(EU) 2021/1152Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1152 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 a (EU) 2019/817, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení

Publikováno: Úř. věst. L 249, 14.7.2021, s. 15-37 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. července 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/15


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1152

ze dne 7. července 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 a (EU) 2019/817, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a), b) a d) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (2) byl zřízen Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) pro státní příslušníky třetích zemí osvobozené od povinnosti mít při překračování vnějších hranic Unie vízum. Uvedené nařízení stanoví podmínky a postupy pro vydání cestovního povolení v rámci ETIAS nebo zamítnutí žádostí o ně.

(2)

ETIAS umožňuje posoudit, zda by přítomnost těchto státních příslušníků třetích zemí na území členských států představovala bezpečnostní riziko, riziko nedovoleného přistěhovalectví nebo vysoké epidemické riziko.

(3)

Aby mohl ústřední systém ETIAS zpracovávat soubory žádosti podle nařízení (EU) 2018/1240, je nutné zavést interoperabilitu mezi informačním systémem ETIAS na jedné straně a Systémem vstupu/výstupu (EES), Vízovým informačním systémem (VIS), Schengenským informačním systémem (SIS), Eurodacem a Evropským informačním systémem rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN) (dále jen „jiné informační systémy EU“) a údaji Europolu, jak jsou definovány v uvedeném nařízení (dále jen „údaje Europolu“) na straně druhé.

(4)

Toto nařízení, spolu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1150 (3) a (EU) 2021/1151 (4), stanoví pravidla uplatňování interoperability mezi informačním systémem ETIAS na jedné straně a jinými informačními systémy EU a údaji Europolu na straně druhé a podmínky, za kterých ETIAS nahlíží do údajů uchovávaných v jiných informačních systémech EU a údajů Europolu za účelem automatické identifikace shod. Proto je nezbytné změnit nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (5), (EU) 2017/2226 (6), (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860 (7), (EU) 2018/1861 (8) a (EU) 2019/817 (9), aby se ústřední systém ETIAS propojil s jinými informačními systémy EU a s údaji Europolu a aby byly upřesněny údaje, které se budou zasílat mezi těmito informačními systémy EU a údaji Europolu.

(5)

Evropský vyhledávací portál (ESP), zřízený nařízením (EU) 2019/817 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 (10), umožní souběžné vyhledávání v údajích uchovávaných v ETIAS a v údajích uchovávaných v dotčených jiných informačních systémech EU.

(6)

Měla by být zavedena technická opatření umožňující, aby ETIAS pravidelně a automaticky ověřoval v jiných informačních systémech EU, zda jsou nadále splněny podmínky pro uchovávání souborů žádosti, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2018/1240.

(7)

Aby bylo plně zajištěno dosažení cílů ETIAS a aby se pokročilo v plnění cílů SIS stanovených v nařízení (EU) 2018/1860, je nutné do působnosti automatizovaného ověřování zahrnout novou kategorii záznamů zavedenou uvedeným nařízením, totiž záznam o státních příslušnících třetích zemí, na něž se vztahuje rozhodnutí o navrácení.

(8)

Navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu nebo pobytu na území členských států v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES (11), je zásadní složkou komplexního úsilí o řešení neoprávněné migrace a představuje důležitý důvod významného veřejného zájmu.

(9)

Aby byla zajištěna vysoká míra přesnosti a spolehlivosti údajů, je důležité oznamovat falešné shody generované na úrovni ústřední jednotky ETIAS.

(10)

Za účelem doplnění některých specifických technických aspektů nařízení (EU) 2018/1240 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), pokud jde o bližší stanovení podmínek pro shodu údajů uvedených v záznamu nebo spisu jiných informačních systémů EU, do kterých je nahlíženo, s údaji ETIAS v souboru žádosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (12). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(11)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nařízení (EU) 2018/1240 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci ke stanovení technických opatření pro provádění některých ustanovení o uchovávání údajů a ke stanovení podrobných pravidel týkajících se podpory poskytované dopravcům ústřední jednotkou ETIAS. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (13).

(12)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nařízení (EU) 2017/2226 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci ke stanovení podrobností záložních postupů v případě technické nemožnosti přístupu dopravců k údajům a ke stanovení podrobných pravidel týkajících se podpory poskytované dopravcům ústřední jednotkou ETIAS. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

(13)

Cestovní povolení ETIAS lze zrušit, pokud je do SIS vložen nový záznam o odepření vstupu a pobytu nebo nový záznam o cestovním dokladu nahlášeném jako ztracený, odcizený, neoprávněně užívaný nebo neplatný. Aby SIS o těchto nových záznamech automaticky informoval ústřední systém ETIAS, měl by být mezi SIS a ETIAS zaveden automatizovaný proces.

(14)

V zájmu racionalizace a zjednodušení práce příslušníků pohraniční stráže zavedením jednotnějšího procesu hraničních kontrol pro všechny státní příslušníky třetích zemí, kteří chtějí vstoupit na území členských států za účelem krátkodobého pobytu, a po přijetí nařízení (EU) 2017/2226 a (EU) 2018/1240 je žádoucí sladit způsob spolupráce EES a ETIAS se způsobem vzájemné integrace EES a VIS pro účely hraničních kontrol a registrace překročení hranic v EES.

(15)

Podmínky, za nichž ústřední jednotka ETIAS a národní jednotky ETIAS mohou pro účely ETIAS nahlížet do údajů uložených v jiných informačních systémech EU, včetně přístupových práv, by měly být zaručeny jasnými a přesnými pravidly týkajícími se přístupu ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS k údajům uloženým v jiných informačních systémech EU, typů vyhledávání a kategorií údajů, přičemž všechny tyto úkony by měly být omezeny na to, co je nezbytně nutné pro plnění jejich povinností. Přístup členských států do jiných informačních systémů EU prostřednictvím národních jednotek ETIAS by měl odpovídat účasti na příslušných právních nástrojích. Stejně tak by měly být údaje uložené v souborech žádosti ETIAS viditelných pouze pro ty členské státy, které provozují základní informační systémy v souladu s podmínkami jejich účasti. Například ustanovení tohoto nařízení, která se týkají SIS a VIS, navazují na všechna ustanovení schengenského acquis, pro něž jsou relevantní rozhodnutí Rady 2010/365/EU (14), (EU) 2017/733 (15), (EU) 2017/1908 (16) a (EU) 2018/934 (17) o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se SIS a VIS.

(16)

Pokud dopravcům přístup do informačního systému ETIAS prostřednictvím brány pro dopravce znemožňují technické obtíže, měla by jim ústřední jednotka ETIAS poskytnout provozní podporu s cílem co nejvíce omezit dopad na přepravu cestujících a dopravce. Z tohoto důvodu je nezbytné sladit záložní postupy stanovené pro případ technické nemožnosti, včetně provozní podpory, stanovené ve VIS, ETIAS a EES.

(17)

Podle nařízení (EU) 2018/1240 má za fázi návrhu a vývoje informačního systému ETIAS odpovídat Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 (18).

(18)

Tímto nařízením není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (19).

(19)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(20)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (20); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(21)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (21), která spadají do oblastí uvedených v čl. 1 bodech A, B, C a G rozhodnutí Rady 1999/437/ES (22).

(22)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (23), která spadají do oblastí uvedených v čl. 1 bodech A, B, C a G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (24).

(23)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (25), která spadají do oblastí uvedených v čl. 1 bodech A, B, C a G rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (26).

(24)

Pokud jde o Kypr, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, ustanovení tohoto nařízení, která se týkají systémů VIS, SIS a EES, představují ustanovení navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2011 ve spojení s rozhodnutími Rady 2010/365/EU, (EU) 2017/733, (EU) 2017/1908 a (EU) 2018/934.

(25)

Nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 a (EU) 2019/817 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(26)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž změnit nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 a (EU) 2019/817 za účelem propojení ústředního systému ETIAS s jinými informačními systémy EU a s údaji Europolu a upřesnit údaje, které budou zasílány mezi těmito informačními systémy EU a údaji Europolu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu jejich rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(27)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 41 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (27),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ZMĚNY NAŘÍZENÍ (EU) 2018/1240

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2018/1240

Nařízení (EU) 2018/1240 se mění takto:

1)

V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nový bod, který zní:

„28)

„jinými informačními systémy EU“ Systém vstupu/výstupu (EES) zřízený nařízením (EU) 2017/2226, Vízový informační systém (VIS) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (*1), Schengenský informační systém (SIS) zřízený nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 (*2), (EU) 2018/1861 (*3) a (EU) 2018/1862 (*4), Eurodac zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 (*5) a Evropský informační systém rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 (*6).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně informací o krátkodobých vízech, dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1)."

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14)."

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56)."

(*5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1)."

(*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1).“"

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

podporuje cíle SIS, které se týkají záznamů o státních příslušnících třetích zemí, na které se vztahuje odepření vstupu a pobytu, záznamů o osobách hledaných za účelem zatčení a předání nebo za účelem vydání, záznamů o pohřešovaných osobách, záznamů o osobách hledaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení, záznamů o osobách pořízených pro účely skrytých nebo zvláštních kontrol a záznamů o státních příslušnících třetích zemí, na něž se vztahuje rozhodnutí o navrácení;“

b)

vkládá se nové písmeno, které zní:

„ea)

podporuje cíle EES;“

3)

V čl. 6 odst. 2 se vkládá nové písmeno, které zní:

„da)

zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem ETIAS a ústředním systémem EES;“

4)

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

v případech, kdy automatizované zpracování žádosti vykáže shodu, ověřuje v souladu s článkem 22, zda osobní údaje žadatele souhlasí s osobními údaji osoby, u níž byla nalezena uvedená shoda v ústředním systému ETIAS, v některém z informačních systémů EU, do nichž se nahlíželo, v údajích Europolu, v některé z databází Interpolu uvedených v článku 12, anebo se specifickými ukazateli rizik uvedenými v článku 33, a pokud je shoda potvrzena nebo pokud po tomto ověření přetrvávají pochybnosti, zahájí manuální zpracování žádosti podle článku 26;“

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Ústřední jednotka ETIAS předkládá Komisi a agentuře eu-LISA pravidelné zprávy o falešných shodách uvedených v čl. 22 odst. 4, které jsou generovány během automatizovaného ověřování podle čl. 20 odst. 2.“

5)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Interoperabilita s jinými informačními systémy EU a údaji Europolu“

1.   Zavede se interoperabilita mezi informačním systémem ETIAS na jedné straně a jinými informačními systémy EU a údaji Europolu na druhé straně, která umožní automatizované ověřování podle článků 20 a 23, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení a využívá ESP zřízený článkem 6 nařízení (EU) 2019/817 a článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 (*7) ode dne uvedeného v čl. 72 odst. 1b nařízení (EU) 2019/817 a čl. 68 odst. 1b nařízení (EU) 2019/818.

2.   Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. i) umožní automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) ústřednímu systému ETIAS vyhledávat ve VIS na základě následujících údajů poskytnutých žadateli podle čl. 17 odst. 2 písm. a), aa), c) a d):

a)

příjmení;

b)

rodné příjmení;

c)

jméno (jména);

d)

datum narození;

e)

místo narození;

f)

země narození;

g)

pohlaví;

h)

současná státní příslušnost

i)

případné další státní příslušnosti;

j)

druh, číslo a země vydání cestovního dokladu.

3.   Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. g) a h) umožní automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) ústřednímu systému ETIAS vyhledávat v EES na základě následujících údajů poskytnutých žadateli podle čl. 17 odst. 2 písm. a) až d):

a)

příjmení;

b)

rodné příjmení;

c)

jméno (jména);

d)

datum narození;

e)

pohlaví;

f)

současná státní příslušnost;

g)

další jména (přezdívky);

h)

umělecká jména;

i)

obvyklá jména;

j)

případné další státní příslušnosti;

k)

druh, číslo a země vydání cestovního dokladu.

4.   Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. c), písm. m) bodu ii) a písm. o) a článku 23 tohoto nařízení umožní automatizované ověřování podle článků 20 a 23, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení ústřednímu systému ETIAS vyhledávat v SIS, jak je stanoveno v nařízeních (EU) 2018/1860 a (EU) 2018/1861, na základě následujících údajů poskytnutých žadateli podle čl. 17 odst. 2 písm. a) až d) a k) tohoto nařízení:

a)

příjmení;

b)

rodné příjmení;

c)

jméno (jména);

d)

datum narození;

e)

místo narození;

f)

pohlaví;

g)

současná státní příslušnost

h)

další jména (přezdívky);

i)

umělecká jména;

j)

obvyklá jména;

k)

případné další státní příslušnosti;

l)

druh, číslo a země vydání cestovního dokladu;

m)

u nezletilých osob příjmení a jméno (jména) osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo poručníka či opatrovníka žadatele.

5.   Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. a) a d) a písm. m) bodu i) a čl. 23 odst. 1 tohoto nařízení umožní automatizované ověřování podle článků 20 a 23, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení ústřednímu systému ETIAS vyhledávat v SIS, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2018/1862, na základě následujících údajů poskytnutých žadateli podle čl. 17 odst. 2 písm. a) až d) a k) tohoto nařízení:

a)

příjmení;

b)

rodné příjmení;

c)

jméno (jména);

d)

datum narození;

e)

místo narození;

f)

pohlaví;

g)

současná státní příslušnost

h)

další jména (přezdívky);

i)

umělecká jména;

j)

obvyklá jména;

k)

případné další státní příslušnosti;

l)

druh, číslo a země vydání cestovního dokladu.

m)

u nezletilých osob příjmení a jméno (jména) osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo poručníka či opatrovníka žadatele.

6.   Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. n) umožní automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) ústřednímu systému ETIAS vyhledávat v ECRIS-TCN na základě následujících údajů poskytnutých žadateli podle čl. 17 odst. 2 písm. a) až d):

a)

příjmení;

b)

rodné příjmení;

c)

jméno (jména);

d)

datum narození;

e)

místo narození;

ea)

země narození;

f)

pohlaví;

g)

současná státní příslušnost;

h)

další jména (přezdívky);

i)

umělecká jména;

j)

obvyklá jména;

k)

případné další státní příslušnosti;

l)

druh, číslo a země vydání cestovního dokladu.

7.   Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. j) umožní automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) ústřednímu systému ETIAS vyhledávat v údajích Europolu na základě údajů podle čl. 17 odst. 2 písm. a), aa), b), c), d), f), g), j), k) a m) a odst. 8.

8.   Pokud automatizované ověřování podle článků 20 a 23 vykáže shodu, poskytne ESP ústřední jednotce ETIAS dočasný přístup k výsledkům uvedeného automatizovaného ověřování v režimu pouze k nahlížení. V případě automatizovaného ověřování podle článku 20 se tento přístup poskytuje v souboru žádosti až do konce manuálního zpracování podle čl. 22 odst. 2. Pokud poskytnuté údaje odpovídají údajům o žadateli nebo pokud po automatizovaném ověřování podle článků 20 a 23 přetrvávají pochybnosti, v souboru žádosti se u údajů, u nichž byla zjištěna shoda, uchová jedinečné referenční číslo záznamu v informačním systému EU, v kterém bylo vyhledáváno.

Pokud automatizované ověřování podle článku 20 vykáže shodu, obdrží toto automatizované ověření příslušné oznámení v souladu s čl. 21 odst. 1a nařízení (EU) 2016/794.

9.   Shoda je zjištěna, pokud se všechny nebo některé údaje ze souboru žádosti použité pro vyhledávání zcela nebo částečně shodují s údaji obsaženými v záznamu nebo spisu jiných informačních systémů EU, do kterých je nahlíženo. Komise přijme v souladu s článkem 89 akty v přenesené pravomoci, kterými blíže stanoví podmínky pro shodu údajů obsažených v záznamu nebo spisu jiných informačních systémů EU, do kterých je nahlíženo, s údaji v souboru žádosti.

10.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku stanoví Komise prostřednictvím prováděcího aktu technická opatření pro provádění čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) ve vztahu k uchovávání údajů. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 90 odst. 2.

11.   Pro účely čl. 25 odst. 2, čl. 28 odst. 8 a čl. 29 odst. 9 se při zaznamenávání údajů týkajících se shod do souboru žádosti uvede u následujících údajů jejich původ:

a)

typ záznamu, s výjimkou záznamů uvedených v čl. 23 odst. 1;

b)

zdroj údajů, totiž jiný informační systém EU, z něhož údaje pocházejí, nebo případně údaje Europolu;

c)

referenční číslo záznamu v informačním systému EU, v kterém je vyhledáváno, jenž vedl ke shodě, a členský stát, který vložil nebo poskytl údaje vedoucí ke shodě, a

d)

případně datum a čas, kdy byly údaje vloženy do tohoto jiného informačního systému EU nebo údajů Europolu.

K údajům uvedeným v prvním pododstavci písm. a) až d) má ústřední jednotka ETIAS přístup pouze tehdy, pokud ústřední systém ETIAS není schopen určit příslušný členský stát.

(*7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).“"

6)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 11b

Podpora cílů EES

Pro účely článků 6, 14, 17 a 18 nařízení (EU) 2017/2226 automatizovaný proces, který využívá zabezpečený komunikační kanál podle čl. 6 odst. 2 písm. da) tohoto nařízení, vyhledává a importuje z ústředního systému ETIAS informace uvedené v čl. 47 odst. 2 tohoto nařízení, jakož i číslo žádosti a datum konce platnosti cestovního povolení ETIAS a odpovídajícím způsobem vytváří nebo aktualizuje v EES záznam o vstupu/výstupu nebo o odepření vstupu.

Článek 11c

Interoperabilita mezi ETIAS a EES za účelem zrušení cestovního povolení ETIAS na žádost žadatele

1.   Automatizovaný proces, který využívá zabezpečený komunikační kanál podle čl. 6 odst. 2 písm. da), vyhledává za účelem provedení čl. 41 odst. 8 v ústředním systému EES, aby ověřil, zda se žadatelé, kteří žádají o zrušení cestovních povolení, nenacházejí na území členských států.

2.   Pokud výsledek ověření v ústředním systému EES podle odstavce 1 ukáže, že se žadatel nenachází na území členských států, je toto zrušení okamžitě účinné.

3.   Pokud výsledek ověření podle odstavce 1 tohoto článku ukáže, že žadatel se na území členských států nachází, použije se čl. 41 odst. 8. Ústřední systém EES zaznamená skutečnost, že do ústředního systému ETIAS má být zasláno oznámení, jakmile je vytvořen záznam o vstupu/výstupu uvádějící, že žadatel žádající o zrušení cestovního povolení opustil území členských států.“

7)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Vyhledávání v databázích Interpolu

1.   Ústřední systém ETIAS zašle dotaz do databáze odcizených a ztracených cestovních dokladů vedené Interpolem (SLTD) a databáze cestovních dokladů s údaji uvedenými v oběžnících vedené Interpolem (TDAWN).

2.   Veškerá vyhledávání a ověřování se provádějí takovým způsobem, aby žádná informace nebyla odhalena majiteli záznamu Interpolu.

3.   Není-li zajištěno provádění odstavce 2, ústřední systém ETIAS vyhledávání v databázích Interpolu neprovádí.“

8)

V čl. 17 odst. 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

zda byl odsouzen v předchozích 25 letech za teroristický trestný čin nebo v předchozích 15 letech za jiný trestný čin uvedený v příloze, a pokud ano, kdy a ve které zemi;“

9)

V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ústřední systém ETIAS zahájí vyhledávání pomocí ESP, aby porovnal příslušné údaje uvedené v čl. 17 odst. 2 písm. a), aa), b), c), d), f), g), j), k) a m) a odst. 8 s údaji obsaženými v záznamu nebo spisu registrovaném v souboru žádosti, jenž je uchováván v ústředním systému ETIAS, SIS, EES, VIS, Eurodacu, ECRIS-TCN, v údajích Europolu a v databázích Interpolu SLTD a TDAWN. Ústřední systém ETIAS zejména ověří:

a)

zda cestovní doklad použitý pro danou žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl v SIS nahlášen jako ztracený, odcizený, neoprávněně užívaný nebo neplatný;

b)

zda cestovní doklad použitý pro danou žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který byl v SLTD nahlášen jako ztracený, odcizený nebo neplatný;

c)

zda v souvislosti s žadatelem nebyl v SIS pořízen záznam o odepření vstupu a pobytu;

d)

zda ohledně žadatele nebyl v SIS pořízen záznam v souvislosti s osobami hledanými za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo za účelem zatčení a vydání;

e)

zda žadatel a cestovní doklad neodpovídají cestovnímu povolení v ústředním systému ETIAS, o něž žádost byla zamítnuta nebo které bylo zrušeno nebo prohlášeno za neplatné;

f)

zda údaje poskytnuté v žádosti, které se týkají cestovního dokladu, neodpovídají jiné žádosti o cestovní povolení v ústředním systému ETIAS spojené s jinými údaji o totožnosti podle čl. 17 odst. 2 písm. a);

g)

zda žadatel není v současnosti, nebo nebyl v minulosti, veden v EES jako osoba překračující délku oprávněného pobytu;

h)

zda není žadatel v EES veden jako osoba, jíž byl odepřen vstup;

i)

zda nebylo ve vztahu k žadateli vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o krátkodobé vízum nebo prohlášení tohoto víza za neplatné nebo jeho zrušení zaznamenané ve VIS;

j)

zda údaje uvedené v žádosti neodpovídají údajům zaznamenaným v databázi Europolu;

k)

zda nebyl žadatel zaregistrován v Eurodacu;

l)

zda cestovní doklad použitý pro danou žádost neodpovídá cestovnímu dokladu, který je zaznamenán v některém souboru v databázi TDAWN;

m)

je-li žadatelem nezletilá osoba, zda ve vztahu k osobě vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo poručníku či opatrovníku žadatele:

i)

není v SIS veden záznam v souvislosti s osobami hledanými za účelem zatčení a předání na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo za účelem zatčení a vydání;

ii)

není v SIS veden záznam o odepření vstupu a pobytu;

n)

zda žadatel odpovídá osobě, jejíž údaje byly zaznamenány v ECRIS-TCN a označeny v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/816; tyto údaje mohou být použity pouze k ověření prováděnému ústřední jednotkou ETIAS podle článku 22 tohoto nařízení a k nahlížení národní jednotkou ETIAS do vnitrostátního rejstříku trestů podle čl. 25a odst. 2 tohoto nařízení; národní jednotky ETIAS nahlížejí do vnitrostátních rejstříků trestů před provedením posouzení a přijetím rozhodnutí podle článku 26 tohoto nařízení a případně před provedením posouzení vydáním stanovisek podle článku 28 tohoto nařízení;

o)

zda se na žadatele vztahuje záznam o navrácení vložený do SIS.“

10)

Článek 22 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Ústřední jednotka ETIAS má při konzultaci přístup k souboru žádosti a případným propojeným souborům žádosti a rovněž k veškerým shodám zjištěným během automatizovaného ověřování podle čl. 20 odst. 2, 3 a 5 a k informacím získaným ústředním systémem ETIAS podle čl. 20 odst. 7 a 8.“

b)

v odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

údajům obsaženým v ústředním systému ETIAS;“

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Pokud údaje odpovídají údajům o žadateli, pokud přetrvávají pochybnosti o totožnosti žadatele nebo pokud automatizované ověřování podle čl. 20 odst. 4 vykázalo shodu, žádost se zpracuje manuálně postupem podle článku 26.“

d)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„7.   Informační systém ETIAS uchovává záznamy o všech operacích týkajících se zpracování údajů provedených ústřední jednotkou ETIAS za účelem ověření podle odstavců 2 až 6. Tyto záznamy se vytvoří a vloží do souboru žádosti automaticky. Obsahují datum a čas každé operace, údaje související s vykázanou shodou, údaje o pracovnících, kteří provedli manuální zpracování podle odstavců 2 až 6, a výsledek ověření a odpovídající odůvodnění.“

11)

Článek 23 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

záznam o osobách pořízený pro účely skrytých, vyšetřovacích nebo zvláštních kontrol.“

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud porovnání podle odstavce 1 vykazuje jednu nebo více shod, zašle ústřední systém ETIAS automatické oznámení ústřední jednotce ETIAS. Ústřední jednotka ETIAS má v souladu s čl. 11 odst. 8 při oznámení přístup k souboru žádosti a případným propojeným souborům žádosti, aby ověřila, zda osobní údaje žadatele odpovídají osobním údajům obsaženým v záznamu, který vedl ke shodě, a je-li shoda potvrzena, zašle ústřední systém ETIAS automatické oznámení centrále SIRENE členského státu, který záznam vložil. Tato centrála SIRENE dále ověří, zda osobní údaje žadatele odpovídají osobním údajům obsaženým v záznamu, který vedl ke shodě, a přijme vhodná návazná opatření.“

ii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pokud se shoda týká záznamu o navrácení, centrála SIRENE vydávajícího členského státu ve spolupráci s národní jednotkou ETIAS ověří, zda je třeba vymazat záznam o navrácení v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1860 a vložit záznam o odepření vstupu a pobytu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1861.“

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Ústřední systém ETIAS připojí k souboru žádosti odkaz na jakoukoli shodu vykázanou podle odstavce 1. Pokud v tomto nařízení nejsou stanovena další omezení, má k tomuto odkazu přístup pouze ústřední jednotka ETIAS a centrála SIRENE, jíž bylo zasláno oznámení v souladu s odstavcem 3.“

12)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 25a

Využívání jiných informačních systémů EU k manuálnímu zpracování žádostí národními jednotkami ETIAS

1.   Aniž je dotčen čl. 13 odst. 1, řádně pověření pracovníci národních jednotek ETIAS mají pro účely posuzování žádostí o cestovní povolení a přijímání rozhodnutí o těchto žádostech v souladu s článkem 26 přímý přístup do jiných informačních systémů EU a mohou do nich nahlížet v režimu pouze k nahlížení. Národní jednotky ETIAS mohou nahlížet do:

a)

údajů uvedených v článcích 16, 17 a 18 nařízení (EU) 2017/2226;

b)

údajů uvedených v článcích 9 až 14 nařízení (ES) č. 767/2008;

c)

údajů uvedených v článku 20 nařízení (EU) 2018/1861 zpracovaných pro účely článků 24, 25 a 26 uvedeného nařízení;

d)

údajů uvedených v článku 20 nařízení (EU) 2018/1862 zpracovaných pro účely článku 26 a čl. 38 odst. 2 písm. k) a l) uvedeného nařízení;

e)

údajů uvedených v článku 4 nařízení (EU) 2018/1860 zpracovaných pro účely článku 3 uvedeného nařízení.

2.   Pokud je shoda výsledkem ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. n), mají pro účely uvedené v odstavci 1 tohoto článku řádně pověření pracovníci národních jednotek ETIAS v souladu s vnitrostátním právem rovněž přímý nebo nepřímý přístup k relevantním údajům ve vnitrostátním rejstříku trestů svého členského státu, aby obdrželi informace o státních příslušnících třetích zemí ve smyslu nařízení (EU) 2019/816, kteří byli odsouzeni za teroristický trestný čin nebo jakýkoli jiný trestný čin uvedený v příloze tohoto nařízení.“

13)

Článek 26 se mění takto:

a)

v odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

posoudí bezpečnostní riziko nebo riziko nedovoleného přistěhovalectví a rozhodne, zda cestovní povolení vydá, nebo zda žádost o ně zamítne, jestliže shoda odpovídá kterémukoli ověření uvedenému v čl. 20 odst. 2 písm. b) a d) až o).“

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Pokud automatizované zpracování podle čl. 20 odst. 2 písm. o) vykáže shodu, národní jednotka ETIAS příslušného členského státu:

a)

zamítne žádost o cestovní povolení žadatele, pokud ověření podle čl. 23 odst. 2 třetího pododstavce vedlo k výmazu záznamu o navrácení a ke vložení záznamu o odepření vstupu a pobytu;

b)

posoudí bezpečnostní riziko nebo riziko nedovoleného přistěhovalectví a rozhodne, zda cestovní povolení ve všech ostatních případech vydá, nebo zda žádost o ně zamítne.

Poté, co národní jednotka ETIAS dotčeného členského státu vložila údaje, konzultuje se svou centrálou SIRENE, aby ověřila, zda je třeba vymazat záznam o navrácení v souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1860 a případně vložit záznam o odepření vstupu a pobytu v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1861 vymazat.“

c)

v odstavci 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud automatizované zpracování podle čl. 20 odst. 2 písm. n) vykáže shodu, avšak žádná shoda nebyla vykázána podle písmene c) uvedeného odstavce, národní jednotka ETIAS příslušného členského státu zvláště zohlední absenci takové shody při posuzování bezpečnostního rizika, aby rozhodla, zda cestovní povolení vydá, nebo zda žádost o ně zamítne.“

14)

V čl. 28 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely manuálního zpracovávání podle článku 26 mají k odůvodněnému kladnému nebo zápornému stanovisku přístup pouze národní jednotka ETIAS konzultovaného členského státu a národní jednotka ETIAS příslušného členského státu.“

15)

V článku 37 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Žadatelé, jejichž žádost o cestovní povolení byla zamítnuta, mají právo na podání opravného prostředku. Řízení o opravném prostředku probíhá v členském státě, který přijal rozhodnutí o žádosti, a v souladu s jeho vnitrostátním právem. Během řízení o opravném prostředku jsou žadateli zpřístupněny informace v souboru žádosti v souladu s pravidly o ochraně údajů uvedenými v článku 56 tohoto nařízení. Národní jednotka ETIAS příslušného členského státu poskytne žadatelům informace týkající se řízení o opravném prostředku. Tyto informace se poskytují v jednom z úředních jazyků zemí uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001, jichž je žadatel státním příslušníkem.“

16)

V článku 41 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Aniž je dotčen odstavec 2, pokud je do SIS vložen nový záznam o odepření vstupu a pobytu nebo nový záznam o cestovním dokladu nahlášeném jako ztracený, odcizený, neoprávněně užívaný nebo neplatný, SIS informuje ústřední systém ETIAS. Ústřední systém ETIAS ověří, zda tento nový záznam neodpovídá platnému cestovnímu povolení. Pokud ano, předá ústřední systém ETIAS soubor žádosti národní jednotce ETIAS členského státu, který záznam vložil. Pokud je vložen nový záznam o odepření vstupu a pobytu, národní jednotka ETIAS cestovní povolení zruší. Pokud je cestovní povolení spojeno s cestovním dokladem, který je v SIS nebo v databázi Interpolu SLTD nahlášen jako ztracený, odcizený, neoprávněně užívaný nebo neplatný, národní jednotka ETIAS soubor žádosti manuálně zpracuje.“

17)

Článek 46 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   V případech, kdy je technicky nemožné provést dotaz podle čl. 45 odst. 1 z důvodu selhání kterékoliv části informačního systému ETIAS, jsou dopravci osvobozeni od povinnosti ověřit, zda je státní příslušník třetí země držitelem platného cestovního povolení. Pokud takové selhání zjistí agentura eu-LISA, ústřední jednotka ETIAS o něm uvědomí dopravce a členské státy. Rovněž dopravce a členské státy uvědomí, jakmile je selhání napraveno. Pokud takové selhání zjistí sami dopravci, mohou je nahlásit ústřední jednotce ETIAS. Ústřední jednotka ETIAS o tomto hlášení dopravců neprodleně informuje členské státy.“

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Je-li pro dopravce po delší dobu technicky nemožné provést dotaz podle čl. 45 odst. 1 z jiného důvodu než selhání kterékoliv části informačního systému ETIAS, nahlásí to ústřední jednotce ETIAS. Ústřední jednotka ETIAS o hlášení tohoto dopravce neprodleně uvědomí členské státy.“

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Ústřední jednotka ETIAS poskytuje dopravcům provozní podporu v souvislosti s odstavci 1 a 3. Ústřední jednotka ETIAS stanoví standardní provozní postupy upravující, jakým způsobem má být tato podpora poskytována. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů další podrobná pravidla týkající se podpory, která má být poskytnuta, a prostředků pro její poskytování. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 90 odst. 2.“

18)

V čl. 47 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

údajů o tom, zda dotčená osoba má, či nemá platné cestovní povolení, včetně údajů o tom, zda status dotčené osoby odpovídá statusu uvedenému v čl. 2 odst. 1 písm. c), a v případě cestovního povolení s omezenou územní platností vydaného podle článku 44 údajů o členském státě či členských státech, pro které je platné;“

19)

V článku 64 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„7.   Právem na přístup k osobním údajům podle tohoto článku není dotčen článek 53 nařízení (EU) 2018/1861 a článek 67 nařízení (EU) 2018/1862.“

20)

V čl. 73 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Agentura eu-LISA vyvine a zavede ústřední systém ETIAS, včetně seznamu zájmových osob ETIAS, národní jednotná rozhraní, komunikační infrastrukturu a zabezpečený komunikační kanál mezi ústředním systémem ETIAS a ústředním systémem EES co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté, co Komise přijme:

a)

opatření stanovená v čl. 6 odst. 4, čl. 16 odst. 10, čl. 17 odst. 9, článku 31, čl. 35 odst. 7, čl. 45 odst. 2, čl. 54 odst. 2, čl. 74 odst. 5, čl. 84 odst. 2 a čl. 92 odst. 8 a

b)

opatření, přijatá přezkumným postupem podle čl. 90 odst. 2, nezbytná pro vývoj a technické zavedení ústředního systému ETIAS, národních jednotných rozhraní, komunikační infrastruktury, zabezpečeného komunikačního kanálu mezi ústředním systémem ETIAS a ústředním systémem EES a brány pro dopravce, zejména prováděcí akty pro:

i)

přístup k údajům podle článků 22 až 29 a článků 33 až 53;

ii)

změny, vymazávání a předčasné vymazávání údajů podle článku 55;

iii)

vedení a uchovávání protokolů a přístup k nim podle článků 45 a 69;

iv)

požadavky na výkonnost;

v)

specifikace pro technická řešení pro připojení ústředních přístupových bodů podle článků 51, 52 a 53.“

21)

Článek 88 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

vstoupily v platnost nezbytné změny právních aktů, kterými se zřizují jiné informační systémy EU, jimiž má být zavedena interoperabilita s informačním systémem ETIAS ve smyslu článku 11 tohoto nařízení, s výjimkou přepracovaného znění nařízení (EU) č. 603/2013;“

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

byla přijata opatření uvedená v čl. 11 odst. 9 a 10, čl. 15 odst. 5, čl. 17 odst. 3, 5 a 6, čl. 18 odst. 4, čl. 27 odst. 3 a 5, čl. 33 odst. 2 a 3, čl. 36 odst. 3, čl. 38 odst. 3, čl. 39 odst. 2, čl. 45 odst. 3, čl. 46 odst. 4, čl. 48 odst. 4, čl. 59 odst. 4, čl. 73 odst. 3 písm. b), čl. 83 odst. 1, 3 a 4 a čl. 85 odst. 3;“

b)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„6.   Interoperabilita podle článku 11 s ECRIS-TCN začíná, jakmile bude zahájen provoz CIR. ETIAS se zprovozní bez ohledu na to, zda byla zavedena interoperabilita s ECRIS-TCN.

7.   ETIAS se zprovozní bez ohledu na to, zda je možné vyhledávat v databázích Interpolu uvedených v článku 12.“

22)

Článek 89 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 9, čl. 17 odst. 3, 5 a 6, čl. 18 odst. 4, čl. 27 odst. 3, článku 31, čl. 33 odst. 2, čl. 36 odst. 4, čl. 39 odst. 2, čl. 54 odst. 2, čl. 83 odst. 1 a 3 a čl. 85 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 9. října 2018. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.“

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 9, čl. 17 odst. 3, 5 a 6, čl. 18 odst. 4, čl. 27 odst. 3, článku 31, čl. 33 odst. 2, čl. 36 odst. 4, čl. 39 odst. 2, čl. 54 odst. 2, čl. 83 odst. 1 a 3 a čl. 85 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.“

c)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 9, čl. 17 odst. 3, 5 nebo 6, čl. 18 odst. 4, čl. 27 odst. 3, článku 31, čl. 33 odst. 2, čl. 36 odst. 4, čl. 39 odst. 2, čl. 54 odst. 2, čl. 83 odst. 1 nebo 3 nebo čl. 85 odst. 3 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

23)

V článku 90 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 68 nařízení (EU) 2017/2226. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.“

24)

V článku 92 se vkládá nový odstavec, který zní:

„5a.   Jeden rok po skončení přechodného období uvedeného v čl. 83 odst. 1 a poté každé čtyři roky Komise vyhodnotí vyhledávání v ECRIS-TCN prostřednictvím ústředního systému ETIAS. Komise předá tato hodnocení spolu se stanoviskem poradního výboru ETIAS pro otázky základních práv a veškerými nezbytnými doporučeními Evropskému parlamentu a Radě.

Za účelem posouzení, do jaké míry přispělo vyhledávání v ECRIS-TCN prostřednictvím ústředního systému ETIAS k dosažení cíle ETIAS, obsahují hodnocení uvedená v prvním pododstavci:

a)

srovnání počtu souběžných pozitivních nálezů pro tutéž žádost v ECRIS-TCN týkajících se odsouzení za teroristické trestné činy uvedené v příloze tohoto nařízení a v SIS týkajících se záznamů o odepření vstupu a pobytu;

b)

srovnání počtu souběžných pozitivních nálezů pro tutéž žádost v ECRIS-TCN týkajících se jakýchkoli jiných trestných činů uvedených v příloze tohoto nařízení a v SIS týkajících se záznamů o odepření vstupu a pobytu;

c)

u žádostí, u nichž byl jediný pozitivní nález v ECRIS-TCN, srovnání počtu zamítnutých žádostí o cestovní povolení s celkovým počtem pozitivních nálezů vykázaných vyhledáváním v ECRIS-TCN.

Poradní výbor ETIAS pro otázky základních práv poskytne k hodnocením uvedeným v tomto odstavci stanoviska.

K hodnocením lze v případě potřeby připojit legislativní návrhy.“

25)

V článku 96 se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

Článek 11b se použije ode dne 3. srpna 2021.“

KAPITOLA II

ZMĚNY DALŠÍCH NÁSTROJŮ UNIE

Článek 2

Změny nařízení (ES) č. 767/2008

Nařízení (ES) č. 767/2008 se mění takto:

1)

V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Přístup do VIS pro účely nahlížení do údajů je vyhrazen výhradně řádně zmocněným pracovníkům:

a)

vnitrostátních orgánů každého členského státu a subjektů Unie, které jsou příslušné pro účely článků 15 až 22, 22 g až 22 m a 45e tohoto nařízení;

b)

ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS určených podle článků 7 a 8 nařízení (EU) 2018/1240 pro účely článků 18c a 18d tohoto nařízení a pro účely nařízení (EU) 2018/1240 a

c)

vnitrostátních orgánů každého členského státu a subjektů Unie, které jsou příslušné pro účely článků 20 a 21 nařízení (EU) 2019/817.

Tento přístup je omezen rozsahem, v jakém jsou tyto údaje nezbytné k plnění úkolů uvedených orgánů a subjektů Unie pro tyto účely, a musí být přiměřený sledovaným cílům.“

2)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 18b

Interoperabilita s ETIAS

1.   Ode dne zahájení provozu ETIAS, určeného v souladu s čl. 88 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240, se VIS propojí s ESP, aby umožnil automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

2.   Automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1240 umožní ověřování podle článku 20 uvedeného nařízení a následná ověření podle článků 22 a 26 uvedeného nařízení.

Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) 2018/1240 použije ústřední systém ETIAS ESP k porovnání údajů uchovávaných v ETIAS s údaji uchovávanými ve VIS podle čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení za použití korelací uvedených ve srovnávací tabulce obsažené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 18c

Přístup ústřední jednotky ETIAS k údajům VIS

1.   Ústřední jednotka ETIAS má pro účely plnění svých úkolů, které jí byly svěřeny nařízením (EU) 2018/1240, v souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení právo na přístup k příslušným údajům VIS a na vyhledávání v těchto údajích.

2.   Pokud ověření provedené ústřední jednotkou ETIAS v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2018/1240 potvrdí shodu mezi údaji zaznamenanými v souboru žádosti ETIAS a údaji VIS, nebo pokud po tomto ověření přetrvávají pochybnosti, použije se postup stanovený v článku 26 uvedeného nařízení.

Článek 18d

Využívání VIS k manuálnímu zpracování žádostí národními jednotkami ETIAS

1.   Národní jednotky ETIAS určené podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240 mohou nahlížet do VIS za použití stejných alfanumerických údajů, které se používají pro automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

2.   Národní jednotky ETIAS mají pro posuzování žádostí o cestovní povolení podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 dočasný přístup do VIS a mohou do něj nahlížet v režimu pouze k nahlížení. Národní jednotky ETIAS mohou nahlížet do údajů, které jsou uvedeny v článcích 9 až 14 tohoto nařízení.

3.   Po nahlédnutí do VIS národními jednotkami ETIAS určenými podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240 zaznamenají řádně pověření pracovníci národních jednotek ETIAS výsledek nahlížení pouze v souborech žádosti ETIAS.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 34a

Vedení a uchovávání protokolů pro účely interoperability s ETIAS

Pro účely automatizovaného ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1240 se v souladu s článkem 34 tohoto nařízení a článkem 69 nařízení (EU) 2018/1240 vedou a uchovávají protokoly o všech operacích zpracování údajů ve VIS a ETIAS.“

4)

„Příloha“ se označuje jako „Příloha I“ a doplňuje se nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Údaje uvedené v čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 zasílané ústředním systémem ETIAS

Odpovídající údaje VIS uvedené v čl. 9 odst. 4 tohoto nařízení, s nimiž se mají údaje ETIAS porovnávat

příjmení;

příjmení

rodné příjmení

rodné příjmení (dřívější příjmení),

jméno (jména)

jméno (jména)

datum narození

datum narození

místo narození

místo narození

země narození

země narození

pohlaví

pohlaví

současná státní příslušnost

současná státní příslušnost nebo státní příslušnosti a státní příslušnost při narození

případné další státní příslušnosti

současná státní příslušnost nebo státní příslušnosti a státní příslušnost při narození

druh cestovního dokladu

druh cestovního dokladu

číslo cestovního dokladu

číslo cestovního dokladu

země vydání cestovního dokladu

země, která vydala cestovní doklad

.

Článek 3

Změna nařízení (EU) 2017/2226

Nařízení (EU) 2017/2226 se mění takto:

1)

V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„k)

podpořit cíle Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (*8).

(*8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).“"

2)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 8a

Automatizovaný postup s ETIAS

1.   Automatizovaný postup, při němž je využíván zabezpečený komunikační kanál podle čl. 6 odst. 2 písm. da) nařízení (EU) 2018/1240, umožní systému EES v souladu s články 14, 17 a 18 tohoto nařízení vytvořit nebo aktualizovat v systému EES záznam o vstupu/výstupu nebo záznam o odepření vstupu státního příslušníka třetí země, který je osvobozen od vízové povinnosti.

Je-li vytvořen záznam o vstupu/výstupu nebo o odepření vstupu státního příslušníka třetí země osvobozeného od vízové povinnosti, automatizovaný postup podle prvního pododstavce umožní ústřednímu systému EES:

a)

vyhledávat a importovat z ústředního systému ETIAS informace uvedené v čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240, číslo žádosti a datum konce platnosti cestovního povolení ETIAS;

b)

aktualizovat záznam o vstupu/výstupu v systému EES v souladu s čl. 17 odst. 2 tohoto nařízení a

c)

aktualizovat záznam o odepření vstupu v systému EES v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

2.   Automatizovaný postup, při němž je využíván zabezpečený komunikační kanál uvedený v čl. 6 odst. 2 písm. da) nařízení (EU) 2018/1240, umožní systému EES zpracovávat dotazy z ústředního systému ETIAS a zasílat odpovídající odpovědi v souladu s článkem 11c a čl. 41 odst. 8 uvedeného nařízení. V případě potřeby ústřední systém EES zaznamená skutečnost, že do ústředního systému ETIAS má být zasláno oznámení ihned poté, co byl vytvořen záznam o vstupu/výstupu, který uvádí, že žadatel žádající o zrušení cestovního povolení opustil území členských států.

Článek 8b

Interoperabilita s ETIAS

1.   Ode dne zahájení provozu ETIAS, určeného v souladu s čl. 88 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240, se ústřední systém EES propojí s ESP, aby umožnil automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

2.   Aniž je dotčen článek 24 nařízení (EU) 2018/1240, automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení umožní ověřování podle článku 20 uvedeného nařízení a následná ověření podle článků 22 a 26 uvedeného nařízení.

Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. g) a h) nařízení (EU) 2018/1240 použije ústřední systém ETIAS ESP k porovnání údajů uchovávaných v ETIAS s údaji v systému EES v souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení za použití korelací uvedených ve srovnávací tabulce obsažené v příloze III tohoto nařízení.

Ověřováním podle čl. 20 odst. 2 písm. g) a h) nařízení (EU) 2018/1240 nejsou dotčena zvláštní pravidla stanovená v čl. 24 odst. 3 uvedeného nařízení.“

3)

V článku 9 se vkládá nový odstavec, který zní:

„2a.   Řádně pověření pracovníci národních jednotek ETIAS určených podle článku 8 nařízení (EU) 2018/1240 mají přístup do systému EES za účelem nahlížení do údajů EES v režimu pouze k nahlížení.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 13a

Záložní postupy pro případ technické nemožnosti dopravců mít přístup k údajům

1.   Je-li technicky nemožné provést ověření podle čl. 13 odst. 3 z důvodu selhání kterékoliv části systému EES, jsou dopravci osvobozeni od povinnosti ověřit, zda státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou držiteli krátkodobého víza pro jeden nebo dva vstupy, již využili počet oprávněných vstupů stanovený jejich vízem. Pokud takové selhání zjistí agentura eu-LISA, ústřední jednotka ETIAS o něm uvědomí dopravce a členské státy. Rovněž dopravce a členské státy uvědomí, jakmile je selhání napraveno. Pokud takové selhání zjistí sami dopravci, mohou je nahlásit ústřední jednotce ETIAS. Ústřední jednotka ETIAS o tomto hlášení dopravců neprodleně informuje členské státy.

2.   Je-li pro dopravce po delší dobu technicky nemožné provést ověření podle čl. 13 odst. 3 z jiného důvodu než selhání kterékoliv části systému EES, nahlásí to ústřední jednotce ETIAS. Ústřední jednotka ETIAS o tomto oznámení dopravce neprodleně informuje členské státy.

3.   Komise stanoví prostřednictvím prováděcího aktu podrobná pravidla pro záložní postupy uvedené v tomto článku. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 68 odst. 2.

4.   Ústřední jednotka ETIAS poskytuje dopravcům provozní podporu v souvislosti s odstavci 1 a 2. Ústřední jednotka ETIAS stanoví standardní provozní postupy, které stanoví, jakým způsobem má být tato podpora poskytována. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů další podrobná pravidla týkající se podpory, která má být poskytnuta, a prostředků pro její poskytování. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 68 odst. 2.“

5)

V čl. 17 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Do záznamu o vstupu/výstupu se rovněž vkládají tyto údaje:

a)

číslo žádosti ETIAS;

b)

datum konce platnosti cestovního povolení ETIAS;

c)

v případě cestovního povolení ETIAS s omezenou územní platností členský stát nebo členské státy, pro které je platné.“

6)

V čl. 18 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

v případě státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti alfanumerické údaje požadované podle čl. 17 odst. 1 a 2 tohoto nařízení.“

7)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 25a

Přístup ústřední jednotky ETIAS k údajům EES

1.   Ústřední jednotka ETIAS má pro účely plnění svých úkolů, které jí byly svěřeny nařízením (EU) 2018/1240, v souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení právo na přístup k údajům EES a na vyhledávání v těchto údajích.

2.   Pokud ověření provedené ústřední jednotkou ETIAS v souladu s článkem 22 nařízení (EU) 2018/1240 potvrdí shodu mezi údaji zaznamenanými v souboru žádosti ETIAS a údaji EES, nebo pokud po tomto ověření přetrvávají pochybnosti, použije se postup stanovený v článku 26 uvedeného nařízení.

Článek 25b

Využívání systému EES k manuálnímu zpracování žádostí národními jednotkami ETIAS

1.   Národní jednotky ETIAS určené podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240 nahlížejí do systému EES za použití stejných alfanumerických údajů, které se používají i pro automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

2.   Národní jednotky ETIAS mají pro účely posuzování žádostí o cestovní povolení podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 přístup do systému EES a mohou do něj nahlížet v režimu pouze k nahlížení. Aniž je dotčen článek 24 nařízení (EU) 2018/1240, mohou národní jednotky ETIAS nahlížet do údajů, které jsou uvedeny v článcích 16 až 18 tohoto nařízení.

3.   Po nahlédnutí do systému EES národními jednotkami ETIAS určenými podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240 zaznamenají řádně pověření pracovníci národních jednotek ETIAS výsledek nahlížení pouze v souborech žádosti ETIAS.“

8)

Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Uchovávání údajů získaných ze systému EES

Údaje získané ze systému EES podle článků 24, 25, 26 a 27 mohou být uchovávány ve vnitrostátních souborech a údaje získané ze systému EES podle článků 25a a 25b mohou být uchovávány v souborech žádosti ETIAS, pouze pokud je to v konkrétním případě nezbytné, v souladu s účelem, pro nějž byly získány, a v souladu s příslušným právem Unie, zejména tím, které se týká ochrany údajů, a pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný konkrétní případ.“

9)

V čl. 46 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Protokoly o všech operacích zpracování údajů provedených v systémech EES a ETIAS podle článků 8a, 8b a 25a tohoto nařízení se vedou a uchovávají v souladu s tímto článkem a s článkem 69 nařízení (EU) 2018/1240.“

10)

Doplňuje se nová příloha, která zní:

„Příloha III

Srovnávací tabulka

Údaje uvedené v čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 zasílané ústředním systémem ETIAS

Odpovídající údaje systému EES uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, s nimiž se mají údaje ETIAS porovnávat

příjmení

příjmení

rodné příjmení

příjmení

jméno (jména)

jméno nebo jména

další jména (přezdívky, umělecká jména, obvyklá jména)

jméno nebo jména

datum narození

datum narození

pohlaví

pohlaví

současná státní příslušnost

státní příslušnost nebo příslušnosti

případné další státní příslušnosti

státní příslušnost nebo příslušnosti

druh cestovního dokladu

druh cestovního dokladu

číslo cestovního dokladu

číslo cestovního dokladu

země vydání cestovního dokladu

třípísmenný kód země, která vydala cestovní doklad

.

Článek 4

Změna nařízení (EU) 2018/1860

V nařízení (EU) 2018/1860 se článek 19 nahrazuje tímto:

„Článek 19

Použitelnost nařízení (EU) 2018/1861

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se na údaje vložené a zpracované v SIS podle tohoto nařízení ustanovení týkající se vkládání, zpracovávání a aktualizace záznamů, povinností členských států a agentury eu-LISA, podmínek týkajících se přístupu k záznamům a lhůt pro přezkum záznamů, zpracovávání údajů, ochrany údajů, odpovědnosti a sledování a statistik, která jsou obsažena v článcích 6 až 19, v čl. 20 odst. 3 a 4, v článcích 21, 23, 32 a 33, v čl. 34 odst. 5 a v článcích 36a, 36b, 36c a 38 až 60 nařízení (EU) 2018/1861.“

Článek 5

Změny nařízení (EU) 2018/1861

Nařízení (EU) 2018/1861 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 18b

Vedení a uchovávání protokolů pro účely interoperability s ETIAS

Protokoly o všech operacích zpracování údajů provedených v SIS a ETIAS podle článků 36a a 36b tohoto nařízení se vedou a uchovávají v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 69 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (*9).

(*9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).“"

2)

V čl. 34 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

manuální zpracování žádostí ETIAS národními jednotkami ETIAS podle článku 8 nařízení (EU) 2018/1240.“

3)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 36b

Přístup ústřední jednotky ETIAS k údajům SIS

1.   Pro účely plnění úkolů, které jsou jí svěřeny nařízením (EU) 2018/1240, má ústřední jednotka ETIAS, zřízená v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž v souladu s článkem 7 uvedeného nařízení, má právo na přístup k relevantním údajům vloženým do SIS a právo v těchto údajích vyhledávat v souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení. Na tento přístup a vyhledávání se vztahuje čl. 36 odst. 4 až 8 tohoto nařízení.

2.   Aniž je dotčen článek 24 nařízení (EU) 2018/1240, pokud ověření provedené ústřední jednotkou ETIAS v souladu s článkem 22 uvedeného nařízení potvrdí shodu mezi údaji zaznamenanými v souboru žádosti ETIAS a záznamem v SIS nebo pokud po tomto ověření přetrvávají pochybnosti, použije se postup stanovený v článku 26 uvedeného nařízení.

Článek 36c

Interoperabilita s ETIAS

1.   Ode dne zahájení provozu ETIAS, určeného v souladu s čl. 88 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240, se centrální SIS propojí s ESP, aby umožnil automatizované ověřování podle článků 20 a 23, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení a následná ověření podle článků 22 a 26 uvedeného nařízení.

2.   Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. c), písm. m) bodu ii) a písm. o) nařízení (EU) 2018/1240 použije ústřední systém ETIAS ESP k porovnání údajů uvedených v čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení s údaji v SIS v souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení.

3.   Za účelem provedení ověření podle čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1240 používá ústřední systém ETIAS ESP k pravidelnému ověřování, zda byl záznam o odepření vstupu a pobytu vložený do SIS, který vedl k zamítnutí žádosti o cestovní povolení, jeho zrušení nebo jeho prohlášení za neplatné, vymazán.

4.   V souladu s čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1240, pokud je do SIS vložen nový záznam o odepření vstupu a pobytu, předá centrální SIS údaje uvedené v čl. 20 odst. 2 písm. a) až d), f) až i) a s) až v) tohoto nařízení prostřednictvím ESP ústřednímu systému ETIAS, aby ověřil, zda tento nový záznam odpovídá platnému cestovnímu povolení.“

Článek 6

Změna nařízení (EU) 2019/817

V článku 72 nařízení (EU) 2019/817 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1b.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, zahájí ESP provoz pro účely automatizovaného ověřování podle článků 20 a 23, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1240 pouze, po splnění podmínek stanovených v článku 88 uvedeného nařízení.“

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 7. července 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. června 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2021.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1150 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1151 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení (viz strana 7 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně informací o krátkodobých vízech, dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 14).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).

(12)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(14)  Rozhodnutí Rady 2010/365/EU ze dne 29. června 2010 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. L 166, 1.7.2010, s. 17).

(15)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/733 ze dne 25. dubna 2017 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Chorvatské republice (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 31).

(16)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1908 ze dne 12. října 2017 o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. L 269, 19.10.2017, s. 39).

(17)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/934 ze dne 25. června 2018 o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. L 165, 2.7.2018, s. 37).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99).

(19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků se volně pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

(20)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(21)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(22)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(23)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(24)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(25)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(26)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).

(27)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU