(EU) 2021/1135Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1135 ze dne 9. července 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

Publikováno: Úř. věst. L 245, 12.7.2021, s. 1-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1135

ze dne 9. července 2021,

kterým se pro rok 2021 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1, čl. 36 odst. 4, čl. 42 odst. 2, čl. 47 odst. 3, čl. 49 odst. 2, čl. 51 odst. 4 a čl. 53 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro každý členský stát uplatňující režim základní platby stanovený v hlavě III kapitole 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví Komise roční vnitrostátní strop podle čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení pro rok 2021 tak, že od ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení odečte stropy stanovené v souladu s články 42, 47, 49, 51 a 53 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se zohlední jakékoli zvýšení provedené členským státem v souladu s uvedeným ustanovením.

(2)

Pro každý členský stát uplatňující režim jednotné platby na plochu stanovený v hlavě III kapitole 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví Komise roční vnitrostátní strop podle čl. 36 odst. 4 uvedeného nařízení pro rok 2021 tak, že od ročního vnitrostátního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení odečte stropy stanovené v souladu s články 42, 47, 49, 51 a 53 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 36 odst. 4 druhým pododstavcem uvedeného nařízení musí Komise při stanovování ročního vnitrostátního stropu pro režim jednotné platby na plochu zohlednit veškerá zvýšení provedená členskými státy podle daného ustanovení.

(3)

Pro každý členský stát, který poskytuje redistributivní platbu stanovenou v hlavě III kapitole 2 nařízení (EU) č. 1307/2013, stanoví Komise roční vnitrostátní strop podle čl. 42 odst. 2 uvedeného nařízení pro rok 2021 na základě procentního podílu oznámeného Komisi těmito členskými státy v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení.

(4)

V souvislosti s platbou na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí stanovenou v hlavě III kapitole 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 v roce 2021 se roční vnitrostátní stropy podle čl. 47 odst. 3 uvedeného nařízení pro rok 2021 vypočítají v souladu s čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení a činí 30 % vnitrostátního stropu příslušného členského státu, jak je stanoven v příloze II uvedeného nařízení.

(5)

Pro členské státy, které poskytují platbu na oblasti s přírodními omezeními stanovenou v hlavě III kapitole 4 nařízení (EU) č. 1307/2013, stanoví Komise roční vnitrostátní stropy podle čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení pro rok 2021 na základě procentního podílu oznámeného Komisi příslušnými členskými státy v souladu s čl. 49 odst. 1 uvedeného nařízení.

(6)

V souvislosti s platbou pro mladé zemědělce stanovenou v hlavě III kapitole 5 nařízení (EU) č. 1307/2013 stanoví Komise roční vnitrostátní stropy podle čl. 51 odst. 4 uvedeného nařízení pro rok 2021 na základě procentního podílu oznámeného Komisi členskými státy v souladu s čl. 51 odst. 1 uvedeného nařízení a tyto stropy nesmí být vyšší než 2 % ročního stropu stanoveného v příloze II uvedeného nařízení.

(7)

Pokud celková částka platby pro mladé zemědělce, o niž je v roce 2021 v členském státě žádáno, překročí strop stanovený pro tento členský stát podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013, rozdíl musí být uhrazen tímto členským státem v souladu s čl. 51 odst. 2 uvedeného nařízení, přičemž se zohlední limit maximální částky stanovené v čl. 51 odst. 1 uvedeného nařízení. V zájmu přehlednosti je vhodné stanovit tuto maximální částku pro každý členský stát.

(8)

Pro každý členský stát, který v roce 2021 poskytuje dobrovolnou podporu vázanou na produkci stanovenou v hlavě IV kapitole 1 nařízení (EU) č. 1307/2013, stanoví Komise pro rok 2021 roční vnitrostátní stropy podle čl. 53 odst. 7 uvedeného nařízení na základě procentního podílu oznámeného příslušným členským státem v souladu s čl. 54 odst. 1 uvedeného nařízení.

(9)

Pokud jde o rok 2021, provádění režimů přímých podpor stanovených nařízením (EU) č. 1307/2013 začalo dne 1. ledna 2021. V zájmu jednotnosti mezi použitelností uvedeného nařízení v roce podání žádosti 2021 a použitelností odpovídajících rozpočtových stropů by toto nařízení mělo být použitelné od stejného data.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2021 pro režim základní platby podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě I přílohy tohoto nařízení.

2.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2021 pro režim jednotné platby na plochu podle čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě II přílohy tohoto nařízení.

3.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2021 pro redistributivní platbu podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě III přílohy tohoto nařízení.

4.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2021 pro platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě IV přílohy tohoto nařízení.

5.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2021 pro platbu na oblasti s přírodními omezeními podle čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě V přílohy tohoto nařízení.

6.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2021 pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VI přílohy tohoto nařízení.

7.   Maximální částky pro rok 2021 pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VII přílohy tohoto nařízení.

8.   Roční vnitrostátní stropy pro rok 2021 pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle čl. 53 odst. 7 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VIII přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.


PŘÍLOHA

I.   Roční vnitrostátní stropy pro režim základní platby podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2021

Belgie

220 516

Dánsko

510 443

Německo

2 881 039

Irsko

814 613

Řecko

1 068 840

Španělsko

2 791 396

Francie

3 025 957

Chorvatsko

164 601

Itálie

2 074 792

Lucembursko

22 741

Malta

650

Nizozemsko

460 278

Rakousko

458 384

Portugalsko

288 469

Slovinsko

72 302

Finsko

258 372

Švédsko

391 520

II.   Roční vnitrostátní stropy pro režim jednotné platby na plochu podle čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2021

Bulharsko

376 265

Česko

464 763

Estonsko

125 439

Kypr

29 400

Lotyšsko

168 899

Litva

220 860

Maďarsko

712 920

Polsko

1 535 543

Rumunsko

935 992

Slovensko

216 589

III.   Roční vnitrostátní stropy pro redistributivní platbu podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2021

Belgie

45 157

Bulharsko

55 362

Německo

323 453

Francie

673 644

Chorvatsko

36 497

Litva

85 495

Polsko

278 884

Portugalsko

55 302

Rumunsko

104 163

Slovensko

11 100

IV.   Roční vnitrostátní stropy pro platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2021

Belgie

148 478

Bulharsko

236 588

Česko

254 432

Dánsko

240 600

Německo

1 386 226

Estonsko

57 215

Irsko

355 885

Řecko

539 123

Španělsko

1 440 177

Francie

2 020 932

Chorvatsko

109 490

Itálie

1 088 559

Kypr

14 294

Lotyšsko

94 217

Litva

170 990

Lucembursko

10 030

Maďarsko

391 715

Malta

1 573

Nizozemsko

198 415

Rakousko

203 275

Polsko

1 008 015

Portugalsko

204 262

Rumunsko

567 542

Slovinsko

39 459

Slovensko

125 125

Finsko

154 714

Švédsko

205 703

V.   Roční vnitrostátní stropy pro platbu na oblasti s přírodními omezeními podle čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2021

Dánsko

2 857

Slovinsko

2 078

VI.   Roční vnitrostátní stropy pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2021

Belgie

9 367

Bulharsko

2 117

Česko

1 696

Dánsko

15 238

Německo

46 208

Estonsko

1 240

Irsko

23 726

Řecko

35 942

Španělsko

96 012

Francie

67 364

Chorvatsko

7 299

Itálie

72 571

Kypr

476

Lotyšsko

3 831

Litva

7 125

Lucembursko

501

Maďarsko

5 223

Malta

21

Nizozemsko

13 228

Rakousko

13 552

Polsko

33 600

Portugalsko

13 617

Rumunsko

21 091

Slovinsko

1 973

Slovensko

1 706

Finsko

5 157

Švédsko

13 714

VII.   Maximální výše platby pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2021

Belgie

9 899

Bulharsko

15 773

Česko

16 962

Dánsko

16 040

Německo

92 415

Estonsko

3 814

Irsko

23 726

Řecko

35 942

Španělsko

96 012

Francie

134 729

Chorvatsko

7 299

Itálie

72 571

Kypr

953

Lotyšsko

6 281

Litva

11 399

Lucembursko

669

Maďarsko

26 114

Malta

105

Nizozemsko

13 228

Rakousko

13 552

Polsko

67 201

Portugalsko

13 617

Rumunsko

37 836

Slovinsko

2 631

Slovensko

8 342

Finsko

10 314

Švédsko

13 714

VIII.   Roční vnitrostátní stropy pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle čl. 53 odst. 7 nařízení (EU) č. 1307/2013

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2021

Belgie

81 801

Bulharsko

118 294

Česko

127 216

Dánsko

32 863

Estonsko

6 821

Irsko

3 000

Řecko

178 331

Španělsko

573 817

Francie

1 010 466

Chorvatsko

54 745

Itálie

468 806

Kypr

3 812

Lotyšsko

47 108

Litva

85 495

Lucembursko

160

Maďarsko

195 857

Malta

3 000

Nizozemsko

3 350

Rakousko

14 229

Polsko

504 007

Portugalsko

133 521

Rumunsko

272 554

Slovinsko

17 099

Slovensko

62 562

Finsko

101 080

Švédsko

89 138


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU