(EU) 2021/1140Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1140 ze dne 5. května 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 247, 13.7.2021, s. 50-54 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 5. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. července 2021 Nabývá účinnosti: 14. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/50


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1140

ze dne 5. května 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na článek 67 a čl. 272 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (2) stanoví pravidla, kterými se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, zejména nákaz kategorie A, B a C v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1882 (3). Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 zejména stanoví omezení a podmínky pro přemísťování zvířat a produktů z nich v rámci uzavřených pásem a z těchto pásem jako součást opatření pro tlumení šíření nákaz kategorie A.

(2)

Pravidla stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 doplňují pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429. Zahrnují různé technické aspekty opatření, jež se mají přijmout, pokud existuje podezření na nákazy uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 nebo pokud tyto nákazy byly potvrzeny. Jelikož jsou tato pravidla vzájemně propojená, jsou stanovena společně v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687. V zájmu jasnosti a účinného uplatňování je vhodné, aby pravidla, kterými se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, byla stanovena rovněž v jediném aktu v přenesené pravomoci, který stanoví komplexní soubor technických opatření pro tlumení příslušných nákaz uvedených na seznamu.

(3)

Ustanovení čl. 21 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 stanoví možnost, aby příslušný orgán rozhodl, zda za určitých okolností vytvoří uzavřené pásmo. Současné znění uvedeného článku by mohlo být zavádějící, jelikož by mohlo být předmětem různých výkladů. Uvedený článek by proto měl být změněn tak, aby tuto možnost jasně stanovil.

(4)

Opatření pro tlumení nákaz stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 by měla být přiměřená souvisejícím rizikům. Z tohoto důvodu by se omezení a podmínky měly vztahovat pouze na ty druhy zvířat a produkty z nich, které představují riziko šíření zejména nákazy kategorie A, a to s přihlédnutím k druhům zvířat uvedeným na seznamu pro příslušnou nákazu kategorie A.

(5)

Ustanovení čl. 22 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 stanoví povinnost vydávat veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu pocházejících z uzavřeného pásma a přepravovaných mimo toto pásmo bez uvedení druhů zvířat, na něž se toto ustanovení vztahuje. Uvedený odstavec by proto měl být změněn tak, aby se tato povinnost omezila na zásilky vedlejších produktů živočišného původu získaných ze zvířat druhů uvedených na seznamu pro příslušnou nákazu kategorie A.

(6)

V čl. 272 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429 jsou stanovena přechodná opatření týkající se zrušení různých stávajících směrnic, konkrétně směrnic Rady 92/66/EHS (4), 2000/75/ES (5), 2001/89/ES (6), 2002/60/ES (7), 2003/85/ES (8) a 2005/94/ES (9). Zejména stanoví možnost, aby se uvedené směrnice nadále použily místo odpovídajících článků uvedeného nařízení po dobu tří let od jeho dne použitelnosti nebo do dřívějšího data, jež bude stanoveno v aktu v přenesené pravomoci. V souladu s uvedeným ustanovením článek 112 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 stanoví, že směrnice 92/66/EHS, 2001/89/ES, 2003/85/ES a 2005/94/ES pozbývají platnosti ode dne 21. dubna 2021, neboť uvedené nařízení v přenesené pravomoci stanoví pravidla odpovídající pravidlům dříve stanoveným v uvedených směrnicích.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 rovněž stanoví pravidla pro opatření pro tlumení nákaz pro všechny nákazy kategorie A, včetně afrického moru prasat. Článek 112 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 by tedy měl být změněn doplněním směrnice 2002/60/ES, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat, na seznam směrnic, které pozbývají platnosti ode dne 14. července 2021.

(8)

Kromě toho nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (10) stanoví pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro určité nákazy uvedené na seznamu, včetně infekce virem katarální horečky ovcí. Tato pravidla se použijí ode dne 21. dubna 2021. Článek 112 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 by tedy měl být změněn doplněním směrnice 2000/75/ES, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí, na seznam směrnic, které pozbývají platnosti ode dne 14. července 2021, aby se zamezilo zdvojování a nejednotnosti platných pravidel, pokud jde o dozor, eradikaci a status území prostého nákazy u katarální horečky ovcí v Unii.

(9)

Článek 27 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 stanoví zákazy, které má příslušný orgán provést v ochranných pásmech a pásmech dozoru v případě ohniska nákaz kategorie A za účelem tlumení šíření nákazy. Tyto zákazy jsou uvedeny v příloze VI uvedeného nařízení v přenesené pravomoci. Zákaz přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z ochranných pásem a pásem dozoru je však neúplný, neboť se týká pouze některých vedlejších produktů živočišného původu. To by mohlo představovat riziko šíření nákazy během provádění opatření pro tlumení nákaz stanovená v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci. Příloha VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 by měla vyjasnit, že veškeré přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z ochranných pásem a pásem dozoru je zakázáno.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 se použije ode dne 21. dubna 2021. V zájmu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 se mění takto:

1.

V čl. 21 bodě 3 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán po provedení posouzení rizika s přihlédnutím k profilu nákazy rozhodnout, že nezřídí uzavřené pásmo, dojde-li k výskytu ohniska nákazy kategorie A v těchto místech:“

2.

V článku 22 se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.   Vedlejší produkty živočišného původu ze zvířat druhů uvedených na seznamu pocházející z uzavřeného pásma a přepravované mimo toto pásmo musí doprovázet veterinární osvědčení vydané úředním veterinárním lékařem, v němž se uvádí, že tyto produkty smějí být přemístěny z uzavřeného pásma za podmínek stanovených příslušným orgánem v souladu s touto kapitolou.“

3.

Článek 112 se nahrazuje tímto:

„Článek 112

Zrušení

1.   Směrnice 92/66/EHS, 2001/89/ES, 2003/85/ES a 2005/94/ES, jakož i akty přijaté na základě těchto směrnic pozbývají platnosti s účinkem od 21. dubna 2021.

2.   Směrnice 2000/75/ES a 2002/60/ES, jakož i akty přijaté na základě těchto směrnic pozbývají platnosti s účinkem od 14. července 2021.“

4.

Příloha VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Směrnice Rady 92/66/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby (Úř. věst. L 260, 5.9.1992, s. 1).

(5)  Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74).

(6)  Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5).

(7)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).

(8)  Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1).

(9)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro určité nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).


PŘÍLOHA

V příloze VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 se tabulka nahrazuje tímto:

ZÁKAZY ČINNOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE ZVÍŘAT A PRODUKTŮ V SOUVISLOSTI S NÁKAZAMI KATEGORIE A1

FMD

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NCD

Přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Přemísťování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu do zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Doplnění stavů zvěře druhů uvedených na seznamu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Výstavy, trhy, přehlídky zvířat a jiné shromažďování chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu, včetně odvozu a rozdělování těchto druhů

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Přemísťování spermatu, oocytů a embryí získaných z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X2

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Odběr spermatu, oocytů a embryí od chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

NA

NA

Mobilní inseminační služba pro chovaná zvířata druhů uvedených na seznamu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Mobilní reprodukční služba pro zvířata druhů uvedených na seznamu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Přemísťování násadových vajec ze zařízení v uzavřeném pásmu

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Přemísťování čerstvého masa kromě drobů z chovaných a volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu z jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v uzavřeném pásmu

X

X

X

NP

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

ZÁKAZY ČINNOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE ZVÍŘAT A PRODUKTŮ V SOUVISLOSTI S NÁKAZAMI KATEGORIE A1 (pokr.)

FMD

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NCD

Přemísťování drobů z chovaných a volně žijících zvířat druhů uvedených na seznamu z jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

X

X

Přemísťování masných výrobků získaných z čerstvého masa druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

NP

NP

NP

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Přemísťování syrového mléka a mleziva získaných od chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Přemísťování mléčných výrobků a výrobků z mleziva ze zařízení v uzavřeném pásmu

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Přemísťování vajec k lidské spotřebě ze zařízení v uzavřeném pásmu

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Přemísťování vedlejších produktů živočišného původu z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu ze zařízení v uzavřeném pásmu, kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí

Hnůj, včetně podestýlky a použitého steliva

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Kůže, kožky, vlna, štětiny a peří

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Vedlejší produkty živočišného původu jiné než hnůj, včetně podestýlky a použitého steliva, a jiné než kůže, kožky, vlna, štětiny a peří

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

ZÁKAZY ČINNOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE ZVÍŘAT A PRODUKTŮ (pokr.) V SOUVISLOSTI S NÁKAZAMI KATEGORIE A1

FMD

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NCD

Přemísťování krmných surovin rostlinného původu a slámy získaných v ochranném pásmu

X

X

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NA

NP

NP

POZNÁMKY

1

Zkratky nákaz kategorie A v souladu s přílohou II

2

Pouze oocyty a embryo

NA

=

nepoužije se

X

=

zákaz

NP

=

není zakázáno


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU