článek 35

Pravidla použitelná na činnosti financované v rámci Nástroje pro propojení Evropy

Na činnosti financované společným podnikem v rámci Nástroje pro propojení Evropy se vztahuje nařízení (EU) 2021/1153.

Článek 36

Pravidla použitelná na činnosti financované v rámci programu Digitální Evropa

Na činnosti financované společným podnikem v rámci programu Digitální Evropa se vztahuje nařízení (EU) 2021/694.

Článek 37

Podpora od hostitelského členského státu

Společný podnik a členský stát, v němž se nachází jeho sídlo, mohou uzavřít správní dohodu o výsadách a imunitách a další podpoře, kterou má daný stát společnému podniku poskytnout.

Článek 38

Zrušení

1.   Aniž jsou dotčena opatření zahájená podle nařízení (EU) 2018/1488, včetně ročních prováděcích plánů a finančních závazků souvisejících s těmito opatřeními, nařízení (EU) 2018/1488 se zrušuje.

Ve vztahu k akcím zahájeným podle článků 10, 11, 13 a 14 nařízení (EU) 2018/1488 a článků 6 a 7 stanov přiložených k uvedenému nařízení se v nezbytném rozsahu nadále uplatňuje až do jejich dokončení.

Akce vyplývající z výzev k podávání návrhů a výzvy k podávání nabídek stanovených v ročních prováděcích plánech, které byly přijaty podle nařízení (EU) 2018/1488, se rovněž považují za akce zahájené podle uvedeného nařízení.

2.   Odkazy na nařízení (EU) 2018/1488 se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 39

Přechodná ustanovení

1.   Toto nařízení se nedotýká práv a povinností pracovníků zaměstnaných podle nařízení (EU) 2018/1488. V souladu se služebním řádem a pracovním řádem tedy zaměstnanecké smlouvy pracovníků nadále platí podle tohoto nařízení.

2.   Výkonný ředitel jmenovaný na základě nařízení (EU) 2018/1488 je po zbývající část funkčního období pověřen funkcemi výkonného ředitele, jak jsou stanoveny v tomto nařízení, s účinkem ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Ostatní podmínky smlouvy se nemění.

3.   Nebude-li mezi členy sjednáno jinak, převádějí se všechna práva a závazky, včetně majetku, dluhů nebo závazků, vzniklé na základě nařízení (EU) 2018/1488 podle tohoto nařízení na členy.

4.   Správní rada na svém prvním zasedání po vstupu tohoto nařízení v platnost schválí seznam rozhodnutí přijatých podle nařízení (EU) 2018/1488, která nadále platí podle tohoto nařízení. Všechny nevyužité prostředky podle nařízení (EU) 2018/1488 se převedou na společný podnik zřízený tímto nařízením.

5.   Všechna práva a povinnosti, včetně majetku, dluhů či závazků, dosavadního společného podniku a všechny nevyužité prostředky podle nařízení (EU) 2018/1488 se převedou na společný podnik zřízený tímto nařízením.

Článek 40

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2021.

Za Radu

předseda

A. ŠIRCELJ


(1)  Stanovisko ze dne 24. června 2021 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 27. ledna 2021 (Úř. věst. C 123, 9.4.2021, s. 7).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013 (Úř. věst. L 170, 12.5.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/694 ze dne 29. dubna 2021, kterým se zavádí program Digitální Evropa a zrušuje rozhodnutí (EU) 2015/2240 (Úř. věst. L 166, 11.5.2021, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (Úř. věst. L 249, 14.7.2021, s. 38).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2018/1488 ze dne 28. září 2018, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (Úř. věst. L 252, 8.10.2018, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Úř. věst. L 157, 15.6.2016, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

(13)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

(14)  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(16)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

STANOVY SPOLEČNÉHO PODNIKU PRO EVROPSKOU VYSOCE VÝKONNOU VÝPOČETNÍ TECHNIKU

Článek 1

Úkoly

Společný podnik plní tyto úkoly:

a)

zajišťuje prostředky z veřejného a soukromého sektoru k financování činností společného podniku;

b)

podporuje provádění poslání, cílů a pilířů činností společného podniku, které jsou uvedené v článku 3 a 4 tohoto nařízení; tyto činnosti budou financovány z rozpočtu Unie, který byl stanoven na základě nařízení (EU) 2021/695, kterým se zavádí program Horizont Evropa, nařízení (EU) 2021/694, kterým se zavádí program Digitální Evropa, a nařízení (EU) 2021/1153, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, podle působnosti uvedených nařízení, a dále z příspěvků příslušných zúčastněných států společného podniku; k tomuto účelu vyhlašuje společný podnik výzvy k podávání návrhů, výzvy k podávání nabídek a jakýkoliv další nástroj nebo postup podle programů Horizont Evropa a Digitální Evropa a Nástroje pro propojení Evropy;

c)

zahajuje a spravuje výzvy k vyjádření zájmu o hosting nebo modernizaci superpočítačů EuroHPC a vyhodnocuje obdržené nabídky s pomocí nezávislých externích odborníků;

d)

spravedlivým, otevřeným a transparentním způsobem vybírá v souladu s článkem 9 tohoto nařízení hostitelský subjekt pro superpočítače EuroHPC;

e)

uzavírá s hostitelským subjektem dohodu o hostingu v souladu s článkem 10 tohoto nařízení týkající se provozování a údržby superpočítačů EuroHPC a sleduje dodržování smluvních podmínek dohody o hostingu, včetně přejímací zkoušky pořízených superpočítačů;

f)

definuje obecné a zvláštní podmínky pro přidělování podílu Unie na přístupovém času k superpočítačům EuroHPC a sleduje přístup k těmto superpočítačům v souladu s článkem 17 tohoto nařízení;

g)

zajišťuje, aby svým provozem přispíval k dosahování cílů programu Horizont Evropa, strategickému víceletému plánování, předkládání zpráv, monitorování a hodnocení a dalším požadavkům uvedeného programu, jako je provádění rámce zpětné vazby na společnou politiku;

h)

v souladu s nařízením (EU) 2021/695 a v mezích dostupných finančních prostředků zahajuje otevřené výzvy k podávání návrhů a přiděluje finanční prostředky na nepřímé akce, zejména ve formě grantů;

i)

v souladu s nařízeními (EU) 2021/694 a (EU) 2021/1153 a v mezích dostupných finančních prostředků zahajuje otevřené výzvy k podávání návrhů a výzvy k podávání nabídek a přiděluje finanční prostředky;

j)

sleduje provádění akcí a spravuje grantové dohody a smlouvy na veřejné zakázky;

k)

na základě souboru vhodných opatření zajišťuje efektivitu evropské iniciativy v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky;

l)

sleduje celkový pokrok při dosahování cílů společného podniku;

m)

rozvíjí úzkou spolupráci a zajišťuje koordinaci s unijními a vnitrostátními činnostmi, orgány a zúčastněnými subjekty, vytváří synergie a zlepšuje využívání výsledků výzkumu a inovací v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky;

n)

rozvíjí úzkou spolupráci a zajišťuje koordinaci s evropskými partnerstvími, jakož i provozní synergie s ostatními společnými podniky v rámci společných podpůrných útvarů;

o)

definuje víceletý strategický program, vypracovává a provádí příslušné roční pracovní programy pro jejich plnění a provádí veškeré nezbytné úpravy víceletého strategického programu;

p)

provádí činnosti v oblasti informací, komunikace, využívání a šíření výsledků, přičemž se obdobně použije uplatní článek 51 nařízení (EU) 2021/695, včetně zveřejňování a zpřístupňování podrobných informací o výsledcích výzev k podávání návrhů ve společné elektronické databázi programu Horizont Evropa;

q)

plní veškeré další úkoly nutné k dosažení cílů uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

Článek 2

Členové

1.   Členy společného podniku jsou:

a)

Unie zastoupená Komisí;

b)

Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko;

c)

Černá Hora, Severní Makedonie, Švýcarsko a Turecko, pokud jsou tyto třetí země přidruženy alespoň k jednomu z relevantní ch programů uvedených v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení;

d)

po akceptaci těchto stanov formou dopisu vyjadřujícího souhlas též Evropská technologická platforma pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (ETP4HPC), sdružení registrované podle nizozemského práva se sídlem v Amsterodamu (Nizozemsko), a Data, AI and Robotics (DAIRO), sdružení registrované podle belgického práva se sídlem v Bruselu (Belgie).

2.   Každý zúčastněný stát jmenuje své zástupce do správní rady a určí vnitrostátní subjekt nebo subjekty, které budou odpovídat za plnění jeho povinností podle tohoto nařízení.

Článek 3

Změny členství

1.   Členské státy nebo třetí země přidružené k programu Horizont Evropa nebo programu Digitální Evropa, které nejsou uvedeny v čl. 2 odst. 1 písm. b) těchto stanov, mohou požádat o členství ve společném podniku za předpokladu, že přispívají v souladu s článkem 7 tohoto nařízení nebo přispívají na financování podle článku 15 těchto stanov za účelem dosažení poslání a cílů společného podniku stanovených v článku 3 tohoto nařízení.

2.   Každá žádost členského státu nebo třetí země přidružené k programu Horizont Evropa nebo programu Digitální Evropa o členství ve společném podniku musí být podána správní radě. Kandidátské země poskytnou písemné prohlášení o přijetí těchto stanov a veškerých dalších ustanovení, jimiž se fungování společného podniku řídí. Kandidáti také uvedou svou motivaci pro žádost o členství ve společném podniku a představí, jak je jejich vnitrostátní superpočítačová strategie v souladu s cíli společného podniku. Správní rada žádost posoudí s přihlédnutím k relevantnosti a potenciální přidané hodnotě kandidáta z hlediska dosažení poslání a cílů společného podniku a může se před tím, než žádost schválí, rozhodnout požádat o objasnění kandidatury.

3.   Podle odstavce 4 tohoto článku může o soukromé členství ve společném podniku požádat kterýkoli právní subjekt, který není uveden v čl. 2 odst. 1 písm. c) těchto stanov, který je usazen v členském státě a který přímo či nepřímo podporuje výzkum a inovace v některém členském státě, za předpokladu, že přispívá na financování podle článku 15 těchto stanov za účelem dosažení poslání a cílů společného podniku stanovených v článku 3 tohoto nařízení a akceptuje tyto stanovy.

4.   Každá žádost o soukromé členství ve společném podniku podle odstavce 3 musí být podána správní radě. Správní rada žádost posoudí s přihlédnutím k relevantnosti a potenciální přidané hodnotě žadatele z hlediska dosažení poslání a cílů společného podniku a o žádosti rozhodne.

5.   Kterýkoli člen může své členství ve společném podniku ukončit. Takovéto ukončení nabývá účinnosti a stává se neodvolatelným šest měsíců poté, co je oznámeno výkonnému řediteli, který o něm informuje ostatní členy správní rady a soukromé členy. Od tohoto okamžiku je bývalý člen osvobozen od veškerých závazků kromě těch, které společný podnik schválil nebo které tomuto podniku vznikly před oznámením o ukončení členství.

6.   Každý soukromý člen jednou ročně informuje společný podnik o všech podstatných změnách ve svém složení. Pokud se Komise domnívá, že by změna ve složení mohla ovlivnit zájem Unie nebo společného podniku z hlediska bezpečnosti, může správní radě navrhnout členství dotčeného soukromého člena ukončit. Ukončení nabývá účinnosti a stává se neodvolatelným do šesti měsíců od rozhodnutí správní rady nebo dnem stanoveným v rozhodnutí, podle toho, co nastane dříve.

7.   Členství ve společném podniku nesmí být převedeno na třetí stranu bez předchozího souhlasu správní rady.

8.   Bezprostředně po změně členství podle tohoto článku zveřejní společný podnik na svých internetových stránkách aktualizovaný seznam svých členů spolu s datem této změny.

Článek 4

Orgány společného podniku

1.   Orgány společného podniku jsou:

a)

správní rada;

b)

výkonný ředitel;

c)

průmyslová a vědecká poradní rada složená z poradní skupiny pro výzkum a inovace a poradní skupiny pro infrastrukturu.

2.   Při plnění svých úkolů sleduje každý orgán společného podniku cíle stanovené v tomto nařízení a jedná pouze v rozsahu činností společného podniku za účelem, ke kterému byl zřízen.

Článek 5

Složení správní rady

1.   Správní rada je složena ze zástupců Komise, jednajících jménem Unie, a zúčastněných států.

2.   Komise a každý zúčastněný stát jmenuje do správní rady jednoho zástupce.

Článek 6

Fungování správní rady

1.   Zástupci členů správní rady vyvinou maximální úsilí o dosažení konsensu. Není-li dosaženo konsensu, hlasuje se.

2.   Unie má 50 % hlasovacích práv. Hlasovací práva Unie jsou nedělitelná.

3.   Ve vztahu k úkolům uvedeným v čl. 7 odst. 3 těchto stanov se zbývajících 50 % hlasovacích práv rozděluje rovnoměrně mezi všechny zúčastněné státy.

Pro účely tohoto odstavce se rozhodnutí správní rady přijímají většinou skládající se z hlasu Unie a alespoň 50 % všech hlasů zúčastněných států, včetně hlasů nepřítomných členů.

4.   Ve vztahu k úkolům uvedeným v čl. 7 odst. 4 těchto stanov s výjimkou písmen f), g) a h) mají zbývajících 50 % hlasovacích práv zúčastněné státy, které jsou členskými státy.

Pro účely tohoto odstavce se rozhodnutí správní rady přijímají kvalifikovanou většinou. Kvalifikovaná většina se považuje za dosaženou, jestliže je tvořena Unií a alespoň 55 % zúčastněných států, které jsou členskými státy, které představují alespoň 65 % celkového počtu obyvatel těchto států. Ke stanovení počtu obyvatel se použijí číselné údaje uvedené v příloze III rozhodnutí Rady 2009/937/EU (1).

5.   Ve vztahu k úkolům uvedeným v čl. 7 odst. 4 písm. f), g) a h) těchto stanov a ve vztahu ke každému superpočítači EuroHPC se hlasovací práva zúčastněných států rozdělují v poměru k výši jejich přislíbených finančních příspěvků a k jejich věcným příspěvkům k danému superpočítači do převodu vlastnictví na hostitelský subjekt v souladu s čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení, nebo do jeho prodeje či vyřazení; k věcným příspěvkům se přihlédne pouze v případě, že byly předem certifikovány nezávislým odborníkem nebo auditorem.

Pro účely tohoto odstavce se rozhodnutí správní rady přijímají většinou skládající se z alespoň 75 % všech hlasů, včetně hlasů nepřítomných členů.

6.   Ve vztahu k úkolům uvedeným v čl. 7 odst. 5, 6 a 7 těchto stanov se rozhodnutí správní rady přijímají ve dvou fázích.

V první fázi se zbývajících 50 % hlasovacích práv rozdělují rovnoměrně mezi všechny zúčastněné státy. Rozhodnutí správní rady se přijímají většinou skládající se z hlasu Unie a alespoň 55 % všech hlasů zúčastněných států, včetně hlasů nepřítomných členů.

V druhé fázi správní rada rozhodne kvalifikovanou většinou podle odstavce 4 tohoto článku.

7.   Aniž jsou dotčeny předchozí odstavce, země, které byly členy společného podniku podle nařízení (EU) 2018/1488 a přispěly k pořízení nebo provozu superpočítačů pořízených dosavadním společným podnikem, zřízeným uvedeným nařízením, ale které nejsou členy společného podniku, si zachovají hlasovací práva omezená výhradně na rozhodnutí související s uvedenými superpočítači podle čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 5 stanov dosavadního společného podniku pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku, které jsou přiloženy k nařízení (EU) 2018/1488.

8.   Správní rada volí předsedu na dobu dvou let. Mandát předsedy může být prodloužen pouze jednou rozhodnutím správní rady.

9.   Místopředsedou správní rady je zástupce Komise a v případě potřeby zastupuje předsedu.

10.   Řádná zasedání správní rady se konají alespoň dvakrát ročně. Na žádost Komise nebo většiny zástupců států zúčastněných na společném podniku nebo na žádost předsedy či výkonného ředitele v souladu s čl. 15 odst. 5 těchto stanov může správní rada uspořádat mimořádná zasedání. Zasedání správní rady svolává předseda a obvykle se konají v sídle společného podniku.

Výkonný ředitel má právo účastnit se zasedání a podílet se na jednání, nemá však hlasovací právo. Správní rada může v jednotlivých případech pozvat další osoby, aby se jejích zasedání zúčastnily jako pozorovatelé.

Každý pozorovatelský stát může do správní rady jmenovat jednoho delegáta, který obdrží všechny relevantní dokumenty a může se účastnit jednání správní rady, pokud není v jednotlivých případech správní radou rozhodnuto jinak. Uvedení delegáti nemají hlasovací právo a musí zajistit zachování důvěrnosti citlivých informací podle článku 29 tohoto nařízení a řídit se pravidly o střetu zájmů.

11.   Zástupci členů nejsou osobně odpovědní za kroky, které učinili ve funkci zástupců ve správní radě.

12.   Správní rada přijme a zveřejní svůj jednací řád. Tento jednací řád zahrnuje zvláštní postupy pro zjišťování střetů zájmů a jejich prevenci a zajišťuje zachování důvěrnosti citlivých informací.

13.   Předsedové poradní skupiny pro vývoj a inovace a poradní skupiny pro infrastrukturu společného podniku jsou přizváni, kdykoliv jsou projednávány otázky týkající se jejich úkolů, k účasti jako pozorovatelé zasedání správní rady a k podílení se na jejím jednání, avšak nemají hlasovací právo. Musí zajistit zachování důvěrnosti citlivých informací v souladu s článkem 29 tohoto nařízení a řídit se pravidly o střetu zájmů.

14.   Předsedové soukromých členů společného podniku jsou přizváni k účasti na zasedání správní rady jako pozorovatelé a k podílení se na jejím jednání, nemají však hlasovací právo. Musí zajistit zachování důvěrnosti citlivých informací v souladu s článkem 29 tohoto nařízení a řídit se pravidly o střetu zájmů.

Článek 7

Úkoly správní rady

1.   Správní rada nese celkovou odpovědnost za strategické směřování a operace společného podniku a dohlíží na provádění jeho činností. Zajišťuje, aby při přidělování veřejných finančních prostředků byly náležitě uplatňovány zásady spravedlnosti a transparentnosti.

2.   Komise v rámci své úlohy ve správní radě usiluje o zajištění koordinace činností společného podniku s příslušnými činnostmi v rámci unijních programů financování s cílem podporovat synergie při rozvíjení integrovaného ekosystému infrastruktury pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a data a při určování priorit, které spadají do kooperativního výzkumu.

3.   Správní rada plní zejména tyto obecné administrativní úkoly společného podniku:

a)

posuzuje, přijímá či zamítá žádosti o členství v souladu s čl. 3 odst. 2 těchto stanov;

b)

rozhoduje o ukončení členství kteréhokoli člena, jenž neplní své povinnosti, ve společném podniku;

c)

projednává a přijímá finanční pravidla společného podniku v souladu s článkem 19 tohoto nařízení;

d)

projednává a přijímá roční administrativní rozpočet společného podniku, včetně odpovídajícího plánu pracovních míst, v němž je uveden počet dočasných pracovních míst podle funkčních skupin a platových tříd a počet smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky;

e)

jmenuje a odvolává výkonného ředitele, prodlužuje jeho funkční období, poskytuje mu pokyny a sleduje jeho výsledky;

f)

projednává a schvaluje konsolidovanou výroční zprávu o činnosti včetně příslušných výdajů uvedenou v čl. 18 odst. 1 těchto stanov;

g)

ve vztahu k zaměstnancům vykonává v souladu s článkem 20 tohoto nařízení pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování;

h)

ve vhodných případech stanoví prováděcí pravidla ke služebnímu řádu a pracovnímu řádu v souladu s čl. 20 odst. 3 tohoto nařízení;

i)

ve vhodných případech stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do společného podniku a pro využívání stážistů v souladu s čl. 21 odst. 2 tohoto nařízení;

j)

ve vhodných případech zřizuje vedle orgánů společného podniku uvedených v článku 4 těchto stanov i poradní skupiny;

k)

stanoví pravidla a zvláštní kritéria pro výběr, jmenování a odvolávání členů poradních skupin zřízených v souladu s písmenem j), včetně hledisek genderové a zeměpisné rozmanitosti, a schvaluje jednací řád stanovený samostatně těmito poradními skupinami;

l)

na doporučení výkonného ředitele projednává a schvaluje organizační strukturu programové kanceláře;

m)

ve vhodných případech předkládá Komisi žádost o změnu tohoto nařízení navrženou členem společného podniku;

n)

definuje obecné a zvláštní podmínky pro přístup k užívání podílu Unie na přístupovém času k superpočítačům EuroHPC v souladu s článkem 17 tohoto nařízení;

o)

stanoví úroveň poplatku za komerční služby uvedené v článku 18 tohoto nařízení a rozhoduje o přidělení přístupového času k těmto službám;

p)

na doporučení výkonného ředitele projednává a schvaluje komunikační politiku společného podniku;

q)

odpovídá za všechny úkoly, které nejsou výslovně přiděleny určitému orgánu společného podniku; tyto úkoly může kterémukoli z těchto orgánů uložit.

4.   Správní rada plní zejména tyto úkoly související s pořízením a provozem superpočítačů EuroHPC a se získanými příjmy uvedenými v článku 16 tohoto nařízení:

a)

projednává a přijímá část víceletého strategického programu týkající se pořízení superpočítačů EuroHPC podle čl. 18 odst. 1 těchto stanov;

b)

projednává a přijímá část ročního pracovního programu týkající se pořízení superpočítačů EuroHPC a výběru hostitelských subjektů a odhadů příslušných výdajů podle čl. 18 odst. 4 těchto stanov;

c)

schvaluje vyhlášení výzev k vyjádření zájmu v souladu s ročním pracovním programem;

d)

schvaluje výběr hostitelských subjektů pro superpočítače EuroHPC vybrané spravedlivým, otevřeným a transparentním postupem v souladu s článkem 9 tohoto nařízení;

e)

každoročně rozhoduje o využití příjmů získaných z poplatků za obchodní služby uvedené v článku 18 tohoto nařízení;

f)

schvaluje vyhlášení výzev k podávání nabídek v souladu s ročním pracovním programem;

g)

schvaluje nabídky vybrané pro financování;

h)

v souladu s čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 7 a čl. 14 odst. 6 tohoto nařízení rozhoduje o případném převodu vlastnictví superpočítačů EuroHPC na hostitelský subjekt, jejich prodeji jinému subjektu nebo jejich vyřazení;

i)

v souladu s čl. 13 odst. 6 tohoto nařízení rozhoduje o případném převodu vlastnictví superpočítačů EuroHPC na konsorcium soukromých partnerů, jejich prodeji jinému subjektu nebo jejich vyřazení.

5.   Správní rada plní zejména tyto úkoly související s výzkumnými a inovačními činnostmi společného podniku, jakož i s činnostmi zaměřenými na použití dat a dovedností:

a)

na začátku iniciativy projednává a přijímá část víceletého strategického programu týkající se výzkumných a inovačních činností podle čl. 18 odst. 1 těchto stanov, a pokud je to nutné, v průběhu trvání programu Horizont Evropa ji upravuje; víceletý strategický program určuje mimo jiné další evropská partnerství, se kterými by měl společný podnik zřídit formální a pravidelnou spolupráci, jakož i možnosti pro synergie mezi akcemi společného podniku a celostátními nebo regionálními iniciativami a politikami na základě informací obdržených od zúčastněných států;

b)

projednává a přijímá část ročního pracovního programu týkající se výzkumných a inovačních činností a odhadů příslušných výdajů podle čl. 18 odst. 4 těchto stanov s cílem provádět víceletý strategický program, včetně obsahu výzev k podávání návrhů, platných měr financování pro jednotlivá témata výzev, jakož i související pravidla postupů podávání, hodnocení, výběr, zadávání a přezkum;

c)

schvaluje vyhlášení výzev k podávání návrhů v souladu s ročním pracovním programem;

d)

schvaluje seznam akcí vybraných pro financování na doporučení výkonného ředitele podle článku 8 tohoto nařízení;

e)

odpovídá za důkladné a včasné monitorování vývoje programu pro výzkum a inovace společného podniku a jednotlivých akcí ve vztahu k prioritám Komise a víceletému strategickému programu a přijímá nápravná opatření, pokud je třeba zajistit, aby společný podnik plnil své cíle.

6.   Správní rada plní zejména následující úkoly související s činnostmi společného podniku zaměřenými na budování schopností a rozšiřování:

a)

projednává a přijímá část víceletého strategického programu týkající se činností zaměřených na budování schopností a rozšiřování podle čl. 18 odst. 1 těchto stanov;

b)

projednává a přijímá část ročního pracovního programu týkající se činností zaměřených na budování schopností a rozšiřování a odhadů příslušných výdajů podle čl. 18 odst. 4 těchto stanov;

c)

schvaluje vyhlášení výzev k podávání návrhů a výzev k podávání nabídek v souladu s ročním pracovním programem;

d)

schvaluje seznam akcí vybraných pro financování na doporučení výkonného ředitele.

7.   Správní rada plní zejména tyto úkoly související s činnostmi zaměřenými na sjednocení a propojení vysoce výkonné výpočetní techniky a na datové infrastruktury, jakož i s činnostmi společného podniku v oblasti mezinárodní spolupráce:

a)

projednává a přijímá část víceletého strategického programu týkající se činností zaměřených na sjednocení a propojení vysoce výkonné výpočetní techniky a na datové infrastruktury, jakož i činností v oblasti mezinárodní spolupráce podle čl. 18 odst. 1 těchto stanov;

b)

projednává a přijímá část ročního pracovního programu týkající se činností zaměřených na sjednocení a propojení vysoce výkonné výpočetní techniky a na datové infrastruktury, jakož i činností v oblasti mezinárodní spolupráce a odhadů příslušných výdajů podle čl. 18 odst. 4 těchto stanov;

c)

schvaluje vyhlášení výzev k podávání návrhů a výzev k podávání nabídek v souladu s ročním pracovním programem;

d)

schvaluje seznam akcí vybraných pro financování na doporučení výkonného ředitele.

Článek 8

Jmenování a odvolání výkonného ředitele nebo prodloužení jeho funkčního období

1.   Komise navrhne seznam kandidátů na výkonného ředitele po konzultaci s jinými členy společného podniku než Unií. Jiní členové společného podniku než Unie za účelem této konzultace na základě vzájemné dohody jmenují jménem správní rady své zástupce a jednoho pozorovatele.

Výkonného ředitele jmenuje po otevřeném a transparentním výběrovém řízení správní rada ze seznamu kandidátů navržených Komisí.

2.   Výkonný ředitel je zaměstnancem a je přijat jako dočasný zaměstnanec společného podniku podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu.

Pro účel uzavření smlouvy s výkonným ředitelem zastupuje společný podnik předseda správní rady.

3.   Funkční období výkonného ředitele je čtyřleté. Na konci tohoto období Komise, ve vhodných případech se zapojením jiných členů, než je Unie, posoudí výsledky výkonného ředitele a budoucí úkoly společného podniku.

4.   Správní rada může na návrh Komise, jenž zohlední posouzení uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit na dobu nepřesahující čtyři roky.

5.   Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se po skončení celého funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

6.   Výkonný ředitel může být odvolán pouze rozhodnutím správní rady podle čl. 7 odst. 3 písm. e) těchto stanov jednající na návrh Komise, ve vhodných případech se zapojením jiných členů, než je Unie.

7.   Komise může určit úředníka Komise, který bude jednat jako dočasný výkonný ředitel a bude plnit úkoly svěřené výkonnému řediteli po jakékoliv období, kdy je pozice výkonného ředitele neobsazená.

Článek 9

Úkoly výkonného ředitele

1.   Výkonný ředitel je nejvyšším výkonným představitelem odpovědným za každodenní řízení společného podniku v souladu s rozhodnutími správní rady.

2.   Výkonný ředitel právně zastupuje společný podnik. Odpovídá správní radě a vykonává své povinnosti v mezích pravomocí, které jsou mu svěřeny, zcela nezávisle.

3.   Výkonný ředitel plní rozpočet společného podniku.

4.   Výkonný ředitel plní nezávisle zejména tyto úkoly:

a)

předkládá správní radě k diskuzi a přijetí návrh víceletého strategického programu uvedeného v čl. 18 odst. 1 těchto stanov;

b)

připravuje a předkládá správní radě k diskuzi a přijetí návrh ročního rozpočtu, včetně odpovídajícího programu pracovních míst s uvedením počtu dočasných pracovních míst v každé platové třídě a funkční skupině a počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků vyjádřeného v přepočtu na plné pracovní úvazky;

c)

vypracovává a předkládá správní radě k diskuzi a přijetí návrh ročního pracovního programu, který obsahuje rozsah výzev k podávání návrhů, výzev k vyjádření zájmu a výzev k podávání nabídek, potřebný k provádění programu výzkumných a inovačních činností, programu zadávání zakázek, programu činností zaměřených na budování schopností a rozšiřování a programu činností zaměřených na sjednocení, propojení a mezinárodní spolupráci podle návrhu průmyslové a vědecké poradní rady a odhady příslušných výdajů podle návrhu zúčastněných států a Komise;

d)

předkládá správní radě k vyjádření roční účetní závěrku;

e)

připravuje a předkládá správní radě ke schválení konsolidovanou výroční zprávu o činnosti, včetně informací o příslušných výdajích;

f)

jménem společného podniku podepisuje jednotlivé grantové dohody, smlouvy a rozhodnutí, které spadají do jeho pravomoci;

g)

podepisuje smlouvy o veřejných zakázkách;

h)

sleduje provoz superpočítačů EuroHPC vlastněných nebo financovaných společným podnikem, včetně přidělování podílu Unie na přístupovém času, dodržování přístupových práv pro uživatele z řad akademické obce a průmyslu a kvality poskytovaných služeb;

i)

navrhuje správní radě komunikační politiku společného podniku;

j)

organizuje a řídí činnost a zaměstnance společného podniku a dohlíží na ně v mezích svého pověření správní radou stanoveného v čl. 20 odst. 2 tohoto nařízení;

k)

zavádí efektivní a účinný systém vnitřní kontroly, zajišťuje jeho fungování a informuje správní radu o veškerých jeho podstatných změnách;

l)

zajišťuje, aby bylo prováděno posouzení a řízení rizik;

m)

zabezpečuje případné zřízení útvaru interního auditu společného podniku;

n)

přiděluje přístupový čas pro mimořádné situace a řešení krizí ve shodě s přístupovou politikou definovanou správní radou;

o)

přijímá jakákoli další opatření nezbytná k posouzení pokroku společného podniku při dosahování jeho cílů podle článku 3 tohoto nařízení;

p)

plní veškeré další úkoly, kterými ho pověřila nebo které na něho přenesla správní rada.

5.   Výkonný ředitel zřídí programovou kancelář, která v rámci jeho odpovědnosti plní veškeré podpůrné úkoly vyplývající z tohoto nařízení. Programová kancelář je složena ze zaměstnanců společného podniku a plní zejména tyto úkoly:

a)

poskytuje podporu při zavádění a řízení vhodného účetního systému v souladu s finančními pravidly uvedenými v článku 19 tohoto nařízení;

b)

řídí výzvy k podávání návrhů podle ročního pracovního programu a spravuje grantové dohody a rozhodnutí o grantech;

c)

řídí výzvy k podávání nabídek podle ročního pracovního programu a spravuje smlouvy;

d)

řídí proces výběru hostitelských subjektů a spravuje dohody o hostingu;

e)

poskytuje členům a ostatním orgánům společného podniku všechny relevantní informace a nezbytnou podporu, aby mohli plnit své povinnosti, a reaguje na jejich specifické požadavky;

f)

působí jako sekretariát orgánů společného podniku a poskytuje podporu poradním skupinám zřízeným správní radou.

Článek 10

Složení průmyslové a vědecké poradní rady

1.   Průmyslová a vědecká poradní rada se skládá z poradní skupiny pro výzkum a inovace a poradní skupiny pro infrastrukturu.

2.   Poradní skupina pro výzkum a inovace se skládá z nejvýše dvanácti členů, z nichž až šest jmenují soukromí členové při zohlednění svých závazků vůči společnému podniku a až šest jmenuje správní rada, v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. k) těchto stanov.

3.   Poradní skupina pro výzkum a inovace může zahrnovat až šest pozorovatelů navržených zúčastněnými státy a jmenovaných správní radou.

4.   Poradní skupina pro infrastrukturu se skládá z dvanácti členů. Správní rada jmenuje členy poradní skupiny pro infrastrukturu v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. k) těchto stanov.

5.   Členové poradní skupiny pro výzkum a inovace a poradní skupiny pro infrastrukturu jsou jmenováni na období nejvýše dvou let a nejvýše dvakrát.

6.   Poradní skupina pro výzkum a inovace a poradní skupina pro infrastrukturu se společně scházejí s cílem koordinovat své činnosti nejméně jednou ročně.

Článek 11

Fungování poradní skupiny pro výzkum a inovace

1.   Poradní skupina pro výzkum a inovace se schází nejméně dvakrát ročně.

2.   V případě potřeby může poradní skupina pro výzkum a inovace jmenovat pracovní skupiny, které jsou celkově koordinovány jedním či více členy.

3.   Poradní skupina pro výzkum a inovace si zvolí předsedu.

4.   Poradní skupina pro výzkum a inovace přijme svůj jednací řád, včetně jmenování členských subjektů, které poradní skupinu reprezentují, a délky jejich jmenování.

Článek 12

Fungování poradní skupiny pro infrastrukturu

1.   Poradní skupina pro infrastrukturu se schází nejméně dvakrát ročně.

2.   V případě potřeby může poradní skupina pro infrastrukturu jmenovat pracovní skupiny, které jsou celkově koordinovány jedním či více členy.

3.   Poradní skupina pro infrastrukturu si zvolí předsedu.

4.   Poradní skupina pro infrastrukturu přijme svůj jednací řád, včetně jmenování členských subjektů, které poradní skupinu reprezentují, a délky jejich jmenování.

Článek 13

Úkoly poradní skupiny pro výzkum a inovace

1.   Poradní skupina pro výzkum a inovace:

a)

připravuje svůj příspěvek k návrhu víceletého strategického programu uvedeného v čl. 18 odst. 1 těchto stanov týkající se činností v oblasti výzkumu a inovací a v souladu s vývojem poptávky v oblasti vědy a pravidelně jej podrobuje přezkumu v souladu s vývojem vědeckých a průmyslových potřeb;

b)

organizuje veřejné konzultace, které jsou otevřené všem veřejným i soukromým zainteresovaným stranám, jež se zajímají o oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky a kvantové výpočetní techniky, aby je informovala o návrhu víceletého strategického programu a souvisejícím návrhu programu výzkumných a inovačních činností, programu činností pro daný rok a získala k nim zpětnou vazbu.

2.   Příspěvek k návrhu víceletého strategického programu uvedený v odstavci 1 zahrnuje:

a)

strategický program pro výzkum a inovace určující priority v oblasti výzkumu a inovací pro vývoj a zavádění technologií a aplikací pro koncového uživatele pro vysoce výkonnou výpočetní techniku v různých oblastech použití s cílem podpořit rozvoj integrovaného ekosystému vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky a dat v Unii, zvýšit odolnost Unie a přispět k vytváření nových trhů a společenských aplikací a opatření s cílem zlepšit rozvoj a využívání evropské technologie;

b)

potenciální činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích, které přidávají hodnotu a jsou ve společném zájmu;

c)

priority vzdělávání a odborné přípravy zaměřující se na klíčové kompetence a nedostatky dovedností v oblasti technologií a aplikací vysoce výkonné a kvantové výpočetní techniky, zejména pro průmysl.

Článek 14

Úkoly poradní skupiny pro infrastrukturu

1.   Poradní skupina pro infrastrukturu poskytuje správní radě poradenství k pořizování a provozu superpočítačů EuroHPC. Za tímto účelem:

a)

připravuje svůj příspěvek k návrhu víceletého strategického programu uvedeného v čl. 18 odst. 1 těchto stanov týkající se pořízení počítačů EuroHPC a činností zaměřených na budování schopností a rozšiřování a pravidelně jej podrobuje přezkumu v souladu s vývojem vědeckých a průmyslových potřeb;

b)

organizuje veřejné konzultace, které jsou otevřené všem veřejným i soukromým zainteresovaným stranám, jež se zajímají o oblast vysoce výkonné výpočetní techniky, včetně kvantové výpočetní techniky, aby je informovala o návrhu víceletého strategického programu pro pořízení a provoz superpočítačů EuroHPC a souvisejících navrhovaných činností pracovního programu pro daný rok a získala od nich zpětnou vazbu.

2.   Příspěvek k návrhu víceletého strategického programu uvedený v odstavci 1 se zaměřuje na:

a)

pořízení superpočítačů EuroHPC s přihlédnutím mimo jiné k plánu akvizice, potřebným navýšením kapacity, typům aplikací a uživatelským skupinám, na které je nutno se zaměřit, příslušným požadavkům ze strany uživatelů a vhodným architekturám systému;

b)

sjednocení a vzájemné propojení této infrastruktury s přihlédnutím mimo jiné k integraci s vnitrostátními infrastrukturami pro vysoce výkonnou výpočetní techniku nebo kvantovou výpočetní techniku a architektuře hyperpropojené a sjednocené infrastruktury a

c)

budování schopností zahrnující vnitrostátní odborná střediska pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a činnosti pro konečné uživatele zaměřené na rozšiřování a školení, jakož i příležitosti pro podporu zavádění a používání evropských technologických řešení zejména vnitrostátními odbornými středisky pro vysoce výkonnou výpočetní techniku.

Článek 15

Zdroje financování

1.   Společný podnik financují společně jeho členové finančními příspěvky hrazenými ve splátkách a věcnými příspěvky stanovenými v odstavcích 2 a 3.

2.   Správní náklady společného podniku nepřesáhnou 92 000 000 EUR a hradí se z finančních příspěvků uvedených v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení.

Pokud se část příspěvku Unie na správní náklady nevyužije, lze ji použít na pokrytí provozních nákladů společného podniku.

3.   Provozní náklady společného podniku se hradí z:

a)

finančního příspěvku Unie;

b)

finančních příspěvků zúčastněného státu, v němž je hostitelský subjekt usazen, nebo zúčastněných států v rámci hostitelského konsorcia společného podniku, včetně příspěvků Unie, jež se považují za příspěvky zúčastněného státu podle čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) 2021/695, pro pořízení špičkových superpočítačů EuroHPC nebo kvantových přístrojů a pro jejich provoz až do převodu jejich vlastnictví na hostitelský subjekt nebo jejich prodeje či vyřazení v souladu s čl. 11 odst. 5 a čl. 12 odst. 7 tohoto nařízení, snížených o příspěvky společného podniku a veškeré další příspěvky Unie na tyto náklady;

c)

věcných příspěvků zúčastněného státu, v němž je hostitelský subjekt usazen, nebo zúčastněných států v rámci hostitelského konsorcia, včetně příspěvků Unie, jež se považují za příspěvky zúčastněného státu podle čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) 2021/695, které sestávají z provozních nákladů na superpočítače EuroHPC vlastněné společným podnikem, jež hostitelským subjektům vznikly, snížených o příspěvky společného podniku a veškeré další příspěvky Unie na tyto náklady;

d)

finančních příspěvků zúčastněného státu, v němž je hostitelský subjekt usazen, nebo zúčastněných států v rámci hostitelského konsorcia, včetně příspěvků Unie, jež se považují za příspěvky zúčastněného státu podle čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) 2021/695, které sestávají z nákladů vzniklých na základě pořízení superpočítačů EuroHPC střední třídy, realizovaného spolu se společným podnikem, nížených o příspěvky společného podniku a veškeré další příspěvky Unie na tyto náklady;

e)

finančních příspěvků konsorcia soukromých partnerů, které sestávají z nákladů vzniklých na základě pořízení a provozu, realizovaných spolu se společným podnikem, průmyslových superpočítačů EuroHPC až do převodu jejich vlastnictví na hostitelský subjekt nebo jejich prodeje či vyřazení v souladu s čl. 13 odst. 6 tohoto nařízení, snížených o příspěvky společného podniku a veškeré další příspěvky Unie na tyto náklady;

f)

finančních příspěvků zúčastněných států na způsobilé náklady, které vznikly příjemcům usazeným v daném zúčastněném státě, včetně příspěvků Unie, jež se považují za příspěvky zúčastněného státu podle čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) 2021/695, v souvislosti s prováděním nepřímých akcí odpovídajících výzkumnému a inovačnímu programu, jako doplněk úhrady těchto nákladů vyplacené společným podnikem, snížených o příspěvky společného podniku a veškeré další příspěvky Unie na tyto náklady; těmito příspěvky nejsou dotčena pravidla státní podpory;

g)

věcných příspěvků soukromých členů nebo jejich členských a přidružených subjektů, jak je definováno v čl. 9 odst. 7 tohoto nařízení.

4.   Zdroje společného podniku zahrnuté do jeho rozpočtu se skládají z těchto příspěvků:

a)

finanční příspěvky Unie na správní náklady;

b)

finanční příspěvky členů na provozní náklady;

c)

veškeré příjmy vytvořené společným podnikem;

d)

veškeré další finanční příspěvky, zdroje a příjmy.

e)

veškeré úroky z příspěvků vyplacených společnému podniku se považují za jeho příjmy.

5.   Pokud některý člen společného podniku neplní své závazky týkající se finančního příspěvku, výkonný ředitel tuto skutečnost písemně zaznamená a stanoví přiměřenou lhůtu, v níž musí být tento nedostatek napraven. Není-li situace v této lhůtě napravena, výkonný ředitel svolá zasedání správní rady, aby rozhodla, zda má být členství člena neplnícího své závazky zrušeno, nebo zda mají být do doby, než splní své povinnosti, přijata jiná opatření. Hlasovací práva člena neplnícího své závazky jsou pozastavena do doby, než dojde ve věci neplnění závazků k nápravě. Společný podnik ani kterýkoli z jeho členů nejsou povinni hradit finanční příspěvek členů neplnících své závazky.

6.   Veškeré zdroje a činnosti společného podniku směřují k dosažení cílů stanovených v článku 3 tohoto nařízení.

7.   Společný podnik vlastní veškerá aktiva, která vytvoří nebo která jsou na něj převedena za účelem plnění jeho cílů stanovených v článku 3 tohoto nařízení. Do těchto aktiv nespadají superpočítače EuroHPC, jejichž vlastnictví může společný podnik v souladu s čl. 11 odst. 5, čl. 12 odst. 7, čl. 13 odst. 6 a čl. 14 odst. 6 tohoto nařízení převést na hostitelský subjekt.

8.   S výjimkou likvidace společného podniku se případný přebytek příjmů nad výdaji členům společného podniku nevyplácí.

Článek 16

Finanční závazky

Finanční závazky společného podniku nesmějí překročit částku dostupných finančních zdrojů nebo prostředků, k jejichž poskytnutí do rozpočtu se jeho členové zavázali. Komise může poskytnout víceleté závazky.

Článek 17

Rozpočtový rok

Rozpočtový rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.

Článek 18

Provozní a finanční plánování

1.   Víceletý strategický program specifikuje strategii a plány pro dosažení cílů společného podniku stanovených v článku 3 tohoto nařízení. Zahrnuje následující: pořízení superpočítačů; činnosti v oblasti výzkumu a inovací včetně strategického programu výzkumu a inovací; činnosti zaměřené na budování schopností a rozšiřování; činnosti zaměřené na sjednocení, propojení a mezinárodní spolupráci. Zahrnuje také víceleté finanční výhledy obdržené od zúčastněných států a Komise.

2.   Soukromí členové vypracují návrh strategického programu pro výzkum a inovace a předloží jej poradní skupině pro výzkum a inovace.

3.   Průmyslová a vědecká poradní rada víceletý strategický program konsoliduje a předkládá jej výkonnému řediteli. Výkonný ředitel jej využívá jako základ pro vypracování ročního pracovního programu.

4.   Návrh ročního pracovního programu zahrnuje výzkumné a inovační činnosti, činnosti v rámci zadávání zakázek, činnosti zaměřené na budování schopností a rozšiřování, činnosti zaměřené na sjednocení a propojení, činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce, administrativní činnosti a odhady příslušných výdajů na následující rok.

5.   Výkonný ředitel správní radě předloží správní dohody uvedené v čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení dokládající odhady výdajů.

6.   Roční pracovní program se přijme do konce roku předcházejícího jeho provedení. Roční pracovní program se zveřejní.

7.   Výkonný ředitel vypracuje návrh ročního rozpočtu pro následující rok a předloží jej správní radě k přijetí.

8.   Roční rozpočet pro daný rok přijme správní rada do konce roku předcházejícího jeho provedení.

9.   Roční rozpočet se upraví tak, aby se zohlednila výše finančního příspěvku Unie stanovená v souhrnném rozpočtu Unie.

Článek 19

Provozní a účetní výkaznictví

1.   Výkonný ředitel každoročně podává správní radě zprávu o plnění svých povinností v souladu s finančními pravidly společného podniku uvedenými v článku 19 tohoto nařízení. Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti obsahuje mimo jiné informace o těchto záležitostech:

a)

výzkumu, inovacích a dalších uskutečněných akcích a o souvisejících výdajích;

b)

pořízení a provozu infrastruktury, včetně využití infrastruktury a přístupu k ní a včetně přístupového času skutečně využitého každým zúčastněným státem;

c)

předložených návrzích a nabídkách, spolu s rozdělením podle typu účastníků, včetně malých a středních podniků, a podle zemí;

d)

nepřímých akcích vybraných pro financování, spolu s rozdělením podle typu účastníků, včetně malých a středních podniků, a podle zemí, a s uvedením příspěvků na jednotlivé účastníky a akce;

e)

nabídkách vybraných k financování, spolu s rozdělením podle typu dodavatelů, včetně malých a středních podniků, a podle zemí, a s uvedením příspěvků společného podniku na jednotlivé dodavatele a akce zadávání zakázek;

f)

výsledku činnosti v rámci zadávání zakázek;

g)

pokroku v dosahování cílů uvedených v článku 3 tohoto nařízení a návrhů na to, co je pro dosažení těchto cílů dále třeba udělat.

2.   Účetní společného podniku zašle v souladu s finančními pravidly společného podniku účetnímu Komise a Účetnímu dvoru předběžnou účetní závěrku.

3.   Výkonný ředitel zašle v souladu s finančními pravidly společného podniku zprávu o rozpočtovém a finančním řízení Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

4.   Postup udělování absolutoria se provede v souladu s finančními pravidly společného podniku.

Článek 20

Interní audit

1.   Interní auditor Komise vykonává vůči společnému podniku stejné pravomoci jako vůči Komisi.

2.   Společný podnik je způsobilý provádět svůj vlastní interní audit.

Článek 21

Odpovědnost členů a pojištění

1.   Finanční odpovědnost členů společného podniku za dluhy společného podniku je omezena výší jejich finančních příspěvků poskytnutých společnému podniku.

2.   Společný podnik uzavře a udržuje vhodné pojištění.

Článek 22

Střet zájmů

1.   Společný podnik, jeho orgány a zaměstnanci se při provádění svých činností vyhýbají střetům zájmů.

2.   Správní rada přijme pravidla k zabránění vzniku střetu zájmů u osob působících ve správní radě a v ostatních orgánech nebo skupinách společného podniku a k řešení takových střetů.

Článek 23

Likvidace

1.   Na konci období stanoveného v článku 1 tohoto nařízení se provede likvidace společného podniku.

2.   Vedle odstavce 1 se likvidace zahájí automaticky v případě, že své členství ve společném podniku ukončí Unie nebo všichni jiní členové než Unie.

3.   Pro účely likvidačního řízení společného podniku jmenuje správní rada jednoho nebo několik likvidátorů, kteří postupují podle rozhodnutí správní rady.

4.   Při likvidaci společného podniku se jeho aktiva použijí k pokrytí jeho závazků a výdajů souvisejících s jeho likvidací. Superpočítače vlastněné společným podnikem se převedou na příslušné hostitelské subjekty nebo konsorcium soukromých partnerů, prodají se nebo se vyřadí na základě rozhodnutí správní rady a v souladu s dohodou o hostingu. Členové společného podniku neodpovídají za žádné náklady vzniklé po převodu vlastnictví superpočítače nebo po jeho prodeji či vyřazení. V případě převodu vlastnictví hostitelský subjekt nebo konsorcium soukromých partnerů uhradí společnému podniku zbytkovou hodnotu převáděných superpočítačů. Případný likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy v době likvidace v poměru k výši jejich finančního příspěvku do společného podniku. Každý takový zůstatek připadající Unii se vrací do souhrnného rozpočtu Unie.

5.   Pro zajištění řádné správy všech dohod uzavřených nebo rozhodnutí přijatých společným podnikem, jakož i všech smluv na veřejné zakázky, jejichž doba trvání přesahuje dobu trvání společného podniku, se stanoví postup ad hoc.


(1)  Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (2009/937/EU) (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU