(EU) 2021/1160Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1160 ze dne 12. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o oblasti omezení lovu šprota obecného a platýse velkého v Severním moři

Publikováno: Úř. věst. L 250, 15.7.2021, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. července 2021 Nabývá účinnosti: 16. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/1241;

Provádí předpisy

(EU) 2019/1241;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1380/2013; (EU) č. 1395/2014;
Původní znění předpisu

15.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 250/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1160

ze dne 12. května 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o oblasti omezení lovu šprota obecného a platýse velkého v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/1241 stanoví technická opatření pro oblast Severního moře.

(2)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři mají Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko a Švédsko (Scheveningenská skupina). Tyto členské státy předložily ve dnech 15. a 19. října 2020 dvě společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) a čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1241, která navrhují přijmout prostřednictvím aktu Komise v přenesené pravomoci některé změny stávajících ustanovení týkajících se oblastí omezení lovu platýse velkého a šprota obecného v Severním moři uvedených v příloze V nařízení (EU) 2019/1241. Dne 2. února 2021 předložily revidované znění společného doporučení týkajícího se oblasti omezení lovu šprota obecného. Obě společná doporučení zaslaly tyto členské státy příslušným poradním sborům ke konzultaci.

(3)

Vzhledem k tomu, že obě společná doporučení navrhují změny přílohy V nařízení (EU) 2019/1241, stanoví toto nařízení v přenesené pravomoci opatření doporučená těmito členskými státy, pokud jde o oblasti omezení lovu šprota obecného a platýse velkého.

(4)

Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudil důkazy poskytnuté členskými státy na podporu ustanovení obsažených v obou společných doporučeních (3). Navrhovaná opatření byla posouzena v souladu se zásadami stanovenými v čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2019/1241.

(5)

Společné doporučení předložené členskými státy týkající se oblasti omezení lovu platýse velkého navrhuje zavedení zvláštní výjimky pro plavidla s výkonem motoru vyšším než 221 kW používající dánské nevody, pokud velikost ok těchto sítí odpovídá velikosti ok uvedené v bodě 1.1 části B přílohy V nařízení (EU) 2019/1241. VTHVR analyzoval důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru, že vzhledem k omezenému počtu dotčených plavidel a omezenému dopadu dánských nevodů na dno se v případě zavedení zvláštní výjimky neočekává zvláštní účinek na úroveň ochrany v této oblasti. Navrhované opatření by proto mělo být zahrnuto do tohoto nařízení.

(6)

Kromě toho se ve společném doporučení pro oblast omezení lovu platýse velkého navrhuje nahradit v bodě 2.2 písm. c) části C přílohy V nařízení (EU) 2019/1241 termín „vlečné sítě pro lov při dně“ výrazem „vlečné sítě s rozpěrnými deskami pro lov při dně“. Výbor VTHVR analyzoval důkazy předložené členskými státy a dospěl k závěru, že navrhovaná změna pravděpodobně odstraní jakoukoli nejednoznačnost v nařízení a zajistí úroveň ochrany, která je přinejmenším rovnocenná a pravděpodobně vyšší než úroveň ochrany, která je v současnosti stanovena v nařízení (EU) 2019/1241. Navrhované opatření by proto mělo být zahrnuto do tohoto nařízení.

(7)

Ve společném doporučení týkajícím se oblasti omezení lovu platýse se kromě toho navrhuje, aby se délka plavidel používajících vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi, které se po vstupu tohoto nařízení v platnost budou moci zařadit do seznamu uvedeného v bodě 2.4 části C přílohy V nařízení (EU) 2019/1241, stanovila na maximálně 24 metrů. Výbor VTHVR provedl analýzu důkazů předložených členskými státy a dospěl k závěru, že tímto omezením se zajistí úrovně ochrany, které jsou přinejmenším rovnocenné úrovním, které jsou v současnosti stanoveny v nařízení (EU) 2019/1241. Navrhované opatření by proto mělo být zahrnuto do tohoto nařízení.

(8)

Společné doporučení předložené členskými státy týkající se oblasti omezení lovu šprota obecného naznačuje, že plavidla, která loví pomocí určitých lovných zařízení, mohou v této oblasti nadále lovit po dobu tří let od 1. července do 31. října, jak je stanoveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 (4), a to v období do 31. prosince 2020. Výbor VTHVR analyzoval důkazy předložené členskými státy týkající se oblasti omezení lovu šprota obecného a dospěl k závěru, že z žádné skutečnosti nevyplývá, že se uvedená výjimka platná v oblasti omezení lovu šprota od roku 2017 negativně projevila na populaci sledě atlantického. Výbor VTHVR navíc dospěl k závěru, že není pravděpodobné, že výjimka platná v oblasti omezení lovu šprota obecného měla za následek snížení úrovní ochrany, které jsou stanoveny v současnosti. Výbor VTHVR však uvedl, že k tomu, aby se prokázalo, že se zachovávají rovnocenné úrovně ochrany, bude potřeba víceleté monitorování rybolovu. Výbor VTHVR proto navrhl, aby byl dopad zrušení po třech letech monitorování znovu posouzen. Členské státy se zavázaly sledovat během tohoto období dopad zrušení oblasti omezení lovu šprota obecného shromažďováním údajů uvedených v jejich společném doporučení, pokud jde o vedlejší úlovky sledě obecného při rybolovu šprota obecného. Tyto údaje budou předloženy výboru VTHVR k vyhodnocení. Navrhované opatření by proto mělo být zahrnuto do tohoto nařízení.

(9)

Nařízení (EU) 2019/1241 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/1241 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2786172/STECF+PLEN+20-03.pdf, s. 93–105 (oblast omezení lovu šprota obecného) a s. 106–113 (oblast omezení lovu platýse velkého).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 35).


PŘÍLOHA

Část C přílohy V nařízení (EU) 2019/1241 se mění takto:

1)

Bod 2.2 se mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

plavidla o výkonu motoru přesahujícím 221 kW mohou používat vlečné sítě s rozpěrnými deskami pro lov při dně a plavidla lovící v páru o společném výkonu motorů vyšším než 221 kW mohou používat párové vlečné sítě pro lov při dně za podmínky, že taková plavidla neprovozují cílený rybolov platýse velkého a jazyka obecného a dodržují příslušná pravidla pro velikost ok obsažená v části B této přílohy;“;

b)

doplňuje se nové písmeno d), které zní:

„d)

plavidla s výkonem motoru nad 221 kW mohou používat dánské nevody pod podmínkou, že dodržují pravidla týkající se velikosti ok sítě uvedené v bodě 1.1 části B tento přílohy.“;

2)

bod 2.4 se nahrazuje tímto:

„2.4

Plavidla, jimž bylo vystaveno oprávnění k rybolovu v dané oblasti podle bodu 2.1, se uvedou na seznamu, který každý členský stát poskytne Komisi. Celkový výkon motorů plavidel uvedených v seznamu podle bodu 2.2 písm. a) nepřekročí celkový výkon motorů vyhrazený pro každý členský stát k 1. lednu 1998. Plavidla oprávněná k rybolovu musí mít oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009. Od 1. července 2021 lze do seznamu zahrnout jen plavidla používající vlečné sítě vlečené za pomoci výložníků po bocích lodi o maximální délce 24 metrů.“;

3)

V bodě 4 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„Odchylně od třetí odrážky prvního pododstavce se uvedená odrážka do 31. prosince 2023 nepoužije na rybolov pomocí těchto zařízení:

a)

tažného lovného zařízení o menší velikosti ok než 32 mm;

b)

košelkových nevodů nebo

c)

tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí, třístěnných tenatových sítí a unášených sítí o menší velikosti ok než 30 mm.

Členské státy s přímým zájmem na řízení předloží Komisi do 15. prosince 2023 údaje z monitorování, které odůvodňují odchylku.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU