(EU) 2021/1121Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1121 ze dne 8. července 2021, kterým se upřesňují podrobnosti ohledně statistických údajů, jež mají být předloženy členskými státy, pokud jde o kontroly výrobků vstupujících na trh Unie ve vztahu k bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 243, 9.7.2021, s. 37-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. července 2021 Nabývá účinnosti: 16. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/37


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1121

ze dne 8. července 2021,

kterým se upřesňují podrobnosti ohledně statistických údajů, jež mají být předloženy členskými státy, pokud jde o kontroly výrobků vstupujících na trh Unie ve vztahu k bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 (1), a zejména na čl. 25 odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) 2019/1020 musí členské státy Komisi předložit podrobné statistické údaje o kontrolách výrobků podléhajících právu Unie vstupujících na trh Unie, jež provedly orgány určené podle čl. 25 odst. 1 uvedeného nařízení. Nařízení (EU) 2019/1020 zejména vyžaduje, aby statistické údaje zahrnovaly počet zásahů v oblasti kontrol takových výrobků ve vztahu k bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy.

(2)

Je nezbytné upřesnit podrobnosti ohledně těchto statistických údajů.

(3)

Pokud zásah orgánů určených podle čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1020 vedl k požadavku orgánů dozoru nad trhem nepropustit výrobek do volného oběhu podle čl. 28 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení, měly by být statistické údaje o počtu zásahů doplněny podrobnějšími informacemi o dotčeném výrobku, aby bylo možné lépe porozumět problémům a trendům v oblasti bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy. Předložené statistické údaje mohou rovněž přispět k lepšímu řízení rizik.

(4)

Statistické údaje o zásazích v oblasti kontrol předložené Komisi by se sice měly předkládat ohledně všech kontrol výrobků vstupujících na trh Unie, měly by se však týkat pouze těch kontrol, v jejichž rámci skutečně došlo k zásahu určených orgánů. Statistické údaje by proto neměly zahrnovat údaje o kontrolách prováděných výhradně prostřednictvím elektronického zpracování dat.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 43 nařízení (EU) 2019/1020,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Statistické údaje, jež mají být předloženy podle čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) 2019/1020, by měly zahrnovat následující podrobnosti o zásazích v oblasti kontrol výrobků podléhajících právu Unie ve vztahu k bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy:

a)

celkový počet zásahů;

b)

celkový počet zásahů, jež vedly k pozastavení propuštění do volného oběhu podle čl. 26 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1020;

c)

u každého zásahu, který vedl buď k požadavku příslušných orgánů, aby dotčené hospodářské subjekty provedly konkrétní kroky, nebo k požadavku orgánu dozoru nad trhem nepropustit výrobek do volného oběhu podle čl. 28 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2019/1020:

i)

datum, kdy celní orgány přijaly celní prohlášení;

ii)

ukazatel druhu celního prohlášení v případě celního prohlášení s omezeným souborem údajů podle článků 143a a 144 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (2);

iii)

zemi původu (datový prvek 16 08 000 000) nebo, není-li k dispozici, zemi vývozce (dílčí datový prvek 13 01 018 020);

iv)

kód položky harmonizovaného systému (dílčí datový prvek 18 09 056 000);

v)

je-li k dispozici, kód kombinované nomenklatury (dílčí datový prvek 18 09 057 000);

vi)

doplňkové měrné jednotky (datový prvek 18 02 000 000) nebo, nejsou-li k dispozici, čistou hmotnost (datový prvek 18 01 000 000);

vii)

druh dopravy na hranici (datový prvek 19 03 000 000);

viii)

hlavní kategorii dotčeného výrobku;

ix)

porušení hlavních právních předpisů Unie na základě ustanovení orgánů dozoru nad trhem;

x)

ukazatel, zda by výrobek mohl být propuštěn do volného oběhu, pokud dotčené hospodářské subjekty dokončí konkrétní kroky požadované příslušnými orgány.

2.   Údaje uvedené v odstavci 1 zahrnují údaje o všech kontrolách, kromě kontrol prováděných výhradně prostřednictvím elektronického zpracování dat.

3.   Pro účely odstavce 1, pokud se celní prohlášení vztahuje na produkty spadající do dvou nebo více položek uvedeného celního prohlášení, se zásah u každé položky považuje za samostatný zásah.

4.   Pro účely odst. 1 písm. c) bodů iii) až vii) tohoto článku jsou předkládanými údaji informace dostupné v celním prohlášení v rámci odpovídajícího datového prvku přílohy B nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Pokud však členské státy v souladu s články 2, 143a a 144 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 nebo jinými přechodnými pravidly stanovenými v uvedeném nařízení uplatňují na celní prohlášení jiné požadavky na údaje, jsou předkládanými údaji rovnocenné informace dostupné v celním prohlášení podléhajícím těmto požadavkům na údaje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 16. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU