(EU) 2021/1151Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1151, ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení

Publikováno: Úř. věst. L 249, 14.7.2021, s. 7-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. července 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/7


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1151,

ze dne 7. července 2021,

kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (2) byl zřízen Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) pro státní příslušníky třetích zemí osvobozené od povinnosti mít při překračování vnějších hranic Unie vízum. Uvedené nařízení stanoví podmínky a postupy pro vydání cestovního povolení v rámci ETIAS nebo zamítnutí žádostí o ně.

(2)

ETIAS umožňuje posoudit, zda by přítomnost těchto státních příslušníků třetích zemí na území členských států představovala bezpečnostní riziko, riziko nedovoleného přistěhovalectví nebo vysoké epidemické riziko.

(3)

Aby mohl ústřední systém ETIAS zpracovávat soubory žádosti podle nařízení (EU) 2018/1240, je nutné zavést interoperabilitu mezi informačním systémem ETIAS na jedné straně a Systémem vstupu/výstupu (EES), Vízovým informačním systémem (VIS), Schengenským informačním systém (SIS), Eurodacem a Evropským informačním systémem rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN) (dále jen „jiné informační systémy EU“) a údaji Europolu, jak jsou definovány v uvedeném nařízení (dále jen „údaje Europolu“) na straně druhé.

(4)

Toto nařízení, spolu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1150 (3) a (EU) 2021/1152 (4), stanoví pravidla uplatňování interoperability mezi informačním systémem ETIAS na jedné straně a jinými informačními systémy EU a údaji Europolu na straně druhé a podmínky, za kterých ETIAS nahlíží do údajů uchovávaných v jiných informačních systémech EU a údajů Europolu za účelem automatické identifikace shod. Proto je nezbytné změnit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 (5) a (EU) 2019/818 (6), aby se ústřední systém ETIAS propojil s jinými informačními systémy EU a s údaji Europolu a aby byly upřesněny údaje, které se budou zasílat mezi těmito informačními systémy EU a údaji Europolu.

(5)

Pokud jde o uplatňování interoperability s Eurodacem v souladu s nařízením (EU) 2018/1240, budou po přijetí přepracovaného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 (7) přijaty nezbytné navazující změny.

(6)

Evropský vyhledávací portál (ESP), zřízený nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 (8) a (EU) 2019/818, umožní souběžné vyhledávání v údajích uchovávaných v ETIAS a v údajích uchovávaných v dotčených jiných informačních systémech EU.

(7)

Měla by být zavedena technická opatření umožňující, aby ETIAS pravidelně a automaticky ověřoval v jiných informačních systémech EU, zda jsou nadále splněny podmínky pro uchovávání souborů žádosti, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2018/1240.

(8)

Členské státy již shromažďují a zpracovávají údaje státních příslušníků třetích zemí ve smyslu nařízení (EU) 2019/816 pro účely uvedeného nařízení. Toto nařízení neukládá členským státům žádnou povinnost měnit či rozšiřovat kategorie údajů o státních příslušnících třetích zemí ve smyslu nařízení (EU) 2019/816, které jsou již shromažďovány podle uvedeného nařízení. Pro účely vyhledávání v ECRIS-TCN prostřednictvím ETIAS by do datového záznamu ECRIS-TCN měly být doplněny pouze označení uvádějící, že státní příslušníci třetích zemí ve smyslu nařízení (EU) 2019/816 byli odsouzeni za teroristický trestný čin nebo jakýkoli jiný trestný čin uvedený v příloze nařízení (EU) 2018/1240, za který lze podle vnitrostátního práva uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně tři roky nebo ochranné opatření spojené s omezením svobody ve stejné délce, a kódy odsuzujících členských států.

(9)

V souladu s nařízením (EU) 2019/816 a v zájmu podpory cíle ETIAS, kterým je přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti zajišťováním důkladného posouzení bezpečnostních rizik u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích s cílem určit, zda existují skutkové poznatky nebo rozumné důvody založené na skutkových poznatcích vedoucí k závěru, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje bezpečnostní riziko, by měl být ETIAS schopen ověřit, zda existují shody mezi údaji v souborech žádosti ETIAS a údaji uchovávanými v ECRIS-TCN, pokud jde o to, které členské státy mají informace o státních příslušnících třetích zemí, jak jsou vymezeni v nařízení (EU) 2019/816, odsouzených v předchozích 25 letech za teroristický trestný čin nebo v předchozích 15 letech za jakýkoli jiný trestný čin uvedený v příloze nařízení (EU) 2018/1240, za který lze podle vnitrostátního práva uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně tři roky nebo ochranné opatření spojené s omezením svobody ve stejné délce.

(10)

Podmínky, za nichž ústřední jednotka ETIAS a národní jednotky ETIAS mohou pro účely ETIAS nahlížet do údajů uložených v jiných informačních systémech EU, včetně přístupových práv, by měly být zaručeny jasnými a přesnými pravidly týkajícími se přístupu ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS k údajům uloženým v jiných informačních systémech EU, typů vyhledávání a kategorií údajů, přičemž všechny tyto úkony by měly být omezeny na to, co je nezbytně nutné pro plnění jejich povinností. Stejně tak by měly být údaje uložené v souborech žádosti ETIAS viditelné pouze pro ty členské státy, které provozují základní informační systémy v souladu s podmínkami jejich účasti.

(11)

Výskyt shody zjištěný ECRIS-TCN by neměl sám o sobě znamenat, že dotyčný státní příslušník třetí země ve smyslu nařízení (EU) 2019/816 byl v uvedených členských státech odsouzen. Existence předchozích odsouzení by měla být potvrzena pouze na základě informací obdržených z rejstříku trestů dotčených členských států.

(12)

Podle nařízení (EU) 2018/1240 má za fázi návrhu a vývoje informačního systému ETIAS odpovídat Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 (9).

(13)

Tímto nařízením není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (10).

(14)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a ke Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(15)

V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, může Irsko předsedovi Rady oznámit své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.

(16)

V souladu s články 1 a 2 a čl. 4a odst. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení není pro ně závazné ani použitelné.

(17)

Nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(18)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž změnit nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818 za účelem propojení ústředního systému ETIAS s jinými informačními systémy EU a s údaji Europolu a upřesnit údaje, které budou zasílány mezi těmito informačními systémy EU a údaji Europolu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(19)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 41 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (11),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2019/816

Nařízení (EU) 2019/816 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

stanovují podmínky, za nichž mohou být údaje v ECRIS-TCN používány ústřední jednotkou ETIAS, zřízenou v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž v souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (*), pro účely podpory cíle ETIAS, kterým je přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti zajišťováním důkladného posouzení bezpečnostních rizik u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích s cílem určit, zda existují skutkové poznatky nebo rozumné důvody založené na skutkových poznatcích vedoucí k závěru, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje bezpečnostní riziko.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).“"

2)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se uplatňuje na zpracovávání informací o totožnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří byli odsouzeni v členských státech, za účelem zjištění členských států, v nichž byla taková odsouzení vydána. S výjimkou čl. 5 odst. 1 písm. b) bodu ii) se ustanovení tohoto nařízení, která se vztahují na státní příslušníky třetích zemí, vztahují rovněž na občany Unie, kteří jsou zároveň státními příslušníky třetí země a kteří byli odsouzeni v členských státech.

Toto nařízení:

a)

podporuje cíl VIS spočívající v posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 767/2008;

b)

podporuje cíl ETIAS, kterým je přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti v souladu s nařízením (EU) 2018/1240;

c)

usnadňuje a podporuje správné zjištění totožnosti osob v souladu s tímto nařízením a s nařízením (EU) 2019/818.“

3)

V článku 3 se bod 6 nahrazuje tímto:

„6)

„příslušnými orgány“ ústřední orgány, Eurojust, Europol, Úřad evropského veřejného žalobce, orgány určené pro VIS podle článku 9d a čl. 22b odst. 13 nařízení (ES) č. 767/2008 a ústřední jednotka ETIAS, které jsou příslušné k přístupu do ECRIS-TCN nebo k vyhledávání v něm v souladu s tímto nařízením;“.

4)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

v písm. a) bodě iii) se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

identifikační číslo, nebo druh a číslo dokladů totožnosti dané osoby, včetně cestovních dokladů, jakož i název vydávajícího orgánu,“;

ii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

označení pro účely nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) 2018/1240 uvádějící, že dotčený státní příslušník třetí země byl v předchozích 25 letech odsouzen za teroristický trestný čin nebo v předchozích 15 letech za jakýkoli jiný trestný čin uvedený v příloze nařízení (EU) 2018/1240, za který lze podle vnitrostátního práva uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně tři roky nebo ochranné opatření spojené s omezením svobody ve stejné délce, včetně kódu odsuzujícího členského státu.“;

b)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Označení a kódy odsuzujících členských států uvedené v odst. 1 písm. c) tohoto článku jsou přístupné a vyhledatelné pouze prostřednictvím:

a)

ústředního systému VIS zřízeného podle čl. 2a odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 767/2008 pro účely ověření podle článku 7a tohoto nařízení ve spojení s čl. 9a odst. 4 písm. e) nebo čl. 22b odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 767/2008;

b)

ústředního systému ETIAS ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 25 nařízení (EU) 2018/1240 pro účely ověření podle článku 7b tohoto nařízení ve spojení s čl. 20 odst. 2 písm. n) nařízení (EU) 2018/1240, pokud jsou na základě automatizovaného ověření podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení zjištěny pozitivní nálezy.

Aniž je dotčen první pododstavec tohoto odstavce, nejsou označení a kód odsuzujícího členského státu uvedené v odst. 1 písm. c) viditelné pro žádný jiný orgán než ústřední orgán odsuzujícího členského státu, který označený datový záznam pořídil.“

5)

V článku 7 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   V případě pozitivního nálezu poskytne centrální systém nebo CIR příslušnému orgánu automaticky informace o členských státech, které mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníkovi třetí země, spolu se souvisejícími referenčními čísly uvedenými v čl. 5 odst. 1 a veškerými odpovídajícími informacemi o totožnosti. Tyto informace o totožnosti se použijí pouze za účelem ověření totožnosti dotyčného státního příslušníka třetí země. Výsledek vyhledávání v ústředním systému lze využít pouze pro účely:

a)

podání žádosti podle článku 6 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV;

b)

podání žádosti uvedené v čl. 17 odst. 3 tohoto nařízení;

c)

podpory cíle VIS spočívajícího v posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 767/2008, nebo

d)

podpory cíle ETIAS, kterým je přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti, v souladu s nařízením (EU) 2018/1240.“

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 7b

Používání ECRIS-TCN pro ověřování v ETIAS

1.   Pro účely plnění úkolů podle nařízení (EU) 2018/1240 má ústřední jednotka ETIAS právo na přístup k údajům ECRIS-TCN a právo v těchto údajích vyhledávat. Ústřední jednotka ETIAS má však v souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení přístup pouze k datovým záznamům opatřeným označením podle čl. 5 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

Údaje uvedené v prvním pododstavci lze využít pouze pro účely ověření:

a)

ústřední jednotkou ETIAS podle článku 22 nařízení (EU) 2018/1240, nebo

b)

národními jednotkami ETIAS podle čl. 25a odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 pro účely nahlížení do vnitrostátních rejstříků trestů; do vnitrostátních rejstříků trestů se nahlíží před provedením posouzení a přijetím rozhodnutí podle článku 26 uvedeného nařízení a případně před provedením posouzení vydáním stanovisek podle článku 28 uvedeného nařízení.

2.   CIR je propojeno s ESP, aby bylo možné automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1240.

3.   Aniž je dotčen článek 24 nařízení (EU) 2018/1240, automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení umožní následná ověření podle článků 22 a 26 uvedeného nařízení.

Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. n) nařízení (EU) 2018/1240 použije ústřední systém ETIAS ESP k porovnání údajů v ETIAS s údaji ECRIS-TCN, k nimž bylo doplněno označení podle čl. 5 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení a čl. 11 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1240, a to za pomoci korelací uvedených ve srovnávací tabulce obsažené v příloze II tohoto nařízení.“

7)

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Označení uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. c) se automaticky vymažou po uplynutí doby uchovávání uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebo 25 let po vytvoření označení, pokud jde o odsouzení týkající se teroristických trestných činů, nebo 15 let po vytvoření označení, pokud jde o odsouzení týkající se jiných trestných činů, podle toho, co nastane dříve.“

8)

V článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Údaje vložené do centrálního systému a CIR se zpracovávají pouze za účelem:

a)

identifikace členských států, jež mají informace z rejstříku trestů o státních příslušnících třetích zemí;

b)

podpory cíle VIS spočívajícího v posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 767/2008, nebo

c)

podpory cíle ETIAS, kterým je přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti, v souladu s nařízením (EU) 2018/1240.

Údaje vložené do CIR se rovněž zpracovávají v souladu s nařízením (EU) 2019/818 pro usnadnění a podporu správného zjištění totožnosti osob registrovaných v ECRIS-TCN v souladu s tímto nařízením.“

9)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 31b

Vedení a uchovávání protokolů pro účely interoperability s ETIAS

Pro účely nahlížení do údajů podle v článku 7b tohoto nařízení se v souladu s článkem 69 nařízení (EU) 2018/1240 vedou a uchovávají protokoly o všech operacích zpracování údajů ECRIS-TCN prováděných v CIR a ETIAS.“

10)

V čl. 32 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Agentura eu-LISA předkládá Komisi každý měsíc statistiky, které se týkají zaznamenávání, ukládání a výměny informací získaných z rejstříku trestů prostřednictvím ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS, včetně statistik o datových záznamech zahrnujících označení, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. c). Agentura eu-LISA zajistí, aby na základě těchto statistik nebylo možné identifikovat jednotlivce. Na žádost Komise poskytne agentura eu-LISA statistiky o konkrétních aspektech týkajících se provádění tohoto nařízení.“

11)

Doplňuje se nová příloha, která zní:

„Příloha II

Srovnávací tabulka

Údaje uvedené v čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 zasílané ústředním systémem ETIAS

Odpovídající údaje ECRIS-TCN uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení, s nimiž se mají údaje ETIAS porovnávat

příjmení

příjmení

rodné příjmení

předchozí jméno (jména) nebo příjmení

jméno (jména)

jméno (jména)

další jména (přezdívky, umělecká jména, obvyklá jména)

pseudonymy nebo přezdívky

datum narození

datum narození

místo narození

místo narození (obec a země)

země narození

místo narození (obec a země)

pohlaví

pohlaví

současná státní příslušnost

státní příslušnost (příslušnosti)

případné další státní příslušnosti

státní příslušnost (příslušnosti)

druh cestovního dokladu

druh cestovních dokladů

číslo cestovního dokladu

číslo cestovních dokladů

země vydání cestovního dokladu

název vydávajícího orgánu

.

Článek 2

Změny nařízení (EU) 2019/818

Nařízení (EU) 2019/818 se mění takto:

1)

V článku 18 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1b.   Pro účely článku 20 nařízení (EU) 2018/1240 CIR rovněž ukládá logicky odděleně od údajů uvedených v odstavci 1 tohoto článku údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/816. Údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/816 jsou přístupné pouze způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 7 uvedeného nařízení.“

2)

V článku 68 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1b.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, zahájí ESP provoz pro účely automatizovaného ověřování podle článků 20 a 23, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1240 pouze po splnění podmínek stanovených v článku 88 uvedeného nařízení.“

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 7. července 2021.

Za Evropský parlament

Předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. června 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady ze dne 28. června 2021.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1150 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1152 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 a (EU) 2019/817, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení (viz strana 15 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013 kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků se volně pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU