(EU) 2021/1123Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1123 ze dne 8. července 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se některých výrobků ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2020/1646 v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů

Publikováno: Úř. věst. L 243, 9.7.2021, s. 43-44 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. července 2021 Nabývá účinnosti: 11. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1123

ze dne 8. července 2021,

kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se některých výrobků ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2020/1646 v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. listopadu 2020 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2020/1646 (2) o opatřeních obchodní politiky týkajících se některých výrobků ze Spojených států amerických (dále jen „Spojené státy“) v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace (WTO) o řešení sporů, které stanoví uplatňování dodatečných cel na dovoz řady výrobků pocházejících ze Spojených států do Unie.

(2)

V 9. bodě odůvodnění prováděcího nařízení (EU) 2020/1646 se stanoví, že Komise má v úmyslu pozastavit uplatňování uvedeného nařízení, pokud Spojené státy pozastaví svá protiopatření proti dovozu některých výrobků z Evropské unie v souvislosti se spory WTO týkajícími se velkých civilních letadel.

(3)

Dne 9. března 2021 v návaznosti na dohodu dosaženou se Spojenými státy o vzájemném pozastavení platnosti všech opatření na dobu čtyř měsíců přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2021/425 (3), kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se některých výrobků ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2020/1646 v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů, které pozastavilo použitelnost prováděcího nařízení (EU) 2020/1646 do dne 10. července 2021.

(4)

Dne 15. června 2021 dosáhli výkonný viceprezident Valdis Dombrovskis a obchodní zmocněnkyně Spojených států Katherine Taiová dohody o rámci spolupráce pro velká civilní letadla, na jejímž základě „mají obě strany v úmyslu pozastavit uplatňování svých protiopatření na dobu pěti let“.

(5)

V souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) č. 654/2014 platí, že „je-li s výhradou čl. 4 odst. 2 a 3 nezbytné provést úpravy opatření obchodní politiky, která byla přijata podle tohoto nařízení, může Komise provést příslušné změny přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2“.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro obchodní překážky zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1843 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Uplatňování prováděcího nařízení (EU) 2020/1646 se pozastavuje na dobu pěti let ode dne 11. července 2021. V souladu s tím, aniž je dotčeno jakékoli další pozastavení nebo změna, včetně dřívějšího obnovení, se cla stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2020/1646 znovu použijí s účinkem ode dne 11. července 2026 včetně.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 50, ve znění nařízení (EU) 2015/1843 (Úř. věst. L 272, 16.10.2015, s. 1) a nařízení (EU) 2021/167 (Úř. věst. L 49, 12.2.2021, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1646 ze dne 7. listopadu 2020 o opatřeních obchodní politiky týkajících se některých výrobků ze Spojených států amerických v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů (Úř. věst. L 373, 9.11.2020, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/425 ze dne 9. března 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se některých výrobků ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2020/1646 v návaznosti na vyřešení obchodního sporu podle Ujednání Světové obchodní organizace o řešení sporů (Úř. věst. L 84, 9.3.2021, s. 16).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1843 ze dne 6. října 2015, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (kodifikované znění) (Úř. věst. L 272, 16.10.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU