(EU) 2021/1133Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1133 ze dne 7. Července 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup k jiným informačním systémům EU pro účely Vízového informačního systému

Publikováno: Úř. věst. L 248, 13.7.2021, s. 1-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. července 2021 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 2. srpna 2021 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



13.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 248/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1133

ze dne 7. Července 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818, pokud jde o stanovení podmínek pro přístup k jiným informačním systémům EU pro účely Vízového informačního systému

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 78 odst. 2 písm. e), čl. 82 odst. 1 písm. d), čl. 87 odst. 2 písm. a) a čl. 88 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vízový informační systém (dále jen „VIS“) byl zřízen rozhodnutím Rady 2004/512/ES (3), aby sloužil jako technologické řešení pro výměnu údajů o vízech mezi členskými státy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (4) stanovilo účel a funkce VIS, jakož i povinnosti, které se systémem souvisejí, a rovněž podmínky a postupy pro výměnu údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy s cílem usnadnit posuzování žádostí o krátkodobá víza a přijímání souvisejících rozhodnutí. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 (5) stanovilo pravidla pro vkládání biometrických identifikátorů do VIS. Přístup donucovacích orgánů členských států a Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) do VIS byl stanoven rozhodnutím Rady 2008/633/SVV (6). Uvedené rozhodnutí by mělo být začleněno do nařízení (ES) č. 767/2008, aby bylo uvedeno v soulad se stávajícím rámcem Smluv.

(2)

Interoperabilita mezi některými informačními systémy EU byla zavedena nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 (7) a (EU) 2019/818 (8) tak, aby se tyto systémy a jejich údaje vzájemně doplňovaly, s cílem zlepšit účinnost a účelnost hraničních kontrol na vnějších hranicích Unie, přispět k prevenci nedovoleného přistěhovalectví a boji proti němu a zajistit vysokou úroveň bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Unie, včetně udržování veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a zajišťování bezpečnosti na území členských států.

(3)

Interoperabilita mezi informačními systémy EU umožňuje vzájemné doplňování systémů za účelem usnadnění správného zjištění totožnosti osob, přispění k boji proti podvodnému zneužívání totožnosti, zlepšování a harmonizaci požadavků na kvalitu údajů příslušných informačních systémů EU, usnadnění technického a provozního provádění stávajících a budoucích informačních systémů EU ze strany členských států, posilování a zjednodušování záruk pro zabezpečení a ochranu údajů vztahujících se na příslušné informační systémy EU, zjednodušení přístupu donucovacích orgánů k VIS, Systému vstupu/výstupu (EES), Evropskému systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a Eurodacu a podpoření účelů VIS, Schengenského informačního systému (SIS), EES, ETIAS, Eurodacu a Evropského informačního systému rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN).

(4)

Prvky interoperability zahrnují VIS, SIS, EES, ETIAS, Eurodac a ECRIS-TCN, jakož i údaje Europolu, aby se umožnilo souběžné vyhledávání v těchto údajích Europolu pomocí uvedených informačních systémů EU. Tyto prvky interoperability je tudíž vhodné používat pro účely provádění automatizovaného vyhledávání a pro přístup k VIS pro účely vymáhání práva. Pro tyto účely by měl být využíván Evropský vyhledávací portál (ESP) zřízený nařízením (EU) 2019/818 s cílem umožnit rychlý, bezproblémový, účinný, systematický a kontrolovaný přístup orgánů členských států k informačním systémům EU, údajům Europolu a databázím Interpolu potřebným k plnění jejich úkolů v souladu s jejich přístupovými právy a za účelem podpory cílů VIS.

(5)

ESP umožní souběžné vyhledávání v údajích uchovávaných ve VIS a v údajích uchovávaných v dotčených jiných informačních systémech EU.

(6)

Porovnání údajů uchovávaných ve VIS s údaji uchovávanými v jiných informačních systémech a databázích by mělo být automatizováno. Kdykoli se během tohoto porovnání zjistí, že existuje odpovídající záznam, rovněž známý jako shoda, mezi jakýmikoli osobními údaji nebo jejich kombinací uvedenými v žádosti a záznamem nebo souborem registrovaným ve zmíněných informačních systémech, nebo na seznamu zájmových osob ETIAS, měla by být daná žádost ověřena manuálně pracovníkem příslušného orgánu. Posouzení shod provedené příslušným orgánem by mělo být zohledněno při rozhodování o tom, zda vydat krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu.

(7)

Toto nařízení stanoví způsob, jímž se má uplatňovat tato interoperabilita a podmínky pro nahlížení do údajů uložených v SIS, Eurodacu a ECRIS-TCN, jakož i do údajů Europolu prostřednictvím automatizovaného zpracování ve VIS pro účel identifikace shod. Proto je nezbytné změnit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 (9), (EU) 2016/794 (10), (EU) 2018/1862 (11), (EU) 2019/816 (12) a (EU) 2019/818, aby se VIS propojil s jinými informačními systémy EU a s údaji Europolu.

(8)

Podmínky, za nichž mohou na jedné straně vízové orgány nahlížet do údajů uložených v Eurodacu a na straně druhé orgány určené pro VIS nahlížet do údajů Europolu, některých údajů SIS a údajů uložených v ECRIS-TCN pro účely VIS, by měly být zaručeny jasnými a přesnými pravidly týkajícími se přístupu uvedených orgánů k daným údajům, typu vyhledávání a kategorie údajů, přičemž všechny tyto úkony by měly být omezeny na to, co je nezbytně nutné pro plnění povinností těchto orgánů. Stejně tak by měly být údaje uložené v souboru žádosti VIS viditelné pouze pro ty členské státy, které provozují základní informační systémy v souladu s podmínkami jejich účasti.

(9)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 (13) pověřuje Europol novými úkoly, jako například poskytovat stanoviska na základě žádostí o konzultaci podaných orgány určenými pro VIS a národními jednotkami ETIAS. K provádění těchto úkolů je třeba odpovídajícím způsobem změnit nařízení (EU) 2016/794.

(10)

V zájmu podpory cíle VIS spočívajícího v posouzení, zda by žadatel o krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost, by měl být VIS schopen ověřit, zda existuje shoda mezi údaji v souborech žádosti VIS a údaji ECRIS-TCN ve společném úložišti údajů o totožnosti (CIR) zřízeném nařízením (EU) 2019/818, pokud jde o to, které členské státy mají informace o státních příslušnících třetích zemí a osobách bez státní příslušnosti, které se týkají odsouzení za teroristický trestný čin nebo za jakýkoli jiný trestný čin uvedený v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 (14), pokud za něj lze podle vnitrostátního práva uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně tři roky nebo ochranné opatření spojené s omezením svobody ve stejné délce.

(11)

Výskyt shody zjištěný ECRIS-TCN by neměl sám o sobě znamenat, že dotyčný státní příslušník třetí země byl v uvedených členských státech odsouzen. Existence předchozích odsouzení by měla být potvrzena pouze na základě informací obdržených z rejstříku trestů dotčených členských států.

(12)

Tímto nařízením není dotčena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (15).

(13)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské Unii (dále jen „Smlouva o EU“) a ke Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení, v rozsahu, v jakém se týká SIS ve smyslu úpravy obsažené v nařízení (EU) 2018/1862, navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(14)

V rozsahu, v jakém se toto nařízení týká SIS ve smyslu úpravy obsažené v nařízení (EU) 2018/1862, se Irsko účastní tohoto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu č. 19 o schengenském acquis začleněném do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES (16). Dále pak v rozsahu, v jakém se toto nařízení týká Europolu, Eurodacu a ECRIS-TCN, v souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o EU a Smlouvě o fungování EU, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení není pro ně závazné ani použitelné.

(15)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení v rozsahu, v jakém se týká SIS ve smyslu úpravy obsažené v nařízení (EU) 2018/1862, ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (17), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí Rady 1999/437/ES (18).

(16)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení v rozsahu, v jakém se týká SIS ve smyslu úpravy obsažené v nařízení (EU) 2018/1862, ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (19), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/149/SVV (20).

(17)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení v rozsahu, v jakém se týká SIS ve smyslu úpravy obsažené v nařízení (EU) 2018/1862, ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (21), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě G rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (22).

(18)

Aby bylo toto nařízení v souladu se stávajícím právním rámcem, měla by být odpovídajícím způsobem změněna nařízení (EU) č. 603/2013, (EU) 2016/794, (EU) 2018/1862, (EU) 2019/816 a (EU) 2019/818,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 603/2013

Nařízení (EU) č. 603/2013 se mění takto:

1)

Vkládá se nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA Via

PŘÍSTUP VÍZOVÝCH ORGÁNŮ

Článek 22a

Přístup příslušných vízových orgánů do systému Eurodac

Příslušné vízové orgány mají přístup do systému Eurodac k nahlížení do údajů v režimu pouze pro čtení pro účely manuálního ověřování shod zjištěných během automatizovaného vyhledávání provedeného VIS podle článku 9a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (*1) a posuzování žádostí o víza a rozhodování o nich v souladu s článkem 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 (*2).

Článek 22b

Interoperabilita s VIS

Ode dne zahájení provozu VIS podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 (*3) je systém Eurodac připojen k Evropskému vyhledávacímu portálu zřízenému článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 (*4) s cílem umožnit automatizované zpracování podle článku 9a nařízení (ES) č. 767/2008.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně informací o krátkodobých vízech, dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1)."

(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 a (EU) 2019/1896 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV za účelem reformy Vízového informačního systému (Úř. věst. L 248, 13.7.2021, s. 11)."

(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).“"

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 28a

Vedení a uchovávání záznamů či protokolů pro účely interoperability s VIS

Při nahlížení do systému Eurodac, jak je uvedeno v článku 22a tohoto nařízení, se v souladu s článkem 28 tohoto nařízení a článkem 34 nařízení (ES) č. 767/2008 vedou a uchovávají záznamy či protokoly o všech operacích zpracování údajů v systému Eurodac a VIS.“

Článek 2

Změny nařízení (EU) 2016/794

Nařízení (EU) 2016/794 se mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„q)

poskytovat stanovisko v návaznosti na žádost o konzultaci podle čl. 9e odst. 4, čl. 9 g odst. 4 a čl. 22b odst. 14 a 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (*5).

(*5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně informací o krátkodobých vízech, dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).“"

2)

Článek 21 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Přístup Eurojustu, úřadu OLAF a – pouze pro účely ETIAS – Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a – pouze pro účely VIS – orgánů určených pro VIS k informacím uchovávaným Europolem“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1b.   Europol přijme všechna vhodná opatření k tomu, aby orgánům určeným pro VIS umožnil pro účely nařízení (ES) č. 767/2008 nepřímý přístup na základě systému výskyt shody/bez výskytu shody k údajům poskytnutým k účelům podle čl. 18 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení, aniž jsou dotčena jakákoli omezení určená členskými státy, institucemi Unie, třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi poskytujícími dané informace podle čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení.

V případě výskytu shody zahájí Europol postup, kterým mohou být informace, jež vedly k výskytu shody, sdíleny v souladu s rozhodnutím poskytovatele informace Europolu. Tyto informace mohou být sdíleny pouze do té míry, v jaké jsou údaje, které vedly k nalezení shody, nezbytně nutné pro plnění úkolů orgánů určených pro VIS, které souvisejí s VIS.

Odpovídajícím způsobem se použijí odstavce 2 až 7 tohoto článku.“

Článek 3

Změny nařízení (EU) 2018/1862

Nařízení (EU) 2018/1862 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 18a

Vedení a uchovávání protokolů pro účely interoperability s VIS

Protokoly o všech operacích zpracování údajů v SIS a VIS podle článku 50a tohoto nařízení se vedou a uchovávají v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (*6).

(*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně informací o krátkodobých vízech, dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).“"

2)

V čl. 44 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„g)

manuální ověřování shod zjištěných během automatizovaného vyhledávání z VIS a posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost v souladu s články 9d a 9 g nebo článkem 22b nařízení (ES) č. 767/2008.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 50a

Interoperabilita s VIS

Ode dne zahájení provozu VIS podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2021/1134 (*7) je centrální systém SIS připojen k ESP s cílem umožnit automatizované zpracování podle článků 9a a 22b nařízení (ES) č. 767/2008.

(*7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 a (EU) 2019/1896 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV, za účelem reformy Vízového informačního systému (Úř. věst. L 248, 13.7.2021, s. 11).“"

Článek 4

Změny nařízení (EU) 2019/816

Nařízení (EU) 2019/816 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„d)

stanovují podmínky, za nichž mohou být údaje v ECRIS-TCN používány orgány určenými pro VIS podle článku 9d a čl. 22b odst. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (*8) pro účely posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost podle čl. 2 odst. 1 písm. i) a čl. 2 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení.

(*8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně informací o krátkodobých vízech, dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).“"

2)

V článku 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Toto nařízení rovněž podporuje cíl VIS spočívající v posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 767/2008.“

3)

V článku 3 se bod 6 nahrazuje tímto:

„6)

„příslušnými orgány“ ústřední orgány, Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce a orgány určené pro VIS podle článku 9d a čl. 22b odst. 13 nařízení (ES) č. 767/2008, které jsou příslušné k přístupu do ECRIS-TCN a k vyhledávání v něm v souladu s tímto nařízením;“.

4)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

označení pro účely nařízení (ES) č. 767/2008 uvádějící, že dotčený státní příslušník třetí země byl odsouzen za teroristický trestný čin nebo za jakýkoli jiný trestný čin uvedený v příloze nařízení (EU) 2018/1240, pokud za něj lze podle vnitrostátního práva uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně tři roky nebo ochranné opatření spojené s omezením svobody ve stejné délce, včetně kódu odsuzujícího členského státu.“;

b)

odstavec 1a se nahrazuje tímto:

„1a.   CIR obsahuje údaje uvedené v odst. 1 písm. b) a následující údaje uvedené v odst. 1 písm. a): příjmení; jméno (jména); datum narození, místo narození (obec a země), státní příslušnost (příslušnosti), pohlaví, případné předchozí jméno (jména) nebo příjmení, pseudonymy nebo přezdívky, jsou-li k dispozici, a případně druh a číslo cestovního dokladu nebo dokladů dané osoby, jakož i název vydávajícího orgánu tohoto dokladu.

CIR může obsahovat údaje uvedené v odstavci 3 a v případech uvedených v odst. 1 písm. c) rovněž kód odsuzujícího členského státu. Ostatní údaje ECRIS-TCN se uchovávají v centrálním systému.“;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„7.   Jestliže jsou na základě automatizovaného zpracování uvedeného v článku 27a nařízení (ES) č. 767/2008 zjištěny pozitivní nálezy, jsou označení a kód odsuzujícího členského státu (členských států) uvedené v odst. 1 písm. c) tohoto článku přístupné a vyhledatelné pouze prostřednictvím ústředního systému VIS pro účely ověření podle článku 7a tohoto nařízení ve spojení s čl. 9a odst. 4 písm. e) nebo čl. 22b odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 767/2008.

Aniž je dotčen první pododstavec tohoto odstavce, nejsou označení a kód odsuzujícího členského státu uvedené v odst. 1 písm. c) viditelné pro žádný jiný orgán než ústřední orgán odsuzujícího členského státu, který označený záznam pořídil.“

5)

V článku 7 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   V případě pozitivního nálezu poskytne centrální systém nebo CIR příslušnému orgánu automaticky informace o členských státech, jež mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníkovi třetí země, spolu se souvisejícími referenčními čísly podle čl. 5 odst. 1 a veškerými odpovídajícími informacemi o totožnosti. Tyto informace o totožnosti se použijí pouze za účelem ověření totožnosti dotyčného státního příslušníka třetí země. Výsledek vyhledávání v centrálním systému lze využít pouze pro účely:

a)

podání žádosti podle článku 6 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV;

b)

podání žádosti podle čl. 17 odst. 3 tohoto nařízení; nebo

c)

posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 767/2008.“

6)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 7a

Používání ECRIS-TCN pro ověřování ve VIS

1.   Ode dne zahájení provozu VIS podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 (*9) je ECRIS-TCN připojen k ESP, aby bylo možné provádět automatizované zpracování podle článků 9a a 22b nařízení (ES) č. 767/2008 s cílem vyhledávat v ECRIS-TCN a srovnávat příslušné údaje uvedené ve VIS s příslušnými údaji ECRIS-TCN v CIR označenými podle čl. 5 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

2.   Pro účely plnění úkolů podle nařízení (ES) č. 767/2008 mají orgány určené pro VIS podle článku 9d a čl. 22b odst. 13 uvedeného nařízení právo na přístup pouze k údajům ECRIS-TCN v CIR, jež jsou označeny podle čl. 5 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

(*9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 a (EU) 2019/1896 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV za účelem reformy Vízového informačního systému (Úř. věst. L 248, 13.7.2021, s. 11).“"

7)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Po uplynutí doby uchovávání uvedené v odstavci 1 vymaže ústřední orgán odsuzujícího členského státu datový záznam z centrálního systému a CIR, včetně případných údajů o otiscích prstů, zobrazení obličeje nebo označení podle čl. 5 odst. 1 písm. c). V případech, kdy jsou údaje o odsouzení za teroristický trestný čin nebo jakýkoli jiný trestný čin podle čl. 5 odst. 1 písm. c) vymazány z vnitrostátního rejstříku trestů, avšak informace o jiných odsouzeních téže osoby jsou zachovány, odstraní se z datového záznamu pouze označení podle čl. 5 odst. 1 písm. c). Výmaz se provádí pokud možno automaticky a v každém případě nejpozději jeden měsíc po uplynutí doby uchovávání.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 je označení podle čl. 5 odst. 1 písm. c) automaticky vymazáno po uplynutí 25 let od jeho vytvoření, pokud se jedná o odsouzení týkající se teroristických trestných činů, a 15 let od jeho vytvoření, pokud se jedná o odsouzení týkající se jiných trestných činů.“

8)

V článku 24 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Údaje vložené do centrálního systému a CIR se zpracovávají pouze za účelem identifikace členských států, jež mají informace z rejstříku trestů o státních příslušnících třetích zemí, nebo k podpoře cíle VIS spočívajícího v posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 767/2008. Údaje vložené do CIR se rovněž zpracovávají v souladu s nařízením (EU) 2019/818 pro účely usnadňování a podpory správného zjištění totožnosti osob registrovaných v ECRIS-TCN v souladu s tímto nařízením.“

9)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 31a

Vedení a uchovávání protokolů pro účely interoperability s VIS

Pro účely nahlížení do údajů podle článku 7a tohoto nařízení se v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 767/2008 vedou a uchovávají protokoly o všech operacích zpracování údajů ECRIS-TCN prováděných v CIR a VIS.“

Článek 5

Změny nařízení (EU) 2019/818

Nařízení (EU) 2019/818 se mění takto:

1)

V článku 4 se bod 20 nahrazuje tímto:

„20)

„určenými orgány“ určené orgány členského státu ve smyslu čl. 4 bodu 3a nařízení (ES) č. 767/2008, čl. 3 odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) 2017/2226 a čl. 3 odst. 1 bodu 21 nařízení (EU) 2018/1240;“.

2)

V článku 18 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Pro účely článků 9a a 22b nařízení (ES) č. 767/2008 CIR rovněž ukládá logicky odděleně od údajů uvedených v odstavci 1 tohoto článku údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/816. Údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/816 jsou přístupné pouze způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 7 uvedeného nařízení.“

3)

V článku 68 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a.   Aniž je dotčen odstavec 1 tohoto článku, zahájí ESP pro účely automatizovaného zpracování podle článků 9a a 22b nařízení (ES) č. 767/2008 provoz až ode dne zahájení provozu VIS podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 (*10).

(*10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 a (EU) 2019/1896 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV za účelem reformy Vízového informačního systému (Úř. věst. L 248, 13.7.2021, s. 11).“"

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne zahájení provozu VIS podle článku 11 nařízení (EU) 2021/1134.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Štrasburk dne 7. července 2021.

Za Evropský parliament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 154.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (Úř. věst. C 23, 21.1.2021, s. 286) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 27. května 2021 (Úř. věst. C 227, 14.6.2021, s. 20). Postoj Evropského parlamentu ze dne 7 července 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS) (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).

(6)  Rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. EU L 135, 24.5.2016, s. 53).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 56).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1134 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 a (EU) 2019/1896 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV za účelem reformy Vízového informačního systému (viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

(16)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(17)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(18)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(19)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(20)  Rozhodnutí Rady 2008/149/SVV ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 50).

(21)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(22)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU