(EU) 2021/1150Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1150 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení

Publikováno: Úř. věst. L 249, 14.7.2021, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. července 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1150

ze dne 7. července 2021,

kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 87 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (2) byl zřízen Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) pro státní příslušníky třetích zemí osvobozené od povinnosti mít při překračování vnějších hranic Unie vízum. Uvedené nařízení stanoví podmínky a postupy pro vydání cestovního povolení v rámci ETIAS nebo zamítnutí žádostí o ně.

(2)

ETIAS umožňuje posoudit, zda by přítomnost těchto státních příslušníků třetích zemí na území členských států představovala bezpečnostní riziko, riziko nedovoleného přistěhovalectví nebo vysoké epidemické riziko.

(3)

Aby mohl ústřední systém ETIAS zpracovávat soubory žádosti podle nařízení (EU) 2018/1240, je nutné zavést interoperabilitu mezi informačním systémem ETIAS na jedné straně a Systémem vstupu/výstupu (EES), Vízovým informačním systémem (VIS), Schengenským informačním systém (SIS), Eurodacem a Evropským informačním systémem rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN) (dále jen „jiné informační systémy EU“) a údaji Europolu, jak jsou definovány v uvedeném nařízení (dále jen „údaje Europolu“) na straně druhé.

(4)

Toto nařízení, spolu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1151 (3) a (EU) 2021/1152 (4), stanoví pravidla uplatňování interoperability mezi informačním systémem ETIAS na jedné straně a jinými informačními systémy EU a údaji Europolu na straně druhé a podmínky pro nahlížení do údajů uchovávaných v jiných informačních systémech EU a údajů Europolu prostřednictvím ETIAS pro účel automatické identifikace shod. Proto je nezbytné změnit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 (5) a (EU) 2019/818 (6), aby se ústřední systém ETIAS propojil s jinými informačními systémy EU a s údaji Europolu a aby byly upřesněny údaje, které se budou zasílat mezi těmito informačními systémy EU a údaji Europolu.

(5)

Pokud jde o uplatňování interoperability s Eurodacem v souladu s nařízením (EU) 2018/1240, budou po přijetí přepracovaného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 (7) přijaty nezbytné navazující změny.

(6)

Evropský vyhledávací portál (ESP), zřízený nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 (8) a (EU) 2019/818, umožní souběžné vyhledávání v údajích uchovávaných v ETIAS a v údajích uchovávaných v dotčených jiných informačních systémech EU.

(7)

Měla by být zavedena technická opatření umožňující, aby ETIAS pravidelně a automaticky ověřoval v jiných informačních systémech EU, zda jsou nadále splněny podmínky pro uchovávání souborů žádosti, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2018/1240.

(8)

Cestovní povolení ETIAS lze zrušit, pokud je do SIS vložen nový záznam o odepření vstupu a pobytu nebo nový záznam o cestovním dokladu nahlášeném jako ztracený, odcizený, neoprávněně užívaný nebo neplatný. Aby SIS o těchto nových záznamech automaticky informoval ústřední systém ETIAS, měl by být mezi SIS a ETIAS zaveden automatizovaný proces.

(9)

Podmínky, za nichž ústřední jednotka ETIAS a národní jednotky ETIAS mohou pro účely ETIAS nahlížet do údajů uložených v jiných informačních systémech EU, včetně přístupových práv, by měly být zaručeny jasnými a přesnými pravidly týkajícími se přístupu ústřední jednotky ETIAS a národních jednotek ETIAS k údajům uloženým v jiných informačních systémech EU, typů vyhledávání a kategorií údajů, přičemž všechny by měly být omezeny na to, co je nezbytně nutné pro plnění jejich povinností. Stejně tak by měly být údaje uložené v souborech žádosti ETIAS viditelné pouze pro ty členské státy, které provozují základní informační systémy v souladu s podmínkami jejich účasti.

(10)

Podle nařízení (EU) 2018/1240 má za fázi návrhu a vývoje informačního systému ETIAS odpovídat Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 (9).

(11)

Tímto nařízením není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (10).

(12)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a ke Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(13)

V rozsahu, v jakém se toto nařízení týká SIS ve smyslu úpravy obsažené v nařízení (EU) 2018/1862, se Irsko účastní tohoto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu č. 19 o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES (11). Dále pak v rozsahu, v jakém se toto nařízení týká Europolu, Eurodacu a ECRIS-TCN, v souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení není pro ně závazné ani použitelné.

(14)

Pokud jde o Kypr a Chorvatsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2003 a čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 2011. V souvislosti s Chorvatskem je toto nařízení třeba vykládat ve spojení s rozhodnutím Rady (EU) 2017/733 (12).

(15)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (13), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí Rady 1999/437/ES (14).

(16)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (15), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/149/SVV (16).

(17)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (17), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/349/EU (18).

(18)

Nařízení (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/818 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(19)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž změnit nařízení (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/818 za účelem propojení ústředního systému ETIAS s jinými informačními systémy EU a s údaji Europolu a upřesnit údaje, které budou zasílány mezi těmito informačními systémy EU a údaji Europolu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o EU. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.

(20)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 41 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (19),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2018/1862

Nařízení (EU) 2018/1862 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 18b

Vedení a uchovávání protokolů pro účely interoperability s ETIAS

Protokoly o všech operacích zpracování údajů v SIS a v Evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) podle článku 50b tohoto nařízení se vedou a uchovávají v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 69 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).“"

2)

V čl. 44 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„h)

manuální zpracování žádostí v ETIAS národní jednotkou ETIAS podle článku 8 nařízení (EU) 2018/1240.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 49a

Přístup ústřední jednotky ETIAS k údajům v SIS

1.   Pro účely plnění úkolů, které jí byly svěřeny nařízením (EU) 2018/1240, má ústřední jednotka ETIAS, zřízená v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž v souladu s článkem 7 uvedeného nařízení, právo na přístup k údajům v SIS a právo v těchto údajích vyhledávat v souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení. Na tento přístup a vyhledávání se vztahuje čl. 50 odst. 4 až 8 tohoto nařízení.

2.   Pokud ověření provedené ústřední jednotkou ETIAS podle článku 22 a čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 potvrdí, že údaje zaznamenané v souborech žádosti ETIAS odpovídají záznamu v SIS nebo pokud po tomto ověření přetrvávají pochybnosti, použijí se články 23, 24 a 26 uvedeného nařízení.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 50b

Interoperabilita s ETIAS

1.   Ode dne zahájení provozu ETIAS, určeného v souladu s čl. 88 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240, se centrální SIS propojí s ESP, aby umožnil automatizované ověřování podle článků 20 a 23, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení a následná ověření stanovená v článcích 22, 23 a 26 uvedeného nařízení.

2.   Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. a), d) a m) bodu i) a čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1240 používá ústřední systém ETIAS, jak je vymezen v čl. 3 odst. 1 bodě 25 uvedeného nařízení, ESP k porovnání údajů uvedených v čl. 11 odst. 5 uvedeného nařízení s údaji SIS v souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení.

3.   Za účelem provedení ověření podle čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1240 používá ústřední systém ETIAS ESP k pravidelnému ověřování, zda byl do SIS vložen záznam o nevyplněném úředním dokladu nebo o dokladu totožnosti podle čl. 38 odst. 2 písm. k) a l) tohoto nařízení, který vedl k zamítnutí žádosti o cestovní povolení, jeho zrušení nebo jeho prohlášení za neplatné, vymazán.

4.   Pokud je do SIS vložen nový záznam o tom, že cestovní doklad byl nahlášen jako ztracený, odcizený, neoprávněně užívaný nebo neplatný, předá centrální SIS informaci o tomto záznamu v souladu s čl. 41 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1240 prostřednictvím automatizovaného zpracování a ESP ústřednímu systému ETIAS, aby tento systém mohl ověřit, zda tento nový záznam neodpovídá platnému cestovnímu povolení.“

Článek 2

Změny nařízení (EU) 2019/818

V článku 68 nařízení (EU) 2019/818 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1b.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, zahájí ESP provoz pro účely automatizovaného ověřování podle článků 20 a 23, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii), článku 41 a čl. 54 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1240 pouze po splnění podmínek stanovených v článku 88 uvedeného nařízení.“

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 7. července 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. června 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. června 2021.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1151 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení (viz strana 7 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1152 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861 a (EU) 2019/817, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení (viz strana 15 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků se volně pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

(11)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(12)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/733 ze dne 25. dubna 2017 o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Chorvatské republice (Úř. věst. L 108, 26.4.2017, s. 31).

(13)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(14)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(15)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(16)  Rozhodnutí Rady 2008/149/SVV ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 50).

(17)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(18)  Rozhodnutí Rady 2011/349/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, zejména pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech a policejní spolupráci (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 1).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU