(EU) 2021/1166Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1166 ze dne 15. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení data použitelnosti standardních scénářů provozu ve vizuálním dohledu nebo mimo vizuální dohled (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 253, 16.7.2021, s. 49-50 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 5. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/947;

Provádí předpisy

(EU) 2018/1139;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

16.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 253/49


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1166

ze dne 15. července 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení data použitelnosti standardních scénářů provozu ve vizuálním dohledu nebo mimo vizuální dohled

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 57 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 23 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 (2) mohou členské státy ode dne 2. prosince 2021 pro provoz, který je v souladu s jedním ze dvou standardních scénářů stanovených v dodatku 1 přílohy uvedeného prováděcího nařízení, přijímat pouze prohlášení provozovatelů bezpilotních systémů v souladu s čl. 5 odst. 5 uvedeného prováděcího nařízení.

(2)

Harmonizované normy jsou pro výrobce bezpilotních systémů důležitým nástrojem, který jim umožňuje uvádět na trh bezpilotní systémy, které jsou v souladu s právními předpisy.

(3)

Některé z těchto harmonizovaných norem řešících požadavky na bezpilotní systémy tříd C5 a C6 však nebudou do 2. prosince 2021 k dispozici.

(4)

Je proto nezbytné odložit datum použitelnosti, a zajistit tak, aby harmonizované normy řešící požadavky na bezpilotní systémy tříd C5 a C6 byly k dispozici dříve, než členské státy budou moci přijímat pouze prohlášení pro provoz, který je v souladu se standardními scénáři stanovenými v dodatku 1 přílohy prováděcího nařízení (EU) 2019/947. Do té doby by členské státy měly mít možnost přijímat prohlášení provozovatelů bezpilotních systémů v souladu s čl. 5 odst. 5 uvedeného prováděcího nařízení na základě vnitrostátních standardních scénářů nebo rovnocenných předpisů.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 23 prováděcího nařízení (EU) 2019/947 se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

„2.   Ustanovení čl. 5 odst. 5 se použije ode dne 3. prosince 2023.

3.   Ustanovení bodu UAS.OPEN.060 odst. 2 písm. g) přílohy a ustanovení bodu UAS.SPEC.050 odst. 1 písm. l) přílohy se použijí ode dne 1. července 2022.

4.   je dotčen čl. 21 odst. 1, do dne 2. prosince 2023 mohou členské státy přijímat prohlášení provozovatelů bezpilotního systému v souladu s čl. 5 odst. 5 na základě vnitrostátních standardních scénářů nebo rovnocenných předpisů, pokud tyto vnitrostátní scénáře splňují požadavky bodu UAS.SPEC.020 přílohy.

Tato prohlášení přestanou platit ode dne 2. prosince 2025.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (Úř. věst. L 152, 11.6.2019, s. 45).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU