(EU) 2021/1116Nařízení Rady (EU) 2021/1116 ze dne 28. června 2021 o rozdělení rybolovných práv stanovených Prováděcím protokolem k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026

Publikováno: Úř. věst. L 242, 8.7.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. června 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. července 2021 Nabývá účinnosti: 29. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1116

ze dne 28. června 2021

o rozdělení rybolovných práv stanovených Prováděcím protokolem k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím (1) (dále jen „dohoda“), schválená nařízením Rady (ES) č. 450/2007 (2), vstoupila v platnost dne 11. června 2007. Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou (3), který byl podepsán dne 24. července 2013 (dále jen „protokol z roku 2013“), pozbyl platnosti dne 23. července 2016.

(2)

Komise vyjednala jménem Unie nový Prováděcí protokol k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021-2026 (dále jen „protokol“) na období pěti let.

(3)

Výsledkem těchto jednání bylo parafování protokolu dne 10. února 2021.

(4)

Dne 28. června 2021 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2021/1117 (4) o podpisu a prozatímním provádění protokolu s výhradou jeho pozdějšího uzavření.

(5)

Rybolovná práva stanovená v protokolu by měla být rozdělena mezi členské státy po celou dobu uplatňování protokolu.

(6)

Toto nařízení by s ohledem na hospodářský význam, který souvisí s rybolovnými činnostmi Unie v rybolovné oblasti Gabonu, a na potřebu co nejvíce omezit dobu přerušení těchto činností mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(7)

Aby mohly plavidla Unie opět vykonávat rybolovné činnosti v rybolovné oblasti Gabonu, měl by být protokol prozatímně prováděn ode dne podpisu. Toto nařízení by se proto mělo použít od téhož dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovná práva stanovená v Prováděcím protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026 (dále jen „protokol“) se mezi členské státy rozdělují takto:

a)

plavidla lovící tuňáky košelkovým nevodem:

Španělsko:

15 plavidel,

Francie:

12 plavidel;

b)

plavidla lovící tuňáky na pruty:

Španělsko:

5 plavidel,

Francie:

1 plavidlo;

c)

trawlery:

Španělsko:

4 plavidla.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne podpisu protokolu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 28. června 2021.

Za Radu

předsedkyně

M. do C. ANTUNES


(1)  Úř. věst L 109, 26.4.2007, s. 3.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 450/2007 ze dne 16. dubna 2007 o uzavření Dohody mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 109, 26.4.2007, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 250, 20.9.2013, s. 2.

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2021/1117 ze dne 28. června 2021 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění prováděcího protokolu k Dohodě mezi Gabonskou republikou a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu na období 2021–2026 (viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU