(EU) 2021/1120Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1120 ze dne 8. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

Publikováno: Úř. věst. L 243, 9.7.2021, s. 18-36 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. července 2021 Nabývá účinnosti: 16. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1120

ze dne 8. července 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola V nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví postupy pro určení plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (dále jen „rybolov NNN“), jakož i postupy pro vytvoření seznamu Unie s těmito plavidly (dále jen „seznam Unie“). Článek 37 uvedeného nařízení stanoví, jaká opatření budou vůči rybářským plavidlům zařazeným na tento seznam přijata.

(2)

Seznam Unie byl sestaven v nařízení Komise (EU) č. 468/2010 (2) a následně pozměněn prováděcími nařízeními (EU) č. 724/2011 (3), (EU) č. 1234/2012 (4), (EU) č. 672/2013 (5), (EU) č. 137/2014 (6), (EU) 2015/1296 (7), (EU) 2016/1852 (8), (EU) 2017/2178 (9), (EU) 2018/1883 (10) a (EU) 2020/269 (11).

(3)

Na seznam Unie se podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 zařazují plavidla zařazená na seznamy plavidel provádějících rybolov NNN přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

(4)

Všechny regionální organizace pro řízení rybolovu vypracovávají a pravidelně aktualizují seznamy plavidel provádějících rybolov NNN na základě svých předpisů (12).

(5)

Podle článku 30 nařízení (ES) č. 1005/2008 má Komise poté, kdy obdrží od regionálních organizací pro řízení rybolovu seznamy rybářských plavidel, u nichž se předpokládá nebo je potvrzeno, že jsou zapojena do rybolovu NNN, aktualizovat seznam Unie. Jelikož Komise obdržela od regionálních organizací pro řízení rybolovu nové seznamy, seznam Unie by měl být nyní aktualizován.

(6)

Vzhledem k tomu, že stejné plavidlo může být uvedeno na seznamu pod různými názvy a/nebo vlajkami podle toho, kdy bylo na seznamy regionálních organizací pro řízení rybolovu zařazeno, měl by aktualizovaný seznam Unie obsahovat tyto různé názvy a/nebo vlajky podle toho, jak jsou uváděny příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu.

(7)

Plavidlo „Bellator“ (13), které je v současnosti zařazeno na seznamu Unie, bylo odstraněno ze seznamu stanoveného Regionální organizací pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO), v souladu s opatřením 04–2020 na řízení a zachování zdrojů uvedené regionální organizace pro řízení rybolovu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí přijala příslušná regionální organizace pro řízení rybolovu podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008, mělo by být toto plavidlo z tohoto seznamu Unie vyňato, a to i přesto, že dosud nebylo odstraněno ze seznamu stanoveného Dohodou o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA), Komisí pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a Komisí pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC).

(8)

Plavidlo „Uthaiwan/Wisdom Sea reefer“ (14), které je v současnosti zařazeno na seznam Unie, bylo odstraněno ze seznamu stanoveného Komisí pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) v souladu s rezolucí 18/03 uvedené regionální organizace pro řízení rybolovu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí přijala příslušná regionální organizace pro řízení rybolovu podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008, mělo by být toto plavidlo z tohoto seznamu Unie vyňato, a to i přesto, že toto plavidlo dosud nebylo odstraněno ze seznamu stanoveného Dohodou o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA).

(9)

Plavidlo „Nefelin“ (15) bylo odstraněno ze seznamu stanoveného Generální komisí pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) v souladu s doporučením GFCM/33/209/8 uvedené regionální organizace pro řízení rybolovu. Uvedené plavidlo by tudíž nemělo být uvedeno na seznamu Unie, a to i přesto, že dosud nebylo odstraněno ze seznamu stanoveného Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a Komisí pro tuňáky Indického oceánu (IOTC).

(10)

Plavidlo uvedené v 9. bodě odůvodnění nebylo zařazeno na seznam Unie pozměněný prováděcím nařízením (EU) 2018/1883, neboť Komise obdržela seznam rybářských plavidel, o nichž se předpokládá, nebo se potvrdilo, že se podílejí na rybolovu NNN, přijatý příslušnou regionální organizací pro řízení rybolovu až po přijetí uvedeného nařízení.

(11)

Nařízení (EU) č. 468/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část B přílohy nařízení (EU) č. 468/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 468/2010 ze dne 28. května 2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 131, 29.5.2010, s. 22).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 724/2011 ze dne 25. července 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 14).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1234/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 38).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 672/2013 ze dne 15. července 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 193, 16.7.2013, s. 6).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 137/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 43, 13.2.2014, s. 47).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1296 ze dne 28. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 199, 29.7.2015, s. 12).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1852 ze dne 19. října 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 284, 20.10.2016, s. 5).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2178 ze dne 22. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 307, 23.11.2017, s. 14).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1883 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 30).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/269 ze dne 26. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (Úř. věst. L 56, 27.2.2020, s. 7).

(12)  Poslední aktualizace: CCAMLR: seznam plavidel provádějících rybolov NNN ze zemí, které nejsou smluvními stranami, a ze zemí, které jsou smluvními strany, schválený na 39. výročním zasedání ve dnech 27. až 30. října 2020; CCSBT: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle komise CCSBT schválený na 27. výročním zasedání komise ve dnech 12. až 16. října 2020, aktualizovaný dne 25. března 2021; GFCM: seznam plavidel provádějících rybolov NNN schválený na 43. zasedání komise GFCM ve dnech 4. až 8. listopadu 2019; IATTC: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle komise IATTC schválený na 95. zasedání komise IATTC dne 4. prosince 2020; ICCAT: seznam plavidel provádějících rybolov NNN pro rok 2020 přijatý během jednání v roce 2020 namísto 22. mimořádného zasedání komise ICCAT; IOTC: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle komise IOTC schválený na 24. zasedání komise IOTC ve dnech 2. až 6. listopadu 2020, aktualizovaný 26. února 2021; NAFO: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle organizace NAFO schválený na 42. výročním zasedání organizace NAFO ve dnech 21. až 25. září 2020; NEAFC: část B seznamu plavidel provádějících rybolov NNN schválená na 39. výročním zasedání komise NEAFC ve dnech 10. až 13. listopadu 2020, aktualizovaná v březnu 2021; NPFC: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle komise NPFC schválený na 5. zasedání komise ve dnech 16. až 18. července 2019; SEAFO: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle organizace SEAFO z roku 2020 schválený na 16. výročním zasedání komise ve dnech 25. až 28. listopadu 2019; SIOFA: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle dohody SIOFA schválený na 7. zasedání smluvních stran ve dnech 17. až 20. listopadu 2020; SPRFMO: seznam plavidel provádějících rybolov NNN pro rok 2021 schválený na 9. zasedání komise ve dnech 26. ledna až 5. února 2021; WCPFC: seznam plavidel provádějících rybolov NNN dle komise WCPFC pro rok 2020 schválený na 17. pravidelném zasedání komise ve dnech 7. až 15. prosince 2020.

(13)  Identifikační číslo lodi podle IMO: 9179359.

(14)  Identifikační číslo lodi podle IMO: 7637527.

(15)  Identifikační číslo lodi podle IMO: 7645237.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo lodi podle IMO  (1) / Označení podle regionální organizace pro řízení rybolovu

Název plavidla  (2)

Stát vlajky nebo území vlajky  (2)

Zařazení na seznamu regionální organizace pro řízení rybolovu  (2)

417000878

ABISHAK PUTHA 3

Není známo

CCSBT, SIOFA

20150046 [ICCAT]/1 [IOTC]

ABUNDANT 1 (dřívější název podle ICCAT: YI HONG 6; dřívější název podle CCSBT, IOTC: YI HONG 06)

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20150042 [ICCAT]/2 [IOTC]

ABUNDANT 12 (dřívější název podle CCSBT, ICCAT, IOTC: YI HONG 106)

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20150044 [ICCAT]/3 [IOTC]

ABUNDANT 3 (dřívější název podle CCSBT, ICCAT, IOTC: YI HONG 16)

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20170013 [ICCAT]/4[IOTC]

ABUNDANT 6 (dřívější název podle CCSBT, ICCAT, IOTC: YI HONG 86)

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20150043 [ICCAT]/5 [IOTC]

ABUNDANT 9 (dřívější název podle CCSBT, ICCAT, IOTC: YI HONG 116)

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC

20060010 [ICCAT]/6[IOTC]

ACROS No. 2

Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060009 [ICCAT]/7[IOTC]

ACROS No. 3

Není známo (poslední známý stát vlajky: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20180003 [ICCAT]/108 [IOTC]/K22/IS/2019[CCSBT]

AL WESAM 5 [podle ICCAT, NEAFC, SIOFA], PROGRESO [podle CCSBT, IOTC] (dřívější názvy podle CCSBT, IOTC: AL WESAM 5, CHAINAVEE 54; dřívější název podle ICCAT, NEAFC, SIOFA: CHAINAVEE 54)

Kamerun [podle CCSBT, IOTC], není známo [podle ICCAT, NEAFC, SIOFA] (poslední známé státy vlajky podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Džibutsko, Thajsko)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8[IOTC]

AL'AMIR MUHAMMAD

Egypt

GFCM, IOTC, NEAFC, SIOFA

7306570/9[IOTC]/20200001[ICCAT]

ALBORAN II (dřívější název podle GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO: WHITE ENTERPRISE)

Není známo [podle GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA] (poslední známé státy vlajky podle GFCM, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Panama, Svatý Kryštof a Nevis; poslední známý stát vlajky podle ICCAT: Panama)

GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, NAFO, SEAFO, SIOFA

7036345/20190003 [ICCAT]/10[IOTC]

AMORINN (dřívější názvy: ICEBERG II, LOME, NOEMI)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Togo, Belize)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150001 [ICCAT]/11[IOTC]

ANEKA 228

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150002 [ICCAT]/12[IOTC]

ANEKA 228, KM.

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7236634/20190004 [ICCAT]/13 [IOTC]

ANTONY (dřívější názvy: URGORA, ATLANTIC OJI MARU No. 33, OJI MARU No. 33)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Indonésie, Belize, Panama, Honduras, Venezuela, poslední známé státy vlajky podle IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Venezuela, Honduras, Panama, Belize, Indonésie)

CCAMLR, CCSBT ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7322897/20150024 [ICCAT]/14 [IOTC]

ASIAN WARRIOR (dřívější názvy podle CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HONGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA, dřívější název podle IOTC: DORITA)

Svatý Vincenc a Grenadiny [podle CCAMLR, GFCM, NEAFC, SEAFO, SIOFA], Rovníková Guinea [podle CCSBT, ICCAT, IOTC] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Indonésie, Tanzanie, Severní Korea (KLDR), Panama, Sierra Leone, Severní Korea (KLDR), Rovníková Guinea, Svatý Vincenc a Grenadiny, Uruguay; poslední známý stát vlajky podle ICCAT: Svatý Vincenc a Grenadiny, poslední známý stát vlajky podle SEAFO, SIOFA: Indonésie, Tanzanie, Severní Korea (KLDR), Panama, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Uruguay)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9042001/20150047 [ICCAT]/15 [IOTC]

ATLANTIC WIND (dřívější názvy podle CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA: ZEMOUR 2, LUAMPA, YONGDING, JIANGFENG, CHENGDU, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG No. 88, CARRAN; dřívější název podle IOTC: CARRAN)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Tanzanie, Rovníková Guinea, Indonésie, Tanzanie, Kambodža, Panama, Sierra Leone, Severní Korea (KLDR), Togo, Korejská republika, Uruguay; poslední známý stát vlajky podle IOTC: Rovníková Guinea; poslední známý stát vlajky podle SEAFO, SIOFA: Tanzanie, Rovníková Guinea, Indonésie, Kambodža, Panama, Sierra Leone, Severní Korea (KLDR), Togo, Uruguay)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9037537/20190005 [ICCAT]/16[IOTC]

BAROON (dřívější názvy podle CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: LANA, ZEUS, TRITON I; dřívější názvy podle IOTC: LANA, ZEUS, TRITON-1)

Tanzanie (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Nigérie, Mongolsko, Togo, Sierra Leone; poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Mongolsko, Nigérie, Sierra Leone, Togo)

CCSBT, CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]/18[IOTC]

BHASKARA No. 10

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Indonésie)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]/19[IOTC]

BHASKARA No. 9

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Indonésie)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060001 [ICCAT]/20[IOTC]

BIGEYE

Není známo

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20040005 [ICCAT]/21[IOTC]

BRAVO

Není známo

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]/22[IOTC]

CAMELOT

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6622642/20190006 [ICCAT]/23[IOTC]

CHALLENGE (dřívější názvy podle CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: PERSEVERANCE, MILA; dřívější názvy podle IOTC: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Rovníková Guinea, Spojené království; poslední známé státy vlajky podle IOTC, SEAFO, SIOFA: Panama, Rovníková Guinea, Spojené království)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150003 [ICCAT]/20 [IOTC]/24[IOTC]

CHI TONG

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7825215/125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]/25[IOTC]/280020064[CCSBT/IATTC]

CHIA HAO No. 66 [podle IATTC, IOTC, GFCM, NEAFC, SIOFA], SAGE [podle ICCAT] (dřívější název podle IOTC: CHI FUW No. 6, dřívější názvy podle ICCAT: CHIA HAO No. 66, CHI FUW No.6)

Není známo [podle CCSBT, GFCM, IATTC, IOTC, NEAFC, SIOFA], Gambie [podle ICCAT] (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, IATTC, NEAFC: Belize; poslední známý stát vlajky podle IOTC: Rovníková Guinea; poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Seychely, Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20190001 [ICCAT]/65 [IOTC]/26[IOTC]

CHOTCHAINAVEE 35 (dřívější název podle SIOFA: CARRAN)

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Džibutsko)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7330399/20190002 [ICCAT]/28[IOTC]

COBIJA (dřívější názvy podle IOTC, NEAFC, SEAFO: CAPE FLOWER; CAPE WRATH II; dřívější názvy podle CCSBT, ICCAT: CAPE FLOWER, CAPE WRATH; dřívější názvy podle SIOFA: CAPE WRATH II, Cape Flower)

Neoprávněně Bolívie / Není známo [podle CCSBT], neoprávněně Bolívie [podle SEAFO], Není známo [podle ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA] (poslední známé státy vlajky podle CCSBT, IOTC, SEAFO: Bolívie, Svatý Tomáš a Princův ostrov, není známo, Jižní Afrika, Kanada; poslední známý stát vlajky podle NEAFC, SIOFA: Bolívie; poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Bolívie, Svatý Tomáš a Princův ostrov)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20080001 [ICCAT]/29[IOTC]

DANIAA (dřívější název podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: CARLOS)

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC: Guinea)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]/30[IOTC]/7742-PP[CCSBT/IATTC]

DRAGON III

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Kambodža)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8604668/20200002[ICCAT]31[IOTC]

EROS DOS (dřívější název: FURABOLOS)

Není známo (poslední známé státy vlajky: Panama, Seychely)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150004 [ICCAT]/33 [IOTC]

FU HSIANG FA 18

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150005 [ICCAT]/34 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 01

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150006 [ICCAT]/35 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 02

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150007 [ICCAT]/36[IOTC]

FU HSIANG FA No. 06

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150008 [ICCAT]/37 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 08

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150009 [ICCAT]/38 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 09

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150010 [ICCAT]/39[IOTC]

FU HSIANG FA No. 11

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150011 [ICCAT]/40[IOTC]

FU HSIANG FA No. 13

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150012 [ICCAT]/41 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 17

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150013 [ICCAT]/42 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 20

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150014 [ICCAT]/43 [IOTC] FU HSIANG FA No.

FU HSIANG FA No. 21 [podle CCSBT, ICCAT, IOTC], FU HSIANG FA No. 21a [podle SIOFA]

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA

20130003 [ICCAT]/32-44 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 21 [podle CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC], FU HSIANG FA [podle GFCM, IOTC, NEAFC, SIOFA], FU HSIANG FA No. 21b [podle SIOFA] (3)

Není známo

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150015 [ICCAT]/45 [IOTC]

FU HSIANG FA No. 23

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150016 [ICCAT]/46[IOTC]

FU HSIANG FA No. 26

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150017 [ICCAT]/47[IOTC]

FU HSIANG FA No. 30

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC,CCSBT]/48[IOTC]

FU LIEN No. 1

Není známo [podle CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA, WCPFC], Gruzie [podle IOTC] (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, NEAFC, WCPFC: Gruzie)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20130004 [ICCAT]/49[IOTC]

FULL RICH

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Belize)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20080005 [ICCAT]/50[IOTC]

GALA I (dřívější názvy: MANARA II, ROAGAN)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCSBT, ICCAT: Libye, ostrov Man; poslední známý stát vlajky podle IOTC, NEAFC: Libye)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]/51[IOTC]

GOIDAU RUEY No. 1 (dřívější název podle CCSBT, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: GOIDAU RUEY 1)

Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7020126/20190007 [ICCAT]/52 [IOTC]

GOOD HOPE (dřívější název podle CCAMLR, CCSBT, GFCM, NEAFC, SEAFO: TOTO; dřívější názvy podle ICCAT, IOTC, SIOFA: TOTO, SEA RANGER V)

Nigérie

CCSBT, CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

6719419 [GFCM/NEAFC, SEAFO, SIOFA]/6714919 [NAFO]/53[IOTC]/20200003[ICCAT]

GORILERO (dřívější název: GRAN SOL)

Není známo (poslední známé státy vlajky: Sierra Leone, Panama)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

2009003 [ICCAT]/54[IOTC]

GUNUAR MELYAN 21

Není známo

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

13 [NPFC]/55[IOTC]

HAI DA 705

Není známo

IOTC, NEAFC NPFC, SIOFA

4000354/20200012 [ICCAT]

HALELUYA

Není známo (poslední známý stát vlajky podle ICCAT: Tanzanie)

CCSBT, ICCAT

7322926/20190009[ICCAT]/57[IOTC]

HEAVY SEA (dřívější názvy: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Panama, Svatý Kryštof a Nevis, Belize)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150018 [ICCAT]/58 [IOTC]

HOOM XIANG 101

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Malajsie)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150019 [ICCAT]/59[IOTC]

HOOM XIANG 103

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Malajsie)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150020 [ICCAT]/60[IOTC]

HOOM XIANG 105

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Malajsie)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20100004 [ICCAT]/61 [IOTC]

HOOM XIANG II [podle CCSBT, IOTC, SIOFA], HOOM XIANG 11 [podle GFCM, ICCAT, NEAFC]

Není známo (poslední známý stát vlajky: Malajsie)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7332218/62[IOTC]/20200004[ICCAT]

IANNIS 1 [podle NEAFC], IANNIS I [podle GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, SEAFO, SIOFA] (dřívější názvy podle GFCM, SIOFA: MOANA MAR, CANOS DE MECA)

Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

6607666/20190008 [ICCAT]/56[IOTC]

JINZHANG [podle CCAMLR, CCSBT, ICCAT], HAI LUNG [podle GFCM, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA] (dřívější názvy podle CCAMLR, CCSBT, ICCAT: HAI LUNG, YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; dřívější názvy podle GFCM, IOTC, SEAFO: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; dřívější názvy podle NEAFC: RAY, KILLY, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT; dřívější názvy podle SIOFA: YELE, RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA, CONSTANT) (3)

Není známo [podle CCAMLR, GFCM, ICCAT, IOTC, SEAFO, SIOFA], není známo/Belize [podle NEAFC] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR: Sierra Leone, Belize, Rovníková Guinea, Jižní Afrika; poslední známý stát vlajky podle NEAFC: Jižní Afrika; poslední známý stát vlajky podle SEAFO: Belize; poslední známé státy vlajky podle IOTC: Belize, Mongolsko, Rovníková Guinea, Jižní Afrika, Belize)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]/63[IOTC]

JYI LIH 88

Není známo

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150021 [ICCAT]/64 [IOTC]

KIM SENG DENG 3

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7905443/20190010[ICCAT]/65[IOTC]

KOOSHA 4 (dřívější název podle ICCAT, IOTC, SIOFA: EGUZKIA)

Írán

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20150022 [ICCAT]/66[IOTC]

KUANG HSING 127

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150023 [ICCAT]/67 [IOTC]

KUANG HSING 196

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7325746/27-68[IOTC]/20200005[ICCAT]

LABIKO [podle GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA], CLAUDE MOINIER [podle IOTC], MAINE [podle SEAFO] (dřívější název podle GFCM, NAFO, NEAFC: MAINE; dřívější název podle IOTC: LABIKO; dřívější názvy podle IOTC: MAINE, CLAUDE MONIER, CHEVALIER D'ASSAS; dřívější názvy podle SEAFO: CLAUDE MOINIER, LABIKO; dřívější názvy podle ICCAT: CLAUDE MOUNIER, MAINE) (3)

Není známo [podle GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SIOFA], Guinea [podle IOTC, SEAFO] (poslední známý stát vlajky podle GFCM, ICCAT, NAFO, NEAFC, SIOFA: Guinea; poslední známé státy vlajky podle IOTC: Tanzanie, Rovníková Guinea, Indonésie, Kambodža, Panama, Sierra Leone, Severní Korea (KLDR), Togo, Uruguay)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

1 [NPFC]/69[IOTC]

LIAO YUAN YU 071

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

2 [NPFC]/70[IOTC]

LIAO YUAN YU 072

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

3 [NPFC]/71[IOTC]

LIAO YUAN YU 9

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20060007 [ICCAT]/72[IOTC]

LILA No. 10

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Panama)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7388267/20190011[ICCAT]/73[IOTC]

LIMPOPO (dřívější názvy podle CCAMLR, CCSBT, NEAFC, SEAFO: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE; dřívější názvy podle IOTC: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO, LENA, ALOS, ROSS; dřívější názvy podle ICCAT: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE, CONBAROYA, TERCERO)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Togo, Ghana, Seychely, Francie; poslední známé státy vlajky podle GFCM: Togo, Ghana, Seychely)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

28 [NPFC]

LU RONG SHUI 158

Není známo

NEAFC, NPFC, SIOFA

14 [NPFC]/74[IOTC]

LU RONG YU 1189

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

24 [NPFC]/75[IOTC]

LU RONG YU 612

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

17 [NPFC]/76[IOTC]

LU RONG YUAN YU 101

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

18 [NPFC]77[IOTC]

LU RONG YUAN YU 102

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

19 [NPFC]78[IOTC]

LU RONG YUAN YU 103

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20 [NPFC]/79[IOTC]

LU RONG YUAN YU 105

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

21 [NPFC]/80[IOTC]

LU RONG YUAN YU 106

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

22 [NPFC]/81[IOTC]

LU RONG YUAN YU 108

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

23 [NPFC]/82[IOTC]

LU RONG YUAN YU 109

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

25 [NPFC]/83[IOTC]

LU RONG YUAN YU 787

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

27 [NPFC]/84[IOTC]

LU RONG YUAN YU 797

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

26 [NPFC]/85[IOTC]

LU RONG YUAN YU YUN 958

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

20150025 [ICCAT]/86[IOTC]

MAAN YIH HSING

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20040007 [ICCAT]/87[IOTC]

MADURA 2

Není známo

CCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20040008 [ICCAT]/88[IOTC]

MADURA 3

Není známo

CCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20060002 [ICCAT]/89[IOTC]

MARIA

Není známo

CCSBT, IOTC, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA

8529533/20200011 [ICCAT]

MARIO 11

Senegal

CCSBT, ICCAT

20180002 [ICCAT]/90 [IOTC]/HSN5721[CCSBT]

MARWAN 1 (dřívější názvy podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: AL WESAM 4, CHAICHANACHOKE 8)

Somálsko [podle CCSBT, IOTC, NEAFC, SIOFA]; Není známo [podle ICCAT] (poslední známé státy vlajky podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Džibutsko, Thajsko)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060005 [ICCAT]/91[IOTC]

MELILLA No. 101 (3)

Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

CCSBT, GFCM, IOTC, ICCAT, NEAFC, SIOFA

20060004 [ICCAT]/92[IOTC]

MELILLA No. 103 (3)

Není známo (poslední známý stát vlajky: Panama)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7385174/93[IOTC]/20200006[ICCAT]

MURTOSA

Není známo (poslední známý stát vlajky podle GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Togo)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

14613 [IATTC]/M-00545, 20110003 [ICCAT]/M-00545 [WCPFC, CCSBT]/95[IOTC]/C-00545(IATTC/IOTC)

NEPTUNE

Není známo [podle CCSBT, GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC], Georgia [podle IATTC, IOTC, NEAFC] (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC: Gruzie)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20160001 [ICCAT]/96[IOTC]

NEW BAI I No. 168 (dřívější název podle SIOFA: TAI YUAN No. 227; dřívější název podle ICCAT: SAMUDERA)

Není známo [podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC], Libérie [podle SIOFA] (poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Libérie, Indonésie)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8808654/50628PE XT[CCSBT]

NIKA

Panama

CCAMLR, CCSBT, SIOFA

20060008 [ICCAT]/98[IOTC]

No. 2 CHOYU

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060011 [ICCAT]/99[IOTC]

No. 3 CHOYU

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8808903/20190012 [ICCAT]/100[IOTC]

NORTHERN WARRIOR (dřívější názvy MILLENNIUM, SIP 3)

Angola (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Curaçao, Nizozemské Antily, Jižní Afrika, Belize, Maroko)

CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

20040006 [ICCAT]/101[IOTC]

OCEAN DIAMOND

Není známo

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7826233/20090001 [ICCAT]/102-139[IOTC]

OCEAN LION [podle IOTC, GFCM, NEAFC, SIOFA]; XING HAI FEN [podle ICCAT, NEAFC]; XING HAI FENG [podle CCSBT, IOTC, SIOFA]; (dřívější název podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: OCEAN LION) (3)

Není známo [podle GFCM, IOTC, NEAFC, SIOFA], Panama [podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA] (poslední známý stát vlajky: Rovníková Guinea)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8665193/20200010[ICCAT]

OCEAN STAR No. 2 (dřívější název podle ICCAT: WANG FA)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Vanuatu, Bolívie)

CCSBT, ICCAT

11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]/104[IOTC]

ORCA

Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20060012 [ICCAT]/105[IOTC]

ORIENTE No. 7

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Honduras)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

5062479/20190013 [ICCAT]/106[IOTC]

PERLON (dřívější názvy podle CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; dřívější názvy podle IOTC: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCAA; dřívější názvy podle GFCM, SIOFA: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, LUGALPESCA)

Není známo (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Mongolsko, Togo, Uruguay; poslední známé státy vlajky podle GFCM: Uruguay, Mongolsko, Togo)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

9319856/20150033 [ICCAT]/107 [IOTC]

PESCACISNE 1/PESCACISNE 2 (dřívější názvy podle CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SEAFO, SIOFA: ZEMOUR 1, KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; dřívější název podle IOTC: PALOMA V)

Není známo [podle CCAMLR, GFCM, NEAFC, SEAFO, SIOFA], Mauritánie [podle ICCAT, IOTC] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, SEAFO, SIOFA: Mauritánie, Rovníková Guinea, Indonésie, Tanzanie, Mongolsko, Kambodža, Namibie, Uruguay; poslední známý stát vlajky podle ICCAT, IOTC: Rovníková Guinea)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]/109[IOTC]

REYMAR 6

Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20130013[ICCAT]/110 [IOTC]

SAMUDERA PASIFIK No. 18 (dřívější názvy podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC: KAWIL No. 03, LADY VI-T-III)

Indonésie

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150026 [ICCAT]/111[IOTC]

SAMUDERA PERKASA 11

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150027 [ICCAT]/41 [IOTC]/112[IOTC]

SAMUDERA PERKASA 12 [podle ICCAT], SAMUDRA PERKASA 12 [podle CCSBT, IOTC, SIOFA]

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7424891/20190014 [ICCAT]/113[IOTC]

SEA URCHIN (dřívější názvy ALDABRA, OMOA I)

Gambie/Bez státní příslušnosti [podle CCAMLR, CCSBT], Gambie [podle GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, IOTC, SEAFO, SIOFA: Tanzanie, Honduras)

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

8692342 /20180004 [ICCAT]/114[IOTC]HSB3852 [IOTC/CCSBT]

SEA VIEW [podle ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA], SEAVIEW [podle CCSBT] (dřívější názvy podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: AL WESAM 2, CHAINAVEE 55)

Kamerun (poslední známé státy vlajky podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Džibutsko, Thajsko)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8692354/20180005 [ICCAT]/115[IOTC]/HSN5282 [IOTC/CCSBT]

SEA WIND (dřívější názvy podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: AL WESAM 1, SUPPHERMNAVEE 21)

Kamerun (poslední známé státy vlajky podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: Džibutsko, Thajsko)

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20080004 [ICCAT]/116[IOTC]

SHARON 1 (dřívější názvy podle GFCM, SIOFA: MANARA I, POSEIDON; dřívější názvy podle CCSBT, ICCAT, IOTC: MANARA 1, POSEIDON)

Není známo (poslední známý stát vlajky podle GFCM, IOTC, SIOFA: Libye; poslední známé státy vlajky podle CCSBT, ICCAT: Libye, Spojené království)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170014 [ICCAT]/117 [IOTC]

SHENG JI QUN 3

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150028 [ICCAT]/118[IOTC]

SHUEN SIANG

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170015 [ICCAT]/119 [IOTC]

SHUN LAI (dřívější název podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: HSIN JYI WANG No. 6)

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150029 [ICCAT]/120[IOTC]

SIN SHUN FA 6

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150030 [ICCAT]/121[IOTC]

SIN SHUN FA 67

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150031 [ICCAT]/122 [IOTC]

SIN SHUN FA 8

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150032 [ICCAT]/123 [IOTC]

SIN SHUN FA 9

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20050001 [ICCAT]/124[IOTC]

SOUTHERN STAR 136 (dřívější název podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: HSIANG CHANG)

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Svatý Vincenc a Grenadiny)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150034 [ICCAT]/125 [IOTC]

SRI FU FA 168

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150035 [ICCAT]/126 [IOTC]

SRI FU FA 18

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150036 [ICCAT]/127 [IOTC]

SRI FU FA 188

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150037 [ICCAT]/128[IOTC]

SRI FU FA 189

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150038 [ICCAT]/129 [IOTC]

SRI FU FA 286

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150039 [ICCAT]/130[IOTC]

SRI FU FA 67

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150040 [ICCAT]/131 [IOTC]

SRI FU FA 888

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

8514772/20190015 [ICCAT]/132[IOTC]

STS-50 (dřívější názvy podle CCAMLR, CCSBT, ICCAT, NEAFC, SEAFO: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; dřívější názvy podle IOTC, SIOFA: AYDA, SEA BREEZ 1, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No.2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2; dřívější názvy podle GFCM: AYDA, SEA BREEZE, ANDREY DOLGOV, STD No. 2, SUNTAI No. 2, SUN TAI No. 2, SHINSEI MARU No. 2)

Togo [podle CCAMLR, CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA], není známo [podle GFCM] (poslední známé státy vlajky podle CCAMLR, SEAFO: Kambodža, Korejská republika, Filipíny, Japonsko, Namibie, Japonsko; poslední známé státy vlajky podle IOTC: Kambodža, Korejská republika, Filipíny, Japonsko, Namibie, Japonsko;

CCAMLR, CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA

7816472/103[IOTC]/20200008[ICCAT]

SUMMER REFER [podle GFCM, NEAFC, SIOFA], OKAPI MARTA [podle ICCAT, IOTC, NEAFC] (3)

Není známo [podle GFCM, NEAFC, SIOFA], Belize [podle ICCAT, IOTC, NEAFC]

GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

9259070[NEAFC]/9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]/133[IOTC]

TA FU 1

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]/134[IOTC]/490810002[CCSBT/IATTC]

TCHING YE No. 6 (dřívější název podle GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: EL DIRIA I)

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, IATTC, IOTC, NEAFC, SIOFA: Belize; poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Belize, Kostarika)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20150041 [ICCAT]/135 [IOTC]

TIAN LUNG No.12

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

7321374/136[IOTC]/20200009[ICCAT]

TRINITY (dřívější názvy podle NAFO: YUCUTAN BASIN, ENXEMBRE, FONTE NOVA, JAWHARA; dřívější názvy podle ICCAT, IOTC, NEAFC, SEAFO: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA)

Není známo (poslední známý stát vlajky podle GFCM: Ghana; poslední známé státy vlajky podle NAFO: Ghana, Panama; poslední známé státy vlajky podle IOTC, NEAFC, SEAFO, SIOFA: Ghana, Panama, Maroko; poslední známé státy vlajky podle ICCAT: Turecko, Panama, Maroko)

GFCM, ICCAT, IOTC, NAFO, NEAFC, SEAFO, SIOFA

8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]/137[IOTC]/280110095[CCSBT/IATTC]

WEN TENG No. 688/MAHKOIA ABADI No. 196 [podle GFCM, IATTC, SIOFA], WEN TENG No. 688 [podle CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC] (dřívější název podle ICCAT, IOTC: MAHKOIA ABADI No. 196)

Není známo (poslední známý stát vlajky: Belize)

CCSBT, GFCM, IATTC, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

138 [IOTC]

XIN SHI JI 16 (dřívější název podle IOTC, SIOFA: HSINLONG No. 5)

Fidži

IOTC, NEAFC, SIOFA

20150045 [ICCAT]/140 [IOTC]

YI HONG 3

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20130002 [ICCAT]

YU FONG 168

Není známo [podle CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA, WCPFC] (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, ICCAT, SIOFA, WCPFC: Tchaj-wan)

CCSBT, GFCM, ICCAT, NEAFC, SIOFA, WCPFC

20150048 [ICCAT]/141 [IOTC]

YU FONG 168

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC

2009002 [ICCAT]/142 [IOTC]

YU MAAN WON

Není známo (poslední známý stát vlajky podle CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, SIOFA: Gruzie)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

412356488[SIOFA]/31 [NPFC]

YUANDA 6

Není známo

NEAFC, NPFC, SIOFA

412365486[SIOFA]/32 [NPFC]

YUANDA 8

Není známo

NEAFC, NPFC, SIOFA

20170016 [ICCAT]/143 [IOTC]

YUTUNA 3 (dřívější název podle CCSBT, ICCAT, IOTC, SIOFA: HUNG SHENG No. 166)

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

20170017 [ICCAT]/144 [IOTC]

YUTUNA No.1

Není známo

CCSBT, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

15 [NPFC]/145[IOTC]

ZHE LING YU LENG 90055

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

16 [NPFC]/146[IOTC]

ZHE LING YU LENG 905

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

412123526[SIOFA]/33 [NPFC]

ZHEXIANG YU 23029

Není známo

NEAFC, NPFC, SIOFA

7302548/2006003[ICCAT]/97[IOTC]

ZHI MING [podle CCSBT, ICCAT, NEAFC], No. 101 GLORIA [podle GFCM, IOTC, NEAFC, SIOFA] (dřívější názvy podle CCSBT, ICCAT: GOLDEN LAKE, NO. 101 GLORIA; dřívější název podle GFCM, IOTC, NEAFC, SIOFA: GOLDEN LAKE)  (3)

Mongolsko [podle CCSBT, ICCAT, NEAFC], není známo [podle GFCM, IOTC, NEAFC, SIOFA] (poslední známý stát vlajky: Panama)

CCSBT, GFCM, ICCAT, IOTC, NEAFC, SIOFA

4 [NPFC]/147[IOTC]

ZHOU YU 651

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

5 [NPFC]/148[IOTC]

ZHOU YU 652

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

6 [NPFC]/149[IOTC]

ZHOU YU 653

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

7 [NPFC]/150[IOTC]

ZHOU YU 656

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

8 [NPFC]/151[IOTC]

ZHOU YU 657

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

9 [NPFC]/152[IOTC]

ZHOU YU 658

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

10 [NPFC]/153[IOTC]

ZHOU YU 659

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

11 [NPFC]/154[IOTC]

ZHOU YU 660

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

12 [NPFC]/155[IOTC]

ZHOU YU 661

Není známo

IOTC, NEAFC, NPFC, SIOFA

29 [NPFC]

ZHOU YU 808/není známo

Není známo

NEAFC  (4), NPFC, SIOFA

30 [NPFC]

ZHOU YU 809/není známo

Není známo

NEAFC  (4), NPFC, SIOFA


(1)  Mezinárodní námořní organizace.

(2)  Další informace naleznete na internetových stránkách regionálních organizací pro řízení rybolovu.

(3)  Některé regionální organizace pro řízení rybolovu toto plavidlo uvedly na seznamy plavidel několikrát; všechny informace byly proto zkopírovány do stejného řádku. Další informace naleznete na internetových stránkách regionálních organizací pro řízení rybolovu.

(4)  NEAFC zařadila na svůj seznam plavidel provádějících rybolov NNN jedno plavidlo s názvem „UNKNOWN“ po vzájemném sladění se seznamem dle komise NPFC; není však možné určit, na které odkazují. Proto je odkaz na NEAFC uveden pro obě plavidla „UNKNOWN“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU