(EU) 2021/1156Nařízení Komise (EU) 2021/1156 ze dne 13. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o steviol-glykosidy (E 960) a rebaudiosid M produkované enzymatickou modifikací steviol-glykosidů ze stévie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 249, 14.7.2021, s. 87-98 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/87


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1156

ze dne 13. července 2021,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o steviol-glykosidy (E 960) a rebaudiosid M produkované enzymatickou modifikací steviol-glykosidů ze stévie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (3) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(3)

Seznam potravinářských přídatných látek Unie a specifikace potravinářských přídatných látek mohou být aktualizovány jednotným postupem podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti členského státu nebo zúčastněné strany.

(4)

V únoru 2018 byla Komisi podána žádost o změnu specifikací týkajících se potravinářské přídatné látky steviol-glykosidy (E 960). Komise žádost zpřístupnila členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(5)

Stávající specifikace stanoví, že steviol-glykosidy (E 960) obsahují ne méně než 95 % jedenácti uvedených steviol-glykosidů: steviosidu, rubusosidu, dulkosidu A, steviolbiosidu a rebaudiosidu A, B, C, D, E, F a M, vztaženo na sušinu, v jakékoli kombinaci a poměru. Výrobní proces této potravinářské přídatné látky sestává ze dvou hlavních fází: první zahrnuje vodnou extrakci z listů rostliny Stevia rebaudiana Bertoni a předběžné přečištění extraktu a druhá rekrystalizaci steviol-glykosidů.

(6)

Žadatel požádal o změnu specifikací stéviových glykosidů (E 960), aby zahrnovaly novou metodu produkce rebaudiosidu M. Rebaudiosid M je méně častý glykosid vyskytující se ve velmi nízkých hladinách (< 1 %) v listech stévie a jeho chuťový profil ve srovnání s častějšími glykosidy (tj. steviosid a rebaudiosid A) více připomíná sacharózu.

(7)

Nový postup zahrnuje biokonverzi purifikovaného extraktu z listů stévie (≥ 95% steviol-glykosidů) několikafázovým enzymatickým postupem s enzymy připravenými v první fázi postupu. Výsledný rebaudiosid M projde řadou purifikačních a izolačních kroků k produkci konečného rebaudiosidu M (≥ 95 %).

(8)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) posoudil bezpečnost navrhované změny specifikací potravinářské přídatné látky „steviol-glykosidy (E 960)“ a přijal stanovisko dne 24. září 2019 (4). Úřad usoudil, že několikafázový enzymatický postup použitý pro produkci rebaudiosidu M může vést k nečistotám, které se liší od nečistot, jež mohou být přítomny ve steviol-glykosidech (E 960) získaných vodnou extrakcí z listů Stevia rebaudiana a následnou rekrystalizací. Úřad se proto domníval, že pro rebaudiosid M produkovaný tímto postupem jsou zapotřebí samostatné specifikace. Dále dospěl k závěru, že stávající přijatelný denní příjem (ADI) ve výši 4 mg/kg tělesné hmotnosti za den lze aplikovat také na rebaudiosid M produkovaný enzymatickou modifikací steviol-glykosidů. Úřad usoudil, že expozice rebaudiosidu M (vyjádřeno jako ekvivalent steviolu) nebude vyšší než expozice steviol-glykosidům (E 960), pokud by byl nahrazen rebaudiosidem M produkovaným několikafázovým enzymatickým postupem. Úřad rovněž dospěl k závěru, že rebaudiosid M produkovaný enzymatickou modifikací steviol-glykosidů pomocí UDP-glukosyltransferázy a enzymů syntáze sacharózy z geneticky modifikovaných kvasinek K. phaffii UGT-a a K. phaffii UGT-b by nepředstavoval bezpečnostní riziko pro stejná navrhovaná použití a při stejných úrovních použití jako steviol-glykosidy (E 960).

(9)

Je proto vhodné povolit použití rebaudiosidu M produkovaného několikafázovým enzymatickým postupem jako sladidla v kategoriích potravin, v nichž jsou v současné době povoleny steviol-glykosidy (E 960).

(10)

S ohledem na probíhající proces změny mezinárodního systému číslování pro potravinářské přídatné látky v rámci Codex Alimentarius je vhodné zařadit novou potravinářskou přídatnou látku jako „E 960c enzymaticky produkované steviol-glykosidy“ do části B přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 pro účely označování. V zájmu jasnosti a soudržnosti by v současnosti povolená potravinářská přídatná látka „steviol-glykosidy (E 960)“ měla být přejmenována na „steviol-glykosidy ze stévie (E 960a)“. Vzhledem k tomu, že regulace těchto potravinářských přídatných látek může být kombinována, měla by být do části C přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 zařazena nová skupina pro steviol-glykosidy zahrnující obě tyto přídatné látky a všechny zápisy pro steviol-glykosidy (E 960) v části E přílohy II uvedeného nařízení by měly být odpovídajícím způsobem nahrazeny, avšak stávající platná použití a maximální úroveň pro povolená použití a úrovně použití by měly být zachovány.

(11)

Specifikace rebaudiosidu M produkovaného enzymatickou modifikací steviol-glykosidů ze stévie by měly být zahrnuty do nařízení (EU) č. 231/2012 souběžně se zařazením „E 960c enzymaticky produkovaných steviol-glykosidů“ na seznam potravinářských přídatných látek Unie stanovený v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(12)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 a (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Aby se hospodářské subjekty mohly přizpůsobit novým pravidlům, je vhodné stanovit přechodné období, během něhož může být potravinářská přídatná látka „steviol glykosidy ze stévie (E 960a)“ a potraviny obsahují tuto přídatnou látku uváděny na trh jako „steviol-glykosidy (E 960)“.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Potravinářská přídatná látka „steviol-glykosidy (E 960)“ a potraviny, které ji obsahují a které jsou označeny nebo uvedeny na trh do 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost a které splňují požadavky tohoto nařízení, mohou být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2019;17(10):5867, 19 s.


PŘÍLOHA I

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

a)

část B bod 2 se mění takto:

1)

zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) se nahrazuje tímto:

„E 960a

Steviol-glykosidy ze stévie“

2)

za zápis pro E 960a se vkládá nový zápis, který zní:

„E 960c

Enzymaticky produkované steviol-glykosidy“

b)

v části C bodě 5 se za písmeno u) pro E 626 – 635: Ribonukleotidy vkládá nové písmeno v), které zní:

„v)

E 960a – 960c: Steviol-glykosidy

Číslo označení E

Název

E 960a

Steviol-glykosidy ze stévie

E 960c

Enzymaticky produkované steviol-glykosidy“

c)

část E se mění takto:

1)

v kategorii 01.4 (Ochucené fermentované mléčné výrobky včetně tepelně opracovaných) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

100

(1) (60)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“

2)

v kategorii 03 (Zmrzliny) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

200

(1) (60)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“

3)

v kategorii 04.2.2 (Ovoce a zelenina v octě, oleji nebo slaném nálevu) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

100

(1) (60)

pouze ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu“

4)

v kategorii 04.2.4.1 (Ovocné a zeleninové přípravky kromě kompotů) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

200

(1) (60)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie“

5)

v kategorii 04.2.5.1 (Výběrový džem (Extra) a výběrový rosol (Extra) ve smyslu směrnice 2001/113/ES) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

200

(1) (60)

pouze džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie“

6)

v kategorii 04.2.5.2 (Džemy, rosoly a marmelády a slazený kaštanový krém ve smyslu směrnice 2001/113/ES) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

200

(1) (60)

pouze džemy, rosoly a marmelády se sníženým obsahem energie“

7)

v kategorii 04.2.5.3 (Ostatní obdobné ovocné nebo zeleninové pomazánky) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

200

(1) (60)

pouze ovocné nebo zeleninové pomazánky se sníženým obsahem energie a pomazánky na bázi sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“

8)

v kategorii 05.1 (Kakaové a čokoládové výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

270

(1) (60)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“

9)

v kategorii 05.2 (Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

270

(1) (60)

pouze cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

 

E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

330

(1) (60)

pouze pomazánky na bázi kakaa, mléka, sušeného ovoce nebo tuku se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

 

E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

350

(1) (60)

pouze cukrovinky bez přidaného cukru

pouze tvrdé cukrovinky se sníženým obsahem energie (bonbóny a lízátka)

pouze měkké cukrovinky se sníženým obsahem energie (žvýkací bonbóny, ovocné želé nebo výrobky z cukrové pěny / marshmallows)

pouze lékořice se sníženým obsahem energie

pouze nugát se sníženým obsahem energie

pouze marcipán se sníženým obsahem energie

 

E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

2 000

(1) (60)

pouze drobné cukrovinky na osvěžení dechu se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru

 

E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

670

(1) (60)

pouze pastilky pro osvěžení dechu s výraznou příchutí se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“

10)

v kategorii 05.3 (Žvýkačky) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

3 300

(1) (60)

pouze bez přidaného cukru“

11)

v kategorii 05.4 (Dekorace, polevy a náplně, kromě náplní na bázi ovoce spadajících do kategorie 4.2.4) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

330

(1) (60)

pouze cukrovinky bez přidaného cukru

 

E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

270

(1) (60)

pouze cukrovinky na bázi kakaa nebo sušeného ovoce se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“

12)

v kategorii 06.3 (Snídaňové cereálie) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

330

(1) (60)

pouze snídaňové cereálie s obsahem vlákniny vyšším než 15 % a s obsahem otrub nejméně 20 %, se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“

13)

v kategorii 07.2 (Jemné pečivo) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

330

(1) (60)

pouze essoblaten – jedlé papírové obaly“

14)

v kategorii 09.2 (Zpracované ryby a produkty rybolovu včetně měkkýšů a korýšů) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

200

(1) (60)

pouze sladkokyselé konzervy nebo polokonzervy z ryb a marinády z ryb, korýšů a měkkýšů“

15)

v kategorii 11.4.1 (Stolní sladidla v tekuté formě) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

quantum satis

(1) (60)“

 

16)

v kategorii 11.4.2 (Stolní sladidla ve formě prášku) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

quantum satis

(1) (60)“

 

17)

v kategorii 11.4.3 (Stolní sladidla v tabletách) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

quantum satis

(1) (60)“

 

18)

v kategorii 12.4 (Hořčice) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

120

(1) (60)“

 

19)

v kategorii 12.5 (Polévky a vývary) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

40

(1) (60)

pouze polévky se sníženým obsahem energie“

(20)

v kategorii 12.6 (Omáčky) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

120

(1) (60)

kromě sójové omáčky (fermentované i nefermentované)

 

E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

175

(1) (60)

pouze sójová omáčka (fermentovaná i nefermentovaná)“

21)

v kategorii 13.2 (Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely podle směrnice 1999/21/ES (kromě výrobků spadajících do kategorie potravin 13.1.5)) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

330

(1) (60)“

 

22)

v kategorii 13.3 (Dietní potraviny pro diety zaměřené na regulaci hmotnosti určené k náhradě celodenní stravy nebo jednotlivého pokrmu (celý objem nebo část celodenní stravy)) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

270

(1) (60)“

 

23)

v kategorii 14.1.3 (Ovocné nektary ve smyslu směrnice 2001/112/ES a zeleninové nektary a podobné výrobky) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

100

(1) (60)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“

24)

v kategorii 14.1.4 (Ochucené nápoje) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

80

(1) (60)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“

25)

v kategorii 14.1.5.2 (Ostatní) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

30

(1) (60) (93)

pouze káva, čaj a bylinné čaje se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů

 

E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

30

(1) (60) (93)

pouze ochucená instantní káva a instantní kapučíno se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů

 

E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

20

(1) (60) (93)

pouze sladové nápoje a čokoládové ochucené nápoje či ochucené kapučíno se sníženým obsahem energie nebo bez přidaných cukrů“

26)

v kategorii 14.2.1 (Pivo a sladové nápoje) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

70

(1) (60)

pouze nealkoholické pivo nebo pivo s obsahem alkoholu do 1,2 % (obj.); pivo „Bière de table/Tafelbier/Table beer“ (obsah původní mladiny menší než 6 %) kromě piva „Obergäriges Einfachbier“; piva s titrační kyselostí nejméně 30 miliekvivalentů počítáno jako NaOH; tmavá piva typu „oud bruin“

27)

v kategorii 14.2.8 (Ostatní alkoholické nápoje včetně směsí alkoholických nápojů s nealkoholickými nápoji a destiláty s obsahem alkoholu méně než 15 %) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

150

(1) (60)“

 

28)

v kategorii 15.1 (Bramborové, obilné, moučné nebo škrobové snacky) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

20

(1) (60)“

 

29)

v kategorii 15.2 (Zpracované ořechy) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

20

(1) (60)“

 

30)

v kategorii 16 (Dezerty, kromě výrobků spadajících do kategorií 1, 3 a 4) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

100

(1) (60)

pouze výrobky se sníženým obsahem energie nebo bez přidaného cukru“

31)

v kategorii 17.1 (Doplňky stravy dodávané v pevné formě, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

670

(1) (60)

 

 

E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

1 800

(1) (60)

pouze doplňky stravy ve žvýkací formě“

32)

v kategorii 17.2 (Doplňky stravy dodávané v kapalné formě, kromě doplňků stravy pro kojence a malé děti) se zápis pro E 960 (Steviol-glykosidy) nahrazuje tímto:

 

„E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

200

(1) (60)

 

 

E 960a – 960c

Steviol-glykosidy

1 800

(1) (60)

pouze doplňky stravy ve formě sirupu“


PŘÍLOHA II

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění takto:

1)

v položce pro E 960 Steviol-glykosidy se nadpis nahrazuje tímto:

E 960a STEVIOL-GLYKOSIDY ZE STÉVIE“;

2)

za zápis E 960 se vkládá nový zápis, který zní:

E 960c(i) REBAUDIOSID M PRODUKOVANÝ ENZYMATICKOU MODIFIKACÍ STEVIOL-GLYKOSIDŮ ZE STÉVIE

Synonyma

 

Definice

Rebaudiosid M je steviol-glykosid složený převážně z rebaudiosidu M s menším množstvím jiných steviol-glykosidů, jako je rebaudiosid A, rebaudiosid B, rebaudiosid D, rebaudiosid I a steviosid.

Rebaudiosid M se získává enzymatickou biokonverzí purifinovaných steviol-glykosidových extraktů (95 % steviol-glykosidů) z listů rostliny Stevia rebaudiana Bertoni pomocí UDP-glukosyltransferázy a enzymů syntáze sacharózy z geneticky modifikovaných kvasinek K. phaffii (dříve známých pod názvem Pichia pastoris) UGT-a a K. phaffii UGT-b, jež zjednodušují převod glukózy ze sacharózy a UDP-glukózy na steviol-glykosidy prostřednictvím glykosidických spojení.

Po odstranění enzymů filtrováním pevných látek nebo kapalin a tepelným opracováním zahrnuje purifikace koncentraci rebaudiosidu M adsorpcí pryskyřice, následovanou rekrystalizací rebaudiosidu M, výsledkem je konečný produkt obsahující nejméně 95 % rebaudiosidu M. V potravinářské přídatné látce nesmí být detekovány životaschopné buňky kvasinek K. phaffii UGT-a a K. phaffii UGT-b nebo jejich DNA.

Chemický název

Rebaudiosid M: 2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosylester kyseliny 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oxy]kaur-16-en-18-ové

Molekulární vzorec

Triviální název

Chemický vzorec

Konverzní faktor

Rebaudiosid M

C56 H90 O33

0,25

Relativní molekulová hmotnost a č. CAS

Triviální název

Číslo CAS

Molekulová hmotnost (g/mol)

 

 

 

Rebaudiosid M

1220616-44-3

1 291,29

Obsah

Ne méně než 95 % rebaudiosidu M, vztaženo na sušinu.

Popis

Bílý až světle žlutý prášek, přibližně 200krát až 350krát sladší než sacharóza (při 5% ekvivalenci sacharózy).

Identifikace

Rozpustnost

Snadno až málo rozpustné ve vodě

pH

Mezi 4,5 a 7,0 (roztok 1:100)

Čistota

Celkový obsah popela

Ne více než 1 %

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 6 % (105 °C, 2 hodiny)

Zbytková rozpouštědla

Ne více než 5 000 mg/kg ethanolu

Arzen

Ne více než 0,015 mg/kg

Olovo

Ne více než 0,2 mg/kg

Kadmium

Ne více než 0,015 mg/kg

Rtuť

Ne více než 0,07 mg/kg

Zbytková bílkovina

Ne více než 5 mg/kg

Velikost částic

Ne menší než 74 μm [za použití síta o velikosti ok 200 pro maximální velikost částic 74 μm]“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU