(EU) 2021/1155Nařízení Komise (EU) 2021/1155 ze dne 9. července 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Řecka

Publikováno: Úř. věst. L 249, 14.7.2021, s. 85-86 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. července 2021 Nabývá účinnosti: 15. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/85


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1155

ze dne 9. července 2021,

kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Řecka

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2021/92 (2) stanoví kvóty na rok 2021.

(2)

Podle informací, které byly sděleny Komisi, úlovky tuňáka obecného odlovené na konkrétních souostrovích plavidly provozujícími drobný rybolov plujícími pod vlajkou Řecka nebo registrovanými v Řecku naplnily kvótu přidělenou na rok 2021.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená pro rok 2021 Řecku na populaci tuňáka obecného na konkrétních souostrovích uvedená v příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly provozujícími drobný rybolov plujícími pod vlajkou Řecka nebo registrovanými v Řecku se zakazuje od data stanoveného v příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 31).


PŘÍLOHA

Č.

11/TQ92

Členský stát

Řecko (plavidla provozující drobný rybolov)

Populace

BFT/AVARCH

Druh

Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

Oblast

Konkrétní souostroví v Řecku (Jónské ostrovy), Španělsku (Kanárské ostrovy) a Portugalsku (Azory a Madeira)

Datum ukončení

22. 3. 2021


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU