(EU) 2021/1122Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1122 ze dne 8. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368 za účelem doplnění norské mezibankovní nabídkové sazby na seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích stanovený podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 a odstranění londýnské mezibankovní nabídkové sazby z tohoto seznamu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 243, 9.7.2021, s. 39-42 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. července 2021 Nabývá účinnosti: 10. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/39


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1122

ze dne 8. července 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1368 za účelem doplnění norské mezibankovní nabídkové sazby na seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích stanovený podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 a odstranění londýnské mezibankovní nabídkové sazby z tohoto seznamu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Referenční hodnoty mohou být uznány jako referenční hodnoty s kritickým významem podle čl. 20 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nařízení (EU) 2016/1011. Podle čl. 20 odst. 1 písm. b) musí referenční hodnoty, aby mohly být uznány jako referenční hodnoty s kritickým významem, vycházet ze vstupních údajů poskytnutých dodavateli, z nichž většina se nachází v jednom členském státě, a být považovány v tomto členském státě za referenční hodnoty s kritickým významem. Dne 11. srpna 2016 přijala Komise prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1368 (2), kterým byl stanoven seznam referenčních hodnot s kritickým významem.

(2)

Nařízení (EU) 2016/1011 je použitelné v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a dne 6. prosince 2019 bylo provedeno v norských právních předpisech.

(3)

Dne 3. prosince 2020 norský příslušný orgán, Finanstilsynet, vyrozuměl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“) o svém návrhu na uznání norské mezibankovní nabídkové sazby („NIBOR“) jako referenční hodnoty s kritickým významem podle čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/1011, neboť sazba NIBOR má v Norsku kritický význam a vychází ze vstupních údajů dodavatelů, kteří se všichni nacházejí v Norsku.

(4)

NIBOR je referenční sazba odvozená z průměru úrokových sazeb, za které jsou banky působící na norském peněžním trhu ochotny půjčovat si navzájem nezajištěné finanční prostředky s různou splatností. NIBOR se stanovuje denně pro pět různých splatností: jeden týden a jeden, dva, tři a šest měsíců. Od 3. prosince 2020 je součástí skupiny dodavatelů údajů pro NIBOR šest bank, které mají všechny sídlo v Norsku.

(5)

Ve svém posouzení předloženém orgánu ESMA dospěl Finanstilsynet k závěru, že zánik sazby NIBOR nebo její poskytování na základě vstupních údajů nebo skupiny dodavatelů, které již nejsou reprezentativní pro podkladový trh nebo pro ekonomickou realitu, by mohly mít významný negativní dopad na fungování finančních trhů v Norsku.

(6)

Z posouzení Finanstilsynet vyplývá, že sazba NIBOR se používá jako referenční hodnota u úvěrů pro domácnosti a nefinanční instituce ve výši přibližně 418 miliard EUR, což odpovídá 94 % všech úvěrů poskytnutým v Norsku domácnostem a nefinančním institucím a 136 % hrubého domácího produktu (HDP) Norska. Kromě toho slouží NIBOR jako referenční hodnota pro výplaty kuponů u téměř 60 % celkové nominální hodnoty dluhopisů s pohyblivou sazbou v Norsku v celkové výši přibližně 130 miliard EUR. Finanstilsynet na základě údajů jediné ústřední protistrany rovněž doložil, že sazba NIBOR se používá jako referenční hodnota u OTC úrokových derivátových smluv, jejichž nevypořádaná pomyslná hodnota činila v říjnu 2020 nejméně 1,988 bilionu EUR. A Finanstilsynet rovněž uvedl, že sazba NIBOR se v současné době používá jako referenční hodnota u investičních fondů, jejichž celková čistá aktiva dosahují hodnoty 0,3 miliardy EUR. Celková hodnota finančních nástrojů a finančních smluv se sazbou NIBOR jako referenční sazbou je tedy nejméně osmkrát vyšší než hrubý národní produkt Norska.

(7)

Finanstilsynet ve svém posouzení dospěl k závěru, že sazba NIBOR je životně důležitá pro finanční stabilitu a integritu trhu v Norsku a že pokud by se sazba NIBOR přestala používat, nebo by byla nespolehlivá, mohlo by to mít významný negativní dopad na fungování finančních trhů v Norsku a na podniky a spotřebitele, neboť je používána v úvěrech, produktech spotřebitelských úvěrů, OTC úrokových derivátových smlouvách a investičních fondech.

(8)

Dne 28. ledna 2021 zaslal orgán ESMA Komisi stanovisko uvádějící, že posouzení Finanstilsynet splňuje požadavky čl. 20 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011 a že Finanstilsynet poskytl kvantitativní údaje na podporu uznání sazby NIBOR jako referenční hodnoty s kritickým významem, jakož i analytické odůvodnění poukazující na klíčovou úlohu sazby NIBOR v norské ekonomice.

(9)

Podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 je Komise povinna provádět revizi seznamu referenčních hodnot s kritickým významem alespoň jednou za dva roky, přičemž tyto referenční hodnoty poskytují administrátoři nacházející se v Unii. Dne 31. ledna 2020 vystoupilo Spojené království z Unie. Referenční hodnoty poskytované administrátorem nacházejícím se ve Spojeném království již proto nemohou být referenčními hodnotami s kritickým významem a měly by být odstraněny ze seznamu referenčních hodnot s kritickým významem v příloze prováděcího nařízení (EU) 2016/1368. Dne 19. prosince 2017 byla jako referenční hodnota s kritickým významem označena londýnská mezibankovní nabídková sazba (LIBOR), která by proto měla být odstraněna ze seznamu referenčních hodnot s kritickým významem v příloze prováděcího nařízení (EU) 2016/1368.

(10)

Nařízení (EU) 2016/1011 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 (3) mimo jiné za účelem určení ESMA jako příslušného orgánu pro administrátory referenčních hodnot s kritickým významem podle čl. 20 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) 2016/1011 ode dne 1. ledna 2022. Příslušným orgánem pro administrátory referenčních hodnot s kritickým významem podle čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/1011 však zůstává daný příslušný vnitrostátní orgán. Je proto vhodné, aby seznam referenčních hodnot s kritickým významem stanovený Komisí rozlišoval mezi referenčními hodnotami s kritickým významem podle čl. 20 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) 2016/1011 a referenčními hodnotami s kritickým významem podle čl. 20 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/1368 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Vzhledem ke klíčovému významu sazby NIBOR, jejímu širokému používání a její úloze při alokaci kapitálu v Norsku by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2016/1368 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1368 ze dne 11. srpna 2016, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Úř. věst. L 217, 12.8.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Seznam referenčních hodnot s kritickým významem podle čl. 20 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) 2016/1011

Č.

Referenční hodnota

Administrátor

Místo

1

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®)

European Money Markets Institute (EMMI, Evropský ústav pro peněžní trhy)

Brusel, Belgie

2

Euro Overnight Index Average (EONIA®)

European Money Markets Institute (EMMI, Evropský ústav pro peněžní trhy)

Brusel, Belgie


Seznam referenčních hodnot s kritickým významem podle čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/1011

Č.

Referenční hodnota

Administrátor

Místo

1

Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR)

Asociace švédských bankéřů (Svenska Bankföreningen)

Stockholm, Švédsko

2

Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR)

GPW Benchmarks S.A.

Varšava, Polsko

5

Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR)

Norske Finansielle Referanser (NoRe)

Oslo, Norsko


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU